Przegląd Urologiczny 2005/5 (33) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2005/5 (33) > PTU a punkty edukacyjne Naczelnej Izby Lekarskiej

PTU a punkty edukacyjne Naczelnej Izby Lekarskiej

CME-CPD Project Manager

Punkty edukacyjne wprowadzone rozporządzeniem ministra zdrowia z dn.6.10.2004 można gromadzić indywidualnie bądź poprzez uczestnictwo w programie doskonalenia zawodowego przyjętym przez towarzystwo medyczne i zaakceptowanym przez Naczelną Izbę Lekarską. Towarzystwo medyczne może przedstawić do akceptacji Naczelnej Izbie Lekarskiej swój program doskonalenia zawodowego - nie jest to jednak obowiązek towarzystwa. Poniżej opisane są dwa warianty gromadzenia punktów edukacyjnych przez członków PTU. Wybór jednego z nich, we właściwym czasie, będzie należał do Zarządu Głównego.

Wariant 1
Przystąpienie Polskiego Towarzystwa Urologicznego do programu punktów edukacyjnych poprzez złożenie wniosku o akceptację przez NIL programu doskonalenia zawodowego PTU oznacza:

 • skonstruowanie bardzo szczegółowego programu doskonalenia zawodowego PTU, którym objęte byłyby m.in. wszystkie imprezy naukowe organizowanie przez terenowe oddziały PTU i przedstawienie go do akceptacji przez Naczelną Izbę Lekarską;
 • określenie sposobu przepływu dokumentów (Biuro CME-CPD / organizator imprezy/ Naczelna Izba Lekarska / okręgowa izba lekarska) w czasie poprzedzającym każde zdarzenie edukacyjne (mimo akceptacji ogólnego programu PTU przez NIL, organizator zobowiązany jest do przygotowania wniosku zatytułowanego "Zgłoszenie zdarzenia edukacyjnego (formy doskonalenia zawodowego) objętego programem towarzystwa/kolegium" przed każdą planowaną imprezą naukową i złożenie go we właściwej okręgowej izbie lekarskiej (dotychczas nie wiadomo, czy wydanie takiej zgody będzie odpłatne);
 • naliczanie imprezom naukowym punktów edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dn.6.10.2004 (do ustalenia kto będzie za to odpowiedzialny: PTU czy każdy organizator indywidualnie);
 • prowadzenie przez Biuro CME-CPD PTU indywidualnej ewidencji punktów uzyskanych przez członków PTU za udział w aktywnościach objętych programem doskonalenia zawodowego PTU (ewidencja prowadzona na podstawie informacji od organizatorów - lista uczestników, program);
 • wystawianie i dystrybucja przez Biuro CME-CPD PTU rocznych zaświadczeń imiennych o uzyskanych punktach edukacyjnych na podstawie prowadzonej ewidencji.

Wariant 2
Nieprzystąpienie PTU do programu punktów edukacyjnych Naczelnej Izby Lekarskiej, ale umożliwienie uzyskiwania punktów edukacyjnych członkom PTU oznacza:

