Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Tomasz Drewniak  
 
strona główna > indeks autorów > Jerzy Stachura

Tomasz Drewniak

2015/3 (91)
 

Przeżycie w grupie chorych z pierwszorazowo zdiagnozowanym rakiem stercza z przerzutami odległymi w erze chemioterapii systemowej docetakselem. Wyniki analizy 917 chorych z grupy kontrolnej badania STAMPEDE (MRC PRO8, CRUK/06/019)

Tomasz Drewniak

Aktywny nadzór onkologiczny w raku stercza: przegląd klinicznych, patologicznych i genetycznych czynników prognostycznych w kwalifikacji do takiego postępowania i w ocenie ryzyka postępu choroby

Tomasz Drewniak

2013/6 (82)
 

Badania przesiewowe w kierunku raka gruczołu krokowego z wykorzystaniem oceny stężenia swoistego antygenu sterczowego - przegląd literatury

Michał Swolkień, Paweł Pilch, Kajetan Juszczak, Tomasz Drewniak, Piotr Maciukiewicz

2013/5 (81)
 

Meprina A - metaloproteinaza i jej rola w ostrym uszkodzeniu nerki

Tomasz Drewniak

Ocena tworzenia trombiny po prostatektomii radykalnej: globalny test zwiększonej nadkrzepliwości

Tomasz Drewniak

Czego nauczyliśmy się po aktualizacji tabel Partina?

Tomasz Drewniak

Systematyczny przegląd skojarzonego leczenia farmakologicznego mężczyzn z nieneurogennymi objawami z dolnych dróg moczowych

Tomasz Drewniak

Biopsja stercza w TRUS kierowana obrazem MRI wykrywa raka stercza u chorych po wcześniejszych ujemnych biopsjach stercza

Tomasz Drewniak

2013/2 (78)
 

Czas na zmianę paradygmatów w raku stercza

Tomasz Drewniak

Ocena wpływu zakresu ochrony pęczków naczyniowo -nerwowych podczas prostatektomii z użyciem robota na wczesny powrót trzymania moczu przy podziale chorych w oparciu o grupy ryzyka raka stercza

Tomasz Drewniak

Enzalutamid wydłuża przeżycie u chorych z rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację po uprzedniej chemioterapii

Tomasz Drewniak

Ostateczne wyniki randomizowanego badania EORTC-GU poświęconego stosowaniu BCG-terapii u pacjentów z urotelialnym brodawczakowatym rakiem pęcherza moczowego w stopniu Ta, T1 z grup średniego i wysokiego ryzyka nawrotu i progresji: 1/3

Tomasz Drewniak

Maintenance Bacillus Calmette-Guérin for Non-Muscle ­Invasive Bladder Cancer: Do We Finally Know the Best Schedule?

Tomasz Drewniak

2012/6 (76)
 

Badania przesiewowe w kierunku raka stercza zmniejszają ryzyko rozsiewu choroby nowotworowej? wnioski z European Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC)

Tomasz Drewniak

Wzrost ryzyka infekcji po biopsji stercza: czas ponownej oceny profilaktyki antybiotykowej

Tomasz Drewniak

Właściwości farmakokinetyczne Mirabegronu, agonisty β3-adrenergicznego: wyniki dwóch randomizowanych badań I fazy z zastosowaniem dawek wielokrotnych u zdrowych, młodych i starszych mężczyzn i kobiet

Tomasz Drewniak

2012/3 (73)
 

Poprawa wyników leczenia inwazyjnego raka pęcherza moczowego: debata dotycząca limfadenektomii miednicznej

Tomasz Drewniak

Randomizowane, podwójnie ślepe, wieloośrodkowe badanie dla oceny skuteczności i bezpieczeństwa dwóch dawek tramadolu (rozpuszczalnych w jamie ustnej) w leczeniu przedwczesnego wytrysku o czasie latencji krótszym niż 2 minuty

Tomasz Drewniak

Korelacja pomiędzy zespołem metabolicznym a chorobami gruczołu krokowego

Tomasz Drewniak

Przeżywalność wśród mężczyzn z rakiem stercza ograniczonym do narządu leczonych radykalną prostatektomią lub radioterapią w erze badań PSA

Tomasz Drewniak

2012/2 (72)
 

Ocena poziomu wyjściowego PSA w młodym wieku

Tomasz Drewniak

Współczesna rola blokady androgenowej w leczeniu raka stercza

Tomasz Drewniak

Diagnostyka obrazowa bólu okolicy lędźwiowej w szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) - stan obecny

Tomasz Drewniak

VII Krynicki roZjazd - Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Urologów

Maciej Fortuna, Jacek Tereszkiewicz, Zygmunt Wolski, Tomasz Demkow, Krzysztof Bar, Andrzej Sikorski, Henryk Zieliński, Andrzej Paradysz, Tomasz Drewniak, Tomasz Borkowski, Roman Sosnowski, Marcin Ligaj, Andrzej Stelmach, Andrzej Borkowski

2012/1 (71)
 

Białka szoku cieplnego i cytokiny jako biomarkery raka pęcherza moczowego w procesie diagnozowania i ocenie stopnia jego zaawansowania

Tomasz Drewniak

Czy odpowiedź guza nerki na leczenie jest ważna?

Tomasz Drewniak

Anatomiczna preparatyka gałęzi tętnicy nerkowej przy wykonywaniu zabiegu nerkooszczędnego bez czasowego zamykania szypuły nerkowej (Zero-ischemia Partial Nephrectomy)

Tomasz Drewniak

2011/6 (70)
 

Terapia niskimi dawkami doustnej desmopresyny w leczeniu częstomoczu nocnego u chorych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (BPH): badanie randomizowane - podwójnie ślepa próba z użyciem placebo

Tomasz Drewniak

Aktywny nadzór małych guzów nerki: przebieg progresji raka nerki o wczesnym stopniu zaawansowania

Tomasz Drewniak

Znaczenie współpracy pomiędzy urologami i patologami w leczeniu przypadkowo wykrytego raka stercza

Tomasz Drewniak

2011/5 (69)
 

Wpływ konsystencji żylnego czopa nowotworowego (zbitej vs luźnej) na przeżywalność swoistą dla raka u chorych z rakiem jasnokomórkowym nerki

Tomasz Drewniak

Detekcja krążących komórek nowotworowych w krwi obwodowej u chorych z nieprzerzutowym, zaawansowanym rakiem pęcherza moczowego

Tomasz Drewniak

2011/4 (68)
 

Litotrypsja generowaną pozaustrojowo falą uderzeniową (ESWL) nie zwiększa prawdopodobieństwa wystąpienia nadciśnienia tętniczego w długoterminowej obserwacji

Tomasz Drewniak

Białko C-reaktywne jest silnym predyktorem niedokrwistości w raku jasnokomórkowym nerki: rola interleukiny 6 (IL-6) w całkowitym czasie przeżycia

Tomasz Drewniak

Wskaźniki prognostyczne w leczeniu zachowawczym ciężkich tępych urazów nerek

Tomasz Drewniak

2011/3 (67)
 

Wyniki odległe oraz interwencje zabiegowe po wszczepieniu neuromodulatora nerwów krzyżowych u chorych z objawami ze strony dolnych dróg moczowych ? 14-letnie doświadczenia jednego ośrodka

Tomasz Drewniak

Prospektywne randomizowane badanie EORTC fazy trzeciej, porównujące wyniki chirurgii nerkooszczędnej i radykalnej nefrektomii w raku nerki o niskim stopniu zaawansowania

Tomasz Drewniak

Czynniki prognostyczne przeżywalności chorych z rakiem stercza po radykalnej prostatektomii w 15-letniej obserwacji

Tomasz Drewniak

2001/5 (9)
 

Diagnostyka raka pęcherza po podaniu ALA lub Hypericyny

Zygmunt Dobrowolski, Tomasz Drewniak, Barbara Dobrowolska, Andrzej Strach, Bolesław Papla, Jerzy Stachura