Przegląd Urologiczny 2004/3 (25) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/3 (25) > Charakterystyka i udział nanobakterii w...

Charakterystyka i udział nanobakterii w chorobach układu moczowego

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej AM w Warszawie
kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej AM w Warszawie: prof. dr hab. med. Mirosław Łuczak

Nanobakterie zostały odkryte w końcu 80. lat XX wieku przez amerykańskiego geologa Roberta Folka podczas badań we Włoszech wapiennych skał osadowych przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Odkrywca opisał je po raz pierwszy w 1990 roku. Dziesięć lat temu nanobakterie znaleziono w materiale biologicznym, początkowo w próbkach komercyjnych surowic cielęcych i bydlęcych stosowanych do wzbogacania podłóż do hodowli komórkowych, a następnie w próbkach krwi zwierzęcej i ludzkiej. W XXI wieku nanobakterie są już uznanym ludzkim patogenem. Uważa się je za czynniki etiologiczne kamic narządowych i zwapnień tkankowych o różnej lokalizacji.

Nanobakterie lub nannobakterie (NB) są najmniejszymi znanymi dotychczas bakteriami. Mają one wielkość średnich i dużych wirusów. Są więc najmniejszymi autonomicznie replikującymi się organizmami na Ziemi. Zalicza się je do atypowych bakterii karłowatych (ang. dwarf bacteria).

Nanobakterie uczestniczą w kilku procesach geochemicznych zachodzących na kuli ziemskiej. Biorą także udział w fizjologicznych i patologicznych procesach przebiegających w żywych organizmach. Te zjawiska dotyczą niektórych zwierząt bezkręgowych i kręgowych, w tym także ludzi.

W 1996 i 1998 roku stwierdzono obecność form podobnych do nanobakterii w meteorytach znalezionych na Antarktydzie i w Meksyku (w pobliżu miasta Allende w 1969 roku). Pierwszy z tych meteorytów, oznaczony symbolem ALH84001, był pochodzenia marsjańskiego. Prawdopodobne jest więc istnienie pozaziemskich nanobakterii. Ostatnio przedstawiono pogląd, że życie na Ziemi i Marsie mogło rozpocząć się od struktur podobnych do nanobakterii, nazwanych „nanopęcherzykami” (ang. nanovesicles – NV).

Udział nanobakterii w procesach geochemicznych

Nanobakterie odgrywają ważną rolę w środowisku naturalnym i sztucznym, przyczyniając się do:

 • tworzenia i osadzania minerałów (skałotwórczość);
 • powstawania gleby (glebotworczość);
 • korozji metali (rdzewienie żelaza, „zielenienie” miedzi, rozpuszczanie metalicznego aluminium);
 • tworzenia kamienia kotłowego (co prowadzi m.in. do niedrożności rur).

Udział nanobakterii w procesach zachodzących w żywych organizmach

Stwierdzono, że nanobakterie uczestniczą w następujących procesach dotyczących zwierząt bezkręgowych i kręgowych:

 • konstruowaniu skorupek pierwotniaków (otwornice);
 • tworzeniu muszli mięczaków (małże, ślimaki);
 • budowie skorup jaj (ptaki).

Właściwości nanobakterii

Do tej pory opisano kilkanaście cech mikroorganizmów należących do grupy nanobakterii:

