Przegląd Urologiczny 2004/3 (25) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/3 (25) > Podsumowanie kadencji 2000-2004

Podsumowanie kadencji 2000-2004

Walne Zgromadzenie Członków PTU na 30 Kongresie naszego Stowarzyszenia 16 czerwca 2000 roku w Łodzi wybrało obecny Zarząd Główny. Kadencja Zarządu zakończy się 24 czerwca 2004 roku w czasie Walnego Zgromadzenia Członków, które odbędzie się podczas 34 Kongresu w Krakowie.
Zarząd ukonstytuował się 19 lipca 2000 roku w następującym składzie: Andrzej Borówka - prezes, Andrzej Borkowski - poprzedni prezes, Zbigniew Kwias - wiceprezes, Zygmunt Dobrowolski - sekretarz, Artur A. Antoniewicz - skarbnik oraz Kazimierz Krajka i Zbigniew Wolski - członkowie.
W połowie kadencji, na Walnym Zgromadzeniu Członków w czasie 32 Kongresu we Wrocławiu prezesem-elektem wybrano Andrzeja Borówkę. Skład Zarządu, zgodnie ze Statutem, stanowili ponadto przewodniczący oddziałów regionalnych oraz sekcji.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków 11 października 2000 roku w Krakowie przedstawiłem główne założenia działalności ZG PTU w bieżącej kadencji. Celami najważniejszymi były: wzmocnienie działalności naukowej i udoskonalenie działalności edukacyjnej Stowarzyszenia. Działaniami służebnymi w stosunku do tych celów były: dokonanie zmian w Statucie, umożliwiające między innymi usprawnienie gromadzenia składek członkowskich; dokonanie reformy w zakresie organizowania kongresów PTU poprzez powołanie Biura Kongresowego PTU; opanowanie działalności edytorskiej poprzez powołanie Biura Wydawniczego; rozszerzenie możliwości przekazywania bieżących informacji na temat PTU i dziedzin związanych z działalnością Stowarzyszenia poprzez powołanie Komitetu Mediów Cyfrowych; wzmocnienie więzi między generacjami urologów zrzeszonych w PTU poprzez powołanie Sekcji Adeptów Urologii grupującej młodzież urologiczną, odbywającą studia specjalizacyjne z urologii; wzmocnienie reprezentacji środowiska urologicznego na niwie zawodowej poprzez powołanie Kolegium Ordynatorów; wzmocnienie nurtu historycznego poprzez powołanie Komisji Historycznej; stworzenie reprezentacji w PTU kolegów pracujących w strukturach „mundurowej” ochrony zdrowia poprzez powołanie Sekcji Urologów Wojskowych. W toku kadencji w celu wprowadzenia systemu rejestrowania aktywności naukowej i zawodowej specjalistów urologów - członków naszego Stowarzyszenia powołano Biuro CME-CPD (Continuing Medical Education - Continuing Professional Development) PTU, ściśle współpracujące z odpowiednią strukturą European Board od Urology. Po 23 Kongresie w Szczecinie urzeczywistniono koncepcję uruchomienia wsparcia finansowego najbardziej go potrzebującym rodzinom kolegów, którzy od nas odeszli lub stracili możliwość pracy wskutek choroby - w tym celu stworzono Komisję Zapomogowo - Stypendialną.

Walne Zgromadzenie Członków PTU, które odbędzie się 24 czerwca 2004 roku w Krakowie, jest forum, na którym zostanie podsumowana i oceniona działalność całego Stowarzyszenia i jego Zarządu Głównego w tej kadencji. Prezesowi, poczuwającemu się do odpowiedzialności za kierunki i efekty działania PTU, trudno jest bezstronnie ocenić wszystkie aspekty aktywności Stowarzyszenia, tym bardziej, że wiele z nich dotyczy aktywności przezeń i przez Zarząd Główny zainspirowanej. Niemniej, nie mogę uchylać się od przedstawienia własnego spojrzenia na to, czego dokonaliśmy w ostatnich czterech latach. Nie mam wątpliwości, że zrealizowanie projektów i założeń tej kadencji wymagało wiele trudu i ogromnego wkładu pracy. Jestem jednak przekonany, że wysiłek nas wszystkich przyniósł spełnienie co najmniej większości planów, choć nie ja powinienem być źródłem ocen ostatecznych. Oczekuję wyrażenia opinii na ten temat przez uczestników Walnego Zgromadzenia Członków PTU w Krakowie, aby móc określić, czy podjęte przez nas działania w tej kadencji należy kontynuować w ich obecnej formie w ciągu kolejnych czterech lat, czy może warto wprowadzić nowe kierunki i nowe formy działalności. Czuję się wszak w obowiązku przedstawienia Koleżankom i Kolegom moich wrażeń i ocen, tym bardziej, że zakończenie obecnej kadencji ZG przypada w 55 roku istnienia Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Od początku przywiązywałem zasadniczą wagę do edukacyjnej aktywności PTU. W tym celu zaproponowałem utworzenie Szkoły Urologii Komitetu Edukacji PTU, której dotychczasowa działalność przejawia się zorganizowaniem kursów przeznaczonych głównie dla specjalistów urologów. Pierwszy kurs przeprowadziliśmy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w 2000 roku, piąty odbędzie się w okresie trwania kongresu w Krakowie. Zainteresowanie kursami było zawsze duże. Głównie z powodu ich poziomu, wysoko ocenianego przez uczestników, zapewnionemu przez doświadczonych i pełnych oddania sprawie wykładowców. Wszystkim im składam wyrazy wdzięczności i uznania. Pragnę również podziękować firmie Polpharma za wsparcie finansowe kursów.

