Przegląd Urologiczny 2006/2 (36) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2006/2 (36) > Nagroda imienia Profesora Tadeusza Krzeskiego

Nagroda imienia Profesora Tadeusza Krzeskiego

Nagroda im. Profesora Tadeusza Krzeskiego ma już 10-letnią historię. Koncepcja ustanowienia nagrody zrodziła się w 1996 roku. Wówczas prof. Andrzej Borówka, ustępujący przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTU, zaproponował dr. med. Andrzejowi Kidawie, który przez kolejnych 8 lat kierował Oddziałem Warszawskim, przemianowanym w 2003 roku na Oddział Mazowiecki, aby zarząd tego oddziału ustanowił nagrodę przyznawaną corocznie autorowi najlepszej rozprawy doktorskiej i nadał tej nagrodzie imię profesora T. Krzeskiego. Jedynym sponsorem nagrody od czasu jej ustanowienia do chwili obecnej jest firma AstraZeneca. Przedmiotem nagrody, finansowanym w pełni przez AstraZeneca, był wyjazd na Annual Meeting of the American Urological Association.

Laureatów nagrody wyłaniała kapituła ustanowiona przez zarząd Oddziału Mazowieckiego PTU. Stały skład kapituły stanowili: dr med. Andrzej Kidawa - przewodniczący do 2004 roku, dr hab. med. Wojciech Pypno - przewodniczący w latach 2004-2005, prof. dr hab. Czesław Szymkiewicz, prof. dr hab. Andrzej Borówka. Prof. dr hab. Zygmunt Dobrowolski oraz prof. dr hab. Zbigniew Wolski uczestniczyli w kapitule w tych latach, w których do nagrody kandydowali podopieczni stałych jej członków.

Od czasu utworzenia nagrody do 2004 roku aplikowało do niej 38 autorów rozpraw doktorskich:
w 1996 roku: dr med. Tomasz Ferenz, dr med. Piotr Gastoł, dr med. Anna Kołodziej, dr med. Tomasz Niezgoda,
dr med. Jerzy Siekiera, dr med. Cezary Torz

w 1997 roku: dr med. Andrzej Potyka

w 1998 roku: dr med. Piotr Adamkiewicz, dr med. Robert Kijer, dr med. Jarosław Kuzior, dr med. Violetta Łaszczewska,
dr med. Beata Paluchowska, dr med. Arkadiusz Piłatowicz, dr med. Iwona Skoneczna, dr med. Dariusz Stępniak

w 1999 roku: dr med. Marcin Słojewski, dr med. Zbigniew Tański

w 2000 roku: dr med. Piotr Chłosta, dr med. Krzysztof Górski, dr med. Jacek Kudelski, dr med. Maria Wieczorek-Grohman

w 2001 roku: dr med. Marian Bihun, dr med. Marek Górniak, dr med. Wojciech Husiatyński, dr med. Piotr Marczyński,
dr med. Roman Połeć, dr med. Mariusz Strojny, dr med. Ryszard Szcześniewski

w 2002 roku: dr med. Piotr Dobroński, dr med. Leszek Komasara, dr med. Sławomir Listopadzki, dr med. Artur Sieczych,
dr med. Cezary Szcześniak, dr med. Michał Wolnicki

w 2003 roku: dr med. Robert Jarema, dr med. Marek Łatkiewicz, dr med. Jacek Węglorz, dr med. Jacek Wilkosz

w 2004 roku: dr med. Roland Dadej (Katedra i Klinika Urologii AM w Poznaniu) za rozprawę pt: Rozwój urologii w XIX i XX wieku w Wielkopolsce oraz ocena urologicznego dorobku naukowego na tle rozwoju urologii w Polsce (promotor: prof. dr hab. Zbigniew Kwias)

Nagrodę dotychczas otrzymali: w 1996 roku - dr med. Tomasz Ferenz (Klinika Urologii AM w Warszawie) za rozprawę pt. Badania nad wpływem ESWL na uwalnianie endoteliny i ryzykiem wystąpienia nadciśnienia tętniczego u dzieci leczonych z powodu kamicy nerki (promotor: prof. dr hab. Andrzej Borówka)

w 1997 roku - dr med. Andrzej Potyka (Klinika Urologii Śląskiej AM w Zabrzu) za rozprawę pt. Ocena czynników ryzyka w operacjach organooszczędzających u chorych z nowotworem nerki (promotor: prof. dr hab. Mieczysław Fryczkowski)

w 1998 roku: dr med. Violetta Łaszczewska (Klinika Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii w Warszawie) za rozprawę pt. Ocena jakości życia pacjentów leczonych z powodu złośliwych nowotworów zarodkowych jądra (promotor: prof. dr hab. Jerzy Mejza)

w 1999 roku: dr med. Zbigniew Tański (Oddział Urologii Szpitala w Ostrołęce) za rozprawę pt. Zespół niskiej trijodotyroniny u chorych na gruczolakoraka nerki typu jasnokomórkowego - zależność od rozmiaru guza i stopnia jego zróżnicowania (promotor: prof. dr hab. Alicja Nauman)

w 2000 roku: dr med. Piotr Chłosta (Oddział Urologii Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu) za rozprawę pt. Ocena dokładności określenia objętości gruczolaka stercza na podstawie ultrasonografii przezpowłokowej i przezodbytniczej (promotor: prof. dr hab. Andrzej Borówka)

