Przegląd Urologiczny 2010/6 (64) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2010/6 (64) > Badanie kliniczne zastosowania...

Badanie kliniczne zastosowania przedoperacyjnego sunitinibu u pacjentów z rozpoznanym rakiem jasnokomórkowym nerki

Prospective Clinical Trial of Preoperative Sunitinib in Patients With Renal Cell Carcinoma

Nicholas J. Hellenthal, Willie Underwood, Remediom Penetrante, Alan Litwin, Shaozeng Zhang, Gregory E. Wilding, Bin T. The and Hyung L. Kim. Kliniczne Oddziały Urologii i Biostatystyki Roswell Park Center, Buffalo, New York, Van Andel Institiute, Gran Rapids, Michigan i Oddział Urologii Cedars-Sinai Medical Centem Los Angeles.

Co roku w USA odnotowuje się prawie 58 tys. nowych przypadków zachorowań na raka jasnokomórkowego nerki (RCC). Rocznie 18 tys. chorych umiera z powodu RCC. Powszechny dostęp do badań obrazowych jamy brzusznej zwiększa liczbę rozpoznanych guzów nerek, a tym samym liczbę interwencji chirurgicznych. Ryzyko powstania przerzutów odległych jest powiązane z wielkością zmiany pierwotnej. Aktualna wiedza nie pozwala na efektywne zmniejszenie ryzyka nawrotów przerzutów odległych.

Sunitinib jest uznanym lekiem stosowanym w leczeniu przerzutowego RCC. W pracy przedstawiono wyniki badania klinicznego zastosowania przedoperacyjnego sunitinibu przed planowanym leczeniem operacyjnym u chorych z ograniczonym do narządu lub przerzutowym RCC.

Pomiędzy wrześniem 2007 a kwietniem 2009 roku wprowadzono do programu 20 chorych, u których potwierdzono RCC na drodze przezskórnej biopsji aspiracyjnej zmian guzowatych nerek. Wszyscy chorzy uczestniczący w programie mieli więcej niż 18 lat i byli potencjalnymi kandydatami do leczenia operacyjnego. U wszystkich chorych kliniczny stopień zaawansowania RCC był od T1b przez T2 do T3. Wszyscy chorzy z tej grupy byli operowani przez tego samego operatora. Wszystkim 20 chorym podawano doustnie sunitinib w dziennej dawce 37,5 mg przez 90 dni przed planowanym leczeniem operacyjnym. U 5 chorych podawanie leku przerwano na 5 dni przed terminem leczenia operacyjnego, a u pozostałych 15 chorych przerwano podawanie sunitinibu na dzień przed terminem zabiegu operacyjnego. Obligatoryjnie przed włączeniem leczenia u wszystkich 20 chorych wykonano TK jamy brzusznej z kontrastem. Kolejno badanie TK powtarzano u wszystkich chorych przed leczeniem operacyjnym i dwa miesiące po jego zakończeniu w jednakowym dla każdego chorego protokole. Zmiany wielkości pierwotnych guzów nerek były ustalone przy użyciu dwu metod. Pierwsza polegała na ocenie porównawczej największego wymiaru poprzecznego guza, druga porównywała największy wymiar podłużny i poprzeczny guza. W zależności od wielkości i lokalizacji guza w obrazie TK, chorzy byli kwalifikowani do planowego leczenia operacyjnego: zabiegu nerkooszczędnego (NSS) lub nefrektomii. Badanie trwało 18 miesięcy. Najczęstszymi powikłaniami po zastosowaniu doustnej postaci sunitinibu był nieżyt żołądkowo-jelitowy opisywany u 6 chorych (30%) oraz zaburzenia hematologiczne u 13 chorych (65%). Nie opisywano żadnych powikłań chirurgicznych w związku z zastosowaniem przedoperacyjnym sunitinibu. U 17 chorych (85%) zaobserwowano zmniejszenie wielkości guza. Zarówno w wymiarze poprzecznym - maksymalnie o 11,8%, a średnio z 27% do 11%, jak i w wymiarze podłużnym oraz poprzecznym guza - maksymalnie o 27,9%, a średnio z 43% do 23%. 8 chorych po redukcji wielkości guza w stadium klinicznym T1b zakwalifikowano do NSS na drodze laparoskopowej. Powikłania chirurgiczne były typowe i nie odbiegały od tych obserwowanych u innych grup chorych leczonych tradycyjnymi metodami chirurgicznymi. Zastosowanie doustnej postaci sunitinibu jest postępowaniem bezpiecznym. Użycie sunitinibu spowodowało zmniejszenie rozmiarów guza RCC u 17 z 20 chorych, którzy uczestniczyli w badaniu klinicznym. Przyszłe próby zastosowania sunitinibu w terapii przedoperacyjnej pozwolą na zwiększenie liczby zabiegów NSS i zmniejszenie ryzyka wznów miejscowych RCC.

Oprac.: dr n. med. Lesław Malik