Przegląd Urologiczny 2013/3 (79) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2013/3 (79) > Regulamin dofinansowania wyjazdów zagranicznych...

Regulamin dofinansowania wyjazdów zagranicznych członków Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy!

Uprzejmie informujmy, że Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Urologicznego na posiedzeniu w dniu 1 marca 2013 roku w Krakowie uchwalił nowy regulamin dofinansowania wyjazdów zagranicznych członków PTU. Poniżej przedstawiamy zasady dofinansowania obowiązujące do końca obecnej kadencji Zarządu Głównego, tj. do września 2015 roku.

Druk wniosku o dofinansowanie można pobrać ze strony internetowej PTU: www.pturol.org.pl (zakładka „Aktualności”).

Z poważaniem
prof. Zbigniew Wolski
prezes PTU

dr hab. Waldemar Różański, prof. nadzw.
skarbnik PTU


REGULAMIN DOFINANSOWANIA WYJAZDÓW ZA GRANICZNYCH CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO

1. Dofinansowanie wyjazdu zagranicznego każdorazowo ma charakter zwrotu poniesionych kosztów i może nastąpić po spełnieniu przez wnioskodawcę wszystkich niżej wymienionych warunków:

a) osoba ubiegająca się o dofinansowanie jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, który nie zalega z opłacaniem składek członkowskich;

b) do Biura Polskiego Towarzystwa Urologicznego wpłynie wniosek osoby ubiegającej się o dofinansowanie (zgodnie z wzorem - patrz następna strona) wraz z następującymi załącznikami:
- dokumentem potwierdzającym przyjęcie pracy do programu naukowego zjazdu (kongresu, sympozjum, itd.), którego ma dotyczyć dofinansowanie;
- dokumentami zakupu, tj. fakturami wystawionymi na nazwisko wnioskodawcy, dotyczącymi opłaty rejestracyjnej i/lub zakwaterowania (w hotelu kategorii 3*) i/lub kosztów podróży.
Uwaga! Wyklucza się zwrot kosztów przejazdu taksówkami, parkingu, wyżywienia, przelotu w klasie bussines;

c) wnioskujący nadeśle do redakcji „Central European Journal of Urology” pracę oryginalną lub poglądową. W przeciwnym razie zwrot poniesionych kosztów nie nastąpi.

2. Ustala się limit jednorazowego dofinansowania wyjazdu w wysokości 3000 zł (słownie: trzech tysięcy złotych).


3. Łączna kwota dofinansowania na jednego wnioskującego w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 6000 zł (słownie: sześciu tysięcy złotych).


4. Ustala się limit wszystkich dofinansowań w 2013 roku w wysokości 100 000 zł (słownie: stu tysięcy złotych).


5. Limity dofinansowań w kolejnych latach kadencji zostaną ustalone na zebraniach Zarządu Głównego poświęconych uchwaleniu budżetu na dany rok kalendarzowy.

Tabela 1
Obraz endoskopowy okolicy przedkrzyżowej oraz dołu zasłonowego