Przegląd Urologiczny 2013/3 (79) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2013/3 (79) > Wpływ modyfikacji znieczulenia ogólnego...

Wpływ modyfikacji znieczulenia ogólnego dotchawiczego na poziom stresu operacyjnego u pacjentów poddanych operacji usunięcia pęcherza moczowego z powodu naciekającego raka


„Chirurgia idealna, pozbawiona stresu, może być trudniejsza do osiągnięcia niż nam się wydaje, szczególnie dla najbardziej bezbronnych pacjentów”.

M. Peru anskyStreszczenie
Całkowite wycięcie pęcherza moczowego (cystektomia) z powodu naciekającego raka (MIBCa) jest najbardziej stresogennym zabiegiem operacyjnym w urologii onkologicznej. Wykorzystanie odcinka jelita w celu wytworzenia pęcherza ortotopowego lub zbiornika na mocz podnosi stresogenność zabiegu związaną z unerwieniem jelit i ich krezki ze splotu trzewnego. Ciągle trwają poszukiwania możliwości zmniejszenia stresu okołooperacyjnego w szerokim pojęciu tego słowa: jako stresu metabolicznego, hormonalnego i behawioralnego. W artykule przedstawiono 2 rodzaje znieczulenia ogólnego dotchawiczego do zabiegu cystektomii. Kluczową zmianą w mieszaninie oddechowej znieczulonych ogólnie pacjentów było dołączenie gazu anestetycznego sewofluranu do standardu znieczulenia wziewnego, czyli mieszaniny tlenu z podtlenkiem azotu. Sewofluran dołączony do mieszaniny tlenu z podtlenkiem azotu pogłębia znieczulenie i stabilizuje układ krążenia. Galerię parametrów poziomu stresu stanowiły hormony tarczycy T3 i T4 oraz hormon tyreotropowy przysadki TSH i glikemia. Pomiary tych parametrów były prowadzone w określonych przedziałach czasowych przy różnych rozwiązaniach nadpęcherzowego odprowadzenia moczu.

Rak pęcherza moczowego każdego roku jest diagnozowany i leczony u około 2,7 miliona ludzi na świecie, w ponad 50% przypadków dotyczy on pacjentów powyżej 65. roku życia [1]. Rak pęcherza moczowego jest nowotworem rozwijającym się w ponad 90% z nabłonka przejściowego dróg moczowych. Jest to tzw. Urologia - nauka i praktyka rak przejściowokomórkowy (transitional cell carcinoma - TCC). Pozostałe niespełna 10% to rak płaskonabłonkowy stanowiący około 8% zachorowań i rzadziej występujący gruczolakorak - 2%. W chwili rozpoznania 70% stanowią guzy powierzchowne zwane obecnie nienaciekającymi (non muscle invasive bladder cancer - N-MIBCa), a pozostałe 30% to raki naciekające błonę mięśniową (muscle invasive bladder cancer - MIBCa) [2].

Wznowę procesu nowotworowego w pierwszym roku choroby obserwujemy w 60-70% przypadków raka nienaciekającego błonę mięśniową. Progresję w postać raka naciekającego odnotowujemy w 10-20% z nich [3].

Całkowite wycięcie pęcherza moczowego (cystektomia) z powodu naciekającego raka jest najbardziej stresogennym zabiegiem operacyjnym w urologii onkologicznej, bowiem dotyczy narządów sąsiadujących ze sobą w miednicy mniejszej. Dodatkowo wykorzystanie odcinka jelita w celu wytworzenia pęcherza ortotopowego lub zbiornika na mocz podnosi stresorodność zabiegu, gdyż unerwienie jelit i ich krezki pochodzi ze splotu trzewnego.

Usunięcie u mężczyzn pęcherza moczowego ze sterczem i pęcherzykami nasiennymi, a u kobiet pęcherza moczowego z wycięciem macicy wraz z przydatkami oraz przednią ścianą pochwy dodatkowo podnosi próg stresogenności [4].

Wskazaniami do wycięcia pęcherza moczowego według Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (European Association of Urology) są:

 • rak naciekający błonę mięśniową w stopniu zaawansowania T2-T4a, N0-Nx, M0;
 • masywna brodawczakowatość pęcherza niereagująca na inne metody leczenia, np. wielokrotne elektroresekcje przezcewkowe (TUR-BT);
 • rak in situ oporny na leczenie - dopęcherzowe BCG;
 • nawrotowy rak pęcherza moczowego po wielokrotnych elektroresekcjach przezcewkowych (TUR-BT) [5].

