Przegląd Urologiczny 2005/4 (32) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2005/4 (32) > Sprawozdanie ze zwyczajnego Walnego...

Sprawozdanie ze zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Urologicznego

1 sekretarz Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Urologicznego
2 przewodniczący Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Pierwszą część zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (WZ) członków Polskiego Towarzystwa Urologicznego, które odbyło się w dniu 23.06. 2005 roku, otworzył prezes Zarządu Głównego PTU, prof. dr hab. med. Andrzej Borówka, proponując przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem kandydatury prof. Marka Sosnowskiego na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Ze względu na brak innych kandydatur z sali, prezes PTU przeprowadził głosowanie jawne nad podaną kandydaturą przez obecnych na sali członków PTU. Prof. dr hab. med. M. Sosnowski został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Po przejęciu głosu przewodniczący potwierdził porządek obrad, zgodnie z rozesłanym przed kongresem do wszystkich członków PTU zawiadomieniem o zgromadzeniu. Przewodniczący zgromadzenia, prof. M. Sosnowski, zaproponował kandydaturę lek. med. Krzysztofa Leńko na sekretarza Walnego Zgromadzenia, która została zaakceptowana w głosowaniu jawnym.

Następnie zaproponował zebranym członkom PTU zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej WZ. Z sali kandydatur nie podano, a przewodniczący WZ zaproponował następujących kolegów: dr. med. Piotra Nowakowskiego (Poznań), dr. med. Piotra Marksa (Bełchatów), dr. n. med. Jacka Huka (Katowice), których kandydatury również w głosowaniu jawnym zostały zaakceptowane przez WZ.
W punkcie 3 pierwszej części porządku obrad przewodniczący WZ prof. M. Sosnowski oddał głos prezesowi PTU, prof. Andrzejowi Borówce, który przedstawił kandydatury osób do godności Honorowych Członków PTU.

Prezes PTU w imieniu Zarządu Głównego zgłosił 2 kandydatów, charakteryzując sylwetki proponowanych do wyróżnienia osób: prof. Imre Romica z Budapesztu (Węgry) oraz Savy Perovicia z Belgradu (Nowa Jugosławia). Po krótkiej prezentacji kandydatów głos z sali zabrali prof. dr hab. med. Andrzej Borkowski oraz prof. dr hab. med. Andrzej Sikorki, potwierdzając zasługi obu kandydatów dla PTU. Następnie dr n. med. Ryszard Maranda zgłosił kandydaturę dr n. med. Zofii Salskiej do godności Członka Honorowego PTU. Jednak ze względu na niezgodność ze statutem Towarzystwa, tej formy zgłaszania osób do godności Honorowych Członków PTU, przewodniczący poinformował WZ, że kandydatów należy zgłaszać w sposób pisemny, uzyskując akceptację Zarządu Głównego PTU (rozdział IV, paragraf 6, pkt 6, podpunkt m, s. 17). Prof. M. Sosnowski zaproponował tajne głosowanie nad kandydatami nominowanymi do godności Członka Honorowego. Po krótkim wstępie dotyczącym sposobu głosowania przewodniczący WZ przypomniał, że jedynie członkowie PTU mają prawo głosu na WZ.
Ze względu na przeważającą przewagę głosów "na TAK", którą przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, dr n. med. Piotr Nowakowski potwierdził akceptację WZ kandydatów na Członków Honorowych PTU. Następnie prof. Sosnowski zakończył pierwszą część Walnego Zgromadzenia.

Drugą część WZ w dniu 25.06.2005 roku otworzył przewodniczący WZ, prosząc przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu dotyczącego głosowania nad kandydaturami do godności Członków Honorowych PTU.

Na prof. Savę Perovicia głosowało 161 członków PTU obecnych na WZ, z czego oddano 148 ważnych głosów - 140 "tak", 3 "nie" oraz 5 wstrzymujących się; nieważnych było 13 głosów.
Na prof. Imre Romica głosowało 169 uprawnionych, z czego 146 było głosów akceptujących, 2 na "nie", 8 wstrzymało się, a nieważnych było 13 głosów.

Po ogłoszeniu wyników z głosowania na kandydatów do godności Członków Honorowych PTU, prof. Sosnowski oddał głos sekretarzowi Zarządu Głównego PTU, dr. hab. Romualdowi Zdrojowemu, prof. AM, który przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Głównego oraz działalności poszczególnych sekcji i zarządów regionalnych, których wybór nastąpił po poprzednim WZ w Krakowie w czerwcu 2004 roku.

Kolejnym punktem było sprawozdanie dr. n. med. Artura A. Antoniewicza - skarbnika PTU, z działalności finansowej Towarzystwa. Dr Antoniewicz przedstawił raport finansowy z działalności PTU. Głównym przedsięwzięciem był zakup siedziby Towarzystwa przy ul. Łowickiej w Warszawie za 1300 tysięcy zł. ściągalność składek od członków PTU na dzień WZ wahała się w granicach 53%, a szacowana jest na koniec roku w wysokości 83%. Aktywa Towarzystwa wynoszą 2 818 287,91 zł, zysk ubiegłoroczny wynosił 188 378,56 zł.

Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej, dr hab. Andrzej Paradysz, przedstawiając aktualne sprawozdanie z działalności Komisji.
Kolejnym prelegentem był prof. Marek Sosnowski, który jako redaktor naczelny "Urologii Polskiej" przedstawił swoje sprawozdanie z pracy redakcji czasopisma.

W następnym punkcie WZ przewodniczący WZ oddał głos prezesowi PTU, prof. A. Borówce, który postawił wniosek o przełożenie głosowania nad wyborem miejsc kolejnych kongresów naukowych PTU w latach 2007 i 2008. Nadmienił również, że kolejny kongres, zgodnie z uchwałą WZ z 2004 roku, odbędzie się w Poznaniu. Prof. A. Borówka stwierdził również, że przed głosowaniem nad kandydaturami miejsc kongresowych każda z kandydatur winna uzyskać akceptację i opinię Zarządu Głównego oraz Biura Kongresowego PTU. Następnie prof. Sosnowski zapytał zgromadzonych o opinię. Prof. Zbigniew Kwias zaproponował stworzenie regulaminu przyznawania organizacji kongresów PTU. Następnie prof. M. Sosnowski zarządził głosowanie jawne nad postulatem prof. A. Borówki o przełożeniu głosowania nad wyborem miejsca kongresowego w roku 2007 i 2008. "Za" było 69 członków obecnych na sali, wstrzymało się 6 osób.

Po tym punkcie oraz ze względu na brak dalszych wniosków z sali przewodniczący Walnego Zgromadzenia, prof. Marek Sosnowski, zamknął Walne Zgromadzenie.