Przegląd Urologiczny 2014/6 (88) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2014/6 (88) > Zmiany w systemie CME-CPD

Zmiany w systemie CME-CPD

Europejski system punktacji kredytowej CME-CPD został wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2002 roku.

Decyzją ówczesnego prezesa PTU, profesora Andrzeja Borówki i Zarządu Głównego PTU zaadaptowany został system wdrożony przez European Board of Urology. Twórcą systemu jest profesor Alberto Matos–Ferreira. Polskie Towarzystwo Urologiczne było pierwszym krajowym stowarzyszeniem urologicznym w Europie, które podjęło się takiego przedsięwzięcia we współpracy z EBU. Dziś można uznać, że z sukcesem.

Od 2004 roku system CME-CPD EBU działał w Polsce równolegle z systemem izb lekarskich. Podejmowane przez PTU dyskusje na temat uznania CME-CPD przez Naczelną Izbę Lekarską nie przyniosły oczekiwanego przez nas rezultatu.

W 2014 roku Polskie Towarzystwo Urologiczne zostało poinformowane przez European Board of Urology o uznaniu przez UEMS i EBU Naczelnej Izby Lekarskiej jako organu akredytującego wydarzenia naukowe w Polsce. Ta informacja stała się podstawą do podjęcia przez Zarząd Główny PTU decyzji o wprowadzeniu zmian w systemie CME-CPD koordynowanym przez PTU.

1 stycznia 2015 roku, trzynaście lat od wprowadzenia systemu CME-CPD w Polsce, rozpocznie się jego nowy etap.

    Nowe zasady funkcjonowania systemu CME-CPD:
  • Zmieni się procedura akredytacyjna polskich wydarzeń naukowych oraz ich rejestracji w programie EU-ACME (European Urology – Accredited Continuing Medical Education).
  • Liczba punktów kredytowych za udział w akredytowanych wydarzeniach naukowych będzie równa liczbie punktów edukacyjnych izb lekarskich (jeden punkt = jedna godzina zegarowa zajęć merytorycznych).
  • Punkty za indywidualną aktywność naukową rejestrowane na kontach uczestników w EU-ACME będą naliczane zgodnie z „Rozporządzeniem ministra zdrowia z dn. 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy”.

Procedura akredytacyjna wydarzeń naukowych

Zarząd Główny PTU na zebraniu w dniu 16.05.2014 roku podjął decyzję o kontynuowaniu udziału PTU w programie EU-ACME uznając, zgodnie z decyzją UEMS, Naczelną Izbę Lekarską za organ akredytujący wydarzenia naukowe w Polsce. Oznacza to, że aby wydarzenie naukowe zostało zarejestrowane w programie EU-ACME, musi wcześniej uzyskać akredytację izby lekarskiej oraz akceptację Komitetu Akredytacyjnego CME-CPD PTU. Poniżej przedstawione są nowe zasady akredytacji i rejestracji wydarzeń naukowych w programie EU-ACME dla trzech grup organizatorów.

1. Organizatorzy instytucjonalnie związani z PTU: oddziały PTU, sekcje naukowe PTU, komitety naukowe PTU, ZG PTU

Aby usprawnić procedurę administracyjną dotyczącą akredytacji wydarzeń naukowych przez izby lekarskie, Zarząd Główny PTU podjął decyzję o zarejestrowaniu w Naczelnej Izbie Lekarskiej planu kształcenia Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Plan kształcenia PTU na rok 2015 obejmuje wydarzenia naukowe zgłoszone do Biura CME-CPD do dnia 25.09.2014 roku przez organizatorów instytucjonalnie związanych z PTU. Uchwała NIL w sprawie akceptacji planu kształcenia Polskiego Towarzystwa Urologicznego będzie podstawą do wystąpienia do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie o wpis PTU do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy na rok 2015. Podjęte działania mają na celu usprawnienie procedury we wstępnej fazie ubiegania się o akredytację.

