Przegląd Urologiczny 2014/4 (86) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2014/4 (86) > Profesor Józef Matych

Profesor Józef Matych

Kandydat do godności Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego w 2014 roku

Profesor Józef Matych

Profesor Józef Matych jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Dyplom lekarza otrzymał po ukończeniu studiów w 1974 roku. Po odbyciu rocznego stażu podyplomowego rozpoczął pracę w Zakładzie Szkodliwości Fizycznych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Podczas pracy w Instytucie zajmował się badaniami między innymi nad wpływem pola elektromagnetycznego na równowagę hormonalną organizmów zwierzęcych.

W maju 1975 roku rozpoczął pracę w Oddziale Urologii Szpitala im. dr. Mikołaja Pirogowa w Łodzi, kierowanym przez dr. med. Romualda Pietraszuna.

W 1977 roku uzyskał tytuł specjalisty I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, a w 1980 roku - tytuł specjalisty w zakresie urologii.

W 1982 roku na podstawie obrony pracy pt. „Ocena wyników operacyjnego leczenia chorych na gruczolaka stercza na podstawie 1093 adenomektomii sposobem Hryntschaka” uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.

W latach 1983-1984 jako stypendysta Fundacji Polen - Hilfe-Calw pracował w Klinice Urologii w Pforzheim (RFN), kierowanej przez prof. Dietera Völtera. Dzięki tej współpracy wprowadził do macierzystego Oddziału Urologii rutynowe badania USG, zastosowanie cewnika podwójnie zagiętego i modyfikacje procedur zabiegowych.

Profesor Józef Matych swoje umiejętności doskonalił w znakomitych ośrodkach chirurgii i transplantologii w Niemczech i Szwecji (Phorzheim, Uppsala, Göteborg). W latach 1976-1980 był członkiem zespołu chirurgicznego ds. przeszczepiania narządów przy I Klinice Chirurgii AM w Łodzi. Następnie wspólnie z kolegami z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Warszawie, kierowanej przez prof. Wojciecha Rowińskiego, współuczestniczył w pobieraniu nerek od dawców, u których stwierdzono śmierć mózgową.

W następnych latach, oprócz pracy w oddziale, rozwijał działalność naukową i w 1990 roku, po przeprowadzeniu przewodu habilitacyjnego, obronił pracę pt. „Porównawcza ocena wartości operacji wyłuszczenia gruczolaka stercza sposobem Hryntschaka w modyfikacji własnej”. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał w tym samym roku.

Wieloletnie zainteresowanie transplantologią jako nowoczesną metodą leczenia pacjentów z krańcową niewydolnością nerek spowodowało podjęcie działań organizacyjnych mających na celu rozpoczęcie pionierskiego w regionie łódzkim programu przeszczepiania nerek w Oddziale Urologii Szpitala im. dr. M. Pirogowa. W dniu 26 października 1996 roku prof. Józef Matych wraz ze swoimi asystentami wykonał w macierzystym Oddziale Urologii w Łodzi dwa pierwsze pobrania i przeszczepienia nerek od dawców będących w stanie śmierci mózgowej. Przeszczepienia te zostały zakończone pełnym sukcesem. W 2003 uzyskał tytuł specjalisty z zakresu transplantologii klinicznej.

Wieloletnia współpraca z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii AM w Warszawie oraz szkolenia w ramach POLTRANSPLANTU pomogły opracować program przeszczepiania nerek od dawców ze śmiercią mózgową w regionie łódzkim. Do końca ubiegłego roku w oddziale kierowanym przez prof. Józefa Matycha wykonano ponad 470 przeszczepień nerek pobranych od dawców ze śmiercią mózgową.

Pobyt w grudniu 2001 roku w Klinice Chirurgii i Transplantacji Uniwersytetu w Uppsali był nowym kontaktem naukowym i szkoleniowym, który zaowocował przygotowaniem zespołu lekarskiego do przeszczepiania nerek od dawców żyjących, spokrewnionych. Pierwszy tego rodzaju zabieg w makroregionie łódzkim prof. Matych przeprowadził 16.12.2002 roku. Do chwili obecnej w Oddziale Urologii i Transplantacji Nerek WSS im. M. Pirogowa w Łodzi, którym kieruje, wykonano 25 takich przeszczepień.

