Przegląd Urologiczny 2006/1 (35) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2006/1 (35) > Jesienne zebranie naukowe Komisji Urologii...

Jesienne zebranie naukowe Komisji Urologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk

Katedra i Klinika Akademii Medycznej w Poznaniu

W dniu 18 listopada 2005 roku w Licheniu koło Konina odbyło się kolejne zebranie Komisji Urologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk. Na miejsce spotkania nieprzypadkowo wybrano tę małą miejscowość. W czasach ciągłego pośpiechu i zapracowania postanowiliśmy wnieść nieco refleksji i spokoju.

Licheń Stary to niewielka miejscowość w województwie wielkopolskim, w środkowej Polsce. Należy do diecezji włocławskiej. Najbliższym dużym miastem jest niemal 90-tysięczny Konin. Rozkwit Lichenia zaczął się wraz z przybyciem do tutejszej parafii księży marianów w 1949 r., a zwłaszcza ks. Eugeniusza Makulskiego.

Dzięki ich staraniom rozrosło się miejscowe Sanktuarium Maryjne. Licheń, słynny od wieków z cudów, które miały tutaj miejsce, szczególnie rozwinął się w ostatnich latach. Powstała tu bowiem w ciągu 10 lat ogromna świątynia Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski - wciąż jeszcze rozbudowywana. Wszystko to sprawia, że rocznie Licheń odwiedza około 1,5 mln osób. Różnie można oceniać zarówno styl architektoniczny, jak i rozmach, z jakim sanktuarium stworzono. Nie ulega jednak wątpliwości, iż powstało ogromne, budzące wielki szacunek dzieło. I to właśnie tam, w dolnym kościele, od Mszy świętej w intencji urologów rozpoczęło się spotkanie.

Fotografia 1
Ojciec Jan Góra odprawia mszę świętą

Po uczcie duchowej uczestnicy przemieścili się do pobliskiego hotelu "Magda", w salach którego odbyły się obrady naukowe. Organizator spotkania - przewodniczący Komisji Urologii, prof. Zbigniew Kwias powitał zebranych i przedstawił proponowany program konferencji. Krótko przed rozpoczęciem zebrania obradowała Kapituła Komisji. Uchwalono przyjęcie dziesięciu nowych członków w uznaniu ich dotychczasowej działalności. W poczet Komisji Urologii przyjęci zostali: dr med. Zofia Salska, prof. dr hab. med. Krzysztof Bar, dr hab. med. Tomasz Demkow, prof. dr hab. med. Sławomir Dutkiewicz, dr med. Ryszard Hanecki, dr med. Janusz Judycki, dr med. Andrzej Kidawa, prof. dr hab. med. Andrzej Paradysz, dr hab. med. Wojciech Pypno, dr hab. med. Andrzej Stelmach. Wszystkim wręczono okolicznościowe dyplomy oraz książki "PAN niepokorny" autorstwa Davida M. Friedmana; to wydawnictwo stało się już symbolem Komisji Urologii PAN.

Profesor Kwias, otwierając posiedzenie, wygłosił okolicznościowy wykład poświęcony przysiędze Hipokratesa i jej znaczeniu w codziennym życiu lekarza. Nawiązał do podstawowych zasad postępowania, którymi winien kierować się każdy medyk. Zwrócił uwagę na godność osoby chorej, której ta nigdy przez chorobę i w swym cierpieniu nie traci, w przeciwieństwie do lekarza, który swym postępowaniem łatwo może utracić dobry wizerunek. Wykład był bogato ilustrowany obrazami mistrzów nawiązującymi do omawianej tematyki.

Profesor Kwias przedstawił następnego mówcę. Kolejny wykład okolicznościowy wygłosił ojciec Jan Góra z poznańskiego zakonu dominikanów - duszpasterz akademicki, oddany współpracownik i przyjaciel Jana Pawła II. Opowieścią o wierze i natchnieniu, jakie czerpał z tej znajomości i wsparciu, jakiego zwykle doznawał w osobistych spotkaniach z papieżem rzucił wszystkich na kolana. Co więcej, późniejsza część wystąpienia - bliższa codzienności i problemom związanym z działalnością organizacyjną, choć niepozbawiona elementów duchowych - urzekła wszystkich. Ojciec Jan Góra mówił też o sprawach przyziemnych, ale w sposób, który nie pozwalał wątpić, iż wszystko, co czyni, czyni z głębokim przekonaniem i w wierze. Profesor Andrzej Borówka serdecznie zaprosił o. Górę do wystąpienia podczas uroczystości rozpoczęcia kolejnego Kongresu Naukowego PTU, który odbędzie się w tym roku w Poznaniu. Zakonnik obdarował obecnych książeczkami poświęconymi "ruchowi lednickiemu", zatytułowanymi "Wybierz Chrystusa". Tym, którym nazwisko ojca Góry niewiele mówi, z pewnością znana jest jakaś część jego szerokiej działalności, np.: noce czuwania i modlitwy w Lednicy, "Brama III Tysiąclecia" w kształcie ryby czy ośrodki młodzieżowe w polskich górach. Postać dominikanina nawet osobom niezwiązanym z kościołem uświadamia głębię wiary i motywację, jaką ten człowiek w całym swoim życiu się kieruje. Budzi szacunek tak wielkie oddanie idei i postępowanie zgodnie z zasadami. Zakonnikowi jak zwykle towarzyszyło grono młodzieży - wspierając go i pełniąc rolę ruchomego punktu dowodzenia i logistyki.