Operacja usunięcia pęcherza moczowego wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym, które jest kontrolowaną, odwracalną depresją ośrodkowego układu nerwowego, służącą zniesieniu świadomości oraz czucia bólu dzięki podaniu anestetyków.

Idealne znieczulenie zrównoważone (balanced anaesthesia wg Lundy`ego) składa się z trzech elementów:

 • zniesienia świadomości (hypnosis),
 • zniesienia odczuwania bólu (analgesio),
 • zniesienia odruchów (areflexio) połączonego często ze zwiotczeniem mięśni poprzecznie prążkowanych [6].

Powszechny w naszym - zarówno zawodowym, jak i prywatnym - życiu stres nie doczekał się jeszcze klarownej definicji. Pojęcie to jest używane w biologii, medycynie, psychologii, a także w języku codziennym. Cały czas trwają próby naukowego zdefiniowania stresu, niemniej jednak trudno znaleźć wspólną płaszczyznę dla pojęcia, które z jednej strony jest tak wieloznaczne, a z drugiej może dotyczyć bardzo szczególnej, konkretnej sytuacji.

Metodyka

W badaniu wzięło udział 60 pacjentów (52 mężczyzn i 8 kobiet), leczonych w latach 2009-2012 w Oddziale Urologii i Transplantacji Nerek Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi z powodu naciekającego raka pęcherza moczowego, u których wykonano zabieg usunięcia tego narządu. Z badania zostali wyłączeni chorzy z rozpoznaną cukrzycą, nietolerancją glukozy oraz zaburzeniami gospodarki tarczycowej.

Nadpęcherzowe odprowadzenie moczu wykonano kilkoma sposobami. Te sposoby to:

 • ureteroileocutaneostomia - zbiornik moczu wytworzony metodą Brickera;
 • zastępczy pęcherz jelitowy metodą Studera (rolę pęcherza moczowego pełni fragment jelita cienkiego);
 • pęcherz jelitowy canarian neobladder (rolę pęcherza moczowego pełni fragment jelita grubego);
 • ureterocutaneostomia - wyłonienie obu moczowodów na skórę, przetoka moczowodowo-skórna.
Chorzy byli w wieku od 42 do 82 lat.

Najliczniejszą grupę chorych z naciekającym rakiem pęcherza moczowego stanowili mężczyźni między 60. a 70. rokiem życia. Średnia wieku u mężczyzn poddanych zabiegowi usunięcia pęcherza moczowego wyniosła 66,5 lat.

Wśród kobiet najmłodsza miała 54 lata, najstarsza 75 lat, średnia wieku kobiet to 66 lat. Na 1 kobietę z naciekającym rakiem pęcherza moczowego przypadało 7 mężczyzn. Do każdego zabiegu zastosowano znieczulenie ogólne, dotchawicze, złożone zgodnie z zaleceniami postępowania anestezjologicznego [7].

Wszyscy chorzy w dniu przed operacją byli kwalifikowani przez anestezjologa do znieczulenia i oceniani według skali ryzyka ASA. Według Malavaud skala ASA (score ASA) bardziej koreluje ze śmiertelnością po całkowitym wycięciu pęcherza moczowego niż sam wiek chorego [8]. Obecnie zabieg radykalnej cystektomii proponuje się pacjentom w ósmej dekadzie życia, śmiertelność okołooperacyjna w tej grupie nie przekracza wartości procentowych dla młodszych chorych (1-4%). Jeżeli jednak pacjent zostaje zakwalifikowany do operacji ze stopniem ryzyka ASA III i wyższym, to śmiertelność okołooperacyjna rośnie u tych chorych nawet do 30% [9].

Pięciostopniową skalę ryzyka ASA opracowało Amerykańskie Towarzystwo Anestezjologiczne.

ASA I - u chorego nie stwierdza się żadnych chorób narządowych.

ASA II - chory ma stwierdzoną chorobę narządową, ale jest ona dobrze kontrolowana farmakologicznie, np. choroba niedokrwienna serca; ten stopień ryzyka otrzymują również chorzy po 70. roku życia.

ASA III - niewyrównana choroba układowa umożliwiająca samodzielne życie (np. niewyrównana cukrzyca).

ASA IV - obecna choroba układowa stwarzająca bezpośrednie zagrożenie dla życia (świeży zawał mięśnia sercowego).

