Przegląd Urologiczny 2006/3 (37) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2006/3 (37) > Profesor Alberto Rodrigues de Matos-Ferreira

Profesor Alberto Rodrigues de Matos-Ferreira

Prezes PTU
Fotografia 1
 

Prof. Alberto Matos-Ferreira jest jednym z najznamienitszych urologów europejskich. Od wielu lat jest aktywnym członkiem EBU. W ramach tej organizacji stworzył oryginalny system punktowej oceny aktywności zawodowej i naukowej: Continuing Medical Education - Continuing Professional Development (CME-CPD), funkcjonujący z powodzeniem od 1998 roku dla dobra urologów europejskich. Poznawszy zasady tego systemu oraz jego zalety zdecydowaliśmy, jako bodaj pierwsze urologiczne towarzystwo narodowe, udostępnić ten system urologom w Polsce. Uruchomienie CME-CPD, przemianowanego w 2004 roku na EU-ACME (European Urology Accredited Continuing Medical Education), nastąpiło w naszym kraju 1.01.2002 roku.

Prof. Alberto Matos-Ferreira urodził się 14 października 1935 roku. Po ukończeniu szkoły średniej Gil Vincente i uzyskaniu nagrody państwowej za osiągnięcia w nauce podjął studia na Wydziale Lekarskim w Lizbonie, które ukończył w wieku 23 lat ze znakomitym wynikiem, po również bardzo wysoko ocenionej obronie pracy dyplomowej pt. "Aortografia i nadciśnienie nerkowo-naczyniowe".

Staże podyplomowe i staż specjalizacyjny w chirurgii odbył w Szpitalach Państwowych w Lizbonie, uzyskawszy pierwsze miejsce. W 1973 roku został powołany na stanowisko ordynatora Oddziału Urologii w Szpitalu Curry Cabral. W 1980 roku nadano mu stopień doktora i powołano na stanowisko profesora nadzwyczajnego urologii. W następnym roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

W 1987 roku profesor Matos-Ferreira opracował Internship Logbook for Specjalists in Training, wprowadzony jako obowiązkowy przez Portugalskie Towarzystwo Medyczne. Od tego czasu, oprócz pracy naukowej i klinicznej, zajmował się intensywnie kształceniem podyplomowym oraz działalnością organizatorską i akademicką, pełniąc wiele ważnych funkcji, między innymi był przewodniczącym Kolegium Urologii w Portugalskim Towarzystwie Medycznym (PTM), prezesem Zarządu Kolegium Urologii w Szpitalach Państwowych w Lizbonie, członkiem Komisji Dyscyplinarnej Kapituły Południowej PTM, prezesem Zarządu Instytutu ds. Kształcenia Medycznego (Wydział Nauk Medycznych), członkiem Komitetu Koordynacyjnego Rady Naukowej Wydziału Nauk Medycznych, koordynatorem kształcenia w chirurgii i Komisji ds. Badań Naukowych tego wydziału, przewodniczącym Portugalskiego Towarzystwa Medycznego, Portugalskiego Towarzystwa Informatyki Medycznej oraz dyrektorem Informática Médica, oficjalnego czasopisma tego Towarzystwa i przewodniczącym Portugalskiej Grupy ds. Badań Stercza. Należał do wąskiego grona członków założycieli European Bard of Urology (EBU) oraz Podkomisji ds. Kształcenia i Egzaminów EBU. Później był przewodniczącym EBU oraz przewodniczącym Podkomisji CME-CPD EBU. W uznaniu zasług nadano mu godność Członka Honorowego EBU. Był także delegatem Portugalii w Union Européenne de Médecins Specialistes. W ramach działalności w European Association of Urology (EAU) był początkowo członkiem, a następnie konsultantem Zarządu Europejskiej Szkoły Urologii EAU i należał do grona jej wykładowców. Ponadto pracował w komitetach redakcyjnych Acta Médica Portuguesa, Acta Urólogica Portuguesa, Acta Urologica Italica, Archivos Espanoles de Urologia i był redaktorem naczelnym Anais Portuguese de Medicina. Uczestniczył w kapitule Perez Castro Award (Hiszpania). Aktywność profesora Matos-Ferreiry wyraża się przewodniczeniem Krajowej Radzie ds. Kształcenia Medycznego PTM, udziałem w grupie roboczej CMED (instytucja europejska zajmująca się ustawicznym kształceniem medycznym) oraz w komitetach naukowych wielu międzynarodowych kongresów i konferencji, takich jak "Postępy i kontrowersje w dziedzinie onkologii urologicznej" (Rotterdam 1996), "Najnowsze osiągnięcia onkologii europejskiej dla lekarzy szpitalnych i specjalistów" (Kopenhaga 1996) i "I doroczny europejski kurs urologii" (Rzym 1996). Prof. Alberto Matos-Ferreira jest członkiem 12 krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, między innymi: Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego (AUA), Francuskiego Towarzystwa Urologicznego, Brytyjskiego Towarzystwa Chirurgii Urologicznej (BAUS), Międzynarodowego Towarzystwa Urologicznego (SIU), Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (ICS). Aktywnie uczestniczył, nie tylko jako wykładowca, ale także jako przewodniczący sesji, w bardzo wielu konferencjach, kongresach i sympozjach naukowych w Portugalii i za granicą. Wygłosił na nich 150 wykładów i referatów. Oprócz tego dorobek naukowy profesora stanowi 80 artykułów wydrukowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz autorstwo 7 książek z dziedziny urologii, a także zrealizowanie 32 poważnych projektów badawczych. W urologii klinicznej przyczynił się do rozwoju i upowszechnienia wielu technik urologicznych, takich jak arteriografia, ultrasonografia i zabiegi endourologiczne. Przeprowadził prawie 11 000 operacji otwartych i endoskopowych w zakresie chirurgii ogólnej i urologicznej. Za wiele ważnych osiągnięć naukowych, klinicznych i organizatorskich był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Jest Członkiem Honorowym EBU.

Prof. Alberto Matos-Ferreira interesuje się zwłaszcza literaturą piękną, fotografią, muzyką i sztukami pięknymi. Szczególnym hobby profesora jest kolekcjonowanie gadżetów.