Przegląd Urologiczny 2007/4 (44) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2007/4 (44) > Sprawozdanie z zebrania redaktorów działów...

Sprawozdanie z zebrania redaktorów działów 'Urologii Polskiej'

W dniu 22 czerwca bieżącego roku, podczas 37. Kongresu Naukowego PTU w Warszawie odbyło się drugie spotkanie redaktorów naukowych działów tematycznych „Urologii Polskiej”, na które zaproszono prezesa Zarządu Głównego PTU prof. Andrzeja Borówkę oraz przewodniczącego Komitetu Naukowego PTU prof. Andrzeja Borkowskiego. Podczas posiedzenia przegląd sytuacji związanej z wydawaniem „Urologii Polskiej” w ciągu ostatnich dwóch lat, od spotkania redaktorów podczas Kongresu PTU w Lublinie w 2005 roku, przedstawił redaktor naczelny Marek Sosnowski.

Omawiając sprawy organizacyjne Redakcji, przypomniał, że w 2006 roku zaproszony został do współpracy prof. Tomasz Rechberger z Katedry i Kliniki Ginekologii AM w Lublinie, któremu powierzono współredagowanie działu uroginekologii. Natomiast do dr. med. Piotra Chłosty zwrócono się z propozycją prowadzenia działu Przegląd Piśmiennictwa. Redakcja „Urologii Polskiej” jest też w stałym kontakcie z prof. Jerzym Niedzielskim z Kliniki Chirurgii i Onkologii Dziecięcej w Łodzi, który należy do stałych współpracowników Journal of Pediatric Surgery (USA) i opracowuje dla tego czasopisma streszczenia ciekawych artykułów z zakresu chirurgii dziecięcej, zamieszczanych w pismach naukowych Europy Wschodniej. W ubiegłym roku ukazało się streszczenie jednej pracy, a w bieżącym roku 3 streszczenia prac opublikowanych na łamach „Urologii Polskiej” z zakresu urologii dziecięcej. W bieżącym roku wprowadzono też korektę regulaminu dla autorów, zobowiązującą do zamieszczania w każdej pracy informacji dotyczącej bioetyczności badań i sprzeczności interesów.

Z zestawienia przygotowanego przez Redakcję wynika, że w 2005 roku nadesłano do „Urologii Polskiej” 64 prace oraz 8 artykułów dotyczą- cych przeglądu piśmiennictwa. Większość stanowiły doniesienia doświadczalne i kliniczne (37), 17 opisy przypadków i 10 prac poglądowych. Recenzenci nie zaakceptowali w tym roku do druku 4 (6,25%) doniesień. Ukazały się 4 numery „Urologii Polskiej” i 1 suplement ze streszczeniami z XXXV Kongresu PTU w Lublinie. W czterech numerach „Urologii Polskiej” w 2005 roku zamieszczono 73 artykuły naukowe, wśród których najliczniejszą grupę stanowiły oryginalne prace doświadczalne i kliniczne (36). Ogłoszono drukiem również 13 prac poglądowych i 16 kazuistycznych oraz 8 dotyczących przeglądu piśmiennictwa międzynarodowego. Zamieszczono też dwa komentarze od Redakcji.

W 2006 roku wpłynęło do Redakcji „Urologii Polskiej” 67 prac i 7 artyku łów dotyczących przeglądu piśmiennictwa oraz 2 komentarze do Redakcji. Recenzenci oraz Redakcja nie zaakceptowali do druku 5 (7,5%) prac. W wyniku inicjatywy i działań podjętych przez prezesa PTU prof. A. Borówkę do Redakcji wpłynęły również bardzo ciekawe prace z ośrodków zagranicznych znanych i uznanych autorów, takich jak: T. de Reijke, I. Romics, M. Babjuk, W. Artibani, L. Jarolim, których wspólnie z pracą D. Pushkara wydrukowano w 2006 roku 5, a 3 następne ukażą się w roku bieżącym. W czterech numerach „Urologii Polskiej” w 2006 roku zamieszczono 79 artykułów: 36 - prac oryginalnych (klinicznych lub doświadczalnych), 14 - poglądowych, 18 - kazuistycznych, 7 - przeglądów piśmiennictwa, 2 - listy i komentarze do Redakcji. W 2006 roku wydano również 2 suplementy: kongresowy oraz dotyczący badań doświadczalnych nad finasterydem, sponsorowany przez firmę MSD. W ciągu ostatnich dwóch lat na łamach „Urologii Polskiej” opublikowano 152 prace.