 • rozmiary komórek od 50 do 500 nm (objętość 1/1000 typowej komórki bakteryjnej);
 • kształt komórek kulisty lub wydłużony (polimorfizm);
 • tworzenie i odkładanie na powierzchni komórek węglanu apatytu (osłonki zbudowane z apatytu o pochodzeniu biogennym);
 • ściana komórkowa zawierająca peptydoglikan oraz lipopolisacharyd i białka porynowe (elementy występujące w ścianach komórkowych Gram-ujemnych bakterii);
 • słaba barwliwość przy użyciu metod barwienia bakterii;
 • powolny wzrost (czas generacji: 24-72 godzin);
 • zdolność do tworzenia biofilmu (czynnik adhezyjny i ochronny);
 • oporność na czynniki fizyczne (wysuszenie, ogrzewanie, promieniowanie UV);
 • oporność na czynniki chemiczne (alkohole, aldehydy, detergenty);
 • wrażliwość na promieniowanie gamma;
 • przesączalność przez filtry bakteriologiczne o średnicach porów 0,22 m i 0,45 m;
 • nieprzesączalność przez filtry o średnicy porów mniejszej niż 50 nm;
 • namnażanie w hodowlach komórkowych (np. w fibroblastach linii 3T6);
 • namnażanie w płynnych podłożach sztucznych (do hodowli linii komórkowych, np. DMEM, RPMI 1640 - wzrost w podłożach bez dodatku surowicy w postaci biofilmu na ściankach naczynia, wzrost w podłożach z dodatkiem 10% surowicy w postaci jednorodnej zawiesiny);
 • możliwość rozwoju na zewnątrz i wewnątrz (internalizacja) komórek makroorganizmu;
 • właściwości litogenetyczne (w środowisku naturalnym i sztucznym oraz w żywych organizmach);
 • właściwości cytotoksyczne;
 • bardzo silny nefrotropizm;
 • wywoływanie apoptozy komórek tkanki nerkowej.

Chorobotwórczość nanobakterii

Występowanie nanobakterii w próbkach materiału biologicznego pochodzących od ludzi opisano w 1997 roku. E. Olavi Kajander i Neva Ciftcioglu, pracownicy Zakładu Biochemii Uniwersytetu w Kuopio (Finlandia), wykazali obecność tych karłowatych bakterii w próbkach krwi pobranych od zdrowych studentów medycyny z tej samej uczelni. Fakt izolacji z krwi podkreśla nazwa gatunkowa tych mikroorganizmów: Nanobacterium sanguineum.
Obecnie nanobakterie są uznanym ludzkim patogenem związanym z kamicami narządowymi oraz zwapnieniam}i tkankowymi o różnorodnej lokalizacji w organizmie człowieka. Ustalono, że nanobakterie uczestniczą w dwóch schorzeniach układu moczowego:

 • kamicy nerkowej,
 • wielotorbielowatości nerek (PKD).

Nanobakterie wykrywa się w 60-90% kamieni nerkowych izolowanych od ludzi (badania przeprowadzono w kilku krajach świata na kontynentach: europejskim, północnoamerykańskim i azjatyckim). Większość (około 90%) tych kamieni ma apatytowe centrum, co wskazuje na pochodzenie nanobakteryjne. Nanobakterie są bowiem jedynymi żywymi organizmami tworzącymi węglan apatytu (węglan fosforanowo-wapniowy). Prawdopodobny mechanizm powstawania i rozwoju kamienia moczowego jest następujący. Po zakażeniu nanobakterie, charakteryzujące się silnym nefrotropizmem, przedostają się szybko do nerek i zasiedlają komórki nabłonkowe, wytwarzając biofilm. Następnie namnażają się zewnątrzkomórkowo i wewnątrzkomórkowo (ulegają internalizacji), tworząc i odkładając na swojej powierzchni węglan apatytu. Nagromadzenie biogennego apatytu przyczynia się do powstawania mikroskopijnych zwapnień i uszkadzania nabłonka (dochodzi do utworzenia apatytowego centrum kamienia moczowego, które staje się centrum krystalizacji). W kolejnym etapie następuje rozrost kamienia na skutek namnażania się komórek nanobakteryjnych oraz zwiększania się masy wytwarzanego przez nie węglanu apatytu i biofilmu, a także na skutek kontaktu z obecnym w kielichach nerkowych moczem przesyconym składnikami mineralnymi. Nanobakterie doprowadzają także do niszczenia kanalików nerkowych na drodze apoptozy komórek tkanki nerkowej.

Wykazano, że istnieje związek między nanobakteriami i wielotorbielowatością nerek (PKD). Komórki nanobakteryjne i/lub ich antygeny występują w nerkach oraz moczu chorych z PKD. U tych pacjentów nanobakterie znajduje się w bioptatach tkanki nerkowej, płynie aspirowanym z torbieli nerek i próbkach moczu. Choroba prowadzi do znacznego zniszczenia czynnego miąższu nerkowego. Konieczne są dalsze badania w celu określenia udziału nanobakterii w patogenezie tego schorzenia.