Procedura akredytacyjna – informacja dla organizatora

1. Najpóźniej 7 tygodni przed planowanym wydarzeniem naukowym organizator będzie zobowiązany do przysłania do Biura CME-CPD PTU następujących dokumentów:
– formularz „Informacja o formie kształcenia” (dostępny na stronie www.oilwaw.org.pl w części „Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy”);
– szczegółowy (godzinowy) program w języku polskim i angielskim;
– regulamin kształcenia;
– krótkie informacje o dorobku naukowym/zawodowym wszystkich wykładowców potwierdzające ich kwalifikacje (dokument wymagany przez izbę lekarską);
– formularze „Wniosek o przyznanie akredytacji”/ „Accreditation for CME-CPD...” (dostępny na stronie www.pturol.org.pl w części CME-CPD).

2. Komitet Akredytacyjny CME-CPD PTU dokona analizy programu naukowego i nadesłanej dokumentacji. Po uzyskaniu akceptacji Komitetu Akredytacyjnego CME-CPD PTU, Biuro CME-CPD prześle wymagane dokumenty wraz z opłatą (250 zł za rejestrację każdego wydarzenia naukowego) do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz kopię kompletu dokumentów do okręgowej izby lekarskiej, na terenie której organizowane będzie dane wydarzenie naukowe.

3. Biuro CME-CPD zarejestruje wydarzenie naukowe w programie EU-ACME i prześle do organizatora pisemne zawiadomienie zawierające informację o liczbie przyznanych punktów kredytowych/edukacyjnych. Pisemne zawiadomienie z Biura CME-CPD PTU upoważni organizatora do informowania o akredytacji wydarzenia i o jego rejestracji w programie EU-ACME oraz o liczbie przyznanych punktów (wcześniej taka informacja nie może być publikowana).


Jeżeli wydarzenie naukowe nie zostało zgłoszone do planu kształcenia PTU w wyznaczonym terminie, organizator instytucjonalnie związany z PTU może nadal ubiegać się o jego rejestrację w EU-ACME. W takim przypadku organizator będzie zobowiązany do indywidualnego uzyskania akredytacji w okręgowej izbie lekarskiej, na terenie której planowane jest wydarzenie naukowe. Procedura administracyjna w izbach lekarskich trwa dość długo, dlatego dokumenty powinny być tam złożone z dużym wyprzedzeniem, tak by można było zarejestrować wydarzenie naukowe w EU-ACME przed jego rozpoczęciem (warunek konieczny).

Procedura akredytacyjna – informacja dla organizatora

W celu rejestracji wydarzenia naukowego w programie EU-ACME najpóźniej 5 tygodni przed jego rozpoczęciem organizator powinien przysłać do Biura CME-CPD PTU komplet dokumentów:
– kopię uchwały okręgowej izby lekarskiej potwierdzającej „Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe”;
– kopię„Informacji o formie kształcenia”;
– kopię uchwały lub zaświadczenia z okręgowej izby lekarskiej z informacją o naliczonych punktach edukacyjnych;
– szczegółowy (godzinowy) program wydarzenia w języku polskim i angielskim;
– „Wniosek o przyznanie akredytacji”/„Accreditation for CME-CPD...” (dostępny na stronie www.pturol. org.pl w części „CME-CPD”).

Po uzyskaniu akceptacji Komitetu Akredytacyjnego CME-CPD PTU, Biuro CME-CPD zarejestruje wydarzenie naukowe w programie EU-ACME i prześle do organizatora pisemne zawiadomienie zawierające informację o liczbie przyznanych punktów kredytowych/ edukacyjnych.

Pisemne zawiadomienie z Biura CME-CPD PTU upoważni organizatora do informowania o akredytacji wydarzenia i jego rejestracji w programie EU-ACME oraz o liczbie przyznanych punktów (wcześniej taka informacja nie może być publikowana).

2. Organizatorzy: kliniki uniwersyteckie, CMKP, szpitale – we współpracy z PTU

Kliniki uniwersyteckie, CMKP, szpitale uprawnione do prowadzenia staży i specjalizacji, zgodnie ze swoją statutową działalnością, są uprawnione do naliczenia punktów edukacyjnych bez dodatkowych procedur administracyjnych. Podstawą do naliczenia punktów jest „Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy”. Punkty edukacyjne mogą być przyznane tylko wydarzeniom naukowym, które odbywają się w Polsce. Warunkiem koniecznym rejestracji wydarzenia naukowego w programie EU-ACME jest współorganizowanie go z PTU.

