Przegląd Urologiczny 2010/2 (60) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2010/2 (60) > Skuteczność szczepionki z komórek...

Skuteczność szczepionki z komórek dendrytycznych w lizacie autologicznych komórek raka nerki skojarzonej z komórkami "zabójcami" indukowanymi cytokinami w terapii zaawansowanego raka jasnokomórkowego nerki (analiza 10 przypadków)

Efficacy of autologous renal tumor cellly sate-loaded dendritic cell vaccine in combination with cytokine-induced killer cells on advanced renal cell carcinoma (a report of ten cases)

Wang H, Zhou FJ, Wang QJ, Qin ZK, Huang LX, Liu ZW, Han H, Li YQ, Chen SP, Xia JC State Key Laboratory of Oncology in South China, Guangzhou, Guangzhou, 510060, P. R. China

Złotym standardem w terapii raka jasnokomórkowego nerki jest leczenie operacyjne. Niepomyślne rokowanie w przypadku zaawansowanej postaci tego raka wynika z wysokiej nawrotowości i oporności na leczenie adjuwantowe (chemio-, radioterapia), co wymusza poszukiwania nowych, efektywnych metod leczniczych. Celem eksperymentu była ocena klinicznej skuteczności terapii przy użyciu komórek dendrytycznych (Dendritic Cells - DCs) inkubowanych w lizacie autologicznych komórek raka nerki w skojarzeniu z komórkami „zabójcami” indukowanymi cytokinami (Cytokine-Induced Killer - CIK) w zaawansowanym raku jasnokomórkowym nerki.

Badanie przeprowadzono w grupie 10 pacjentów z zaawansowanym rakiem jasnokomórkowym nerki. Z krwi obwodowej wyizolowano komórki jednojądrzaste, które następnie inkubowano z czynnikiem stymulującym tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (Granulocyte - Macrophage Colony-Stimulating Factor - GM-CSF) oraz interleukiną 4 (IL-4) celem wyhodowania komórek dendrytycznych (DCs). Następnie wyhodowane komórki DCs inkubowano z lizatem autologicznych komórek raka jasnokomórkowego nerki. Komórki CIK zostały wyhodowane podczas hodowli limfocytów T w obecności interferonu gamma, interleukiny 2, przeciwciał mono-klonalnych przeciwko CD3 oraz interleukiny-alfa. Chorzy po przebytej nefrektomii otrzymywali podskórnie szczepionkę z komórkami DCs w odstępach 7-dniowych (co najmniej 8 iniekcji) oraz dodatkowo podawano im komórki CIKs 2 razy w tygodniu (co najmniej 4 iniekcje). Podczas eksperymentu oceniono odpowiedź kliniczną i immunologiczną badanych pacjentów na zastosowane leczenie skojarzone DCs i CIKs na podstawie analizy badań obrazowych, zmian w subpopulacjach limfocytów T i odpowiedzi reakcji nadwrażliwości późnej (Delayed-type Hypersensitivity Test - DHT).

Czas obserwacji po zastosowanej terapii wynosił 6-20 miesięcy (średnio 11 miesięcy). W grupie 4 pacjentów (4/10) z jawnym klinicznie procesem chorobowym u 1 pacjenta stwierdzono częściową remisję procesu chorobowego (1/4), u 2 nie stwierdzono progresji choroby (2/4, a w 1 przypadku stwierdzono progresję (1/4). W grupie pozostałych 6 pacjentów (6/10), bez jawnego klinicznie procesu chorobowego, u 5 z nich nie stwierdzono progresji choroby (5/6), a u 1 wystąpiła progresja (1/6). Analiza immunologiczna wykazała, że u pacjentów leczonych przez 2 miesiące obserwowano znamienny statystycznie wzrost ekspresji antygenów różnicowania komórkowego CD3+, CD4+, CD4+/CD8+ oraz CD56+ w porównaniu z wartościami sprzed leczenia. Reakcja DHT była dodatnia u 6 pacjentów, w tym u pacjenta z częściową remisją. Podczas terapii obserwowano jedynie przejściowe objawy, takie jak gorączka, dreszcze.

Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu i analizy wyników autorzy podkreślają, że terapia przy użyciu szczepionki z komórek dendrytycznych DCs w lizacie autologicznych komórek raka nerki skojarzona z komórkami „zabójcami” indukowanymi cytokinami (CIK) wykazuje krótkoterminową skuteczność w terapii zaawansowanego raka jasnokomórkowego nerki, indukując specyficzną przeciwnowotworową odporność.

Opracował: dr med. Kajetan Juszczak