Przegląd Urologiczny 2008/6 (52) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2008/6 (52) > Rak pęcherza moczowego

Rak pęcherza moczowego

J Urol 2007; 177: 2088-2094

Wznowa raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego w obrębie górnych dróg moczowych: ocena 1069 chorych poddanych 10-letniej obserwacji

Upper Tract Urothelial Recurrence Following Radical Cystectomy for Transitional Cell Carcinoma of the Bladder: An Analysis of 1,069 Patients With 10-Year Follow-up

Kristin M. Sanderson,* Jie Cai, Gustavo Miranda, Donald G. Skinner and John P. Stein Departments of Urology (KMS, GM, JPS) and Preventive Medicine (JC), Keck School of Medicine, University of Southern California, University of Southern California/Norris Cancer Center, Los Angeles, California

Analizą objęto dane chorych poddanych cystektomii radykalnej w celu identyfikacjiczynnikówprognostycznychwskazującychna ryzyko wznowy raka w obrębie górnych moczowych (UUTR - ang. upper urinary tract recurrence). Spośród 1359 chorych poddanych cystektomii radykalnej wybrano 1069 leczonych z powodu raka przejściowokomórkowego w okresie od stycznia 1985 roku do grudnia 2001 roku. Na podstawie analizy jednoczynnikowej zidentyfikowanoczynnikiwskazujące na ryzyko wznowy w obrębie górnych dróg moczowych. Mediana czasu obserwacji 853 mężczyzn i 216 kobiet wyniosła 10,3 roku (maksymalnie 18,5). UUTR stwierdzono u 27 osób (2,5%) po upływie mediany 3,3 roku (zakres 0,4- 9,3). U żadnej z nich nie stwierdzono wznowy w obrębie zespolenia moczowodowo- jelitowego. Spośród 27 chorych, u których wykryto UUTR, jednego leczono z wykorzystaniem technik endoskopowych, 19 poddano nefroureterektomii i limfadenektomii, a jednego wyłącznie nefroureterektomii.

U większości chorych (78%) z UUTR wznowę wykryto na podstawie badań wykonanych z powodu dolegliwości i objawów sugerujących jej istnienie. U 78% z nich był to krwiomocz. Obecność dolegliwości nie wiązała się w sposób istotny ze stopniem zaawansowania, gorszym rokowaniem lub wynikiem badania cytologicznego osadu moczu. Jedynym czynnikiem, który wiązał się znacząco z ryzykiem UUTR, było objęcie cewki moczowej nacie-kiem nowotworowym.

Mediana czasu przeżycia chorych, u których wykryto UUTR, wy-nosiła 1,7 roku (zakres od 0,2 do 8,8 lat). Jej stwierdzenie na pod-stawie badań wykonywanych zgodnie z protokołem obserwacji nie wiązało się z niższym stopniem zaawansowania i lepszym rokowaniem.

Wyniki niniejszej pracy wskazują, że chorzy na raka pęcherza moczowego są narażeni przez wiele lat na ryzyko wznowy w obrębie górnych dróg moczowych. Jest ono szczególnie wysokie u tych, u których rak naciekał cewkę moczową. Rutynowo wykonywane badania w ramach obserwacji chorych poddanych cystektomii radykalnej nie umożliwiają wcześniejszego rozpoznania UUTR. Chorych, u których ją wykryto, można skutecznie leczyć chirurgicznie.

Oprac. dr med. Jakub Dobruch, FEBU (I Zespół Dydaktyki Urologicznej CMKP)