Działalność edukacyjna obejmująca najmłodsze pokolenie członków PTU była realizowana w dużym stopniu dzięki Sekcji Adeptów Urologii. W czasie ostatnich kongresów odbywały się sesje tej sekcji, na których ich uczestnicy - członkowie sekcji przedstawiali własne dokonania naukowe oraz mieli możność wysłuchania wykładów wygłoszonych przez wybitnych specjalistów, również z zagranicy. Ponadto, w ostatnich latach, członkowie sekcji mogą uczestniczyć bez kosztów z ich strony w kursach organizowanych początkowo w Rzymie przez EBU, a ostatnio w Pradze przez European Association of Urology, przeznaczonych dla osób przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego. Zarządowi Sekcji Adeptów składam podziękowanie za współpracę z Zarządem Głównym. Nie mogę jednak powstrzymać się od zachęcenia następnego Zarządu Sekcji Adeptów do wzmożenia aktywności i zwiększenia samodzielności w nakreślaniu nowych kierunków działania oraz ich realizacji z pełnym wykorzystaniem istniejących struktur administracyjnych i mocy finansowej PTU. Wyrazy uznania za wsparcie finansowe, umożliwiające uczestniczenie członków sekcji w kursach za granicą, kieruję w stronę firmy Sanofi-Synthelabo, Członka Wspierającego PTU.

Wymiernym owocem działalności Komitetu Edukacji PTU są dobre wyniki egzaminu specjalizacyjnego, prowadzonego od 1997 roku na zasadach określonych przez EBU. Dotychczas egzamin ten zdało i uzyskało prestiżowy tytuł Fellow of the EBU203 kandydatów z Polski. Na początku czerwca odbędzie się kolejny egzamin ustny. Zgłosiło się nań 31 kandydatów. Egzamin zdało 28 osób . Prestiżowy tytuł Fellow of the EBU uzyskało już 231 kandydatów z Polski. Należy podkreślić z satysfakcją, że średni wynik ostatniego sprawdzianu pisemnego, uzyskany przez kandydatów z Polski, przewyższył po raz pierwszy średni wynik uzyskany przez kandydatów z krajów Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że jest to ogromny sukces zdających i kierowników ich studiów specjalizacyjnych oraz dobrze świadczy o poziomie działalności edukacyjnej prowadzonej w naszym środowisku.

Działalność naukowa i edukacyjna znajduje odzwierciedlenie w treści periodyków i książek wydawanych przez Biuro Wydawnicze PTU - instytucję powołaną w bieżącej kadencji Zarządu Głównego. BW wydaje „Urologię Polską”, „Przegląd Urologiczny” - dwumiesięcznik powstały w 2000 roku, polskojęzyczną wersję European Urology Update Series (BJU EUUS) - drukowaną od 1999 roku, Zalecenia Europejskiego Towarzystwa Urologicznego dotyczące najważniejszych zagadnień urologii, tomy Wykładów z Urologii oraz szereg wydawnictw okolicznościowych. Ponadto BW PTU współpracuje na niwie wydawniczej z innymi instytucjami tego rodzaju. Dążenie do udostępnienia członkom PTU materiałów źródłowych najwyższej jakości zaowocowało utworzeniem przez oficynę wydawniczą Medipage we współpracy z PTU Klubu Dobrej Książki. Uczestnicy Klubu mogą nabyć najwartościowsze dzieła wydawane za granicą na wyjątkowo dogodnych warunkach. Bardzo bogata tematycznie i korzystna finansowo oferta Klubu spotka się - mam nadzieję - z rosnącym zainteresowaniem. Dzięki działalności członków PTU poza ramami Biura Wydawniczego powstało w bieżącej kadencji wiele interesujących pozycji książkowych, między innymi dwutomowe dzieło pt. „50 lat PTU” (red. A. Borkowski, oficyna wydawnicza Remedy), wartościowy tom pt. „Biopsja stercza”(red. A.A. Antoniewicz, wydawnictwo Top Kurier, sponsor: Astra-Zeneca), tłumaczenie książki R.S. Kirby’ego i J.D. McDonnella pt. „Łagodny rozrost gruczołu krokowego” (tłum. M. Matuszewski, red. A. Borówka, oficyna wydawnicza Via Medica, sponsor: Fournier).

