Przegląd Urologiczny 2008/2 (48) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2008/2 (48) > Rak pęcherza moczowego

Rak pęcherza moczowego

J Urol, Vol 176, No 1, July 2006: 53-57

Ocena istotności gęstości węzłów chłonnych u chorych poddanych radykalnej cystektomii

Evaluation of the relevance of lymph node density in a contemporary series of patient undergoing radical cystectomy

Wassim Kassouf, Dan Leibovici, Mark F. Munsell, Colin P. Dinney, H. Barton Grossman, Ashish M. Kamat The Departments of Urology, and Biostatistics and Appled Mathematics (MFM), University of Texas M.D. Andreson Cancer Center, Houston, Texas

Radykalna cystektomia wraz z limfadenektomią miedniczą (PLND - pelvic lymph node dissection) stanowi złoty standard leczenia chorych z rozpoznanym rakiem pęcherza moczowego naciekającym błonę mięśniową. Mimo stałego ulepszania technik chirurgicznych ryzyko nawrotu raka ograniczonego do narządu jest nadal wysokie, wynosi od 20 do 40%. Ryzyko nawrotu raka w przypadku przerzutów nowotworu do węzłów chłonnych jest istotnie wyższe - według Stein i wsp. wynosi około 66%.
Gęstość węzłów chłonnych jest to stosunek liczby węzłów chłonnych, w których stwierdzono obecność komórek raka (tzw. węzłów pozytywnych) do całkowitej liczby usuniętych węzłów chłonnych. Autorzy opracowania oceniają istotność gęstości węzłów chłonnych u chorych poddanych radykalnej cystektomii oraz adjuwantowej chemioterapii.
Od roku 1993 do 2003 radykalną cystektomię wykonano u 857 chorych, u 150 z nich stwierdzono przerzuty do węzłów chłonnych. Z tej liczby 42 chorych otrzymało neoadjuwantową chemioterapię i zostało wyłączonych z badania.
Średni wiek 108 chorych zakwalifikowanych do badania wynosił 67,9 lat, a stopień zaawansowania patologicznego raka oceniono na: pT0 - u 3 chorych, pTa - 1, pT1 - u 3, pT2 - u 14, pT3 - u 53 i pT4 u 34. Średnia liczba usuniętych węzłów chłonnych wynosiła 12 (od 1 do 58), w tym "pozytywnych" węzłów chłonnych 2 (od 1 do 10). Chorzy, u których gęstość węzłów chłonnych oceniono na >=25%, wykazali 5-letnie przeżycie ogólne i przeżycie wolne od wznowy rzędu 37,3% i 38,1% w porównaniu z 18,7% i 10,6% w grupie chorych, których gęstość węzłów chłonnych jest większa od 25%.
W odniesieniu do adjuwantowej chemioterapii (zastosowanej u 70% chorych) gęstość węzłów chłonnych jest silnie związana z przeżyciem wolnym od wznowy, natomiast nie stwierdzono takiego związku z całkowitą liczbą usuniętych węzłów chłonnych i liczbą węzłów chłonnych z przerzutami. Autorzy sugerują, że gęstość węzłów chłonnych może stać się niezależnym czynnikiem prognostycznym u chorych poddawanych uzupełniającemu leczeniu chemicznemu po radykalnej cystektomii z powodu raka. Niezależnie od powyższego, gęstość węzłów chłonnych u chorych poddanych radykalnej cystektomii z PLND z powodu naciekającego raka pęcherza moczowego jest istotnym czynnikiem prognostycznym 5-letniego ogólnego przeżycia oraz przeżycia wolnego od wznowy.

Opr. dr Mateusz Obarzanowski (ŚCO)