Tytuł naukowy profesora, nadany przez Prezydenta RP, uzyskał w 2002 roku.

Głównymi zainteresowaniami badawczymi i klinicznymi prof. Józefa Matycha oraz jego zespołu są zagadnienia dotyczące urologii i przeszczepiania nerek oraz pozostałe łączące obie dziedziny medycyny. Stąd też od wielu lat w jego działaniach i publikacjach dominują takie tematy, jak: diagnostyka i leczenie kalectwa dróg moczowych u chorych kwalifikowanych do przeszczepienia nerki, optymalizacja wyników leczenia chorych z urazami narządów układu moczowego, doskonalenie techniki operacyjnej, zaopatrzenie loży po wyłuszczonym gruczolaku stercza, doskonalenie techniki prostatektomii radykalnej klasycznej i laparoskopowej, radykalne leczenie chirurgiczne pacjentów z zaawansowanym rakiem pęcherza moczowego, operacyjne leczenie zwężeń cewki moczowej autoprzeszczepem błony śluzowej jamy ustnej, leczenie powikłań naczyniowych i moczowych u chorych poddanych transplantacji nerek.

Przedmiotem pogłębionych zainteresowań prof. Józefa Matycha jest obecnie technika zespoleń moczowodowo- moczowodowych i moczowodowo-pęcherzowych u chorych leczonych immunosupresyjnie, powikłania urologiczne po przeszczepie, możliwości ich endoskopowego i laparoskopowego zaopatrzenia. Odrębną grupę zainteresowań prof. Józefa Matycha stanowią uszkodzenia moczowodu po laserowym kruszeniu złogu w moczowodzie. Potwierdzeniem tych zainteresowań było wykonanie w 2011 roku pierwszej w Polsce autotransplantacji nerki u chorego po całkowitym uszkodzeniu moczowodu.

Profesor Józef Matych jest autorem lub współautorem ponad 120 prac oryginalnych, opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Od wielu lat jest stałym współpracownikiem dwumiesięcznika Polskiego Towarzystwa Urologicznego „Przegląd Urologiczny”. Był promotorem 6 przewodów doktorskich i recenzentem 2 habilitacji.

Profesor Józef Matych jest członkiem PTU od 1978 roku. W kadencji 1992-1996 oraz w kadencjach 2000- 2008 w Zarządzie Oddziału Łódzkiego PTU pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Pełnił również ważne funkcje w Zarządach Głównych: PTU i PTT. W latach 2000-2004 był sekretarzem Sądu Koleżeńskiego PTU, członkiem Zarządu Głównego PTU w latach 2004-2008 oraz przewodniczącym Oddziału Łódzkiego PTU w kadencji 2008-2012 i obecnej.

W 1996 roku prof. Józef Matych decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej został powołany na stanowisko przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu ds. Transplantacji Nerek w Łodzi i funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego.

Jest sędzią Sądu Lekarskiego w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi (III kadencję).

Od 1996 roku pełni funkcję specjalisty wojewódzkiego w dziedzinie urologii dla województwa łódzkiego.

W 2001 roku powołał Fundację Rozwoju Transplantologii i Urologii w Łodzi. Działania Fundacji umożliwiły nie tylko poprawę warunków leczenia chorych, zaopatrzenie w nowoczesny sprzęt laparoendoskopowy, ale przede wszystkim doskonalenie zawodowe asystentów oddziałów urologii, lekarzy anestezjologów, nefrologów oraz tworzenie podstaw świadomości transplantacyjnej mediów i społeczności województwa łódzkiego.

Profesor Józef Matych jest silnie związany z polskim środowiskiem urologicznym i transplantacyjnym. Wielu urologów zdobywało pod jego kierunkiem wiedzę w dziedzinie transplantologii. Jest stałym wykładowcą na kursach Szkoły Urologii Komitetu Edukacji PTU oraz na kongresach PTU.

Marek Sosnowski