Nanobakterie należą do ludzkich patogenów związanych również ze schorzeniami poza układem moczowym. Stwierdzono, że wywołują:

 • kamicę pęcherzyka żółciowego,
 • miażdżycę tętnic (udział w powstawaniu blaszki miażdżycowej i jej wapnieniu),
 • kamicę miazgi zębowej,
 • zapalenie przyzębia (udział w powstawaniu płytki nazębnej i kamienia nazębnego).

Ostatnio (w latach 2003-2004) pojawiły się publikacje przedstawiające wyniki wstępnych badań, które sugerują udział nanobakterii w następujących schorzeniach:

 • neuropatii obwodowej,
 • zawale mięśnia sercowego,
 • zmianach na zastawce mitralnej,
 • raku jajnika (w jednym z typów tego nowotworu).
W przebiegu wyżej wymienionych schorzeń może dochodzić do powstawania mikrozwapnień tkankowych.

Czynniki zjadliwości nanobakterii

Na temat czynników wirulencji nanobakterii wiadomo niewiele. W patogenezie zakażeń nanobakteryjnych biorą lub mogą brać udział:

 • biogenny węglan apatytu tworzący osłonkę na powierzchni komórki i mający właściwości antygenowe;
 • peptydoglikan (PG) - składnik ściany komórkowej (CW);
 • lipopolisacharyd (LPS) - składnik błony zewnętrznej (OM);
 • białka porynowe - składniki błony zewnętrznej (OM);
 • śluz zewnątrzkomórkowy tworzący biofilm i stanowiący czynnik adhezyjny oraz ochronny.

Niezbędne są dalsze badania dotyczące wyżej wymienionych czynników oraz poszukiwanie nowych czynników zjadliwości nanobakterii.

Diagnostyka zakażeń o etiologii nanobakterii

Do badań mikrobiologicznych pobiera się następujące próbki materiału klinicznego: krew, mocz, żółć, płyn z torbieli, wycinek tkanki, bioptat tkanki. Opisywane są bezpośrednie i pośrednie metody diagnostyczne. Do metod bezpośrednich zalicza się:

 • mikroskopię elektronową (transmisyjną - TEM i skaningową – SEM);
 • immunofluorescencję (IFT) z użyciem antynanobakteryjnych przeciwciał monoklonalnych Nb 8/0 (przeciw epitopowi poryny) i Nb 5/2 (przeciw epitopowi peptydoglikanu);
 • odczyn immunoenzymatyczny (ELISA) z użyciem przeciwciał monoklonalnych Nb 8/0 i Nb 5/2;
 • spektroskopię do wykrywania węglanu apatytu;
 • test dLAL (differential Limulus Amoebocyte Lysate) do wykrywania LPS nanobakterii;
 • namnażanie w hodowlach komórkowych (fibroblasty linii 3T6);
 • hodowlę w podłożach płynnych (np. DMEM, RPMI 1640) z dodatkiem 10% surowicy;
 • polimerazową reakcję łańcuchową (PCR) do wykrywania genu kodującego 16S rRNA.

Do pośredniej diagnostyki zakażeń wywoływanych przez Nanobacterium sanguineum stosowany jest odczyn immunoenzymatyczny ELISA, służący do detekcji przeciwciał antynanobakteryjnych w surowicy krwi pacjenta.

Wrażliwość nanobakterii na leki

Wyniki pierwszych badań dotyczących lekowrażliwości nanobakterii in vitro opublikowano w 2002 roku. Określono wrażliwość na leki jednego szczepu Nanobacterium sanguineum, wyizolowanego z płodowej surowicy cielęcej (z komercyjnego preparatu służącego do wzbogacania podłóż do hodowli komórkowych). Zastosowano metodę seryjnych rozcieńczeń leku w podłożu płynnym (DMEM). Oznaczenia wykonywano w 96-dołkowych płytkach plastikowych o płaskim dnie (mikrometoda). Czas inkubacji testów wynosił 14 dni. Do badań użyto dwudziestu trzech leków przeciwbakteryjnych i dziesięciu innych leków. Wobec nanobakterii były aktywne następujące leki antybakteryjne (antybiotyki/chemioterapeutyki):

 • ampicylina,
 • tetracyklina,
 • nitrofurantoina,
 • trimetoprim,
 • trimetoprim/sulfametoksazol.