Ponadto regularnie wydawana jest pod patronatem Komitetu Edukacji PTU Current Medical Literature - Urologia (red. początkowo A. Borówka, od 2001 roku P. Chłosta, oficyna wydawnicza Borgis). Od 2003 roku dociera do członków PTU polskojęzyczna wersja dwumiesięcznika „Contemporary Urology” (red. początkowo A. Borówka, od 2004 roku K. Krajka, oficyna wydawnicza Medical Tribune Group, sponsor: Pfizer), Członka Wspierającego PTU, a także polskojęzyczne zeszyty zawierające wybrane artykuły opublikowane w „Urology” (red. A. Borkowski, oficyna wydawnicza Warszawa Publishing ).

Aktywność naukowa środowiska PTU przejawia się także organizowaniem przez kolegów z oddziałów regionalnych spotkań lokalnych i spotkań o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Są nimi: Międzynarodowe Galicyjskie Spotkania Urologiczne (Z. Dobrowolski - Oddział Krakowski), Uroneptunalia (K. Krajka - Klinika Urologii AM w Gdańsku), Urosilesiana (J. Lorenz, M. Fryczkowski - Oddziały Śląski i Dolnośląski), Polsko-Białoruskie Spotkania Urologiczne (B. Darewicz - Oddział Białostocki), Bydgoskie Warsztaty Endoskopowe (P. Jarzemski, S. Listopadzki - Oddział Urologii Szpitala im. Biziela w Bydgoszczy), Podlaskie Warsztaty Laparoskopowe im. Prof. Wojtka Gontarza (A. Koziak - Oddział Urologii im. T. Krzeskiego Szpitala w Siedlcach), Warsztaty Urodynamiczne (A. Saracyn - Oddział Urologii Szpitala w Łomży), Warszawskie Sympozja Neuro-Urologii (A. Borkowski, P. Radziszewski - Katedra i Klinika Urologii AM w Warszawie), Lubelskie Dni Urologiczne (K. Bar - Klinika Urologii AM w Lublinie), Konferencja Naukowo - Szkoleniowa i Spotkanie Adeptów Urologii Województw Kujawsko- Pomorskiego i Wielkopolskiego (Z. Wolski - Klinika Urologii AM w Bydgoszczy). Posiedzenia organizują także Sekcja Endourologii & ESWL PTU (przewodniczący: A. Sikorski - Klinika Urologii AM w Szczecinie) oraz Sekcja Urologów Wojskowych (przewodniczący: H. Zieliński - Klinika Urologii CSK WAM w Warszawie).

W obecnej kadencji stopniowej zmianie i wzbogaceniu ulega formuła kongresów PTU. Kontynuowane są sesje European School of Urology. Wprowadzono sesje urologii dziecięcej im. prof. T. Krzeskiego oraz sesje Sekcji Adeptów Urologii PTU. W ubiegłym roku z powodzeniem zainaugurowano Warsztaty Endourologiczne (A. Antoniewicz). W bieżącym roku odbędzie się sesja Szkoły Urologii Komitetu Edukacji PTU. Powierzenie organizacji kongresów Biuru Kongresowemu PTU (kierowniczka: I. Sribniak) stworzyło możliwość usprawnienia prac przygotowawczych i realizacyjnych oraz przyczyniło się do poprawy aspektu ekonomicznego. Wprowadzenie powszechnie dostrzegalnych zmian organizacyjnych kongresów nie było łatwe. Idea przyporządkowania tej najważniejszej imprezy naszego Stowarzyszenia, która zyskała rangę „święta PTU”, Zarządowi Głównemu początkowo była przyjmowana niezbyt przychylnie przez organizatorów miejscowych, jednak obecnie - wydaje się - jest ona akceptowana dzięki sukcesom kolejnych kongresów, będącym źródłem splendoru i uznania dla lokalnych komitetów organizacyjnych.

