Przegląd Urologiczny 2010/1 (59) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2010/1 (59) > Zapobieganie zakażeniom miejsca operowanego o...

Zapobieganie zakażeniom miejsca operowanego o etiologii MRSA u pacjentów leczonych w oddziałach urologicznych - rola personelu pielęgniarskiego

Poważnym zagrożeniem w lecznictwie zamkniętym na początku XXI wieku są nadal zakażenia szpitalne. Stanowią one jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej medycyny. Zakażenia nabyte w szpitalu to duży problemem nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie [1, 2, 3, 4]. Są to zakażenia rozpoznane klinicznie i potwierdzone laboratoryjnie, które powstały w czasie hospitalizacji i ujawniły się podczas pobytu w szpitalu lub po wypisaniu chorego do domu,

W oddziałach zabiegowych, jak oddziały urologii, szczególnego znaczenia nabierają zakażenia MRSA [6, 7]. Metycylinooporny gronkowiec złocisty (methicillin-resistant Staphylococcus ureus - MRSA) został po raz pierwszy opisany w 1961 roku [6]. Do lecznictwa wprowadzono wówczas metycylinę, półsyntetyczną penicylinę oporną na działanie penicylinazy, którą powszechnie stosowano bardzo krótko [6, 8]. MRSA swoją oporność zawdzięcza cechującemu się małym powinowactwem białku (PBP2a) wiążącemu penicyliny, umiejscowionemu w ścianie komórkowej [6, 9].

Obecnie najgroźniejsze zakażenia wywoływane są właśnie przez szczepy metycylinooporne [9]. W Wielkiej Brytanii w 2002 roku bakterie metycylinooporne stanowiły aż 43% szczepów przesłanych do laboratorium referencyjnego [6]. W krajach takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy kraje Europy Południowej stały się głównym patogenem szpitalnym, stanowiącym ponad 20% wszystkich wyizolowanych szczepów gronkowca złocistego [6].

Zakażenia MRSA obserwowane są najczęściej u osób w podeszłym wieku, obciążonych cukrzycą, niewydolnością krążenia, obturacyjną chorobą dróg oddechowych, z ranami operacyjnymi. Są to pacjenci wielokrotnie hospitalizowani czy z przedłużoną hospitalizacją, onkologiczni, dializowani, z cewnikiem w pęcherzu moczowym, cewnikiem wewnątrznaczyniowym [6, 8, 9]. Osoby znajdujące się w tej grupie ryzyka to pacjenci hospitalizowani także w oddziałach urologii. Na uwagę zasługuje również fakt, że zakażenie MRSA przynajmniej trzykrotnie zwiększa śmiertelność i czas pobytu chorego w szpitalu [6].

Metycylinooporny gronkowiec złocisty znajduje się na pierwszym miejscu w etiologii zakażenia miejsca operowanego, a na drugim w zapaleniu płuc [4]. Chociaż zakażenia szpitalne są lokalizowane najczęściej w drogach moczowych [10], to dostępna literatura nie po-daje, aby czynnikiem etiologicznym były w tym przypadku bakterie metycylinooporne [4]. Niektórzy autorzy podają jednak, że cewnik utrzymywany w drogach moczowych oraz następcza bakteriuria są czynnikami ryzyka powikłań pooperacyjnych. U pacjentów, którzy przed zabiegiem mieli zakażenie układu moczowego związane z obecnością cewnika, dochodziło do infekcji ran pooperacyjnych szczepami wieloopornymi [11].

Autorzy chcieliby poświęcić uwagę zapobieganiu zakażeniom MRSA w oddziałach urologii, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki zakażenia miejsca operowanego i zwrócić uwagę na istotną w tej kwestii rolę personelu pielęgniarskiego.

Zakażenie miejsca operowanego i zdolność do rozprzestrzeniania się infekcji

W nowoczesnej urologii stosowanie technik endoskopowych ograniczyło liczbę zabiegów związanych z naruszeniem ciągłości skóry. Jednak zabiegi chirurgiczne nadal są stosowane jako jedyna metoda leczenia lub w przypadku powikłań u chorych leczonych endoskopowo.

