Przegląd Urologiczny 2009/2 (54) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2009/2 (54) > Przegląd literatury urologicznej na świecie...

Przegląd literatury urologicznej na świecie 2007-2008. Część 2

Część 2

Rak stercza

Standardowa, obecnie co najmniej 12-wycinkowa biopsja stercza pod kontrolą ultrasonografiiprzezodbytniczej(TRUS)służynietylko histologicznemu rozpoznaniu raka, ale jest podstawą do rokowania, a także do podejmowania ważnych decyzji terapeutycznych. Na jej podstawie można kwalifikować choregodooperacjioszczędzającej pęczki naczyniowo-nerwowe po jednej lub obu stronach, można zakwalifikowaćchoregodoprogramuobserwacyjnego z intencją leczenia, można wreszcie zdyskwalifikować chorego do zabiegu. Jednym z elementów służących tym celom jest określanie maksymalnej długości zajętej przez nowotwór w pobranych wycinkach (maximum tumour length ? MTL). O ile PSA przed biopsją, jak i stopień złośliwości nowotworu w skali Gleasona pozwalają rokować co do wznowy biochemicznej, to MTL pozwala najdokładniej przewidzieć rozsiew nowotworu i śmierć związaną z nowotworem. MTL <1,7 mm związana jest zazwyczaj z korzystnym przebiegiem po leczeniu. Większa długość wycinka zajętego przez nowotwór jest zazwyczaj wyrazem bardziej agresywnego fenotypu guza [52].

Zwiększenie liczby pobieranych wycinków łączy się z większą liczbą powikłań. Jednym z nich, o którym dotychczas niewiele wspominano, jest niekorzystny wpływ biopsji na aktywność seksualną nie tylko mężczyzn, ale także ich partnerek, dotychczas niemających takich problemów. Zaburzenia te mogą być związane z bezpośrednim nakłuciem pęczka naczyniowo-nerwowego bądź jego uciskiem przez krwiak lub obrzęk. Znaczny odsetek z nich łączy się także ze skutkiem psychicznym, jaki może wywoływać utrzymująca się dłużej hematospermia. Zaburzenia te, od łagodnych do ciężkich, dotyczą około 70% mężczyzn po 1 miesiącu i utrzymują się u 60% w 6 miesięcy po biopsji. Co ciekawe, zaburzenia te występują także u 25?63% ich partnerek, dotyczą orgazmu, satysfakcji oraz bolesności stosunków i są związane z czynnikami psychogennymi. Mężczyźni kierowani na biopsję i ich partnerki muszą być informowani o dużym prawdopodobieństwie wystąpienia tego powikłania [53].

Innym dość częstym powikłaniem jest zakażenie, objawiające się ostrym zapaleniem stercza czy nawet posocznicą moczową. Aby zmniejszyć częstotliwość tego powikłania, stosuje się profilaktyczną antybiotykoterapię. Niestety nie wykonano żadnych randomizowanych, prospektywnych, kontrolowanych placebo badań mających na celu ustalenie najlepszego schematu stosowania leku i najlepszego antybiotyku. Jest to typowy przykład postępowania nieopartego na faktach (non evidence based). Autorzy artykułu redakcyjnego BJU Int sugerują, iż teoretycznie najlepszym postępowaniem, opartym na wiedzy co do częstości występowania florybakteryjnej i jej lekowrażliwości, jest podanie ciprofloksacynywdaw-ce 1000 mg na 30 minut przed biopsją. Wydaje się, iż przedłużanie antybiotykoterapii na okres po biopsji mogłoby się przyczynić do po-jawienia się szczepów opornych na leczenie, a także sprzyjać rozwojowi Clostridium difficile [54].

Jednym ze sposobów zmniejszenia odsetka powikłań zakaźnych może być używanie dołączanych do sondy transrektalnej jednorazowych prowadników do igieł (disponable needle guide). Prowadniki metalowe, będące w wielokrotnym użyciu, nie sprzyjają bowiem dokładnej sterylizacji ze względu na wąski kanał prowadzący igłę. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w pracowniach, które wykonują kilka zabiegów dziennie [55].

Fakt, iż coraz więcej mężczyzn po 50. roku życia, dzięki licznym programom badań przesiewowych i informacjom zamieszczanym w mediach, oznacza PSA, doprowadził do wykrywania raków bez znaczenia klinicznego. Ocenia się, że u 80% mężczyzn tak wykryty nowotwór nie będzie przyczyną śmierci chorego. W środowisku urologicznym narasta zrozumienie, że chorzy ci są więc niepotrzebnie leczeni (overtreatment). Proponuje się obecnie 2 sposoby rozwiązania tego problemu.

