Przegląd Urologiczny 2005/6 (34) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2005/6 (34) > Wspomnienie o Wojciechu Husiatyńskim

Wspomnienie o Wojciechu Husiatyńskim

Doktor Wojciech Husiatyński zmarł 18 września 2005 roku. Dziesięć dni wcześniej uległ tragicznemu wypadkowi, do którego doszło na pokładzie żaglowca Dar Młodzieży podczas Uroneptunaliów.

Dr Wojciech Husiatyński urodził się 6.09.1957 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim w rodzinie inteligenckiej. Był absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Studia ukończył z wyróżnieniem w 1982 roku. Po stażu podyplomowym był asystentem w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Kolejowego nr 2 w Warszawie. Specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej uzyskał w 1986 roku. Przez kolejne niemal trzy lata pracował nadal w tym oddziale i odbywał studia specjalizacyjne II stopnia w chirurgii ogólnej. Po podjęciu decyzji o zmianie kierunku dalszego rozwoju zawodowego, na początku 1990 roku rozpoczął pracę w Klinice Urologii CMKP, kierowanej przez prof. dr. hab. med. Mirosława Kazonia. W 1993 roku złożył egzaminy i uzyskał tytuł specjalisty urologa.

Fotografia 1
 

Już wówczas przejawiał żywe zainteresowanie pracą naukową i dydaktyczną. Wobec tego w 1994 roku powierzono Mu stanowisko nauczyciela akademickiego w klinice. W latach 1994-1995, w ramach grantu przyznanego przez Komitet Badań Naukowych, zrealizował zaprojektowane przezeń badanie kliniczne pn. "Leczenie łagodnego rozrostu stercza laserem". W tym samym czasie odbył staż doskonalący w Klinice Urologii w Worms (Niemcy). W ostatnim dziesięcioleciu brał czynny udział w wielu kongresach, sympozjach i spotkaniach naukowych w kraju oraz za granicą, głównie w Niemczech. Niemal na każdym z nich wygłaszał referaty i przedstawiał plakaty, będące pokłosiem prowadzonych z Jego udziałem badań i odzwierciedlających osiągnięcia naukowe kliniki. W drugiej połowie lat 90. prowadził badania nad elektrowaporyzacją przezcewkową gruczolaka stercza. Ujął je w postaci rozprawy doktorskiej zatytułowanej "Waporesekcja stercza - nowa metoda endoskopowego leczenia łagodnego rozrostu stercza". Przewód doktorski przeprowadziła Rada Naukowa CMKP. Rozprawa uzyskała wyróżnienie, a jej Autorowi w 2000 roku nadano stopień doktora nauk medycznych. W następnym roku został adiunktem Kliniki Urologii CMKP.

Kolejne lata były naznaczone nieustającym wysiłkiem badawczym, niestrudzoną pracą dydaktyczną i godną podziwu aktywnością na polu zawodowym. Doktor Wojciech Husiatyński był utalentowanym pionierem zabiegów endourologicznych, wprowadzonych w Klinice Urologii CMKP głównie przez Niego - zabiegów ureterorenoskopowych i przezskórnych operacji nefroskopowych. Przyczynił się też wybitnie do rozwoju diagnostyki urodynamicznej w macierzystej klinice. Kierunkami szczególnego zainteresowania naukowego Kol. Wojciecha Husiatyńskiego były: patofizjologiczne następstwa łagodnego rozrostu stercza, metody zabiegowego leczenia tej choroby oraz znaczenie elektroresekcji przezcewkowej w leczeniu powierzchownego raka pęcherza moczowego. Szczególną wartość przedstawiają badania nad wartością ponownej, wczesnej elektroresekcji przezcewkowej, wykonanej po przezcewkowym wycięciu powierzchownego raka pęcherza moczowego. Kontynuowanie tych badań doprowadziłoby najpewniej do stworzenia przez Kol. Wojciecha Husiatyńskiego unikalnego w rodzimej urologii materiału badawczego, który mógłby stanowić podstawę do zredagowania przezeń rozprawy na stopień doktora habilitowanego.

Prace badawcze przeprowadzone przez dr. Wojciecha Husiatyńskiego charakteryzują się rzetelnością warsztatu naukowego, oryginalnością i krytycyzmem interpretacji uzyskanych danych oraz starannością przedstawienia wyników. Wykłady Kol. W. Husiatyńskiego, prowadzone w ramach rozległej działalności dydaktycznej na wielu kursach organizowanych przez CMKP, odznaczały się wyjątkowo atrakcyjną formą przekazu, bogactwem treści i świadczyły o rozległej wiedzy Autora. Doktor Wojciech Husiatyński zyskał dzięki nim opinię wybitnie utalentowanego nauczyciela akademickiego, cenionego i lubianego przez słuchaczy.

Osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i zawodowe Kol. Wojciecha Husiatyńskiego przyniosły Mu uznanie. W 1997 roku uzyskał nagrodę Fundacji Rozwoju Kształcenia Medycznego "DOCEO" za wybitne dokonania na polu dydaktyki w roku akademickim 1996/1997. W roku bieżącym, na 35. Kongresie Polskiego Towarzystwa Urologicznego otrzymał Nagrodę Główną, przyznaną za najlepszą pracę naukową wygłoszoną podczas kongresu. Praca nosiła tytuł: "Znaczenie wczesnej, ponownej elektroresekcji guza pęcherza moczowego (re-TURbt) dla prawidłowego rozpoznania stopnia zaawansowania miejscowego i leczenia powierzchownego raka pęcherza grupy średniego ryzyka".

Wojciech Husiatyński był członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, a także Sekcji Endourologii i ESWL PTU.

Życie zawodowe Kolegi Wojciecha Husiatyńskiego naznaczone było nadzwyczajną pracowitością i rzetelnością. Opuścił nas doświadczony i rozważny urolog, wrażliwy lekarz, utalentowany wykładowca i nauczyciel, cieszący się powszechnym uznaniem uczniów i słuchaczy, kolegów i przełożonych. Jego wkład do rozwoju Kliniki Urologii CMKP zasługuje na szczególne uznanie.

Odejście doktora Wojciecha Husiatyńskiego z naszego grona jest dla nas niezwykle bolesną stratą. Wojtek był wspaniałym kolegą. Przymioty Jego charakteru - skromność i delikatność oraz oddanie pracy i chorym, a także umiejętność dostrzegania piękna w świecie i wrażliwość na potrzeby cierpiących, a przy tym wszystkim, lub przede wszystkim, ukochanie Rodziny - składają się na niepowtarzalną osobowość Lekarza i Człowieka. śp. Wojciech Husiatyński pozostanie dla nas wzorem godnym naśladowania.

Składamy cześć Jego pamięci.

Andrzej Borówka i zespół Kliniki Urologii CMKP