Miejsce operowane to zarówno okolica nacięcia, jak i narząd lub przestrzeń, które zostały naruszone w trakcie zabiegu operacyjnego [7, 12]. Pomimo znacznych postępów w zapobieganiu i leczeniu zakażeń, zakażenia miejsca operowanego stanowią nadal trudny problem i poważne obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej [12]. Są zakażeniami szpitalnymi zajmującymi drugą pozycję pod względem częstości występowania, a u chorych po zabiegach operacyjnych zajmują pierwsze miejsce. Zgodnie z wynikami badań NNISS (National Nosocomial Infections Surveillance System) częstość zakażeń miejsca operowanego w oddziałach zabiegowych wynosi 2,6-38% [7].

Zakażenia miejsca operowanego dzielą się na powierzchowne i głębokie. Zakażenia powierzchowne obejmują skórę i tkankę podskórną w miejscu cięcia chirurgicznego. Rozwijają się do 30 dni od operacji lub nawet później - do 12 miesięcy, gdy do ustroju wprowadzone zostało ciało obce. Zakażenia głębokie dotyczą tkanek głębokich, takich jak powięź czy mięśnie w miejscu cięcia chirurgicznego. Zakażenia głębokie, obejmujące narządy i jamy ciała, rozwijają się w podobnym czasie jak zakażenia powierzchowne [2, 7].

Zakażeniom miejsca operowanego skolonizowanego MRSA towarzyszy zaczerwienienie skóry, obecność ropnej wydzieliny lub wycieku surowiczego i rozejście się rany [6, 7]. Często dochodzi do powstania ropnia, a zakażenie może wnikać w głębsze tkanki, zwłaszcza u chorych z pozostawionym materiałem syntetycznym. Liczba bakterii wystarczająca do wywołania zakażenia może być wtedy sto razy mniejsza [6]. Zakażenie może być następstwem skażenia wysięku surowiczego we wczesnym okresie po operacji. Powstają wówczas głęboko położone ropnie, które trudno wyleczyć bez stosowania skutecznego drenażu. Bakteriemia w przebiegu zakażenia miejsca operowanego prowadzi niekiedy do zapalenia kości lub zapalenia wsierdzia, którego początek bywa przesunięty w czasie o tygodnie lub nawet miesiące w stosunku do pierwotnego zakażenia [6].

MRSA jest patogenem dobrze przystosowanym do rozprzestrzeniania się przez kontakt ze skórą rąk [6, 8]. Może przeżyć na powierzchni skóry nawet 80 dni, a następnie zakazić środowisko chorego. Dzieje się to zarówno przez kontakt z zakażoną skórą rąk, jak i ze złuszczającym się naskórkiem. MRSA może rozprzestrzenić się w oddziale urologii w ciągu kilku godzin od chwili oczyszczenia oddziału [6]. Zanim dojdzie do kolonizacji, drobnoustrój jest prawdopodobnie wielokrotnie przenoszony na skórę chorego. Nawet jeśli jest tylko jeden nosiciel, personel, chorzy i ich krewni roznoszą MRSA po oddziale przez kontakt z nosicielem lub jego najbliższym otoczeniem, a także wtórny kontakt z powierzchniami bądź chorymi stykającymi się wcześniej z nosicielem [6].

Podsumowując, należy stwierdzić, że drogi zakażeń MRSA w oddziale urologii to:

 • Kontakt bezpośredni z zakażonym lub skolonizowanym pacjentem - najczęściej poprzez ręce personelu.
 • Droga powietrzna (droga kropelkowa) - przez unoszenie się bakterii na cząsteczkach kurzu, jak również przez wytwarzanie bioaerozolu.
 • Kontakt pośredni z zakażonym sprzętem i przedmiotami.
 • "Sianie" MRSA przez personel będący nosicielami - najczęściej gronkowce roznoszone są na rękach personelu, rzadziej drogą kropelkową w wyniku kichania, kasłania i mówienia [13].