Pierwszy z nich to aktywna obserwacja z intencją leczenia (active surveillance with intention to treat). Programy takie, o czym donosiliśmy w uprzednich latach, zaczynają być coraz bardziej popularne. Grupa z Amsterdamu prowadząca olbrzymi projekt mający na celu sprawdzenie zasadności badań przesiewowych stworzyła program ?Prospective validation of active surveillance in prostate cancer? ? PRIAS study, zamieszczony w internecie pod adresem www.prias-project.org. Urolodzy, którzy opiekują się chorymi w pełni świado-mymi celów takiego postępowania, wyrażającymi chęć przystąpienia do programu i spełniającymi kryteria raka bez znaczenia klinicznego (stadium zaawansowania T1c?T2, PSA <10 ng/ml, suma punktów Gleasona <3+3, obecność komórek nowotworowych w co najwyżej 2 wycinkach z biopsji wykonanej wg zasad: stercz <40 ml ? 8 wycinków, 40?60 ml ? 10 wycinków i stercz >60 ml ? 12 wycinków), wprowadzają dane chorego do bazy systemu. Przy każdej następnej wizycie, podczas której wykonywane jest badanie per rectum, oznaczanie PSA co 3 miesiące oraz wykonanie biopsji po 1, 4, 7 i 10 latach obserwacji, dane wprowadzane są ponownie do systemu, który automatycznie oznacza czas podwajania się PSA i informuje, czy chory może być nadal obserwowany, czy też powinien przejść do grupy aktywnie leczonych. Celem projektu jest dostarczenie opartych na faktach podstaw do prowadzenia aktywnej obserwacji [56].

Jeden z zarzutów dotyczących aktywnej obserwacji dotyczy wątpliwości, czy biopsja stercza, nawet wielowycinkowa, określa dokładnie wielkość i stopień histologicznego zróżnicowania guza. W badaniu wieloośrodkowym w USA na podstawie oznaczania genu raka stercza 3 (PCA3) w moczu po masażu stercza i porównania wyników z rezultatami badań histologicznych wyciętego stercza po prostatektomii radykalnej udowodniono, że oznaczanie tego genu dokładniej określa niską masę guza i niski stopień zróżnicowania histologicznego niż biopsja stercza. Autorzy uważają, że wyniki ich badań wzmocnią wiarygodność programów aktywnej obserwacji poprzez lepsze kwalifikowaniechorychdoprogramuorazokreślenie momentu przejścia do leczenia [57].

Drugi z pomysłów uniknięcia overtreatment polega na ogniskowym zniszczeniu guza (focal ablative therapy) za pomocą wysokoenergetycznej zogniskowanej wiązki ultradźwięków (high-intensity focused ultrasound ? HIFU) lub krioablacji. Warunkiem jest pewność, iż zmiany nowotworowe dotyczą jedynie jednego z płatów stercza. W dwóch dedykowanych temu problemowi badaniach, opartych na ocenie histologicznej stercza po prostatektomii radykalnej, stwierdzono, że jednostronne występowanie zmian dotyczy jedynie 19,2?35,1% chorych i nie ma danych klinicznych, danych z biopsji czy jakichkolwiek innych, które pozwalałyby przewidzieć jednostronność zmian. Tak więc, ogniskowe programy ablacyjne wymagają dalszych badań przed możliwością użycia ich w codziennej praktyce [58, 59].

Prostatektomia radykalna u chorych z rakiem ograniczonym do stercza (w pooperacyjnych badaniach histologicznych), z sumą punktów Gleasona <7 zapewnia doskonałe wyniki odległe. W John Hopkins Institution w Baltimore, w którym oddział urologii prowadzi twórca prostatektomii radykalnej oszczędzającej pęczki (nerve sparing prostatectomy), przebadano odległe losy 2500 takich chorych, średnio w 5 lat po operacji (2 do 22 lat). U żadnego chorego nie stwierdzono przerzutów odległych, żaden też nie zmarł z powodu nowotworu. Wznowy biochemiczne były nadzwyczaj rzadkie (0,5%), a ich prawdopodobieństwo wynosi 0,3%, 0,9% i 1,3% odpowiednio po 5, 10 i 15 latach. Równie rzadkie były wznowy miejscowe (0,2%) z powodzeniem leczone napromienianiem [60].

W leczeniu chorych z miejscowo zaawansowanym rakiem stercza (T3a ? naciek poza torebkę, T3b ? naciek pęcherzyków nasiennych) coraz większą rolę zaczyna odgrywać radioterapia, zwłaszcza techniką modulującą dawkę (intensity modulated radiotherapy ? IMR), pozwalającą na napromienianie dawką do 81 Gy, a na sam guz nawet o 10% większą. Radioterapeuci z Memorial Hospital w Nowym Jorku, lecząc w ten sposób prawie 300 chorych (56% T3b), odnotowali 5- i 10-letnie przeżycie wolne od wznowy biochemicznej dla guzów T3a odpowiednio u 69% i 44% chorych, a dla guzów T3b odpowiednio 49% i 32%. Dodanie terapii hormonalnej do radioterapii aż 7-krotnie zmniejszało ryzyko wznowy miejscowej. Wyniki te nie ustępują współczesnym seriom prostatektomii radykalnej w guzach miejscowo zaawansowanych [61].