Istotną częścią polityki globalnej PTU było uporządkowanie związków Stowarzyszenia z przemysłem farmaceutycznym i sprzętu medycznego. Koronnym wyrazem dążenia do tego celu jest wprowadzenie na początku obecnej kadencji ZG PTU formuły członkostwa wspierającego. Członkami Wspierającymi PTU od początku obecnej kadencji są następujące firmy farmaceutyczne: Astra-Zeneca, MSD, Pfizer, Sanofi-Synthelabo, Yamanouchi; ponadto do grona Członków Wspierających należały firmy Lilly i Fournier. Taki sposób związania sponsorów z towarzystwem naukowym, przejrzysty i przynoszący obopólne korzyści, jest rozwiązaniem unikalnym i oryginalnym w naszym kraju. Umożliwił on stworzenie grantów naukowych, ufundowanych przez niektórych Członków Wspierających, oraz zorganizowanie wielu wartościowych spotkań naukowych przy instytucjonalnym udziale PTU. Jestem przekonany, że tę formę współpracy trzeba uznać za nadzwyczaj udaną. Wszystkim obecnym i byłym Członkom Wspierającym PTU składam wyrazy wdzięczności za zrozumienie idei, która legła u podstaw wzajemnych dobrych stosunków z PTU oraz za ogromy wkład we współpracy z naszym Stowarzyszeniem i wzbogacenie form działalności naukowej i edukacyjnej.

Ważnym elementem usprawniania organizacyjnego było wprowadzenie nowych zasad kolekcjonowania składek członkowskich. Dzięki tzw. reformie składkowej, opracowanej i zrealizowanej przez kol. A. A. Antoniewicza - skarbnika PTU, odsetek członków PTU, którzy regularnie wpłacają składki, jest obecnie bardzo duży, znacznie wyższy niż poprzednio. Suma globalna wpływająca do PTU z tytułu składek członkowskich stanowi względnie niewielką, aczkolwiek ważną, część budżetu Stowarzyszenia. Należy jednak podkreślić, że wartość finansowa „serwisu”, przekazywanego członkom, którzy opłacili składkę, przewyższa ją wielokrotnie - szczegółowe dane na ten temat zawiera sprawozdanie skarbnika PTU.

Szczególnym polem działalności ZG PTU była owocna ze wszech miar współpraca z zagranicznymi i międzynarodowymi towarzystwami urologicznymi. Wzorem pod tym względem są nadzwyczaj dobre stosunki z EBU oraz mocna pozycja PTU w tej instytucji. Oprócz kontynuowania egzaminu specjalizacyjnego EBU wprowadziliśmy system CME-CPD EBU-PTU dla członków naszego Stowarzyszenia oraz zapoczątkowaliśmy z sukcesem proces akredytacji jednostek urologicznych w EBU - akredytację uzyskały dotychczas trzy kliniki urologii w Polsce. Jestem przekonany, że do procedury akredytacji przystąpią w przyszłości inne jednostki urologiczne, spełniające kryteria określone przez EBU. Na podkreślenie zasługuje dobra współpraca PTU z EAU, a także rozwijające się współdziałanie z Niemieckim Towarzystwem Urologicznym (DGU).

Nie sposób wymienić wszystkich dokonań PTU w mijającej kadencji. Wiele z nich przedstawiono w innych opracowaniach, a także w filmie obrazującym dzisiejsze oblicze Stowarzyszenia, który będzie prezentowany w czasie XXXIV Kongresu w Krakowie. Działalność PTU jest wynikiem harmonijnej współpracy wszystkich Koleżanek i Kolegów tworzących struktury Stowarzyszenia oraz Zarząd Główny. Działalność aktywnych członków PTU, która przyczyniła się do rozwoju i umocnienia Stowarzyszenia, zasługuje na najwyższe uznanie. Składam Wam, Koleżanki i Koledzy, wyrazy szczególnej wdzięczności za to, co uczyniliście w ostatnim czteroleciu dla dobra PTU, poświęcając Wasz cenny czas i talenty. Pragnę podkreślić, że dzisiejsze, jasne oblicze PTU jest wynikiem Waszego oddania sprawie naszego Stowarzyszenia. Jestem przekonany, że stworzyliśmy wspólnie dobre podstawy dla rozwoju urologii w naszym kraju w latach następnych oraz dla kształtowania PTU i wytyczania nowych celów. Pragnę przy tym podkreślić, że przyszłość Polskiego Towarzystwa Urologicznego po 55 latach jego istnienia bardzo zależy od oddania jego sprawie młodego pokolenia urologów.