Czynniki ryzyka zakażenia miejsca operowanego Dzielimy je na czynniki ryzyka rozwoju zakażenia związane z pacjentem i z zabiegiem [14].

  Czynniki ryzyka zakażenia związane z pacjentem:
 • podeszły wiek;
 • choroba podstawowa: cukrzyca, niewydolność nerek, choroby sercowo-naczyniowe, marskość wątroby, choroba nowotworowa;
 • niedożywienie;
 • leczenie immunosupresyjne;
 • wcześniejsze leczenie antybiotykami;
 • kolonizacja drobnoustrojami wieloopornymi, np. MRSA (hospitalizacja);
 • u pacjentów po urazach - czas, jaki upłynął od wystąpienia urazu do chwili operacji, obecność skażenia/zakażenia w polu operacyjnym;
 • obecność ognisk zakażeń;
 • palenie tytoniu.

  Czynniki ryzyka zakażenia związane z zabiegiem:
 • chirurgiczne mycie rąk - czas trwania czynności;
 • liczba osób w sali operacyjnej;
 • przedoperacyjne usuwanie owłosienia w okolicy cięcia;
 • okołooperacyjne przygotowanie skóry;
 • czas trwania operacji;
 • okołooperacyjna profilaktyka antybiotykowa;
 • system wentylacyjny;
 • sterylizacja sprzętu/dezynfekcja pomieszczeń;
 • ciało obce w miejscu operowanym;
 • zastosowana technika chirurgiczna [7, 14].

Profilaktyka zakażeń miejsca operowanego o etiologii MRSA- zadania dla zespołu pielęgniarskiego

Profilaktyka tych zakażeń obejmuje działania podejmowane w okresie przedoperacyjnym, w czasie operacji oraz w okresie pooperacyjnym [14]. Wykrycie potencjalnego nosicielstwa badaniami przesiewowymi w kierunku MRSA wykonywanymi metodami konwencjonalnymi wymaga trzech dni, a potwierdzenie wyniku kolejnego dnia. Nowe, szybkie metody oznaczeń pozwalają na wykrycie MRSA w ciągu 3-24 godzin od otrzymania próbki. Opierają się one na reakcji łańcuchowej polimerazy lub wykrywaniu enzymów [6]. Dlatego warto powszechnie stosować właśnie te metody.

Po otrzymaniu z pracowni mikrobiologii informacji o kolonizacji MRSA należy wpisać pacjenta do rejestru zakażeń szpitalnych [9]. Wobec chorego powinna być zastosowana izolacja [6, 9, 13, 15]. Z sali, w której będzie przebywał chory, pielęgniarka powinna usunąć wszelkie zbędne sprzęty. Pacjenta należy umieścić w osobnym pokoju, którego drzwi muszą być stale zamknięte. Chorym powinien opiekować się tylko wyznaczony personel pielęgniarski i lekarz. Wszystkie osoby zobowiązane są do przestrzegania instrukcji mycia i dezynfekcji rąk, a ręce należy dezynfekować przed opuszczeniem sali chorego [6, 9, 13, 15].

Wyniki wieloośrodkowych badań dowodzą, że niestety zasady higieny rąk, które są tak ważnym elementem w profilaktyce zakażeń MRSA, są przestrzegane przez personel medyczny tylko w 20%, a przez chorych i ich krewnych nawet rzadziej [6]. Najlepiej higieny rąk przestrzega młody personel oraz pielęgniarki i fizjoterapeuci, gorzej wypada starszy personel oraz lekarze [6].