Część naukową rozpoczęła dr med. Anna Kołodziej z Katedry i Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu, prezentując swą rozprawę habilitacyjną zatytułowaną "Immunoterapia BCG raków pęcherza moczowego z uwzględnieniem własnego systemu czynników rokowniczych". Po przedstawieniu założeń, uzyskanych wyników i wniosków płynących z pracy komisja po dyskusji i wnikliwej analizie jednogłośnie podjęła decyzję o zakwalifikowaniu pracy do dalszych etapów postępowania habilitacyjnego. Praca została oceniona bardzo wysoko, podkreślono jej ogromny zasięg populacyjny i czasowy, wyróżniono znaczenie dysertacji w praktyce klinicznej.

Fotografia 2
Dyskusja w czasie obrad - od prawej prof. Zbigniew Kwias, prof. Jerzy Lorenz i dr Janusz Dembowski
Fotografia 3
Dr Anna Kołodziej przedstawia swoją pracę habilitacyjną.

Kolejną rozprawę poświęconą uroonkologii, zatytułowaną "Leczenie miejscowo zaawansowanego i zaawansowanego raka nerki z uwzględnieniem cech biologicznych nowotworu" zaprezentował dr med. Janusz Dembowski z Katedry i Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Także i ta praca została zakwalifikowana do dalszych etapów postępowania habilitacyjnego. Dysertację wysoko oceniono. Zaznaczono nowatorskie podejście do problemu, z wykorzystaniem łatwo dostępnych metod terapii. Istnieje duża możliwość wykorzystania badań w onkologicznej praktyce klinicznej.

Następną omawianą pracą naukową była rozprawa habilitacyjna dr. med. Marka Lipińskiego z II Kliniki Urologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zatytułowana "Wartość diagnostyki fotodynamicznej w rozpoznawaniu i leczeniu powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego". Autor przedstawił założenia i uzyskane wyniki oraz wnioski płynące z pracy. Komisja po dyskusji jednogłośnie podjęła decyzję o przyjęciu pracy do dalszych etapów postępowania habilitacyjnego. Podkreślono wagę metody i zwrócono uwagę na jak dotąd niewielkie wykorzystanie w Polsce tego efektywnego sposobu diagnostycznego i terapeutycznego, który może przynieść wymierne korzyści w leczeniu najbardziej agresywnych postaci wczesnego guza pęcherza moczowego. Zaznaczono możliwość i celowość wykorzystania współpracy wieloośrodkowej w dalszym rozwoju badań w tej dziedzinie.

Fotografia 4
 

Zebranie zakończył krótki wykład dr. Rolanda Dadeja, poświęcony kardionaczyniowemu bezpieczeństwu stosowania alfuzosyny. Przedstawiono najnowsze wyniki badań, które wykazały uroselektywność najnowszej postaci leku i niewielkie jej oddziaływanie na układ sercowo-naczyniowy. Wykład o tej tematyce włączono do programu spotkania zarówno z uwagi na istotne znaczenie kliniczne prezentowanych opracowań, jak i w podziękowaniu za współpracę w organizacji konferencji, w której aktywnie uczestniczyła firma Sanofi - Aventis w osobie jej reprezentanta, mgr. Jarosława Kaczmarka.

W zebraniu uczestniczyło ponad 60 osób z całej Polski, przedstawicieli praktycznie wszystkich najlepszych ośrodków urologicznych.

Dotychczasowa działalność Komisji Urologii PAN spotkała się z uznaniem urologicznego środowiska naukowego. Dzięki zebraniom istnieje możliwość publicznego zaprezentowania najlepszych osiągnięć naukowych, wymiany doświadczeń, twórczej dyskusji i propagowania pracy badawczej w naszym środowisku.

Zapraszamy serdecznie do Poznania na XXXVI Kongres Naukowy PTU oraz do udziału w kolejnym posiedzeniu komisji, które odbędzie się jesienią bieżącego roku.