Przegląd Urologiczny 2014/5 (87) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2014/5 (87) > Walidacja kwestionariuszy EORTC QLQ-C30 i...

Walidacja kwestionariuszy EORTC QLQ-C30 i QLQ-PR25 do oceny jakości życia polskich pacjentów z rakiem gruczołu krokowego

Rak gruczołu krokowego jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów złośliwych w krajach rozwiniętych. Każdego roku na świecie rozpoznaje się około 900 tys. nowych przypadków tej choroby. Spośród tej liczby aż około 40% pacjentów ma rozpoczęte leczenie hormonalne w ciągu 6 miesięcy od rozpoznania.


W 2010 roku w Polsce rozpoznano 9273 nowych przypadków raka stercza, co stanowiło 12,6% wszystkich wykrytych nowotworów złośliwych. Rak gruczołu krokowego jest drugim pod względem częstości rozpoznawania, po raku płuca, nowotworem złośliwym u mężczyzn w naszym kraju.


Szacuje się, że w roku 2015 na raka gruczołu krokowego zachoruje w Polsce blisko 15 tys. mężczyzn. Obecnie rak stercza pozostaje trzecią co do częstości przyczyną zgonów spowodowanych przez nowotwór (po raku płuca i raku jelita grubego). Wydaje się, że w ciągu 10–15 lat rak stercza stanie się najczęstszym nowotworem złośliwym w Polsce, podobnie jak stało się w krajach skandynawskich.


Jakość życia po zastosowanym leczeniu bywa kluczowa dla podjęcia przez chorego dalszych decyzji o terapii. Dla chorych w młodszym wieku (ok. 30% chorych na raka stercza to mężczyźni w wieku 45–60 lat) zachowanie funkcji seksualnych oraz trzymanie moczu to najważniejsze zagadnienia związane z leczeniem raka stercza i codziennym życiem z tą chorobą.


Celem badania była ocena jakości życia za pomocą kwestionariuszy EORTC QLQ–C30 i QLQ–PR25 na reprezentatywnej próbie pacjentów z rakiem stercza przed i po udziale w programie edukacyjnym poświęconym tej chorobie. Oba kwestionariusze opracowane zostały przez European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC). Pierwszy z nich służy do oceny jakości życia chorych na nowotwory złośliwe, drugi zaś koncentruje się na jakości życia chorych na raka stercza. Kwestionariusze oceniają jakość życia w odniesieniu do funkcjonowania fizycznego, emocjonalnego, poznawczego i społecznego. Ani kwestionariusz QLQ–C30, ani QLQ–PR25 nie zostały wcześniej objęte walidacją w dużej populacji mężczyzn chorych na raka gruczołu krokowego w Polsce. Obserwacje prowadzone w trakcie badania pozwoliły porównać jakość życia pacjentów przed i po realizacji programu edukacyjnego, a także ocenić jej związek ze stanem klinicznym chorych.


Materiał i metody

Badanie prowadzone od lipca 2012 do maja 2013 roku było badaniem prospektywnym, obserwacyjnym, wieloośrodkowym i obejmującym cały kraj. Pacjentów oceniano podczas dwóch kolejnych wizyt lekarskich w okresie około 3 miesięcy, w czasie których chorzy byli objęci działaniami edukacyjnymi. Dla każdego kwestionariusza przeprowadzono analizę wewnętrznej spójności zawartych w nim pytań, uwzględniając statystyki opisowe oraz ocenę różnic na podstawie skal funkcjonalnych i objawowych. Do badania włączono mężczyzn w wieku co najmniej 40 lat, z rozpoznanym rakiem stercza, którzy podpisali świadomą zgodę na udział w badaniu.


Rycina 1
Stopień zaawansowania raka stercza

Wyniki

W badaniu uczestniczyło 1092 pacjentów z nowotworem ograniczonym do narządu (34,9%), nowotworem miejscowo zaawansowanym (47,8%) i z chorobą rozsianą (17,3%). Średni wiek pacjentów wynosił 73±9 lat (ryc. 1).


Wyniki potwierdziły wiarygodność kwestionariuszy pod względem podstawowych właściwości psychometrycznych – rzetelności i trafności. Wartości współczynnika alfa Cronbacha, najpopularniejszej miary określającej rzetelność skal, wskazywały bardzo wysokie wartości dla poszczególnych elementów kwestionariuszy: 0,898 (pierwsza wizyta) i 0,908 (druga wizyta) dla EORTC QLQ–C30 oraz 0,870 (pierwsza wizyta) i 0,849 (druga wizyta) dla QLQ–PR25. W przypadku obu kwestionariuszy rzetelność została określona jako dobra. Oznacza to, że obie skale mogą być w sposób wiarygodny wykorzystywane przez urologów do oceny jakości życia w codziennej praktyce, jak też w naukowych publikacjach w populacji polskich pacjentów chorych na raka stercza.