ASA V - chory umierający, który niezależnie od przeprowadzenia operacji czy jej zaniechania nie przeżyje 24 godzin (np. chory z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej z towarzyszącym wstrząsem krwotocznym). Jeżeli chory operowany jest w trybie nagłym, do stopnia skali dodaje się literę E (emergency), np. ASA I E [10] (tab.1).

Ze względu na modyfikacje znieczulenia pacjenci zostali podzieleni na 2 grupy.

Pierwsza grupa (32 chorych - 28 mężczyzn i 4 kobiety) była znieczulana środkami dożylnymi (etomidat, midanium, sufentanyl, atracurium) i mieszaniną oddechową gazów: tlen z podtlenkiem w proporcji 40% do 60%.

Druga grupa (28 chorych - 24 mężczyzn i 4 kobiety) poza identycznym zestawem leków dożylnych, a w mieszaninie oddechowej poza tlenem i podtlenkiem w takiej samej proporcji jak grupa pierwsza miała dodatkowo gaz anestetyczny sewofluran.

Rodzaje nadpęcherzowego odprowadzenia moczu:

 • wytworzenie zbiornika moczu sposobem Brickera
  - 24 osoby (40%),
 • odprowadzenie moczu sposobem Studera
  - 16 osób (26,7%),
 • zastępczy pęcherz jelitowy canarian neobladder
  - 5 osób (8,3%),
 • wyprowadzenie moczowodów na skórę
  - 15 osób (25%).

W trakcie każdego znieczulenia monitorowano standardowo parametry życiowe:

 • HR - częstość akcji serca,
 • BP - ciśnienie tętnicze metodą nieinwazyjną,
 • SpO2 - saturacja krwi tętniczej,
 • stężenie gazów (O2, CO2, Sevoflurane) w mieszaninie wdechowej i wydechowej.

W pracy badano wybraną grupę parametrów fizjologicznie zmieniających się przy aktywacji układu współczulnego:

 • hormony tarczycy - T3, T4,
 • hormon tyreotropowy przysadki - TSH,
 • stężenie glukozy.

Pomiarów w surowicy krwi dokonywano w następujących przedziałach czasowych:

 • w dniu operacji o godz. 6.00 rano,
 • po nacięciu skóry i powłok ciała,
 • po wycięciu pęcherza moczowego,
 • w pierwszej dobie po operacji.

Celem pracy była próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy dobór anestetyków w znieczuleniu ogólnym wpływa na poziom stresu metabolicznego u chorych z naciekającym rakiem pęcherza moczowego poddanych całkowitemu usunięciu tego narządu.

Tabela 1
Ocena 60 chorych według skali ASA poddanych cystektomii z powodu naciekającego raka pęcherza moczowego

Pomiary i oznaczenia

W obu badanych grupach stwierdzono narastanie glikemii od nacięcia skóry do momentu wycięcia pęcherza moczowego. Wszyscy chorzy mieli jeszcze wyższy poziom glikemii po wycięciu pęcherza moczowego niż w czasie rozpoczęcia zabiegu (po nacięciu skóry). Różnica wynosiła od kilkunastu do 20 mg%. Glikemia mierzona rano w pierwszej dobie po operacji zawsze wykazywała wartości podwyższone, zbliżone bardziej do poziomu w momencie wycięcia pęcherza moczowego. Nie obserwowano istotnych różnic w poziomie glikemii w obu badanych grupach. Nie obserwowano również znaczących różnic w poziomie glikemii u pacjentów w zależności od sposobu nadpęcherzowego odprowadzenia moczu.

U części chorych z chorobą nowotworową występuje zjawisko zwane dyshormonozą z eutyreozą (euthyroid sick syndrome) [11]. Charakteryzuje się ono tym, że chory nie zgłasza żadnych dolegliwości i zaburzeń czynności narządów, badaniem klinicznym nie stwierdza się odchyleń od normy, a wynik badania hormonów T3, T4, TSH jest nieprawidłowy. U pacjentów obciążonych chorobami przewlekłymi i zażywającymi leki również może występować zjawisko dyshormonozy z eutyreozą [12].

Żaden z 60 pacjentów wybranych do badania nigdy nie leczył się z powodu choroby tarczycy, nigdy nie miał opisywanego przez lekarza wola tarczycy, nigdy nie prezentował objawów zaburzeń hormonalnych tego gruczołu wydzielania wewnętrznego.

Dwóch pacjentów ze względu na zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków) miało oznaczane poziomy hormonów: TSH, T3 i T4. Badania wykazały prawidłowy poziom hormonów tarczycy, czyli eutyreozę. Pozostałych 58 pacjentów nie miało nigdy badanego poziomu hormonów tarczycy.

