Przegląd Urologiczny 2010/3 (61) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2010/3 (61) > 10. Czwartek Chirurgiczny - studenci o...

10. Czwartek Chirurgiczny - studenci o aktualnych standardach postępowania u chorych na raka nerki

15 kwietnia 2010 roku w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się jubileuszowa, 10. edycja studenckich konferencji naukowo-szkoleniowych Czwartki Chirurgiczne. Posiedzenie poświęcone zagadnieniu raka nerki zgromadziło w Sali Wykładowej im. Ludwika Paszkiewicza w Centrum Biostruktury ponad 100 studentów i lekarzy. Komitetowi Naukowemu przewodniczył prof. Andrzej Borówka. Patronat nad spotkaniem objęli: JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Towarzystwo Lekarskie Warszawskie.

Czwartki Chirurgiczne stanowią cykl spotkań naukowych studentów, z których każde poświęcone jest odrębnemu zagadnieniu chirurgicznemu. Organizatorami konferencji są członkowie studenckich kół naukowych, zaś funkcję koordynatora pełni Studenckie Koło Naukowe przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, nad którym opiekę sprawuje prof. Waldemar Kostewicz. Analizując studencki ruch naukowy w Polsce łatwo zauważyć, że Czwartki Chirurgiczne należą obecnie do najbardziej popularnych i prestiżowych konferencji studenckich, są ponadto jedyną cykliczną chirurgiczną konferencją studencką. W dziesięciu edycjach Czwartków Chirurgicznych od 2007 roku bierny udział wzięło ponad 1400 studentów uczelni medycznych, zaś w organizację włączyło się 30 studenckich kół naukowych z uniwersytetów medycznych w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Toruniu i Białymstoku. Dziesięć edycji to także 86 wykładów - w tym 13 wykładów wygłoszonych przez profesorów i konsultantów krajowych - oraz 10 okolicznościowych książek przygotowanych przez studentów, a wydanych przez Oficynę Wydawniczą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Fotografia 1
Studenci prowadzący 10. Czwartek Chirurgiczny
Fotografia 2
Urologiczny temat 10. Czwartku Chirurgicznego zainteresował wielu studentów

10. Czwartek Chirurgiczny prowadzili studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Agnieszka Surowiecka i Maciej Wleklik. Obrady otworzył opiekun naukowy Czwartków Chirurgicznych, prof. Waldemar Kostewicz. Podkreślił, iż rak nerki, stanowiący około 3% nowotworów złośliwych w Polsce, jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów, w tym najgorzej rokującym nowotworem urologicznym. Pierwszy wykład studencki poświęcony epidemiologii, patogenezie i klinicznej patomorfologii raka nerki wygłosił Sławomir Poletajew (SKN przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Patologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego). Podczas wykładu podkreślono stały, trwający od ponad 30 lat, wzrost zachorowalności i umieralności na raka nerki oraz implikacje kliniczne tego faktu w kontekście wyników leczenia raka nerki w Polsce i na świecie. Ponadto omówiono zmiany w klasyfikacji TNM raka nerki 2009 w porównaniu z klasyfikacją z roku 2002, a także stosowane klasyfikacje oceny stopnia zróżnicowania nowotworu. Podczas kolejnego wykładu, omawiającego narzędzia diagnostyki obrazowej nerek w kontekście onkologicznym, przedstawiono dostępne metody oraz dyskutowano ich przydatność. Katarzyna Stanisławska (SKN przy Zakładzie Radiologii Klinicznej Katedry Radiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) zwróciła uwagę na różnicowanie torbieli nerek oraz zastosowanie klasyfikacji Bosniaka. Wykład miał charakter prezentacji przypadków chorych z materiału UM w Poznaniu, u których w badaniach obrazowych uwidoczniono obecność łagodnych lub złośliwych nowotworów nerek. Prezentacje obejmowały nie tylko wynik obrazowania, ale także symptomatologię i wynikające z rozpoznań decyzje lekarskie. Adam Madej (SKN przy II Klinice Urologii Katedry Zabiegowych Nauk Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) wygłosił wykład omawiający zasady chirurgicznego leczenia guzów nerek. Na podstawie wytycznych Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU) z 2009 roku omówiono wskazania, przebieg i ograniczenia operacji radykalnego usunięcia nerki metodą klasyczną (przez laparotomię lub z dostępu zaotrzewnowego) oraz laparoskopową i retroperitoneoskopową. Dyskutowano także możliwości zastosowania w operacjach wideoskopowych pojedynczego wielokanałowego portu, robotów oraz dostępu przez naturalne otwory ciała. Wykład Jana Adamowicza (SKN przy Zakładzie Inżynierii Tkankowej Katedry Biologii Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Medycznego w Toruniu) dotyczył technik ablacyjnego usuwania guzów nerek. Omówiono stosowane już w Polsce metody krioablacji i ablacji prądem o częstotliwości fali radiowej (RFA) oraz metody pozostające w fazie eksperymentu: leczenie skupionymi falami ultradźwiękowymi o wysokiej częstotliwości (HIFU) i termoablację mikrofalową. Ostatnia metoda przedstawiona została jako prawdopodobna terapia przyszłości, szczególnie w leczeniu guzów o średnicy <4 cm. Przytoczone wyniki badań dowodziły skuteczności podobnej do in-nych technik, a jednocześnie krótszego czasu trwania zabiegu i mniejszego stopnia trudności. Ostatni wykład dotyczył postępowania u chorych na raka nerki w IV stopniu zaawansowania. Anna Wiśniewska (SKN przy Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) przedstawiła znaczący postęp w leczeniu obserwowany w ostatnich latach, którego głównym filaremsąleki antyangiogenne. Omówiono aktualne kierunki badań w onkologii: ocenę skuteczności leków antyangiogennych w różnej sekwencji, kojarzenie ich z cytokinami, poszukiwanie optymalnych dawek i czasu trwania kuracji. Duże emocje wzbudziła dyskusja nad korzyściami ze stosowania leczenia systemowego u chorych z niepomyślnym rokowaniem w skali Mozera lub istotnie obciążonych chorobami współistniejącymi.

Fotografia 3
Profesor Andrzej Borówka udziela komentarza do wykładu studenckiego
Fotografia 4
Członkowie Komitetu Naukowego 10. Czwartku Chirurgicznego: prof. Andrzej Borówka i prof. Waldemar Kostewicz

Część naukową spotkania zakończył wykład prof. Andrzeja Borówki poświęcony leczeniu chorych z rakiem nerki wrastającym do układu żylnego. Podkreślono fakt, iż leczenie radykalne obejmuje bezwzględne usunięcie całego żylnego czopa nowotworowego, co niejednokrotnie stanowi wyzwanie dla zespołu lekarskiego. Prof. Borówka przedstawił własne doświadczenia leczenia chorych z żylnym czopem nowotworowym wrastającym do prawego przedsionka serca, wymagającego współpracy urologów z kardiochirurgami. Wykład dotyczył także zagadnień etyki lekarskiej. Podczas konferencji tradycyjnie miał miejsce konkurs na najciekawszą prezentację studencką. Głosami słuchaczy cenną nagrodę zdobył Adam Madej za wykład pt. „Leczenie chirurgiczne raka nerki”. Kolejna edycja Czwartków Chirurgicznych planowana jest na jesień 2010 roku.

Sławomir Poletajew
Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Czwartków Chirurgicznych
Zdjęcia: Dział Fotomedyczny WUM