Przegląd Urologiczny - indeks autorów:  
 
strona główna > indeks autorów > Adam Wojciechowski

2023/3 (139)
 

Prof. zw. dr hab. n. med., dr h.c. Piotr L. Chłosta, FEBU, FRCS (Glasg.), specjalista urolog, chirurg

2023/2 (138)
 

Odpowiedź na zagadkę z PU 1/2023

Wyniki onkologiczne całkowitej długości utkania nowotworowego o wzorze 4 w skali Gleasona w wycinkach z biopsji u mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego grupy 2.

Porównanie adjuwantowej i ratunkowej radioterapii po radykalnej prostatektomii w raku stercza pN1 oraz ocena ryzyka zgonu

Czy nadzór cystoskopowy wraz z obrazowaniem fotodynamicznym i następową laserową fulguracją guza pęcherza moczowego w ramach poradni jest tak samo skuteczny jak standardowy nadzór cystoskopowy wraz z następową elektroresekcją guza pęcherza moczowego u pacjentów z grupy pośredniego ryzyka z nawrotowymi guzami pTa LG - randomizowane prospektywne randomizowane badanie kliniczne

20th Meeting of the EAU Robotic Urology Section

Zdobywać wiedzę, aby lepiej leczyć

Z prof. Wojciechem Krajewskim rozmawia Małgorzata Skarbek

2023/1 (137)
 

UROonco23

30 June - 2 July 2023, Gothenburg, Sweden

Dzisiejsze znaczenie fitoterapii w chorobach gruczołu krokowego

Hubert Kamecki, Artur Przewor, Łukasz Nyk, Stanisław Szempliński, , Roman Sosnowski

Najpierw badanie genów, potem leczenie raka piersi

Rozmowa z prof. Janem Lubińskim

2021/4 (128)
 

Biopsja gruczołu krokowego in-bore w codziennej praktyce klinicznej

Magdalena Zagrodzka, Marek Zawadzki, Przemysław Zugaj, Mateusz Mokrzyś, Damian Sujecki, Grzegorz Gacki, Marcin Radko, , Wojciech Tur, Mieszko Kozikowski, Tomasz Piecha, Michał Pyzlak, Jacek Brzeziński, Patryk Sulmiński

2021/3 (127)
 

Działania niepożądane BCG i chemioterapii dopęcherzowej w leczeniu raka pęcherza: jakie są i jak sobie z nimi radzić

Oprac.: Mateusz Bajkowski

Kontynentne odprowadzenie moczu: pięć dekad rozwoju

Oprac.: Joanna Chorbińska

Okołooperacyjna immunoterapia w raku naciekającego mięśniówkę pęcherza moczowego

Oprac.: Mateusz Szopa

Związek pomiędzy stosowaniem statyn a wynikami leczenia pacjentów rozpoczynających terapię antyandrogenową

Oprac.: Maciej Kuczma

Statyny i rak stercza: błąd metodologiczny, medycyna spersonalizowana, a może zdrowie populacyjne?

Oprac.: Maciej Kuczma

Adjuwantowa i neoadjuwantowa chemioterapia raka górnych dróg moczowych: przegląd systematyczny i metaanaliza oraz perspektywa leczenia systemowego w 2020 roku

Oprac.: Piotr Pogoda

Porównanie neoadjuwantowej i adjuwantowej terapii raka urotelialnego górnych dróg moczowych

Oprac.: Piotr Pogoda

Postrzeganie wpływu modyfikacji w programie kształcenia rezydentów urologii w USA spowodowanych przez COVID-19

Oprac.: Iwona Wnętrzak, Roman Sosnowski

W poszukiwaniu źródeł

Z dr. hab. n. med. Romanem Sosnowskim z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, rozmawia Małgorzata Skarbek

Odpowiedź na zagadkę z PU 2/2021

Cutting-edge Science at Europe's largest Urology Congress

2021/2 (126)
 

Ból mięśniowo-powięziowy a wybrane dysfunkcje dna miednicy

Cutting-edge Science at Europe's largest Urology Congress

Rak górnych dróg moczowych - algorytm postępowania na podstawie wytycznych EAU

Oprac.: Mateusz Nowak

Postępowanie z guzami nerek u pacjentów z chorobą von Hippla-Lindaua - od badań przesiewowych do leczenia

Oprac.: Beata Banaczyk

Nowe terapie w zaawansowanym raku jasnokomórkowym nerki

Oprac.: Marcin Frynas

Porównanie ścieżki diagnostycznej opartej o badania obrazowe ze ścieżką standardową w ocenie stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego naciekającego błonę mięśniową: wstępne dane z badania BladderPath

Oprac.: Mateusz Szopa

Miniprzezskórna nefrolitotomia nie jest mniej skuteczna w porównaniu do standardowej przezskórnej nefrolitotomii w leczeniu kamieni nerkowych wielkości 20-40 mm: wieloośrodkowe randomizowane badanie kliniczne