Wyjściowy poziom hormonów tarczycy:

 • prawidłowy poziom TSH, T3, T4 - 38 osób (63,3%),
 • niski poziom TSH - 12 osób (20%),
 • niski poziom T3 - 6 osób (10%),
 • niski poziom T4 - 4 osoby (6,7%).

Prawidłowy poziom wszystkich oznaczanych hormonów (TSH, T3, T4) we wszystkich przedziałach czasowych uzyskano u 13 pacjentów (21%).

Niski poziom trójjodotyroniny w ostatnim badaniu, czyli w pierwszej dobie po operacji, uzyskano u 33 pacjentów (56%).
Pozostałych 14 (23%) pacjentów miało mieszane postacie dyshormonozy z eutyreozą.

Wnioski

 • Zastosowanie znieczulenia ogólnego z dodatkiem sewofluranu do operacji usunięcia pęcherza moczowego jest właściwą metodą doboru znieczulenia, zwłaszcza u pacjentów starszych i obciążonych chorobami przewlekłymi. Dodatek sewofluranu w mieszaninie oddechowej, pomimo że wpływał znacząco na stabilizację układu krążenia (HR, BP, SpO2), u pacjentów w II grupie badanej, zmniejszał zapotrzebowanie na niektóre środki znieczulenia ogólnego (Atracurium), co pozwalało zwłaszcza starszym pacjentom na sprawniejsze wybudzenie, nie zapewnił jednak skuteczniejszej ochrony przed stresem operacyjnym.
 • Znieczulenie ogólne z dodatkiem sewofluranu, w świetle wykonanych oznaczeń metabolicznych i hormonalnych, nie zapewnia skuteczniejszej ochrony przed stresem operacyjnym niż znieczulenie ogólne z użyciem mieszaniny tlenu z podtlenkiem azotu.

lek. Liliana Mucha-Smejda
Oddział Urologii i Transplantacji Nerek
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
ordynator oddziału: prof. dr hab. n. med. Józef Matych

lek. Mariusz Gawrysiak
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
ordynator oddziału: dr n. med. Andrzej Masierak

prof. dr hab. n. med. Józef Matych
Oddział Urologii i Transplantacji Nerek
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
ordynator oddziału: prof. dr hab. n. med. Józef Matych

Piśmiennictwo

 • Kordek R. Jassem J. Krzakowski M. Jeziorski A. Onkologia Medical Press Gdańsk 2004
 • Borówka A. Rak pęcherza moczowego w Polsce Przegląd Urologiczny 2011/2(66 )
 • Stenzl A., Cowan NC . De Santis M, Jakse G, Kuczyk MA, Merseburger AS, Ribal MJ, Sherif A, Witjes JA, ; The updated EAU guidelines on muscle-invasive and metastatic bladder cancer ; Eur Urol. 2009 Apr;55(4):815-25
 • Skrzypczyk M.A. Grothus G. Dobruch J. Chłosta P.L. Borówka A. Rak pęcherza moczowego w Polsce. Postępy nauk medycznych, t.XXV,nr4,2012
 • Reynard J. Brewster S. Biers S. Redakcja naukowa wydania polskiego prof. Bar K. Oksfordzki podręcznik urologii Czelej 2011
 • Barash PG Cullen BF Stoelting RK ; Handbook of clinical Aneshesia. Lippincott, Williams and Wilkins, Philadelphia 2003
 • Mayzner-Zawadzka E. Kosson D. Wybrane zalecenia postępowania w anestezjologii, PZWL Warszawa 2009.
 • Malavaud B, Vaessen C, Mouzin M, Rischmann P, Sarramon JP, Schulman C: Complications for radical cystectomy. Impact of the American Society of Anesthesiologistics score. Eur. Urol., 2001;39:79-84
 • Lance R.S. Grosman H.B. : Cystectomy in the elderly. Sem.Urol.Oncol., 2001;19: 51-55
 • Larsen R. Anestezjologia wyd.II polskie pod red. Kublera A., Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław 2003.
 • Burch W.M. Endokrynologia Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner , Wrocław 1996. Wydanie I polskie pod redakcją Z. Szybińskiego
 • Czerwińska E. Walicka M. Marcinowska- Suchowierska E. Zaburzenia czynności tarczycy u osób w wieku podeszłym Postępy nauk medycznych 5/2011 s. 366-371