Pojawiła się nowa technika radioterapii oparta na zastosowaniu wiązki protonowej (Proton Beam Therapy ? PBT). Jej użycie u chorych z rakiem stercza pozwala zwiększyć dawkę napromieniania z 81 Gy (w przypadku najskuteczniejszej obecnie techniki IMRT ? intensity modulated radiation therapy) do 91,8 Gy (w przypadku PBT). Jej wadą jest wysoka cena, prawie 2 razy wyższa niż dla IMRT (w warunkach amerykańskich 63 tys. USD i 36 tys. USD). Z analiz przedstawionych rezultatów wynika, że PBT mogłaby poprawić wyniki leczenia w stosunku do IMRT jedynie w grupie chorych młodych, z pośrednim ryzykiem progresji. U osób starszych lub chorych z niskim bądź wysokim ryzykiem progresji, bez względu na grupę wiekową, ewentualna poprawa przeżycia wolnego od wznowy w stosunku do IMRT byłaby tak minimalna, że nie uzasadniałaby 2-krotnego zwiększenia kosztów leczenia. Użycie PBT u chorych z rakiem stercza mogłoby być także uzasadnione poprawą jakości życia w stosunku do metod tradycyjnych. Takich badań jak na razie brakuje. Jeżeli więc koszty leczenia nie zostaną znacznie obniżone lub nie wykaże się znacznego ograniczenia odsetka niekorzystnych objawów ubocznych, PBT powinna być stosowana w leczeniu innych nowotworów, gdzie sprawdza się lepiej, a wskazania do jej stosowania u chorych z rakiem stercza pozostają na razie ograniczone [62, 63].

Mimo rozpoznawania raka stercza w coraz wcześniejszym stadium zaawansowania, u wielu chorych po operacji stwierdza się naciekanie torebki (ECE ? extracapsular tumor extension), obecność komórek nowotworowych w linii cięcia chirurgicznego (SM+? positive surgical margin) czy naciekanie pęcherzyków nasiennych (SVI ? seminal vesicle invasion). Od lat toczą się spory miedzy radioterapeutami a częścią urologów, czy u takich chorych należy wdrożyć radioterapię bezpośrednio po prostatektomii radykalnej (ART ? adjuvant radiotherapy), czy też odłożyć ją do czasu wystąpienia wznowy biochemicznej (SRT ? salvage radiotherapy). Wszystkie 3 prospektywne doświadczenia kliniczne mające wyjaśnić ten problem (EORTC 22911, SWOG 8794 i ARO 96-/AUO AP 09/95) wykazały niezbicie, że po SRT odsetek wznów biochemicznych po 5 latach jest znamiennie wyższy niż po ART odpowiednio dla 3 kolejnych badań 74% do 52,6%, 73% do 44% i 72% do 54%. Jednak znamienności tej nie odnaleziono, jeżeli chodzi o czas do wystąpienia przerzutów i całkowite przeżycie [64, 65].

Stosując ART, narażamy jednak sporą grupę chorych na niepotrzebne napromienienie oraz powikłania związane głównie z napromienianiem zwieracza. Dlatego SRT ma wielu zwolenników. W grupie 959 chorych po prostatektomii radykalnej z SM+, ECE i SVI, leczonych w najlepszych ośrodkach w USA, progresja biochemiczna w 7 lat po operacji wystąpiła jedynie u 192 z nich i tylko ci leczeni byli SRT. W tej grupie 56% chorych z SM+/ECE i 26% z SVI miało nieoznaczalne PSA w 5 lat po napromienianiu. W grupie pozosta-łych 716 mężczyzn wznowa biochemiczna w późnych obserwacjach wystąpiła jedynie u 9% chorych z SM+/ECE i 25% z SVI [65].

Poszukuje się rozwiązań pośrednich, które uzależnią ART i SRT od kinetyki PSA przed operacją (PSADT ? PSA doubling time), stopnia histologicznego zróżnicowania raka i obecności komórek nowotworowych w naczyniach włosowatych i limfatycznych. Wolny czas podwajania PSA, brak trzeciorzędowej cechy Gleasona 4 lub 5, SM+ i obecność komórek nowotworowych w naczyniach mogą przepowiadać wznowę lokalną i stanowić dodatkowy argument na korzyść ART. Szybki czas podwajania PSA przed operacją, ale także po zabiegu (w oznaczeniach po kilku tygodniach, 6 i 12 mie-siącach po prostatektomii), obecność trzeciorzędowej cechy Gleasona 4 lub 5 wróżą chorobę systemową i mogą kierować wyborem między SRT a hormonoterapią [komentarz redakcyjny do 65]. Niektórzy zwracają również uwagę, że SM+ w lokalizacji bocznotylnej w odróżnieniu od innych lokalizacji SM+ jest niekorzystnym czynni-kiem rokowniczym i może być argumentem na korzyść ART [67].