Oprac.: Dominik Mucharski

Nowe płynne biomarkery i innowacyjne obrazowanie w diagnostyce raka nerki - użyteczność w praktyce klinicznej. Przegląd aktualnej literatury

Oprac.: Tomasz Drewniak

Przewidywanie przylegania tłuszczu okołonerkowego na podstawie przedoperacyjnych czynników klinicznych i radiologicznych u pacjentów poddawanych częściowej nefrektomii

Oprac.: Łukasz Gliwa

Określenie klinicznie istotnych dodatnich marginesów chirurgicznych po radykalnej prostatektomii u chorych ze zlokalizowanym rakiem stercza

Oprac.: Maciej Kuczma

Bezpłodni mężczyźni mają wyższą wartość antygenu specyficznego dla stercza w porównaniu z mężczyznami płodnymi w tej samej grupie wiekowej

Oprac.: Mateusz Szopa

Jak życie koryguje plany

Rozmowa z dr. n. med. Stanisławem Szemplińskim

Problemy urologii dziecięcej

Z doktor Kariną Felberg rozmawia Małgorzata Skarbek

Odpowiedzi na zagadkę z PU 1/2021

2021/1 (125)
 

Cutting-edge Science at Europe's largest Urology Congress

Krwinkomocz - algorytm postępowania diagnostycznego (AUA 2020)

Narzędzia przepowiadające odpowiedź na chemioterapię przedoperacyjną u chorych na raka pęcherza moczowego

Oprac.: Sławomir Poletajew

Postępowanie w przypadku raka pęcherza moczowego u starszych pacjentów: stanowisko SIOG Task Force

Oprac.: Gerard Wróbel

Biomarkery rakotwórcze w moczu użytkowników papierosów elektronicznych i ich wpływ na rozwój raka pęcherza moczowego: przegląd systematyczny

Postrzeganie związku pomiędzy paleniem tytoniu a rakiem pęcherza moczowego u dorosłych mieszkańców Stanów Zjednoczonych

Ogólnopolskie przekrojowe badanie przeprowadzone w 2019 roku oceniające rozpowszechnienie używania tytoniu i e-papierosów w Polsce

Metoda porównywania wpływu produktów tytoniowych na karcynogenność: studium przypadku nad podgrzewanym tytoniem w porównaniu do tradycyjnych papierosów

Oprac.: Hubert Kamecki, Mariusz Gregorczyk, Richard S. Matulewicz, Roman Sosnowski

Nowe podejście oparte na analizie ryzyka, symulujące nadzór onkologiczny po radykalnej nefroureterektomii u pacjentów z rakiem urotelialnym górnych dróg moczowych

Oprac.: Jakub Wójtowicz

Rola obrazowania metodą rezonansu magnetycznego i pozytonowej tomografii emisyjnej/tomografii komputerowej w pierwotnym stadium nowo rozpoznanego raka prostaty: systematyczny przegląd literatury.

Oprac.: Dominik Mucharski

Nowo zdiagnozowany rak gruczołu krokowego z olbrzymimi przerzutami; kontrowersje i plany na przyszłość

Oprac.: Mateusz Szopa

Zróżnicowany wpływ agonistów i antagonistów gonadoliberyny na bezpieczeństwo kliniczne oraz wyniki leczenia onkologicznego w metastatycznym raku stercza: metaanaliza kontrolowanych randomizowanych badań klinicznych

Oprac.: Piotr Skrudlik

Konsekwencja i upór na wybranej drodze

Rozmowa z dr n. med. Ewą Bres-Niewadą

2020/6 (124)
 

Przydatność badania rezonansu magnetycznego i skali VI-RADS w rozpoznawaniu naciekania błony mięśniowej pęcherza moczowego przez nowotwór

Oprac.: Sławomir Poletajew

Zastosowanie materiałów hemostatycznych w laparoskopowych resekcjach guzów nerek

Oprac.: Wojciech Malewski

Kliniczne postępowanie w chorobie Peyroniego: łączne wytyczne Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej oraz Towarzystw Urologicznych Amerykańskiego i Europejskiego

Oprac.: Omar Tayara

Globalne tendencje w zakresie zapadalności i śmiertelności na raka pęcherza moczowego oraz ich związek ze spożyciem wyrobów tytoniowych i produktem krajowym brutto per capita

Oprac.: Mateusz Szopa

Długoterminowe wyniki dla ratunkowej resekcji węzłów chłonnych u pacjentów chorujących na raka stercza ze wznową węzłową po prostatektomii radykalnej nie tak dobre jak wcześniej sądzono

Oprac.: Mateusz Szopa

Odpowiedzi na zagadkę z PU 5/2020

Kandydaci do godności Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Profesor Shahrokh François Shariat
Profesor Bernard Malavaud
Profesor Romuald Zdrojowy

Nagroda im. Prof. Tadeusza Krzeskiego

Kurtyka

Sztuka wolności

Krzysztof Wielicki

Piekło mnie nie chciało

Zaproszenie do Young Academic Urologiest

2020/5 (123)
 

