Przegląd Urologiczny 2004/2 (24) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/2 (24) > Łagodny rozrost stercza

Łagodny rozrost stercza

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa duasterydu (inhibitora obu podtypów 5-α reduktazy) w leczeniu chorych z łagodnym rozrostem stercza

Urology 2002; 60[3]: 434-441

Efficacy and safety of a dual inhibitor of 5-alpha-reductase types 1 and 2 (dutasteride) in men with benign prostatic hyperplasia

Roehrborn C.G., Boyle P,, Nickel J.C., Hoefner K., Andriole G.
University of Texas Southwestern, Medical Center, Dallas, TX, USA

Doniesienie dotyczy skuteczności i bezpieczeństwa duasterydu, inhibitora izoenzymów I i II 5 α reduktazy, w leczeniu chorych na łagodny rozrost stercza (BPH). Spośród 4325 zakwalifikowanych mężczyzn badanie ukończyło 2951. Nasilenie dolegliwości, ocenione na podstawie AUA Symptom Score, wynosiło > 12 punktów u każdego z badanych. Wartości średnie tempa maksymalnego przepływu cewkowego, objętości stercza i stężenia PSA wynosiły odpowiednio: <15 mL/s, >30 mL i 1,5–10 ng/mL. Po upływie 1 miesiąca podawania placebo rozpoczęto 24-miesięczne badanie kliniczne przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby z duasterydem w dawce dobowej 0,5 mg. W wyniku 24-miesięcznego podawania duasterydu osiągnięto obniżenie stężenia dihydrotestosteronu w surowicy średnio o 90,2% wartości wyjściowej (mediana 93,7%; p<0,001); zmniejszeniu uległa również objętość stercza i zawartego w nim gruczolaka, odpowiednio o 25,7% i 20,4% (p<0,001). Liczba punktów AUA SS zmniejszyła się znamiennie po upływie 3 miesięcy i 1 roku (p<0,001): średnio o 4,5 punktu (21,3%). Po 1 miesiącu leczenia tempo maksymalnego przepływu cewkowego uległo znamiennej poprawie (p<0,01); w 24 miesiącu leczenia wykazano kolejną poprawę w tym względzie, średnio o 2,2 ml/s. W porównaniu z placebo, obniżenie ryzyka konieczności interwencji chirurgicznej oceniono na 48%, a ostrego zatrzymania moczu na 57%. Tolerancja leku była dobra. Duasteryd jest nie tylko efektywnym blokerem produkcji dihydrootestosteronu, ale również skutecznym i bezpiecznym preparatem wywierającym wpływ na zmniejszenie objętości gruczołu krokowego, zmniejszenie stopnia nasilenia dolegliwości oraz poprawę tempa maksymalnego przepływu cewkowego. Równocześnie lek przyczynia się do zmniejszenia ryzyka ostrego zatrzymania moczu i rozwinięcia wskazań do leczenia zabiegowego w czasie 24-miesięcznej obserwacji.