Jeszcze większe problemy stwarzają chorzy z przetrwałym (residual) rakiem stercza lub wznową miejscową po napromienianiu. Trudności rozpoczynają się już w momencie zdefiniowaniawznowy biochemicznej. Według definicjiASCO(American Society of Clinical Oncology) z 1966 roku za wznowę biochemiczną uważa się 3-krotny wzrost PSA powyżej osiągniętego nadiru, a za moment nawrotu połowę okresu między nadirem PSA a pierwszym wzrostem. Definicjatazostałazmodyfikowanaw 2005rokui znanajestjako Phoenix definition. Według tej poprawki wznowa biochemiczna może być rozpoznana przy wzroście PSA>2 ng/ml powyżej nadiru, a jako moment wznowy przyjmuje się pierwszy wzrost PSA. Problem w tym, że PSA jest niedoskonałym narzędziem pomiaru aktywności choroby po napromienianiu, ze względu na obecność gruczolaka stercza. O ograniczeniach PSA w monitorowaniu chorych po napromienianiu piszą urolodzy z Filadelfii,oceniającswojedoświadczenia po ratującej cystoprostatektomii (salvage cystoprostatectomy) u 21 chorych operowanych przeciętnie w 60 miesięcy po napromienianiu, przy średnim PSA 0,8 ng/ml. Tylko 50% chorych wykazywało komórki aktywnego nowotworu w preparacie histologicznym stercza po operacji, mimo iż 90% z nich spełniało wymogi wznowy według definicjizPhoenix.Takżeu50%chorychstwierdzano histologicznie komórki nowotworowe (w biopsji), mimo braku wznowy biochemicznej. Średni poziom PSA nie różnił się pomiędzy chorymi, u których stwierdzano lub nie stwierdzano raka [68].

Chorzy, u których po radioterapii z powodu raka stercza rozpoznajemy wznowę biochemiczną i których spodziewane przeżycie przekracza 10 lat, są kandydatami do terapii ratującej (salvage therapy), jeżeli stwierdzamy u nich wznowę miejscową, którą rozpoznaje się na ogół wtedy, jeżeli do wzrostu PSA dochodzi w 2 lata po leczeniu pierwotnym, PSA jest niższe od 10 ng/ml, czas podwojenia PSA przekracza 6 miesięcy, a suma punktów Gleasona nie przekracza 3+4. Tradycyjnymi sposobami leczenia były dotychczas prostatektomia radykalna lub cystoprostatektomia oraz krioterapia. Coraz częściej zaczyna być stosowana ratująca brachyterapia (salvage brachytherapy). Jak dotychczas opisano w literaturze 110 chorych leczonych tą metodą. Radioterapeuci z Wisconsin przedstawiają swoje doświadczenia w leczeniu 11 chorych. Średnia dawka w czasie brachyterapii wynosiła 97 Gy (90?113), wszyscy chorzy poddani byli jednoczasowej hormonoterapii, którą rozpoczynano na 3 miesiące przed brachyterapią. Po średnim okresie obserwacji 45 miesięcy u 63% chorych nie stwierdzano wznowy biochemicznej [69]. Hormonoterapia jest jak na razie jedyną opcją leczenia u chorych z zaawansowanym rakiem stercza, a także u chorych leczonych radykalnie, u których stwierdza się progresję biochemiczną związaną nie ze wznową miejscową, ale z wystąpieniem przerzutów odległych. Punktem spornym pozostaje pytanie, czy powinna być to hormonoterapia wczesna, czy odroczona. Wiele w tym względzie wyjaśnia duże badanie EORTC 30891 pod kierunkiem prof. Studera z Berna, przeprowadzone na 939 chorych. Badanie wykazało małą, ale znamienną różnicę na korzyść leczenia wczesnego, pojawiającą się dopiero po 3?5 latach leczenia. Bardziej wnikliwa analiza wyodrębniła 3 grupy chorych: chorzy ze zbyt zaawansowaną chorobą w momencie rozpoznania, aby wczesna hormonoterapia mogła im przynieść korzyść; chorzy z dużym ryzykiem progresji, przewidywanym czasem przeżycia 3?5 lat, którzy mogą odnieść korzyść z wczesnej hormonoterapii i chorzy z niskim ryzykiem progresji, u których hormonoterapia może być odroczona lub w ogóle niepotrzebna. U chorych z PSA>50 ng/ml ryzyko śmierci z powodu raka stercza jest 3,5 razy większe niż u chorych z PSA<8 ng/ml. U chorych z PSA pomiędzy 8 a 50 ng/ml ryzyko śmierci z powodu raka stercza jest 7,5 razy większe, jeżeli czas podwajania PSA jest niższy od 12 miesięcy. Tak więc chorzy z PSA>50 ng/ml i czasem podwajania PSA<12 miesięcy mają zwiększone ryzyko śmierci z powodu raka stercza i mogą skorzystać z wczesnej hormonoterapii. Natomiast chorzy z PSA<50 ng/ml i czasem podwajania PSA>12 miesięcy najprawdopodobniej umrą z innych przyczyn niż rak stercza, powinni więc uniknąć wczesnej hormonoterapii i powikłań z nią związanych [70].