Personel opiekujący się chorym jest zobowiązany do stosowania ubioru ochronnego. Należy używać jednorazowych rękawiczek ochronnych przy wykonywaniu wszelkich czynności medycznych i pielęgnacyjnych. Podczas pielęgnacji chorego rękawiczki powinny być zmieniane każdorazowo po zetknięciu się ze skażonym materiałem [9, 13, 15]. Jednorazowy fartuch foliowy powinien być zawsze dostępny i zakładany przez każdego zaraz po wejściu do sali chorego. Po zdjęciu fartucha pielęgniarka powinna zwrócić uwagę, czy jej ubranie w żaden sposób nie stykało się z otoczeniem. Przed każdym wejściem do sali powinny być zakładane jednorazowe maseczki ochronne. Wszystkie jednorazowe środki ochrony osobistej powinny być wyrzucane przed wyjściem z sali do specjalnie do tego przeznaczonego kosza na odpady skażone [13, 15].

Codziennie powinna być przeprowadzana dezynfekcja sali. Podłoga i sprzęty należy zdezynfekować i umyć środkami działającymi na MRSA. Ciało pacjenta powinno być umyte dwa razy dziennie środkiem antyseptycznym. Przed wejściem chorego pod prysznic należy nanosić gąbką na skórę chlorheksydynę. Chlorheksydynę stosuje się także w postaci szamponu co 2-3 dni. Realizacja tego schematu powinna rozpoczynać się 5 dni przed operacją, a przed operacją ze wskazań pilnych można wykorzystać te środki raz lub kilkakrotnie, zakładając, że schemat będzie kontynuowany po operacji. Codziennie należy zmieniać pościel i bieliznę osobistą chorego. Obecnie trwają próby kliniczne z zastosowaniem antybakteryjnej piżamy zawierającej 2% srebra. Metal szlachetny ma chronić przed metycylinoopornymi szczepami gronkowca złocistego. Ubranie i pościel, zamknięte w workach, należy wysyłać do pralni oznaczone jako skażone [6, 9, 13, 15]. Zalecane jest ograniczenie wizyt, a osoby odwiedzające muszą przed wejściem do sali chorego poinformować o tym pielęgniarkę dyżurną [15].

Pacjenci mogą opuszczać salę tylko w wyjątkowych sytuacjach. Podczas transportu chory powinien mieć założoną maseczkę ochronną na nos i usta, a wcześniej być poinformowany o konieczności takiego zabezpieczenia. Pielęgniarka przewozi pacjenta czystym łóżkiem, którego nie wprowadza się do sali, w której przebywał chory. Łóżko po transporcie chorego powinno być zdezynfekowane. W przypadku przenoszenia chorych wewnątrz oddziału nigdy nie powinno przenosić się ich pościeli [13, 15].

Należy poinformować wszystkie osoby wykonujące badania diagnostyczne, że kierowany pacjent jest nosicielem lub zakażonym MRSA [13, 15].

Podstawowy sprzęt medyczny, taki jak stetoskop, ciśnieniomierz, termometr, powinien być stosowany tylko do jednego chorego i dezynfekowany zaraz po użyciu [15].

Choremu należy podawać donosowo mupirocynę trzy razy dziennie przez pięć dni. Konieczne jest pobieranie wymazów z nosa, okolic odbytu, ran lub zmian patologicznych na skórze. Wymazy należy powtarzać aż do uzyskania ujemnego wyniku [6, 9, 13].

Jeżeli jest to możliwe, nosicielstwo należy eradykować przed zabiegiem. Jeśli zostało wykryte zbyt późno, to przed zabiegiem należy do nozdrzy przednich podać mupirocynę w postaci maści, a w profilaktyce okołooperacyjnej należy zastosować glikopeptydy[6,14]. Wskazaniem do zakończenia izolacji jest 3-krotne ujemne badanie w kierunku MRSA [15].

Aby zapobiegać zakażeniom MRSA w czasie operacji, nie należy przyjmować chorego do szpitala wcześniej niż wieczorem w dniu poprzedzającym operację. Komplet rutynowych badań należy wykonać w przychodni [6].