Najwyższą jakość życia stwierdzono u chorych z nowotworem ograniczonym do narządu, natomiast najniższą w grupie z rozsianą postacią raka. Zarówno w skalach funkcjonalnych, objawowych, jak i ogólnej jakości życia uzyskano wyniki znamienne statystycznie obrazujące najniższą jakość życia pacjentów z przerzutowym rakiem stercza, a najwyższą u pacjentów z rakiem zlokalizowanym do narządu. Obniżenie jakości życia w postaci zmęczenia, nudności, dolegliwości bólowych, spłycenia oddechu, bezsenności, utraty apetytu, zaparć, biegunek, a także kłopotów finansowych było częściej obserwowane u pacjentów z chorobą rozsianą w porównaniu do chorych z nowotworem ograniczonym do narządu (p <0,05) (ryc. 2).


Rycina 2
Ocena jakości życia w kwestionariuszu QLQ–C30 podczas dwóch wizyt, * = p<0,05 między wizytą 1 a wizytą 2 (na osi Y skala wynikająca ze standardu ustalonego przez EORTC)

U około połowy pacjentów (571) występowała co najmniej jedna choroba współistniejąca, przy czym najczęściej stwierdzano u nich: choroby naczyń obwodowych (42,7%), cukrzycę (30,8%), zastoinową niewydolność serca (24,3%) oraz przebycie zawału mięśnia sercowego (23,8%) (ryc. 3).


Rycina 3
Choroby współistniejące aktualnie leczone u pacjentów z rakiem stercza (n=571)

Ocena w kategoriach funkcjonowania fizycznego, emocjonalnego, poznawczego i społecznego dała wynik statystycznie znamienny wskazujący na związek stopnia zaawansowania choroby z jakością życia chorych (p <0,05) (ryc. 4).


Rycina 4
Ocena jakości życia w kwestionariuszu QLQ–C30 u chorych w różnych stadiach zaawansowania choroby, * = p<0,05 między wizytą 1 a wizytą 2 (na osi Y skala wynikająca ze standardu ustalonego przez EORTC)

Wykorzystanie materiałów edukacyjnych spowodowało istotną poprawę w zakresie funkcjonowania emocjonalnego (p <0,05) (ryc. 5).


Rycina 5
Ocena jakości życia w kwestionariuszu QLQ–C30 podczas dwóch wizyt, * = p<0,05 między wizytą 1 a wizytą 2 (na osi Y skala wynikająca ze standardu ustalonego przez EORTC)

Podsumowanie

Oba kwestionariusze – QLQ–C30 i QLQ–PR25 – zostały zwalidowane w populacji polskich pacjentów z rakiem stercza. Uzyskane wyniki potwierdziły wiarygodność kwestionariuszy pod względem ich właściwości psychometrycznych – rzetelności i trafności. Obecnie stanowią wiarygodne narzędzie badawcze dla polskich naukowców i klinicystów.


Podjęte wobec pacjentów działania edukacyjne dotyczące ich choroby przyniosły pozytywne skutki w zakresie funkcjonowania emocjonalnego. Uzyskane dane umożliwiły identyfikację znamiennych statystycznie różnic w jakości życia chorych na różnym etapie zaawansowania i rozwoju choroby.


Badanie QLQ 30,25 pozwoliło na oszacowanie stopnia zaawansowania raka stercza u polskich pacjentów, wykazując, że u 35% chorych występuje rak zlokalizowany do narządu, u 48% miejscowo zaawansowany, a u 17% choroba rozsiana.


Najniższą jakość życia odnotowano u pacjentów z chorobą rozsianą w obszarach objawów ze strony układu moczowego, objawów ze strony jelita, objawów związanych z leczeniem hormonalnym. Jakość życia najbardziej obniżały: zmęczenie, bezsenność, ból i duszność.


Najczęściej występującymi chorobami współistniejącymi z rakiem stercza są choroby naczyń obwodowych oraz cukrzyca, a następnie choroby serca oraz choroba wrzodowa. Współistnienie chorób krążenia wymaga szczególnej uwagi ze względu na kliniczne implikacje. Z danych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wynika, że z powodu zawału serca umiera codziennie w naszym kraju około 100 osób, a ogółem z powodu chorób układu sercowo–naczyniowego umiera prawie 500 osób każdego dnia. Pacjenci leczeni z powodu raka stercza należą do grupy szczególnie narażonej na konsekwencje chorób naczyniowych i metabolicznych. Ocena jakości życia jest niezwykle istotna podczas oceny stanu klinicznego pacjentów z rakiem stercza i powinna być uwzględniana w codziennej praktyce, ponieważ skutki leczenia, a także występowanie chorób towarzyszących mają często duży wpływ na codzienne życie chorych. Sposób oceny jakości życia pacjentów stanowi obecnie wiarygodne narzędzie badawcze zarówno dla klinicystów, jak i naukowców.


Podziękowania

Badanie zostało zaprojektowane i przeprowadzone pod patronatem Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz sponsorowane przez firmę IPSEN Poland.

prof. dr hab. n. med.Marek Sosnowski
I Klinika Urologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. n. med.Zbigniew Wolski
Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej
Collegium Medicum w Bydgoszczy, UM Kopernika, Szpital Uniwersytecki Nr 1

dr hab. n. med.Zbigniew Jabłonowski
I Klinika Urologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med.Marek Sosnowski

Piśmiennictwo u autorów