U chorych z rakiem stercza, którzy wymknęli się kontroli hormonalnej (HRPC ? Hormone Resistant Prostate Cancer), jedynym skutecznym leczeniem pozostaje chemioterapia oparta na taksanach, głównie docetakselu, pozwalająca przedłużyć przeżycie o kilka miesięcy. Odnotowujemy coraz więcej sygnałów, że w przyszłości chemioterapia oparta będzie o analizę genetyczną, pozwalającą ustalić korzystny dla chemioterapii genotyp, co pozwoli uniknąć leczenia chorych, u których będzie ono nieskuteczne, a wywoła jedynie objawy uboczne związane z leczeniem. Autorzy włoscy opisali przypadek całkowitej remisji u chorego z zaawansowanym rakiem stercza z korzystnym dla chemioterapii genotypem CYP1B1 [71].

Łagodny rozrost stercza (BPH)

Jednym z najbardziej dokuczliwych objawów u chorych z BPH jest nokturia, czasami bardzo oporna na leczenie. Skojarzenie inhibitorów 5?-reduktazy i ?1-blokerów jest skuteczne w tym zakresie tylko u 29?39% chorych. W prospektywnym badaniu kontrolowanym placebo udowodniono skuteczność celecoxibu (inhibitora COX-2) podawanego przez miesiąc o godzinie 21.00 w dawce 100 mg. W grupie chorych leczonych celecoxibem średnia liczba mikcji w nocy spadła z 5,17 do 2,5, a indeks IPSS obniżył się z 18,2 do 15,5 punktów, bez względu na wiek chorego czy wielkość stercza. Leczenie pozostawało bez wpływu na średni przepływ cewkowy. Wyniki te sugerują możliwość nowej opcji w leczeniu nokturii, bardziej skutecznej niż wszystkie dotychczasowe formy terapii. Nie pokuszono się o wy-jaśnienie mechanizmu działania leku, cytując jedynie anegdotyczne doniesienia o wpływie leków przeciwzapalnych na nokturię [72].

W Bawarii podsumowano współczesne doświadczenia na temat resekcji przezcewkowej stercza, oparte na danych uzyskanych w 2003 roku z 54 oddziałów urologicznych (w tym 44 nieakademickich), na podstawie operacji 10 654 chorych. Śmiertelność po zabiegu wynosiła 0,1%, odsetek bezpośrednich powikłań 11,1%. Były to głównie zatrzymania moczu (5,8%), powtórne zabiegi (5,6%), zakażenia (3,6%), krwawienia wymagające transfuzji (2,9%), zespół poresekcyjny (1,4%). Przeciętna objętość resekowanej tkanki wynosiła 28,4g, a u 9,8 % chorych wykryto incydentalnego raka ster-cza. Maksymalny przepływ cewkowy wzrósł z 10,4 ml/s do 21,6 ml/s, a zaleganie moczu po mikcji obniżyło się ze 180 ml do 31,1 ml. Te najnowsze dane stanowią doskonały materiał mogący posłużyć podczas rozmowy z chorym co do wyboru opcji leczenia BPH [73].


Zapalenie stercza

Zapalenie stercza typu III jest najczęstszym typem przewlekłego stanu zapalnego powodującego przewlekły zespół bólowy miednicy o nieznanej dotychczas etiologii i nadzwyczaj trudny w leczeniu. Badacze chińscy postanowili zbadać, czy za stan ten nie może być odpowiedzialne zakażenie wywołane nanobakteriami, które ostatnio coraz częściej rozpoznaje się w zakażeniach wielonarządowych, a szczególnie w zakażeniach dróg moczowych. Przyczyną dotychczasowych trudności diagnostycznych był fakt, iż do rozpoznania bakterie te wymagają specjalnych podłoży do wzrostu oraz specjalnych technik mikroskopowych, jak i technik wykorzystujących sekwencje genowe dotychczas niestosowane. Po 3-miesięcznym leczeniu tetracykliną w dawce 500 mg/dzień, witaminą C w dawce 0,4 g/dzień i witaminą B w dawce 0,2 g/ dzień, wykrywalność nanobakterii spadła z 67% do 16,7% w gramie wydzieliny stercza i z 12,5% do 0% w moczu po masażu stercza, a pozostała niezmieniona w grupie otrzymującej placebo. Odnotowano również znaczne obniżenie wskaźnika bólu w skali Chronic Prostate Symptom Index w grupie leczonej, a brak zmian w grupie chorych otrzymujących placebo. Leczenie przeciw zakażeniom nanobakteriami może być skuteczną formą farmakoterapii u chorych z przewlekłym zapaleniem stercza opornych na konwencjonalne terapie i stanowiących prawdziwe wyzwanie w codziennej praktyce urologicznej [74].