Wśród pozostałych leków aktywnością antynanobakteryjną odznaczały się:

 • dwa leki z grupy bifosfonianów - etidronian i klodronian (inhibitory wapnia),
 • 5-fluorouracyl (antymetabolit),
 • kwas 6-aminokapronowy (syntetyczny aminokwas).

Wyżej wymienione leki, z wyjątkiem ampicyliny, wywierały działanie nanobakteriobójcze. Konieczne są dalsze badania lekowrażliwości nanobakterii z użyciem większej liczby szczepów, a szczególnie szczepów pochodzących z próbek materiału klinicznego.

Literatura:

 1. Ciftcioglu N., Bjorklund M., Kuorikoski K. i wsp.: Nanobacteria: an infectious cause for kidney stone formation. Kidney Int 1999; 56: 1893-1898.
 2. Ciftcioglu N., Miller-Hjelle M. A., Hjelle J. T., Kajander E. O.: Inhibition of nanobacteria by antimicrobial drugs as measured by a modified microdilution method. Antimicrob Agents Chemother 2002; 46: 2077-2086.
 3. Conte Visus A., Grases Freixedas F., Costa-Bauza A., Piza Reus P.: Microinfections and kidney lithiasis. Arch Esp Urol 2001; 54: 855-860.
 4. Drancourt M., Jacomo V., Lepidi H. i wsp.: Attempted isolation of Nanobacterium sp. microorganisms from upper urinary tract stones. J Clin Microbiol 2003; 41: 368-372.
 5. Garcia Cuerpo E.: Nanobacteria and urinary system lithiasis. Arch Esp Urol 2003; 56: 191-192.
 6. Garcia Cuerpo E., Kajander E. O., Ciftcioglu N. i wsp.: Nanobacteria. An experimental neo-lithogenesis model. Arch Esp Urol 2000; 53: 291-303.
 7. Hjelle J. T., Miller-Hjelle M. A., Poxton I. R. i wsp.: Endotoxin and nanobacteria in polycystic kidney disease. Kidney Int 2000; 57: 2360-2374.
 8. Kajander E. O., Ciftcioglu N.: Nanobacteria: an alternative mechanism for pathogenic intra- and extracellular calcification and stone formation. Proc Natl Acad Sci USA 1998; 95: 8274-8279.
 9. Kajander E. O., Ciftcioglu N., Aho K., Garcia Cuerpo E.: Characteristics of nanobacteria and their possible role in stone formation. Urol Res 2003; 31: 47-54.
 10. Kajander E. O., Ciftcioglu N., Miller-Hjelle M. A., Hjelle J. T.: Nanobacteria: controversial pathogens in nephrolithiasis and polycystic kidney disease. Curr Opin Nephrol Hypertens 2001; 10: 445-452.
 11. Khullar M., Sharma S. K., Singh S. K. i wsp.: Morphological and immunological characteristics of nanobacteria from human renal stones of a north Indian population. Urol Res 2004 (w druku).
 12. Kramer G., Klingler H. C., Steiner G. E.: Role of bacteria in the development of kidney stones. Curr Opin Urol 2000; 10: 35-38.
 13. Miller-Hjelle M. A., Stobbs S. L., Poxton I. R., Hjelle J. T.: Nanobacteria antigen and antibody titers in USA controls compared with UK controls and kidney disease patients. Clin Microbiol Infect 2003; 9(Suppl 1): 408.
 14. Rahman N. U., Meng M. V., Stoller M. L.: Infections and urinary stone disease. Curr Pharm Des 2003; 9: 975-981.
 15. Torzewska A.: Udział drobnoustrojów w powstawaniu kamieni moczowych. Post Mikrobiol 2003; 42: 39-53.