Przegląd Urologiczny 2007/4 (44) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2007/4 (44) > Edukacja ultrasonograficzna w urologii

Edukacja ultrasonograficzna w urologii

Niniejszy tekst jest propozycją Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego kierowaną do środowiska polskich urologów, reprezentowanych przez Polskie Towarzystwo Urologiczne. Jest propozycją i przemyśleniem bazującym na doświadczeniach Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz jego jednostki nauczającej - Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii, która od pięciu lat prowadzi regularnie kursy praktyczne nauczania ultrasonografii dla urologów. Warto podkreślić, że kursy od początku były objęte patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Nikt dzisiaj nie kwestionuje roli i znaczenia badań ultrasonograficznych (usg) w diagnostyce chorób układu moczowo-płciowego. Usg jest najczęściej wykonywanym badaniem obrazowym we współczesnej urologii. W całej rozciągłości sprawdzają się prorocze słowa znakomitego polskiego radiologa z Poznania, śp. profesora Jerzego Wojtowicza, który w 1983 roku publicznie stwierdził, że oto ultrasonograf staje się kolejnym stetoskopem w medycynie, a samo badanie usg jest przedłużeniem badania fizykalnego.

Obecnie nie ma praktycznie specjalności medycznej, która w zakresie swoich zainteresowań nie korzystałaby z diagnostyki usg. Do nich w całej rozciągłości należy urologia. Wszyscy się zgodzą, że w wymienionych niżej sytuacjach klinicznych diagnostykę obrazową należy zacząć od usg:

 • ból w okolicy lędźwiowej
 • kolka nerkowa
 • bolesne oddawanie moczu
 • krwiomocz
 • skąpomocz, bezmocz
 • objawy dyzuryczne
 • choroby zapalne układu moczowo-płciowego
 • urazy
 • ból moszny, wyczuwalne, nieprawidłowe zmiany w mosznie
 • wyczuwalne, nieprawidłowe zmiany w prąciu.

Wykonanie w tych sytuacjach badania usg w istotny sposób przyśpiesza diagnostykę, ukierunkowuje dalszy algorytm diagnostyczny, przyśpiesza wdrożenie leczenia.

W Polsce badania usg układu moczowo-płciowego wykonują obecnie, oprócz urologów, diagności obrazowi i lekarze wielu innych specjalności. Oceniając ogólnie, poziom tej diagnostyki jest niezadowalający, ponieważ jest niekontrolowana, nie ma też mechanizmów wymuszających jej jakość i odpowiedzialność lekarza. Jedynym skutecznym sposobem poprawienia jakości badań usg - również w urologii - jest stworzenie skutecznego, wydolnego, kontrolowanego systemu nauczania diagnostyki usg, który w efekcie prowadziłyby do uzyskania umiejętności ultrasonograficznej.

Warunki uzyskania zadowalającego poziomu diagnostyki usg są następujące:

 • badania muszą być wykonywane przez osoby z odpowiednią wiedzą, potwierdzoną stosownym dokumentem (certyfikatem); wiedza ta musi być ustawicznie uzupełniana
 • badania muszą być wykonywane ultrasonografami odpowiedniej jakości
 • badania usg muszą być standaryzowane w zakresie aparatury, techniki badania, opisu wyników badania i jego dokumentacji
 • wyniki badań muszą być konfrontowane ze stanem faktycznym i ostatecznymi rozpoznaniami.

Najlepsze wyniki nauczania ultrasonografii uzyskuje się wtedy, kiedy lekarz danej specjalności medycznej wykonuje badania usg sam dla siebie i na swoje potrzeby. Posiada on bowiem:

 • odpowiedni zasób wiedzy w swojej specjalności
 • rozumie, po co wykonuje badanie
 • doskonale zna anatomię prawidłową i jej warianty
 • doskonale zna patologię
 • ma pełne możliwości konfrontowania swoich wyników ze stanem faktycznym.

Ta zasada doskonale potwierdziła się w wielu specjalnościach, jak okulistyka, kardiologia, gastrśnterologia, neonatologia, flebologia. Z pewności ą sprawdzi się również w urologii. Piszący te słowa uważa wręcz, że urolodzy są bardzo predysponowani do samodzielnego wykonywania badań usg układu moczowo-płciowego.