Miejsce operowane powinno być pozbawione owłosienia w krótkim czasie przed zabiegiem, ale nigdy na sali operacyjnej. Najlepszą techniką służącą temu celowi jest depilacja, później strzyżenie, a na końcu golenie, zawsze na sucho, aby nie rozmiękczać naskórka, który staje się wtedy podatny na wniknięcie drobnoustrojów [14]. Do mycia pola operacyjnego należy używać roztworu chlorheksydyny, który jest skuteczny wobec MRSA. Należy go pozostawić na skórze przed jej nacięciem aż do wyschnięcia. Przed rozpoczęciem operacji pacjent powinien otrzymać w pojedynczej dawce teikoplaninę (6-12 mg/kg) lub wankomycynę (1 g), podaną dożylnie w czasie indukcji znieczulenia. Aby nie dopuścić do hipotensji, wankomycyna powinna być podawana we wlewie dożylnym trwającym godzinę [6].

W profilaktyce zakażenia MRSA miejsca operowanego nie bezznaczenia jest sama technika chirurgiczna. Staranna technika chirurgiczna, zapewnienie hemostazy i stosowanie jak najmniejszej liczby szwów znacznie zmniejszają ryzyko zakażenia w czasie operacji. Długotrwałe otwieranie i zamykanie rany operacyjnej, nadużywanie diatermii lub szwów znacznie zwiększa ryzyko zakażenia [6]. Prawdopodobieństwo rozwoju zakażenia będzie duże u osoby otyłej, chorej na cukrzycę, ze względu na trudności w zbliżeniu rany i długi czas operacji [6]. Trzeba jednak pamiętać, że do zakażenia miejsca operowanego dochodzi w oddziale we wczesnym okresie pooperacyjnym, nie zaś w czasie pobytu chorego na bloku operacyjnym.

Po zabiegu operacyjnym głównym czynnikiem ryzyka jest wyciek treści z rany, szczególnie gdy zbyt wcześnie zmienia się opatrunek lub nie zachowuje zasad postępowania aseptycznego [6]. Opatrunki powinny utrzymywać ranę w jak największej czystości i zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów chorobotwórczych. Zadanie to dobrze spełniają opatrunki hydrokoloidowe, jeśli ilość wysięku jest niewielka i umiarkowana. Opatrunki z alginianów zarezerwowane są do ran z martwicą rozpływną, ponieważ usuwanie ich z ran czystych bywa trudne. Opatrunki te należy zmieniać co 1-2 dni. Rany z dużą ilością wysięku mogą wymagać płukania. W ostatnich latach coraz częściej stosowane są opatrunki próżniowe, które są skuteczne, ponieważ sprzyjają gojeniu głębokich jamistych ran zakażonych MRSA [6]. Po wypisaniu lub przeniesieniu chorego pielęgniarka zawsze powinna usunąć napoczęte materiały opatrunkowe i środki używane od pielęgnacji pacjenta [15].

Podsumowanie

Szczególna rola w zapobieganiu zakażeniom miejsca operowanego o etiologii MRSA przypada zespołowi pielęgniarskiemu. Do zadań tych należy przede wszystkim przestrzeganie higieny rąk, ponieważ MRSA przenosi się głównie na brudnych rękach personelu. Inne zadania to prowadzenie badań przesiewowych, a także konieczność kontrolowania procedur tych badań, transportu próbek i zgłaszania wyników oraz zwrotnej informacji o wynikach. Kolejne ważne zadanie to stosowanie izolacji wobec pacjentów, u których wykryto nosicielstwo, i wpisanie ich do rejestru zakażeń szpitalnych. Stosowanie odkażania zmniejsza ryzyko zakażenia MRSA w czasie operacji i zapobiega przenoszeniu na innych chorych leczonych w oddziale urologii. Odpowiednie przygotowanie pola operacyjnego to także bardzo ważne zadanie dla zespołu pielęgniarskiego. Równie ważne jest przestrzeganie obowiązujących zasad aseptyki podczas wykonywania wszelkich zabiegów i czynności pielęgniarskich.