Małgorzata Mazur

Piśmiennictwo:

 1. Guichard G, El Ammari J, Del Coro C, et al. Accuracy of ultrasonography in diagnosis of testicular rupture after blunt scrotal trauma. Urology 2008; 71: 52-56.
 2. Chandra RV, Dowling RJ, Ulubasoglu M, et al. Rational approach to diagnosis and management of blunt scrotal trauma. Urology 2007; 70: 230-234.
 3. Lee SH, Bak ChW, Choi MH, et al. Trauma to male genital organs: a 10-year review of 156 patients, including 118 treated by surgery. BJU Intern. 2007; 101: 211-215.
 4. Phonsombat S, MasterVA, McAninch JW. Penetrating external genital trauma: A 30-year single institution experience. J Urol 2007; 180: 192-196.
 5. Urbanowicz W, Wolnicki M, Sulisławski J, i wsp. Postępowanie i wyniki leczenia w przypadkach urazów nerek u dzieci w latach 1992-2006. Urol Pol 2008; 61: 61-65.
 6. Bouchelouche P, Oehr P. Positron emission tomography and positron emission tomography/computerized tomography of urological malignancies: an update review J Urol 2008; 179: 34-45.
 7. Denzinger S, Wieland WF, Otto W, et al. Does photodynamic transurethral resection of bladder tumour improve the outcome of initial T1 high-grade bladder cancer? A long-term follow-up of randomized study. BJU Intern 2007; 101: 566-569.
 8. Karam JA, Lotan Y, Asfaq R, et al. Survivin expression in patients with non muscle-invasiveurothelial cell carcinoma of the bladder. Urology 2007; 70: 482-486.
 9. Naito S, Koga H, Yamaguchi A, et al. Prevention of reccurence with epirubicin and Lactobacillus Casei after transurethral resection of bladder cancer. J Urol 2008; 179: 485-490.
 10. Andius P, Johansson SL, Holmang S. Prognostic factors in stage T1 bladder cancer: tumor pattern (solid or papillary) and vascular invasion more important than depth of invasion. Urology 2007; 70: 758-762.
 11. Herr HW. Is maintenance bacillus Calmette-Guerin really necessary. Eur Urol 2008; 54: 971-973.
 12. Pantuck AJ, Baniel J, Kirkali Z, et al. A novel resectoscope for transurethral resection of bladder tumors and the prostate. J Urol 2007; 178: 2331-36.
 13. Tabibi A, Simforoosh N, Bassiri A, et al. Bowel preparation versus no preparation before ileal urinary diversion Urology 2007; 70: 654-58.
 14. Kouba BJ, Wallen EM, Pruthi RS. Gum chewing stimulates bowel motility in patients undergoing radical cystectomy with urinary diversion. Urology 2007; 70: 1053-56.
 15. Levi F, Ferlay J, Galeone C et al. The changing pattern of kidney cancer incidence and mortality in Europe BJU Intern 2008; 101: 949-958.
 16. Clark ATD, Breau RH, Morash Ch, et al. Preservation of renal function following partial or radical nephrectomy using 24 hour creatinine clearance. Eur Urol 2008; 54: 143-152.
 17. Thompson RH, Boorjian SA, Lohse ChM, et al. Radical nephrectomy for pT1a renal masses may be associated with decreased overall survival compared with partial nephrectomy. J Urol 2008; 179: 468-473.
 18. Cooperberg MR, Mallin K, Ritchey J, et al. Decreasing size at diagnosis of stage 1 renal cell carcinoma: Analysis from the National Center Data Base, 1993 to 2004. J Urol 2008; 179: 2131-35.
 19. Antonelli A, Cozzoli A, Nicolai M, et al. Nephron-sparing surgery versus radical nephrectomy in the treatment of intracapsular reanal carcinoma up to 7 cm. Eur Urol 2008; 53: 803-809.
 20. Lam JS, Klatte T, Pattard J-J, et al. Prognostic relevance of tumor size in T3a renal cell carcinoma: a multicentre experience. Eur Urol 2007; 52: 155-62.
 21. Aron M, Gill IS. Partrial nephrectomy-why, when, how. J Urol 2008; 179: 811-12.
 22. Kunkle DA, Crispen PL, Li T, et al. Tumor size predicts synchronous metastatic renal cell carcinoma: implications for surveillence of small renal masses. J Urol 2007; 177: 1692-97.
 23. Nguyen MM, Stein RJ, Hafron JM, et al. The metastatic potential of small cancers is higher than previously belived J Urol 2007; 177 (supppl):167 (abstract 501).
 24. Chwala SN, Crispen PL, Hanlon AL, et al. The natural history of observed enhancing renal masses: meta-analysis and review of world literature. J Urol 2006; 175: 425-30.
 25. Trinh QD, Karakiewicz P, Jelders C, et al. Age is a major determinant of renal cell carcinoma-specific mortality after nephrectomy. Eur Urol Suppl 2007; 177: 215-216 abstr. 163.