Średnio w ciągu ostatnich 2 lat zamieszczono 19 artykułów w jednym numerze czasopisma, nie licząc suplementów. W porównaniu do publikacji w latach 2001 - 2004 sytuacja jest porównywalna. Zamieszczono wtedy 292 prace, średnio przypadało 18,3 prac i artykułów na 1 numer czasopisma, łącznie z drukowanymi również wtedy sprawozdaniami z kongresów i zjazdów oraz opracowaniami dotyczącymi historii urologii, których w tym 4-letnim okresie opublikowano 15. W marcu 2005 roku na zebraniu Zarządu Głównego została zaakceptowana propozycja redaktora naczelnego o przyznanie nagrody i dwóch wyróżnień dla trzech ośrodków, z których wpłynęło i opublikowano na łamach „Urologii Polskiej” najwięcej prac. Nagrodami są książki z zakresu urologii, onkologii urologicznej, atlasy zabiegów chirurgicznych itp. Wręczenie nagrody i wyróżnień odbywa się na corocznym Kongresie PTU. Ośrodkami nagrodzonymi, które przysłały najwięcej prac do druku w „Urologii Polskiej” i których prace opublikowano w 2005 roku były: Klinika Urologii CMKP i I Zespół Dydaktyki Medycznej z Oddziałem Urologii Szpitala Specjalistycznego w Międzylesiu - kierownik prof. Andrzej Borówka (6 prac), Katedra i Klinika Urologii Onkologicznej i Dziecięcej Collegium Medicum w Bydgoszczy - kierownik prof. Z. Wolski (5 prac) oraz Katedra i Klinika Urologii w Zabrzu śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach - kierownik prof. Mieczysław Fryczkowski (5 prac). Ośrodkami nagrodzonymi, których prac opublikowano w 2006 roku najwięcej były: Klinika Urologii CMKP i I Zespół Dydaktyki Medycznej z Oddziałem Urologii ze Szpitala Specjalistycznego w Międzylesiu - kierownik prof. A. Borówka (9 prac), Katedra i Klinika Urologii AM w Warszawie - kierownik prof. A. Borkowski (6 prac) oraz Klinika Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie - kierownik doc. dr hab. Tomasz Demkow (5 prac).

Głównym zadaniem, jakie postawiono przed zespołem redakcyjnym, oprócz stałego podnoszenia rangi naukowej czasopisma, było wprowadzenie takich zmian w jego edycji, aby stało się możliwe uzyskanie wyższej punktacji naukowej przyznawanej przez Komitet Badań Naukowych oraz włączenie „Urologii Polskiej” do bazy czasopism indeksowanych w Index Medicus ® /Medline ® .

W wyniku naszych działań stopniowo uzyskiwaliśmy podnoszenie punktacji przez bazę Index Copernicus - dla „Urologii Polskiej” wynosi ona w czerwcu 2007 roku 5,29 pkt. Nastąpił wzrost o 1,11 pkt w stosunku do punktacji z roku 2005, wynoszącej wtedy 4,08 pkt. Punktacja KBN w ciągu ostatnich czterech lat utrzymywana była na stałym poziomie dla wszystkich polskich czasopism ocenianych przez MNiSzW. W tym roku, zgodnie z rozporządzeniem podsekretarza stanu prof. K. J. Kurzydłowskiego z dnia 22 stycznia 2007 roku, ustalono nowe kryteria oceny parametrycznej polskich czasopism naukowych i rozpoczęto procedury aplikacyjne dla wszystkich czasopism naukowych w Polsce. Redaktor naczelny „Urologii Polskiej” w związku z powyższym rozporządzeniem złożył w lutym ankietę aplikacyjną z dwoma tomami „Urologii Polskiej” z ostatnich dwóch lat do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu uzyskania aktualnej oceny parametrycznej naszego czasopisma. Wymieniona wyżej punktacja jest przyznawana na okres dwóch lat, po którym będzie następna reewaluacja. Wyniki ocen będą opublikowane po 30 czerwca 2007 roku. Według szacunków Redakcji aktualna punktacja powinna również wzrosnąć o 1 pkt (KBN) i wynosić co najmniej ok. 4 pkt. Obliczenia dokonano na podstawie ankiety aplikacyjnej MNiSzW, z wyjątkiem oceny RIF.