 • PTU nie przedstawia ogólnego programu doskonalenia zawodowego do akceptacji Naczelnej Izby Lekarskiej i kontynuuje uczestnictwo w systemie CME-CPD w 2006 roku;
 • oddziały terenowe PTU, będące organizatorami imprez naukowych, zostaną dokładnie poinformowane przez Biuro CME-CPD PTU o sposobie ubiegania się o możliwość przyznania punktów edukacyjnych;
 • aby umożliwić członkom PTU gromadzenie punktów edukacyjnych, organizatorzy imprez naukowych będą ubiegali się indywidualnie o możliwość przyznania punktów edukacyjnych uczestnikom ich imprez (złożenie 3 miesiące przed planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym zgłoszenia do właściwej okręgowej rady lekarskiej, na terenie której odbędzie się impreza; przyznanie zgody OIL jest odpłatne);
 • organizatorzy tacy jak: akademie medyczne, szpitale kliniczne, CMKP nie muszą ubiegać się o zgodę okręgowej izby lekarskiej, ponieważ jednostki te statutowo są uprawnione do prowadzenia kształcenia; instytucje te są tym samym uprawnione do organizowania imprez naukowych i naliczenia punktów edukacyjnych bez ubiegania się o dodatkową akceptację ze strony okręgowych izb lekarskich (punkty edukacyjne organizator nalicza zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dn. 6.10.2004);
 • poinformowanie członków PTU na łamach "Przeglądu Urologicznego" oraz na stronie internetowej PTU o decyzji PTU dotyczącej nieprzystąpienia do programu punktów edukacyjnych; przedstawienie możliwości gromadzenia punktów edukacyjnych poprzez uczestnictwo w imprezach PTU (jeśli organizatorzy zdecydują się na ubieganie się o punkty edukacyjne);
 • zamieszczanie na stronie internetowej PTU listy imprez naukowych PTU, którym przyznano punkty edukacyjne (na podstawie informacji otrzymanych od organizatorów);
 • członkowie PTU, którzy zdecydują się na gromadzenie punktów edukacyjnych, będą sami prowadzili swoją ewidencję punktów w indeksach doskonalenia zawodowego, które przedstawią we właściwej okręgowej izbie lekarskiej.

Wybór wariantu 1. oznacza prowadzenie przez Biuro CME-CPD w roku 2006 projektu CME-CPD dla 367 jego uczestników oraz, równolegle, projektu punktów edukacyjnych dla członków PTU, którzy będą uczestnikami imprez naukowych punktowanych punktami edukacyjnymi. Pozostaje pytanie do organizatorów, czy wyrażą chęć podwójnej pracy administracyjnej związanej z dokumentacją CME-CPD oraz dotyczącą punktów edukacyjnych. W chwili obecnej ulegają zmianom zasady dotyczące akceptacji programów towarzystw medycznych, które zostały przedstawione na spotkaniu w siedzibie NIL w kwietniu bieżącego roku. Na podstawie dostępnych (nieoficjalnych) informacji wprowadzenie tych zmian, a tym samym jasne określenie nowych zasad będzie wymagało czasu (uchwały, ustawy itp.).

Wybór wariantu 2. umożliwi gromadzenie punktów edukacyjnych, a jednocześnie da czas na okrzepnięcie tego systemu i sprawdzian jego działania. Rok 2006 dałby też odpowiedź na pytanie, który projekt wybiorą organizatorzy imprez naukowych oraz dotychczasowi uczestnicy projektu CME-CPD. Od zaangażowania organizatorów, którzy umożliwiają gromadzenie punktów CME-CPD, oraz od uczestników CME-CPD zależy dalsze powodzenie tego systemu, który od roku 2002 działa w środowisku urologicznym.

CME-CPD a punkty edukacyjne w roku 2005

Nadal nie jest rozwiązana kwestia wstecznego zaliczenia punktów CME-CPD przez Naczelną Izbę Lekarską. Od grudnia 2004 roku trwają starania PTU o uznanie punktów CME-CPD na poczet punktów edukacyjnych. Jak dotąd (październik 2005) brak jest jednoznacznej odpowiedzi ze strony NIL na ten temat. Jednak wobec tego, że m.in. punkty CME-CPD (choć nie wprost), zostały uznane w artykule dr. K. Dziubińskiego ("Puls" nr 7-8, 2005) jako "punkty służące jedynie do wewnętrznej oceny lekarza - członka danego towarzystwa, nie mogą być zaliczane do ogólnolekarskich punktów edukacyjnych", można przypuszczać, że punkty CME-CPD nie zostaną w prosty sposób uznane przez NIL. Wydaje się więc, że obecnie jedynym sposobem, aby zgromadzone punkty nie przepadły, jest przeliczenie ich przez każdego indywidualnie, zgodnie z wymogami NIL na punkty edukacyjne. Mając za podstawę roczne raporty EBU, które są zestawieniem aktywności naukowych danego lekarza, oraz świadectwa uczestnictwa i programy imprez, każdy uczestnik CME-CPD będzie w stanie sam przygotować indywidualne zestawienie punktów edukacyjnych do akceptacji przez właściwą okręgową izbę lekarską. Z drugiej strony jednak, ponieważ jak dotąd nie otrzymaliśmy odpowiedzi z NIL dotyczącej przeliczenia punktów kredytowych na edukacyjne - a więc nie ma też kategorycznej odmowy - należy może poczekać na jasną deklarację Naczelnej Izby Lekarskiej w tej sprawie. Pierwszy okres rozliczeniowy, do którego wliczone będą także lata 2002-2004, kończy się dopiero w roku 2008 - być może więc zbytni pośpiech w przeliczaniu punktów, wymagający dużego nakładu pracy administracyjnej, nie jest jeszcze wskazany.