 26. Schmidbauer J, Remzi S, Memarsadeghi M, et al. Diagnostic accuracy of computed tomography-guided percutaneous biopsy of renal masses. Eur Urol 2008; 53: 1003-12.
 27. Lane B R, Samplaski MK, Herts BR, et al. Renal mas biopsy- a renaissance ? J Urol 2008 ; 179 : 20-27.
 28. Van Poppel H, Joniau S. How important are surgical margins in nephron-sparing surgery. Eur Urol Suppl 2007; 6: 533-539.
 29. Li Q-l, Cheng L, Guan H-w, et al. Safety and efficacy of mini margin nephron-sparing surgery for renal cell carcinoma 4-cm or less. Urology 2008; 71: 924-27
 30. Miller DC, Shah RB, Bruhn A, et al. Trends in the use of gross and frozen section pathological consultations during partial or radical nephrectomy for renal cellcarcinoma. J Urol 2008; 179: 461-467.
 31. Yossepowitch O, Thompson RH, Leibovich BC, et al. Positive surgical margins at partial nephrectomy: predictors and oncological outcomes. J Urol 2008; 179: 2158-2163.
 32. Lane BR, Babineau D, Gill IS, et al. Factors predicting renal functional outcome after partial nephrectomy. J Urol Suppl 2007; 177: 211-2 (abstr. 631).
 33. Thompson RH, Frank I, Lohse ChM, et al. The impact of ischemia time during open nephron sparing surgery on solitary kidneys: a multi-institutional study. J Urol 2007; 177: 471-476.
 34. Simmons MN, Schreiber MJ, Gill IS. Surgical renaql ischemia: a contemporary overview. J Urol 2008; 180: 19-30
 35. Nguyen MM, Gil IS. Halving ischemia time during laparoscopic partial nephrectomy. J Urol 2008; 179: 627-32.
 36. Gil IS, Kavoussi LR, Lane BR, et al. Comparison of 1800 laparoscopic and open partial nephrectomies for single renal tumors. J Urol 2007; 178: 41-48
 37. Lane BR, Novick AC, Babineau D, et al. Comparison of laparoscopic and open partial nephrectomy for tumor in a solitary kidney. J Urol 2008, 179: 847-852.
 38. Schwentner C, Lunacek A, Pelzer AE, et al. Single center experience and extended follow-up of robotic partial nephrectomy. J Urol 2007; 177 (Suppl) : 409 abstract 1237.
 39. Rogres CG, Singh A, Blatt AM, et al. Robotic partial nephrectomy for complex renal tumors: surgical technique. Eur Urol 2008; 53: 514-23.
 40. Klingler HCh, Susani M, Seip R, et al. A novel approach to energy ablative therapy of small renal tumors: laparoscopic high-intensity focused ultrasound. Eur Urol 2008; 53: 810-818.
 41. Atwell TD, Farrell MA, Leibovich BC, et al. Percutaneous renal cryoablation: experience treating 115 tumors J Urol 2008, 179, 2136-41.
 42. Porpiglia F, Volpe A, Billia M, et al. Laparoscopic versus open partial nephrectomy: analysis of current literature. Eur Urol 2008; 53: 732-43.
 43. Nguyen CT, Lane BR, Kaouk JH, et al. Surgical salvage of renal cell carcinoma recurrence after thermal ablative therapy. J Urol 2008; 180: 104-109.
 44. Goel RK, Kaouk JH. Single port access renal cryoablation (SPARC): a new approach. Eur Urol 2008; 53: 1204-09.
 45. Magera JS, Jr. Frank I, Lohse ChM, et al. Analysis of repeat nephron sparing surgery as a treatment option in patients with solid mass in a renal remnant J Urol 2008; 179:
 46. Margulis V, Matin SV, Tanner N et al. Surgical morbidityassociated with administration of targeted molecular therapies before cytoreductive nephrectomy or resection of locally recurrent renal cell carcinoma J Urol 2008; 180: 94-98
 47. Karakiewicz PI, Suardi N, Jeldres C, et al. Neoadjuvant Sutent induction therapy May effectively down-stage renal cell carcinoma atrial thrombi. Eur Urol 2008; 53: 845-848
 48. Jonasch E. Presurgical therapy in metastatic renal cell carcinoma. Expert Rev Anticancer Ther 2007; 7: 73-78
 49. Hutson TH. Renal cell carcinoma: what does the future hold? BJU Intern .2008; 102: 5-8
 50. Sciarra A, Gomez AMA, Gentiluci A, et al. Adjuvant therapy with Sorafenib in bone metastases bilateral renal carcinoma: a case report. Eur Urol 2007; 52 597-599.
 51. RA Figlin, TE Hutson, P Tomczak, et al. Overall survival with sunbitinib versus interferon (INF) - alfa as a first line treatment of metastatic renal cell carcinoma (mRCC). ASCO 2008, Abstrakt 5024