W dniu 4 kwietnia 2006 roku redaktor naczelny wysłał drogą elektroniczną (online) oraz listem prośbę do National Library of Medecine w Bethesda (USA), Medline ®Review Application Form o indeksację naszego czasopisma w bazie Medline ®. Do listu dołączono 4 egzemplarze „Urologii Polskiej” z 2005 roku, a następnie dosyłano kolejne zeszyty „Urologii Polskiej” ukazujące się w 2006 roku. W grudniu 2006 roku Redakcja otrzymała odpowiedź redaktora wykonawczego Medline ®Sheldona Kotzina, że priorytety indeksacyjne określone przez Literature Selection Technical Review Committee dla naszego czasopisma i podobnych są obecnie wysokie i punktacja, jaką otrzymaliśmy po selekcji jest jeszcze niewystarczająca, by UP mogła być indeksowana przez National Library of Medecine w bazie Medline ® . Komentarz do wymienionej wyżej oceny według zasad ogłoszonych w Journal Selection for Index Medicus/Medline ®jest następujący. Zasada geograficzna: nie są wysoko oceniane te czasopisma, które mają w danym regionie świata dobrą reprezentację w tym przedmiocie naukowym lub klinicznym - obecnie w naszym regionie (Europa) jest indeksowanych w Medline ®8 poważnych czasopism urologicznych, a 5 z nich posiada również Impact Factor w porównaniu np. do regionu Ameryki Północnej, gdzie wydawane są 3 czasopisma urologiczne w USA i 1 w Kanadzie. Liczba opublikowanych prac rocznie powinna przekraczać 100, w tym około 60% prac oryginalnych o charakterze klinicznym lub doświadczalnym. Streszczenia prac poglądowych i oryginalnych powinny być strukturalne i perfekcyjnie odpowiadać zawartej treści publikowanego artykułu w języku nieangielskim, najlepiej jednak jeśli czasopismo jest wydawane w języku angielskim. Oceniana jest również liczba cytowań danego czasopisma w innych czasopismach indeksowanych.

Następną prośbę o indeksację w Medline ®możemy wysłać już w przyszłym roku.

Złożyliśmy również dokumenty i podpisano umowę o indeksowanie „Urologii Polskiej” w EBSCO Publishing w USA - jednej z dużych baz indeksacyjnych czasopism naukowych. Udostępniane będą w niej streszczenia prac opublikowanych w „Urologii Polskiej” również na drodze elektronicznej, ale pełne publikacje tylko odpłatnie. Będziemy się też starać o indeksowanie „Urologii Polskiej” w innych bazach, m.in. Embase, Excerpta Medica, ADONIS, BIOBASE, SCOPUS, Medical Documentation Service, Uroline. Celem tak szerokiej indeksacji jest większa dostępność streszczeń prac opublikowanych w naszym czasopiśmie i zwiększenie jej cytowań. Ułatwi to indeksowanie w największej bazie, jaką jest Medline ® .

Następnie głos w dyskusji zabierali: sekretarz Redakcji Zbigniew Jabłonowski i redaktor Augustyn Szczawiński, podkreślając istotne dla harmonijnej pracy Redakcji i Biura Wydawniczego terminowe przesyłanie recenzji i powtórnej weryfikacji poprawionych już prac przez autorów. Opóźnienie korekty autorskiej choćby tylko jednej pracy ze złamanego już numeru powoduje opóźnienie proceduralne druku całego przygotowanego numeru czasopisma. W dyskusji głos zabierali profesorowie: Z. Wolski, H. Zieliński, A. Sikorski, M. Fryczkowski, R. Zdrojowy, K. Krajka, J. Matych, A. Borówka.

W następnej części spotkania redaktor naczelny poruszył zaobserwowany w ciągu ostatnich trzech lat problem stopniowego zmniejszania się nadsyłanych prac oryginalnych, zarówno klinicznych, jak i doświadczalnych. W 2007 roku do 10 czerwca wpłynęło do Redakcji „Urologii Polskiej” tylko 28 prac, połowa z nich są to prace poglądowe. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że przyczyny tej sytuacji są wieloczynnikowe: zmniejszenie nakładów finansowych na naukę przez MZiOS i KBN dla ośrodków naukowych, zalecenia władz akademii medycznych publikacji prac w czasopismach zagranicznych posiadających Impast Factor oraz pogarszająca się kondycja finansowa szpitali i lekarzy w całej Polsce. W końcowej dyskusji zabierali głos wszyscy obecni redaktorzy, wymieniając wnioski i uwagi do przedstawianych problemów i dalszej współpracy. Celem podjętych przez redaktorów inicjatyw i zobowiązań będzie stopniowe zwiększanie nadsyłanych prac do publikacji.

Serdecznie dziękuję wszystkim obecnym, że mimo tak bardzo napiętego programu naukowego naszego kongresu, znaleźli czas na to spotkanie. Mam nadzieję, że nasza dalsza wspólna działalność dla „Urologii Polskiej” będzie przynosić coraz lepsze efekty.

Marek Sosnowski
redaktor naczelny „Urologii Polskiej”