Przegląd Urologiczny 2004/1 (23) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/1 (23) > Pisemny egzamin specjalizacyjny z urologii w...

Pisemny egzamin specjalizacyjny z urologii w 2003 roku

prezes PTU

Egzamin specjalizacyjny z urologii, przygotowany przez European Board of Urology Examination Committee, wprowadziliśmy w Polsce w 1997 roku. Pisałem o nim wielokrotnie, nie tylko na łamach Przeglądu Urologicznego. Teraz mamy szczególny powód, aby po raz kolejny wrócić do tego egzaminu. Co to za powód? Okaże się na końcu tego artykułu.

Egzamin składa się z dwóch części – sprawdzianu pisemnego, odbywającego się późną jesienią i egzaminu ustnego, odbywającego się późną wiosną. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zaliczenie sprawdzianu pisemnego oraz złożenie egzaminu praktycznego. Negocjacje z EBU, poprzedzające wprowadzenie tego egzaminu w Polsce były trudne. Ważnym ich nurtem było określenie kryterium oceny sprawdzianu pisemnego. Koledzy z EBU obawiali się wówczas, że poziom przygotowania kandydatów z Polski do sprawdzianu pisemnego będzie ustępował poziomowi prezentowanemu przez kandydatów z krajów Unii Europejskiej. Dlatego zaproponowali, aby kryterium zaliczenia sprawdzianu ustnego określać na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów z UE. Trzeba było przyjąć tę propozycję. Liczby kandydatów z Polski i krajów UE, przystępujących do kolejnych edycji sprawdzaniu pisemnego przedstawia rycina 1, zaś liczby tych kandydatów z Polski, którzy sprawdzian zdali – rycina 2.

Rycina 1
Liczba kandydatów przystępujących do sprawdzianu pisemnego
Rycina 2
Liczby (%) kandydatów z Polski którzy zdali sprawdzian pisemny
Rycina 3
Odsetki kandydatów z Polski, którzy zdali egzamin ustny
Tabela 1
Ustny egzamin EBU w Polsce
Rok Liczba osób przystępujących Liczba osób, które egzamin zdały
1998 25 21
1999 29 28
2000 36 36
2001 44 39
2002 55 52
2003 30 27
Razem 219 203

Dane dotyczące egzaminu ustnego EBU, przeprowadzonego w Polsce zawiera tabela 1 oraz ilustruje rycina 3.
Liczba Koleżanek i Kolegów, którzy w latach 1998 – 2003 uzyskali tytuł specjalisty urologa i certyfikat Fellow of the European Board of Urology (FEBU) wynosi zatem 203.
Średnie oceny sprawdzianu pisemnego, obliczone w latach 1997 – 2002 dla kandydatów z Polski były nieco mniejsze od średnich ocen kandydatów z UE (tabela 2, rycina 4).

W roku 2003, po raz pierwszy, średnia grupy polskiej przewyższyła średnią grupy zachodnioeuropejskiej!

Rycina 4
Wyniki sprawdzianu pisemnego ocena maksymalna – 100 punktów
Tabela 2
Wyniki sprawdzianu pisemnego ocena maksymalna – 100 punktów
Ocena średnia (zakres)
Polska EU
Rok
1997 64,7 (29,0 - 87,0) 73,3 (40,0 - 93,0)
1998 62,7 (32,0 - 86,0) 70,6 (50,0 - 93,0)
1999 68,4 (42,0 - 93,0) 73,3 (45,0 - 89,0)
2000 67,6 (45,0 - 88,0) 70,0 (43,0 - 94,0)
2001 64,2 (36,0 - 90,0) 68,1 (35,0 - 92,0)
2002 66,00 (39,0 - 82,0) 69,9 (39,0 - 90,0)
2003 78,2 (56,0 - 89,0) 75,7 (45,0 - 91,0)

To jest właśnie powód, dla którego piszę tę informację ze szczególną satysfakcją. Pragnę serdecznie pogratulować wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy zdali sprawdzian pisemny w roku ubiegłym.

Uważam, że wynik, który Państwo osiągnęli, jest świadectwem Waszej pracowitości oraz Waszych zdolności i umiejętności. Jest on także dowodem wyboru właściwej drogi przed ponad ośmiu laty przez Polskie Towarzystwo Urologiczne i dobrze świadczy o procesie dydaktycznym, który PTU animuje i wspiera, współpracując ściśle z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP) oraz z Centrum Egzaminów Medycznych (CEM).

Sukces, który Państwo odnieśli w ubiegłym roku, ma wartość szczególną – trzeba bowiem podkreślić, że do egzaminu EBU w Polsce przystępują adepci urologii, zaś w UE specjaliści urolodzy, którzy wcześniej zdali egzamin specjalizacyjny w ich krajach.