 52. Hayashi N, Urashima M, Kuruma H, et al. The maximum tumour length in biopsy cores as a predictor of outcome after radical prostatectomy. BJU Intern 2007; 101: 175-180.
 53. Tuncel A, Kirilmaz U, Nalcacioglu V, et al. The impact of transrectal prostate needle biopsy on sexuality in men and their female partners. Urology 2008; 71: 1128-31.
 54. Burden HP, Ranasinghe W, Persad R. Antibiotics for transrectal ultrasonography-guided biopsy: are we practicing evidence-based medicine? BJU Intern 2008; 102: 1202-04.
 55. Tuncel A, Asian Y, Sezgin T, et al. Does disposable needle guide minimize infectious complications after transrectal prostate needle biopsy. Urology 2008; 71 : 1024-28.
 56. Van der Berg RCN, Roemeling S, Roobol M, et al. Prospective validation of active surveillance in prostate cancer: The PRIAS study.Eur Urol 2007; 52: 1560-63.
 57. Nakanishi H, Groskopf J, Fritsche HA, et al. PCA3 molecular urine assay correlates with prostate cancer tumor volume: implication in selecting candidates for active surveillance. J Urol 2008; 179: 1804-10.
 58. Mouraviev V, Mayes JM, Sun L, et al. Prostate cancer laterality as a rationale of focal ablative therapy for treatment of clinically localized prostate cancer. Cancer 2007; 110: 906-10.
 59. Scales DCh, Presti JC, Kane JCh, et al. Predicting unilateral prostate cancer based on biopsy features: implications for focal ablative therapy - results from SEARCH database. J Urol 2007; 178: 1249-52.
 60. Hernandez DJ, Nielsen MH, Han M, et al. Natural history of pathologically organ-confined (pT2), Gleason score 6 or less, prostate cancer after radiucal prostatectomy. Urology 2008; 72: 172-76.
 61. Zelefsky MJ, Yamada Y, Kollmeier MA, et al.Long-term outcome following three-dimensional conformal/intensity-modulated external-beam radiotherapy for clinical stage T3 prostate cancer. Eur Urol 2008; 53: 1172-79.
 62. Konski A, Speier W, Hanlon A et al. Is proton beam therapy cost effective in the treatment of adenocarcinoma of the prostate? J Clin Oncol 2007; 25: 3603-08.
 63. Zietman AL. The Titanic and the iceberg: prostate proton therapy and health care economics. J Clin Oncol 2007; 25: 3565-66.
 64. Ganswindt U, Stenzl A, Bamberg M, et al. Adjuvant radiotherapy for patients with locally advanced prostate cancer - a new standard? Eur Urol 2008; 54: 528-42.
 65. Van der Kwast TH, Bolla M, Van Poppel H, et al. Identification of patients with prostate cancer who benefit from immediate postoperative radiotherapy: EORTC 22911. J Clin Oncol 2007; 25: 4178-86.
 66. Loeb S, Roehl KA, Viprakasit DP, et al. Long-term rates of undetectable PSA with initial observation and delayed salvage radiotherapy after radical prostatectomy. Eur Urol 2008; 54: 88-96.
 67. Eaestham JA, Kuroiwa K, Ohori M, et al. Prognostic significance of location of positive margins in radical prostatectomy specimens. Urology 2007; 70: 965-69.
 68. Kaplan DJ, Crispen PL, Greenberg RE, et al. residual prostate cancer after radiotherapy: a study of radical cystoprostatectomy specimens. Urology 2008; 72: 654-58.
 69. Allen GW, Howard AR, Jarrard DF, et al. Management of prostate cancer recurrences after radiation therapy-brachytherapy as a salvage option. Cancer 2007; 110: 1405-16.
 70. Studer UE, Collette L, Whelan P, et al. Using PSA to guide timing of androgen deprivation in patients with T0-4 NO-2 MO prostate cancer not suitable for local curative treatment (EOTRC 30891). Eur Urol. 2008; 53: 941-49.
 71. Brandi G, de Rosa F, Danesi R, et al. Durable response to frontline docetaxel in an advanced prostate cancer patient with favourable CYP1B1 isoforms : suggestion for changing paradigms. Eur Urol 2008; 54: 938-41.
 72. Falahatkar S, Mokhtari G, Pourreza F, et al. Celecoxib for treatment of nocturia caused by benign prostatic hyperplasia: a prospective, randomized, double blind, placebo controlled study Urology 2008; 72: 813-816.
 73. Reich O, Gratzke Ch, Bachmann A, et al. Morbidity, mortality and early outcome of transurethral resection of the prostate: a prospective multicenter evaluation of 10,654 patients. J Urol 2008; 180: 246-249.
 74. Zhou Z, Hong L, Shen X, et al. Detection of Nanobacteria infection in type III prostatitis. Urology 2008; 71: 1091-1095.