Procedura akredytacyjna – informacja dla organizatora

1. Organizator przysyła do Biura CME-CPD PTU, najpóźniej 5 tygodni przed planowanym wydarzeniem naukowym, komplet dokumentów:
– oficjalne pismo o planowanym wydarzeniu naukowym i o liczbie naliczonych punktów edukacyjnych zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 roku” (jeden punkt edukacyjny równa się jedna godzina zegarowa zajęć merytorycznych, do liczby godzin nie wlicza się przerw kawowych, obiadowych, sesji sponsorowanych, itp.);
– szczegółowy (godzinowy) program wydarzenia w języku polskim i angielskim;
– formularz „Wniosek o przyznanie akredytacji”/„Accreditation for CME-CPD...” (dostępny na stronie www.pturol.org.pl w części „CME-CPD”).

2. Komitet Akredytacyjny CME-CPD PTU dokona analizy programu naukowego i nadesłanej dokumentacji. Akceptacja Komitetu Akredytacyjnego CME-CPD PTU będzie oznaczała zgodę na zarejestrowanie wydarzenia naukowego w programie EU-ACME.

3. Biuro CME-CPD zarejestruje wydarzenie naukowe w programie EU-ACME i prześle do organizatora informację o liczbie przyznanych punktów kredytowych/ edukacyjnych. Pisemne zawiadomienie z Biura CME-CPD PTU upoważni organizatora do informowania o akredytacji wydarzenia i o jego rejestracji w programie EU-ACME oraz o liczbie przyznanych punktów (wcześniej taka informacja nie może być publikowana).

Polskie Towarzystwo Urologiczne, ponosząc wszystkie koszty związane z udziałem w programie EU-ACME, zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji wydarzenia naukowego w EU-ACME. Decyzja taka może być podjęta w uzasadnionych przypadkach, np. gdy wydarzenie naukowe nie spełnia kryteriów wyznaczonych przez European Board of Urology.

3. Inni organizatorzy wydarzeń naukowych we współpracy z PTU

O rejestrację w programie EU-ACME mogą się ubiegać także inni organizatorzy pod warunkiem, że wydarzenie naukowe organizowane jest we współpracy z PTU (warunek konieczny). Wydarzenie naukowe musi odbywać się w Polsce. Organizatorem wydarzenia naukowego nie może być firma farmaceutyczna.

Organizator indywidualnie ubiega się o akredytację w okręgowej izbie lekarskiej, na terenie której planowane jest wydarzenie naukowe oraz ponosi wszystkie koszty z tym związane. Procedura administracyjna w izbach lekarskich trwa dość długo, dlatego dokumenty powinny być tam złożone z dużym wyprzedzeniem, tak by można było zarejestrować wydarzenie naukowe w EU-ACME przed jego rozpoczęciem.

Procedura akredytacyjna – informacja dla organizatora

1. Najpóźniej 5 tygodni przed planowanym wydarzeniem naukowym organizator powinien przysłać do Biura CME-CPD komplet dokumentów:
– kopię uchwały okręgowej izby lekarskiej potwierdzającej „Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe”;
– kopię „Informacji o formie kształcenia”;
– kopię uchwały lub zaświadczenia z okręgowej izby lekarskiej o przyznaniu punktów edukacyjnych;
– szczegółowy program wydarzenia w języku polskim i angielskim;
– formularz „Wniosek o przyznanie akredytacji”/„Accreditation for CME-CPD...” (dostępne na stronie www.pturol.org.pl w części „CME-CPD”).

2. Komitet Akredytacyjny CME-CPD PTU dokona analizy programu naukowego i nadesłanej dokumentacji. Akceptacja Komitetu Akredytacyjnego CME-CPD PTU będzie oznaczała zgodę na zarejestrowanie wydarzenia naukowego w programie EU-ACME.

3. Biuro CME-CPD zarejestruje wydarzenie naukowe w programie EU-ACME i prześle do organizatora pisemne zawiadomienie zawierające informację o liczbie przyznanych punktów kredytowych/edukacyjnych. Pisemne zawiadomienie z Biura CME-CPD PTU upoważni organizatora do informowania o akredytacji wydarzenia i o jego rejestracji w programie EU-ACME oraz o liczbie przyznanych punktów (wcześniej taka informacja nie może być publikowana).