Wykonywanie badań przesiewowych, przestrzeganie właściwej higieny rąk i skuteczne odkażanie znacznie zmniejszają ryzyko zakażenia miejsca operowanego o etiologii MRSA, a także odsetki zgonów i koszty leczenia.

mgr pedagogiki w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia Anna Zera
Zakład Podstaw Pielęgniarstwa

lek. med. Zbigniew Tadeusz Jarząbek
Oddział Urologii SZPZOZ w Ostrołęce

prof. dr hab. n. med. Andrzej Krupienicz
Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny


Piśmiennictwo:

 1. Marciniak R: Zakażenia w chirurgii. Ogól Przegl Med 2005; 9, 10: 26-28.
 2. Fleischer M: Zakażenia szpitalne/zakładowe – wybrane zagadnienia, w: Fleischer M, Bober-Gheek B (red.): Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego. Wyd. Med. Urban&Partner, Wrocław 2006; 155-156, 203-204.
 3. Giedrys-Kalemba S, Jursa J: Zakażenia dróg moczowych na oddziałach urologicznych. Przegl Urol 2007; 4: 98-101.
 4. Arłukowicz E, Samet A, Bronk M i wsp.: Diagnostyka i leczenie pacjentów z nabytymi zakażeniami szpitalnymi w praktyce ambulatoryjnej. Zakażenia 2006; 4: 137-141.
 5. Kowalewska M: Zakażenia szpitalne w chirurgii, w: Walewska E (red.): Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. PZWL, Warszawa 2007: 57-58.
 6. Peter A, Wilson M: Znaczenie zakażenia MRSA w chirurgii. Chir po Dypl 2009; 3: 52-57.
 7. Dzierżanowska D: Zakażenia w oddziałach chirurgicznych, w: Dzierżanowska D (red.): Postacie kliniczne zakażeń szpitalnych. Wyd. alfa-medica Press, Bielsko-Biała 2007: 116-120.
 8. Kowalski TJ, Berbari EF, Osmon DR: Epidemiologia, leczenie i profilaktyka pozaszpitalnych zakażeń metycylinoopornymi szczepami S. aureus. Med po Dypl 2006; 3: 59-66.
 9. Kozak M: Patogeny alarmowe i mechanizmy ich odporności na antybiotyki. http://www. wydawnictwo-apis.pl/
 10. Wolski Z: Niepowikłane i powikłane zakażenia układu moczowego – przyczyny, profilaktyka. Przew Lek 2001; 4, 10: 69-73.
 11. Zapała Ł, Dybowski B, Bres-Niewada E i wsp.: Flora bakteryjna dolnych dróg moczowych u mężczyzn z cewnikiem na stałe w latach1994-1996 i 2004-2006. Urol Pol 2008; 3: 240-245.
 12. Gruca Z, Stefaniak T, Głowacki J: Zakażenia miejsca operowanego po zabiegach klasycznych i laparoskopowych w chirurgii jamy brzusznej. Ogól Przegl Med 2007; 6: 50-52.
 13. Brońska K: Czy procesy dekontaminacji ciała przed zabiegami operacyjnymi mogą być skuteczną bronią w walce z zakażeniami gronkowcem złocistym? Nowoczesne Piel i Połż 2007; 1 (1). Portal Pielęgniarek i Położnych – http://www.pielęgniarki. info. pl/
 14. Dzierżanowska D, Pawińska A: Zakażenia w bloku operacyjnym, w: Bielecki K, Szreter T (red.): Blok operacyjny – organizacja i funkcjonowanie. Wyd. Med. Borgis, Warszawa 2007; 243-244: 250.
 15. Mączyńska A, Kowalczyk P: Problem zakażeń szpitalnych – doświadczenia Szpitala Specjalistycznego MATOPAT w Toruniu. Menadżer Zdr 2003; 6: 54-62.