Przegląd Urologiczny 2014/3 (85) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2014/3 (85) > Znaczenie kontroli nad przewlekłym procesem...

Znaczenie kontroli nad przewlekłym procesem zapalnym gruczołu krokowego w leczeniu pacjentów z łagodnym rozrostem stercza

Opracowano na podstawie: Therapeutic Approach: The Importance of Controling Prostatic Inflammation. De la Taille A. European Urology Supplements 2013; 12(5): 116–122

Na podstawie danych przedstawionych w pozostałych opracowaniach działu Lekcje Urologii niniejszego numeru „Przeglądu Urologicznego” jednoznaczne wydaje się, że wśród mężczyzn z łagodnym rozrostem stercza (BPH) zapobieganie przewlekłemu procesowi zapalnemu gruczołu krokowego i ograniczenie go jest równie istotne jak inhibicja 5α-reduktazy i blokada receptora α-adrenergicznego. W tym zakresie pacjenci potencjalnie mogą odnieść korzyść ze stosowania leków z następujących grup:

  • niesteroidowe leki przeciwzapalne,
  • agonisty receptora witaminy D,
  • ekstrakty z palmy Serenoa repens.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne

Spośród czynników chemotaktycznych generowanych przez komórki w przebiegu zapalenia stercza najbardziej zbadane zostały pochodne kwasu arachidonowego. Leki przeciwzapalne działają na różne miejsca w kaskadzie kwasu arachidonowego, zwłaszcza poprzez hamowanie działania enzymów fosfolipazy A2, cyklooksygenazy i syntetazy prostacykliny (ryc. 1).

Tradycyjne niesteroidowe leki przeciwzapalne
Skuteczność niesteroidowych leków przeciwzapalnych wykazano w badaniach klinicznych nad diklofenakiem. U pacjentów z nokturią diklofenak ogranicza nocną produkcję moczu oraz czucie pęcherzowe. Skuteczność diklofenaku w terapii BPH jest jednak ograniczona z uwagi na objawy uboczne długotrwałego stosowania.

Inhibitory cyklooksygenazy 2
Cyklooksygenaza 2 (COX-2) z jednej strony pobudza proliferację komórek stercza poprzez zwiększenie syntezy prostaglandyn, z drugiej zaś hamuje proces apoptozy poprzez zwiększenie ekspresji genu Bcl-2. Obserwacje zwiększonej ekspresji COX-2 w komórkach mięśni gładkich gruczołu krokowego w przebiegu BPH stanowią przesłankę do wykorzystania inhibitorów tego enzymu w terapii. Wyniki pojedynczych badań nad lekami z tej grupy przedstawiono w tabeli 1.

Agonisty receptora witaminy D

Receptor witaminy D (VDR) występuje na komórkach zrębu stercza, a jego ekspresja wzrasta w przebiegu procesu zapalnego. Jednocześnie pobudzenie VDR prowadzi do ograniczenia proliferacji komórek stercza.

Spośród agonistów witaminy D jedynie dla elokalcitolu, będącego analogiem kalcitriolu, dostępna jest wiarygodna literatura. Na modelu ludzkim i zwierzęcym udowodniono, że elokalcitol hamuje proliferację komórek stercza, jednocześnie nasilając procesy apoptotyczne. Skuteczność elokalcitolu w ograniczeniu proliferacji komórek stercza jest podobna do skuteczności finasterydu w tym zakresie, nie mając przy tym związku z działaniem na receptor androgenowy. W pojedynczym badaniu, w którym porównywano elokalcitol z placebo, po 12 tygodniach obserwacji stwierdzono spadek objętości stercza o 2,9% w grupie badanej i wzrost objętości o 4,3% w grupie kontrolnej.


Rycina 1
Kaskada kwasu arachidonowego. HETE – hydroksypochodny kwas arachidonowy, HPETE – kwas hydroperoksyeikozotetraenolowy, PG – prostaglandyna, TX – tromboksan. Niesteroidowe leki przeciwzapalne blokują aktywność enzymatyczną fosfolipazy A2, cyklooksygenazy typu 2 (COX-2) i syntetazy prostacykliny (czerwona linia). Wyciąg z palmy Serenoa repens blokuje aktywność fosfolipazy A2 i lipooksygenazy (niebieska linia)

Aby zrozumieć mechanizm działania elokalcitolu w ograniczaniu proliferacji komórek gruczołu krokowego, przeprowadzono szereg badań. Najważniejsze wnioski z nich płynące są następujące:

  • komórki stercza wydzielają interleukinę 8 w odpowiedzi na stymulację cytokinami prozapalnymi;
  • interleukina 8 w komórkach stercza aktywuje szlak kinazy RhoA/Rho (ROCK);
  • elokalcitol znacząco hamuje produkcję interleukiny 8 w komórkach stercza;
  • elokalcitol hamuje szlak kinazy RhoA/Rho;
  • elokalcitol zmniejsza ekspresję COX-2 i produkcję prostaglandyny E2.

Pomimo dowodów na skuteczność agonistów VDR, obecnie żaden lek z tej grupy nie jest zarejestrowany do leczenia mężczyzn z BPH.

Wyciąg z owoców palmy Serenoa repens

Działanie przeciwzapalne wyciągu z Serenoa repens wynika z blokady fosfolipazy A2 i lipooksygenazy (ryc. 1). Badania in vitro dowiodły, że Serenoa repens ogranicza proliferację komórek stercza w przebiegu BPH, również w przypadku równoległego podawania czynników wzrostu i prozapalnych. Jednocześnie udowodniono związek pomiędzy stosowaniem Serenoa repens a zmniejszoną ekspresją genów wybranych receptorów czynników wzrostu (ERBB3), jak i cytokin prozapalnych oraz ich ligandów (IL-1B, IL-6, CXCL6). Na modelu zwierzęcym potwierdzono, że wyciąg z Serenoa repens ogranicza ekspresję genów kodujących cytokiny prozapalne, hamuje ścieżkę kwasu arachidonowego oraz zmniejsza ekspresję dehydrogenazy 17-b-hydroksysteroidowej. Ostatecznie w pojedynczym badaniu preparatów po TURP lub adenomektomii, obejmującym zaledwie 12 pacjentów w grupie badanej i 17 w grupie kontrolnej, odnotowano ograniczenie nacieku zapalnego z limfocytów B oraz ekspresji interleukiny 1B i czynnika martwicy guza (TNF) w tkankach pobranych od mężczyzn przyjmujących wyciąg z Serenoa repens przez 3 miesiące przed operacją. Nie zaobserwowano różnic w aktywności nacieku zapalnego z limfocytów T i makrofagów. Pierwsze badanie prospektywne nad wpływem wyciągu z Serenoa repens na przebieg procesu zapalnego w sterczu jest obecnie prowadzone.


Tabela 1
Wyniki badań nad skutecznością inhibitorów COX-2 w leczeniu mężczyzn z BPHOprac.: dr n. med. Sławomir Poletajew
Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawski Uniwersytet Medyczny
kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski