Przegląd Urologiczny 2004/2 (24) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/2 (24) > Rak górnych dróg moczowych i pęcherza moczowego

Rak górnych dróg moczowych i pęcherza moczowego

Czy umiejscowienie raka wywodzącego się z komórek nabłonka przejściowego może być czynnikiem rokowniczym w przypadku guzów górnych dróg moczowych

J Urol. 2004 Feb; 171(2 Pt 1): 621-625.

The impact of tumor location on prognosis of transitional cell carcinoma of the upper urinary tract

Park S., Hong B., Kim C.S., Ahn H.
Department of Urology, Ulsan University College of Medicine, Asan Medical Center, Seoul, Korea

Autorzy z Korei próbują uzyskać odpowiedź na pytanie, czy dotychczasowe czynniki rokownicze w korelacji z lokalizacją guza wywierają wpływ na przeżycie chorych dotkniętych rakiem przejściowokomórkowym (TCC) górnych dróg moczowych (UPP). Analizie retrospektywnej poddano 86 chorych z TCC górnych dróg moczowych, leczonych metodą nefroureterektomii z wycięciem rozety pęcherza moczowego wokół ujścia moczowodu (95%) lub metodą operacji organooszczędzającej (5%). Średni wiek chorych wynosił 59 lat, a średni udokumentowany okres obserwacji 48,8 miesiąca. Oceniono wpływ wieku, płci, stopnia klinicznego zaawansowania i stopnia złośliwości guza oraz jego lokalizacji na pięcioletnie przeżycie bez nawrotu (rozwoju wznowy miejscowej lub odległych przerzutów). Różnice pomiędzy wskaźnikiem przeżycia pomiędzy 45 przypadkami guzów układu kielichowo--miedniczkowego nerki a 41 guzów moczowodu przeanalizowano również względem stopnia zaawansowania klinicznego i stopnia złośliwości. Wskaźnik przeżycia 5-letniego chorych z guzem miedniczki oraz chorych z guzem moczowodu wyniósł odpowiednio 83% i 72%. Metodą analizy jednoczynnikowej ustalono, że znamiennymi czynnikami prognostycznymi przeżycia są: stopień zaawansowania, stopień złośliwości histologicznej i umiejscowienie guza oraz stan węzłów chłonnych (N+ vs N-). Analiza wieloczynnikowa dowiodła, że rokowanie u chorych z guzem moczowodu jest znamiennie gorsze od rokowania u chorych z guzem miedniczki o takim samym stopniu zaawansowania klinicznego i patologicznego (p = 0.036). Dlatego, zdaniem autorów, oceniając rokowanie w przypadku guzów górnych dróg moczowych, trzeba uwzględnić ich umiejscowienie. W przypadku TCC moczowodu istnieje większe ryzyko rozwoju raka do postaci naciekającej i/lub przerzutowej niż w przypadku TCC miedniczki nerkowej. Opracowanie jest interesujące, niemniej oparte zostało na materiale o niewielkiej liczebności. Do ustalenia wiążących wniosków konieczne jest przeprowadzenie wieloośrodkowych badań z udziałem dużej liczby chorych.