PTU a punkty edukacyjne w 2005 roku

1. Od momentu wydania rozporządzenia ministra zdrowia z dn. 6.10.2004 w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, PTU wyraziło zainteresowanie systemem punktów edukacyjnych:

 • w sprawie zaliczenia punktów CME-CPD na poczet punktów edukacyjnych w marcu 2005 roku został wystosowany do NIL projekt porozumienia;
 • prezes PTU, profesor Andrzej Borówka uczestniczył w licznych spotkaniach związanych z tematem doskonalenia zawodowego (m.in. spotkanie z dr. K. Dziubińskim w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Lekarzy, udział w posiedzeniach w siedzibie NIL, udział w konferencji na temat doskonalenia zawodowego).

2. PTU umożliwiło swoim członkom uzyskanie punktów edukacyjnych:

 • udział w Kongresie PTU - 20,5 pkt - informacja była umieszczona na świadectwie uczestnictwa;
 • przynależność do PTU - 5 pkt - będą rozesłane imienne zaświadczenia;
 • prenumerata "Urologii Polskiej" - 5 pkt - będą rozesłane imienne zaświadczenia;
 • organizatorzy imprez naukowych akredytowanych w systemie CME-CPD byli powiadamiani w listach o przyznaniu akredytacji CME-CPD o możliwości ubiegania się we właściwej okręgowej izbie lekarskiej o punkty edukacyjne (Biuro CME-CPD nie posiada informacji, czy jakaś impreza CME-CPD była także punktowana punktami edukacyjnymi);
 • punkty edukacyjne należą się także autorom artykułów drukowanych w "Urologii Polskiej", która jest pismem medycznym indeksowanym.

3. PTU informowało na temat systemu punktów edukacyjnych, kontaktów PTU z NIL oraz na temat kształcenia ustawicznego:
- E. Ziółkowska: CME-CPD a punkty edukacyjne. "Przegląd Urologiczny" 2004 (2).
- E. Ziółkowska: Punkty edukacyjne. "Przegląd Urologiczny" 2005 (1).
- M. Skarbek: Samorząd lekarski jest instytucją demokratyczną - wywiad z K. Radziwiłłem. "Przegląd Urologiczny" 2005 (2).
- E. Ziółkowska: CME-CPD, EU-ACME, punkty edukacyjne. "Przegląd Urologiczny" 2005 (2).
- E. Ziółkowska: Doskonalenie zawodowe lekarzy gwarancją bezpieczeństwa pacjenta. "Przegląd Urologiczny" 2005 (3).
- K. Radziwiłł: Rola izb lekarskich w podyplomowym doskonaleniu zawodowym lekarzy. "Przegląd Urologiczny" 2005 (4).
- A. Borówka: Rola PTU w kształceniu i doskonaleniu zawodowym urologów. "Przegląd Urologiczny" 2005 (4).
- M. Rudnicki: Kształcenie ustawiczne w systemie amerykańskim. "Przegląd Urologiczny" 2005 (4).
- P. Gajewski: Ciągłe doskonalenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej - czy istnieje spójny system? "Przegląd Urologiczny" 2005 (4).
- P. Gajewski: Program Towarzystwa Internistów Polskich dotyczący Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych - korzyści i bariery. "Przegląd Urologiczny" 2005 (4).
- E. Ziółkowska: System punktów edukacyjnych - informacje ogólne. "Przegląd Urologiczny" 2005 (5).