Przegląd Urologiczny 2004/1 (23) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/1 (23) > Rak gruczołu krokowego

Rak gruczołu krokowego

Radykalna prostatektomia z dostępu kroczowego z oszczędzeniem pęczków naczyniowo-nerwowych

Der Urologe A, März 2003, 42, 382–386

Potenzerhaltende radicale perineale prostatektomie

G. Jakse*, B. Bremer*, H. Borchers*, A. Verger-Kuhnke*, S. Biesterfeld**
*Urologische Klinik, Universitätsklinikum, Rheinisch Westfälische Technische Universität, Aachen
**Institut für Pathologie, Universitätsklinikum, Rheinisch-Testfälische Technische Universität, Aachen

Prospektywną analizą objęto 30 chorych na raka stercza ograniczonego do jednego płata, leczonych metodą radykalnej przezkroczowej prostatektomii z oszczędzeniem pęczków naczyniowo-nerwowych. Chorzy byli leczeni w ośrodkach w Aachen i Lubece. U wszystkich mężczyzn wartość stężenia PSA nie przekraczała 10 ng/ml, a według punktacji Gleasona – 7. Żaden pacjent nie zgłaszał przed leczeniem chirurgicznym zaburzeń wzwodu. Nie było potrzeby przetaczania krwi zarówno podczas wszystkich operacji, jak i po ich zakończeniu. Średni czas zbiegu wynosił 200 minut (160-300 min.). Ocena preparatów pooperacyjnych ujawniła, że stopień zaawansowania patologicznego raka stercza wynosił pT2a, pT2b i pT3a u odpowiednio 8, 12 i 10 chorych. Ponadto u 18 chorych potwierdzono obecność nowotworu w obu płatach gruczołu krokowego, u pięciu wykazano dodatnie marginesy chirurgiczne, w tym u czterech po stronie zaoszczędzonego pęczka naczyniowo-nerwowego. Chorych poddano leczeniu uzupełniającemu metodą napromieniania z pól zewnętrznych. Czas obserwacji wynosił od 6 do 18 miesięcy. U wszystkich chorych wartość stężenia PSA nie przekracza 0,1 ng/ml. Jedynie dwóch mężczyzn wymaga ło stosowania podkładów z powodu zaburzeń kontynencji. Spośród wszystkich 30 chorych, 29 odpowiedziało na pytania odnoszące się do jakości wzwodu w odczuciu własnym i partnerki seksualnej. Nikt z leczonych nie podał, że jakość erekcji jest porównywalna ze stanem sprzed operacji, niemniej 15 mężczyzn (51%) miało wzwód umożliwiaj ący odbycie stosunku płciowego, bez konieczności leczenia wspomagaj ącego. Wyniki wydają się satysfakcjonujące, ponieważ okres obserwacji był relatywnie krótki. O ostatecznym wyniku leczenia radykalnego w odniesieniu do jakości wzwodu będzie można wnioskować po upływie co najmniej 18 miesięcy od zabiegu. Zdaniem autorów, radykalne wycięcie gruczołu krokowego z dostępu przezkroczowego jest wartościowym sposobem leczenia mężczyzn dotkniętych rakiem stercza ograniczonym do narządu. Przemawia za tym nie tylko aspekt czystości onkologicznej operacji, ale również szansa na utrzymanie jakości życia płciowego.