Jeśli ze strony Polskiego Towarzystwa Urologicznego będzie zgoda i przyzwolenie, Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne proponuje pod patronatem obydwu tych towarzystw i w ramach ich działalności stworzyć podstawy instytucjonalne dla ultrasonografii urologicznej, która - jeżeli zostaną opracowane przepisy - przekształciłaby się w umiejętność. Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne proponuje zatem:

 • powołać do istnienia zespół ds. szkolenia z ultrasonografii urologicznej złożony z przedstawicieli obydwu towarzystw naukowych
 • opracować program szkolenia
 • opracować zasady sprawdzania nabytej wiedzy i zasady stałego jej aktualizowania
 • opracować zasady naboru urologów i lekarzy w trakcie specjalizowania się z urologii do szkolenia w zakresie ultrasonografii urologicznej.

Szkolenie w ultrasonografii urologicznej powinno być docelowo częścią obowiązkowego szkolenia w ramach studiów specjalizacyjnych w urologii. Oto proponowany zakres wiedzy w ramach szkolenia w ultrasonografii urologicznej:

 • podstawy fizyczne i aparaturowe diagnostyki usg
 • anatomia ultrasonograficzna narządów układu moczowo-płciowego i jej warianty
 • diagnostyka usg chorób nerek
 • diagnostyka usg chorób moczowodu
 • diagnostyka usg chorób narządów worka mosznowego
 • diagnostyka usg chorób prącia i cewki moczowej
 • diagnostyka usg chorób stercza
 • diagnostyka usg urazów narządów układu moczowo-płciowego
 • diagnostyka usg nerki przeszczepionej
 • zabiegi diagnostyczne i lecznicze monitorowane usg
 • diagnostyka usg układu moczowo-płciowego u dzieci
 • badania dopplerowskie układu moczowo-płciowego
 • nowe techniki obrazowania usg - druga harmoniczna, obrazowanie przestrzenne złożone, ultrasonografia 3D/4D, elastografia, ultrasonograficzne środki kontrastujące.

Szkolenie z diagnostyki ultrasonograficznej w urologii powinno trwać nie dłużej niż 24 miesiące i obejmować:

 • 1-dniowy kurs z podstaw fizycznych i aparaturowych diagnostyki usg
 • 6-dniowy kurs praktycznego nauczania badań usg układu moczowo-płciowego
 • szkolenie indywidualne umożliwiające samodzielne wykonywanie co najmniej 500 badań usg narządów układu moczowo-płciowego.

Zakończenie szkolenia powinno stanowić sprawdzenie wiedzy i umiejętności w postaci:

 • egzaminu testowego składającego się z co najmniej 75 pytań; warunkiem zaliczenia testu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na co najmniej 51 pytań (68%)
 • egzamin praktyczny przed komisją ekspertów Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego i Polskiego Towarzystwa Urologicznego - samodzielne zbadanie co najmniej 5 chorych i opisanie wyników wraz z dokumentacją zdjęciową.

Złożenie egzaminu upoważniałoby do uzyskania certyfikatu PTU-PTU potwierdzającego, że jego posiadacz ma wystarczającą wiedzę do samodzielnego wykonywania badań usg w urologii. Certyfikat byłby przyznawany na okres 5 lat. Jego odnowienie odbywałoby się przez uzyskanie określonej liczby punktów kredytowych w roku kalendarzowym za udział w szkoleniach oraz sympozjach krajowych i zagranicznych z zakresu diagnostyki usg w urologii, własne doniesienia zjazdowe, publikacje naukowe, organizowanie szkoleń, autorstwo lub współ- autorstwo monografii, prace doktorskie i habilitacyjne. Szczegółowe przepisy w zakresie odnawiania certyfikatu powinni opracować wspólnie eksperci obydwu towarzystw naukowych.

Wszystko co napisano powyżej jest jedynie propozycją, którą można przyjąć lub odrzucić. Można ją również sformalizować i nadać jej charakter instytucjonalny. Baza szkoleniowa istnieje, jest grono wykładowców i ekspertów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby te szkolenia zacząć na początku 2008 roku.

prof. dr hab. med. Wiesław Jakubowski
Zakład Diagnostyki Obrazowej, II Wydział Lekarski AM w Warszawie
kierownik: prof. dr hab. med. Wiesław Jakubowski