Polskie Towarzystwo Urologiczne, ponosząc wszystkie koszty związane z udziałem w programie EU-ACME, zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji wydarzenia naukowego w EU-ACME. Decyzja taka może być podjęta w uzasadnionych przypadkach, np. gdy mimo przyznanych punktów edukacyjnych izb lekarskich organizator i/lub wydarzenie naukowe nie spełnia kryteriów wyznaczonych przez European Board of Urology.

Rejestracja punktów w programie EU-ACME

Punkty za aktywność naukową w 2015 roku będą naliczane zgodnie z „Rozporządzeniem ministra zdrowia z dn. 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy”. Punkty będą rejestrowane na indywidualnych kontach uczestników programu EU-ACME zgodnie z tabelą 1.

Sposób zgłaszania własnej aktywności naukowej nie ulega zmianie. Uczestnik systemu CME-CPD powinien przysłać do Biura CME-CPD PTU wypełniony po polsku i po angielsku „Formularz uczestnictwa”/ „Credit entry form” (dostępny na stronie www. pturol.org. pl w części „CME-CPD”) oraz dokument potwierdzający tę aktywność, np. kopię strony tytułowej czasopisma oraz spis treści.

Punkty za udział w polskich akredytowanych wydarzeniach naukowych będą rejestrowane tak jak dotychczas przez Biuro CME-CPD PTU, na podstawie list obecności nadesłanych przez organizatorów. Liczba punktów za uczestnictwo będzie równa liczbie godzin danego wydarzenia. Wyjątkiem są posiedzenia oddziałów – 3 punkty bez względu na liczbę godzin oraz udział w szkoleniu wewnętrznym – 2 punkty.

Tabela 1
Punkty edukacyjne za określone aktywności naukowe

Punkty za udział w kongresach zagranicznych będą naliczane na podstawie nadesłanego do Biura CME- CPD PTU certyfikatu uczestnictwa wraz z wypełnionym formularzem „Credit entry form” (jeśli to będzie konieczne, uczestnik zostanie poproszony o przysłanie także programu kongresu).

Aktywności naukowe (tzw. formy doskonalenia zawodowego), które nie są wymienione w powyższej tabeli, a są uznawane przez EBU, będą punktowane zgodnie z punktacją EBU (np. rozwiązywanie testów MCQs w „European Urology”).

Podsumowanie

W styczniu 2015 roku rozpocznie się nowy etap funkcjonowania systemu CME-CPD koordynowanego przez PTU. Wydarzenia naukowe z dziedziny urologii organizowane w Polsce będą akredytowane w systemie punktów edukacyjnych Naczelnej Izby Lekarskiej. Weryfikacja programów naukowych pod kątem ich zgodności z kryteriami European Board of Urology, której dokona Komitet Akredytacyjny CME-CPD PTU, będzie podstawą do zarejestrowania polskich wydarzeń w europejskim programie EU-ACME i do naliczania punktów CME na indywidualnych kontach uczestników systemu. Organizatorzy będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach dotyczących terminów nadsyłania dokumentów do Biura CME-CPD PTU – zmiany te uzależnione są od decyzji administracyjnych izb lekarskich. Punkty CPD za indywidualną aktywność naukową będą naliczane zgodnie z „Rozporządzeniem ministra zdrowia z dn. 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy”.

Celem wprowadzanych przez UEMS i EBU zmian jest dążenie do harmonizacji systemów oceny aktywności naukowej, edukacyjnej i zawodowej lekarzy w Europie i na świecie.


Ela Ziółkowska

CME-CPD Project Manager
cmecpd@ptu.net.pl

Raporty roczne 2014 będą przygotowane jeszcze na dotychczasowych zasadach. Dokumenty potwierdzające aktywność naukową w 2014 roku należy przysłać do dnia 20 stycznia 2015 roku.

Adres: Biuro CME-CPD PTU, ul. Łowicka 19, 02–574 Warszawa.