Leczenie przeciwkrzepliwe - podział, postępowanie okołozabiegowe i w stanach nagłych

Oprac.: Mateusz Nowak

Zapobieganie nawrotowym zakażeniom układu moczowego u pacjentów z neurogenną dysfunkcją dolnych dróg moczowych

Oprac.: Sławomir Poletajew

Leczenie zakażeń układu moczowego u kruchych pacjentów w podeszłym wieku

Oprac.: Szymon Morawiec

Komentarz

Pytania bez odpowiedzi w postępowaniu z guzami pęcherza moczowego niereagującymi na Bacillus Calmette-Guérin

Oprac.: Tomasz Drewniak

Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia błonowym specyficznym antygenem stercza znakowanym 177Lu u pacjentów z rozległym zajęciem szpiku kostnego: wieloośrodkowe badanie retrospektywne

Oprac.: Mateusz Szopa

Zewnętrzna walidacja nomogramu Brigantiego 2019, służącego do identyfikacji pacjentów z rakiem stercza, u których należy przeprowadzić rozszerzoną limfadenektomię miedniczną

Oprac.: Mateusz Szopa

Wpływ profilaktyki przeciwzakrzepowej na żylną chorobę zakrzepowo-zatorową po radykalnej prostatektomii - randomizowane badanie kliniczne PREVENTER

Oprac.: Piotr Skrudlik

Badanie proPSMA PET-CT pacjentów z rakiem stercza wysokiego ryzyka przed operacją lub radioterapią (proPSMA) - badanie prospektywne, randomizowane, wieloośrodkowe

Komentarz

Pozytonowa Tomografia Emisyjna: Jeden wskaźnik rozwiązuje je wszystkie

Oprac.: Jakub Wójtowicz

Odpowiedź na zagadkę z PU 4/2020

2020/2 (120)
 

Randomizowane badania kliniczne porównujące embolizację tętnicy stercza z procedurą pozorowaną (placebo) u chorych z łagodnym rozrostem stercza

2017/5 (105)
 

Ocena wiedzy mężczyzn na temat objawów z dolnych dróg moczowych

Roman Sosnowski, Olga Kuczkiewicz, Katarzyna Moskal, , Piotr Kuncewicz

2008/5 (51)
 

Rola inhibitorów i promotoróww patogenezie kamicy wapniowej

Opracowano na podstawie: "The role of urinary kidney stone inhibitors and promoters in the pathogenesis of calcium containing renal stones" D.R. Basavaraj, Ch.S Biyani, A.J. Browning, J.J. Cartledge EAU-EBU Update Series 2007; 5: 126-136

2008/4 (50)
 

38. Kongres Polskiego TowarzystwaUrologicznegoWisła 19-21 czerwca 2008 r.

Sprawozdanie sekretarza Walnego Zebrania

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Urologicznego podczas 38. Kongresu Naukowego, Wisła 19–21.06.2008 r.

Zadania PTU w latach 2008-2012

Narzędzia, protezy i szwy chirurgiczne pod red. Krzysztofa Bieleckiego

Ustny egzamin specjalizacyjny z urologii w 2008 r.

Urolog - konsulem honorowymKrólestwa Belgii

Leczenie kamicy moczowodowej

Diagnostyka i leczenie przerzutów raka prącia do węzłów chłonnych

Podręcznik diagnostyki i terapii The Merck Manual trafia do rąk polskich lekarzy

Rak pęcherza moczowego i górnych dróg moczowych

Varia

2008/3 (49)
 

CME- CPD (EU-ACME) w Wiśle

19-21 czerwca 2008 r.

List prof. dr hab. med. Andrzeja Borówki do Minister Zdrowia Dr Ewy Kopacz

Zalecenia konferencji "Białego Szczytu" z 19 marca 2008 r.

2008/1 (47)
 

O transplantologii i nie tylko...

Z prof. dr. hab. med. Markiem Krawczykiem, dziekanem I Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby w Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha rozmawia Małgorzata Skarbek

Uroneptunalia 2007

Ocena węzłów chłonnych u chorych na raka klinicznie ograniczonego do stercza

Krioablacja małych guzów nerek

Nowoczesne metody leczenia raka nerki z przerzutami

Guz nerki

Rak gruczołu krokowego

Łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH)

Rak pęcherza moczowego

Varia

2007/6 (46)
 

Humanizacja medycyny jest koniecznością

Z prof. dr. hab. n. med. Tomaszem Pasierskim, ordynatorem Oddziału Kardiologii i Chorób Naczyń Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego oraz kierownikiem Zakładu Humanistycznych Podstaw Medycyny II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, rozmawia Małgorzata Skarbek

2007/5 (45)
 

European Board of Urology

EBU Board Meeting po raz pierwszy w Polsce Kraków 21-22 września 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Urologom im dr. med. Wojciecha Husiatyńskiego

Sprostać nowym wyzwaniom

Zastosowanie preparatu "Bioforte" w zakażeniach dróg moczowych