w 2001 roku: dr med. Ryszard Szcześniewski (Oddział Urologii im. Prof. T. Krzeskiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach) za rozprawę pt: Ocena porównawcza laparoskopowej przezotrzewnowej i pozaotrzewnowej dekortykacji objawowych prostych i mnogich torbieli nerkowych (promotor: prof. dr hab. Mieczysław Fryczkowski)

w 2002 roku: dr med. Piotr Dobroński (Klinika Urologii AM w Warszawie) za rozprawę pt. Odległe wyniki anatomiczne i czynnościowe wytwarzania pochwy z uszypułowanego płata pęcherza moczowego w zespole Mayera-Rokitanskyego-Kustera Hausera (promotor: prof. dr hab. prof. Maciej Czaplicki)

w 2003 roku: dr med. Jacek Wilkosz (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika w Łodzi) za rozprawę pt. Przydatność wybranych parametrów specyficznego antygenu sterczowego w ustaleniu wskazań do powtórnej biopsji w diagnostyce raka stercza (promotor: prof. dr hab. Marek Sosnowski)

w 2004 roku: dr med. Roland Dadej (Katedra i Klinika Urologii AM w Poznaniu) za rozprawę pt. Rozwój urologii w XIX i XX wieku w Wielkopolsce orxaz ocena urologicznego dorobku naukowego na tle rozwoju urologii w Polsce (promotor: prof. dr hab. Zbigniew Kwias)

Nagroda im. Prof. Tadeusza Krzeskiego jest najbardziej prestiżową nagrodą przyznawaną przez PTU. O jej randze stanowi nie tylko to, że jest przyznawana za najlepszą w danym roku rozprawę na stopień doktora nauk medycznych dotyczącą urologii, ale także jej ogólnopolski zasięg i przedmiot, którym dotychczas było uczestnictwo w jednym z najlepszych na świecie kongresów urologicznych.

Zarząd Główny PTU na posiedzeniu w dniu 30 września 2005 roku przychylił się do sugestii firmy AstraZeneca, mającej status Członka Wspierającego PTU i zdecydował o przeniesieniu Kapituły Nagrody z Oddziału Mazowieckiego PTU do Zarządu Głównego. Wówczas, w porozumieniu z AstraZeneca, postanowiliśmy, że zmianie ulegnie także przedmiot nagrody - zamiast finansowania wyjazdu na kongres AUA, nagrodę będzie stanowiła kwota 12 000 PLN.

Nagroda im. Profesora Tadeusza Krzeskiego będzie przyznawana od 2006 roku przez kapitułę ustanowioną przez Zarząd Główny PTU według zasad określonych przez Statut Nagrody, uchwalony przez Prezydium Zarządu Głównego PTU na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2006 roku. Na tym samym posiedzeniu ustanowiliśmy w głosowaniu tajnym następujący skład Kapituły Nagrody: prof. dr hab. Andrzej Borówka, prezes PTU (ex officio) prof. dr hab. Andrzej Borkowski, członek Zarządu Głównego PTU, przewodniczący Komitetu Naukowego PTU (ex officio) prof. dr hab. Zbigniew Kwias, wiceprezes PTU (z wyboru) prof. dr hab. Marek Sosnowski, redaktor naczelny "Urologii Polskiej" (z wyboru) prof. dr hab. Romuald Zdrojowy, sekretarz PTU (z wyboru) dr Ewa Strzelczyń, przedstawiciel AstraZeneca, sponsora nagrody

Na początku bieżącego roku wysłaliśmy do wszystkich samodzielnych pracowników nauki należących do PTU zaproszenie do zgłoszenia do konkursu o nagrodę rozpraw doktorskich, których byli promotorami w 2005 roku. Do 31 stycznia 2006, to jest do czasu zamknięcia okresu przyjmowania prac, zgłoszono do konkursu 6 rozpraw doktorskich. Po przygotowaniu rozpraw tak, aby nie można było zidentyfikować ich autorów, przekazano je recenzentom wybranym przez Kapitułę Nagrody. Do zespołu recenzentów włączono wyłącznie samodzielnych pracowników nauki, którzy nie brali udziału w przewodach doktorskich kandydatów do nagrody. Po otrzymaniu ocen sporządzonych przez recenzentów kapituła wyłoni laureata nagrody. Nagroda im. Prof. Tadeusza Krzeskiego zostanie wręczona laureatowi podczas uroczystej inauguracji 36. Kongresu PTU w Poznaniu 22 czerwca 2006 roku. Ponadto laureat przedstawi tezy nagrodzonej rozprawy podczas sesji naukowej kongresu. Przyjęliśmy także możliwość zakwalifikowania do prezentacji w czasie kongresu dwóch rozpraw, które zajmą dwa kolejne miejsca w konkursie o nagrodę.

Przedstawione przez nas zasady przyznawania Nagrody im. Profesora Tadeusza Krzeskiego, określone w Statucie Nagrody, mają na celu zapewnienie tej nagrodzie możliwie jak największej rangi. Opracowując Statut Nagrody, dążyliśmy do stworzenia systemu sprzyjającego dalszemu budowaniu jej prestiżu. Pozostaje zachęcić wszystkich doktorantów należących do PTU, aby w przyszłości każdy z nich pamiętał o możliwości przystąpienia do konkursu o najważniejszą nagrodę naukową Polskiego Towarzystwa Urologicznego.