Przegląd Urologiczny 2015/6 (94) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2015/6 (94) > Aktualne zalecenia dotyczące stosowania terapii...

Aktualne zalecenia dotyczące stosowania terapii antyandrogenowej w zaawansowanym raku gruczołu krokowego

Streszczenie

Współczesne leczenie uogólnionego raka gruczołu krokowego jest dynamicznie rozwijającym się, opartym na ostatnio przeprowadzonych badaniach klinicznych, kierunkiem uroonkologii. Poznanie mechanizmów oporności na kastrację, rola testosteronu, nowe wskazania do zastosowania chemioterapii to tylko wybrane zagadnienia zasługujące na szczególną uwagę. Artykuł przedstawia aktualne zalecenia dotyczące stosowania terapii antyandrogenowej (androgen deprivation therapy - ADT) w zaawansowanym raku gruczołu krokowego.

Chociaż skutki stosowania deprywacji androgenowej w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego są znane od prawie 75 lat, nadal jest to główny sposób leczenia miejscowo zaawansowanego i przerzutowego raka stercza. Opracowanie analogów LHRH przez Schally'ego i Guillemina w XX wieku było ważnym dokonaniem, za który naukowcy otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w 1977 roku [1]. Pomimo stosowania terapii deprywacji androgenów (androgen deprivation therapy - ADT) u znacznej części pacjentów następuje dalszy postęp choroby do postaci opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (castration resistant prostate cancer - CRPC), który w sposób nieunikniony prowadzi do śmierci pacjentów [2]. Naukowcy już od dłuższego czasu poszukują sposobów na wydłużenie okresu skuteczności terapii hormonalnej, zarówno przez połączenie ADT z zabiegiem chirurgicznym lub radioterapią, jak i przez skojarzenie ADT z innymi lekami. Dwie ważne koncepcje mające na celu poprawę skuteczności leczenia hormonalnego obejmują: 1. utrzymywanie niskich, kastracyjnych stężeń testosteronu i 2. wczesne wdrożenie leczenia lekami cytotoksycznymi jednocześnie ze stosowaniem ADT, zwłaszcza u chorych z „dużą masą guza”.

Docelowe stężenie testosteronu

Stężenie testosteronu po kastracji chirurgicznej (kastracyjne stężenie testosteronu) początkowo było ustalone na poziomie <50 ng/dl [3], ale dzięki nowym technikom z wykorzystaniem zjawiska chemiluminescencji (chemiluminescence immunoassays) obecnie wiadomo, że średnie stężenie testosteronu, które można osiągnąć po kastracji chirurgicznej, wynosi około 15 ng/dl [4]. Liczne badania potwierdziły, że stężenie testosteronu u pacjentów osiągało wartości znacznie poniżej 50 ng/dl po zastosowaniu ADT [5, 6]. Chociaż niektórzy autorzy sugerują, że nowe kastracyjne stężenie testosteronu powinno wynosić <20 ng/dl (1 nmol/l) [7], wytyczne kliniczne większości towarzystw urologicznych/onkologicznych, jak Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne (AUA), Europejskie Towarzystwo Urologiczne (EAU), Europejskie Towarzystwo Onkologii Medycznej (ESMO), Narodowa Sieć Referencyjnych Ośrodków Onkologicznych (NCCN) nadal uznają kastracyjne stężenie testosteronu na poziomie <50 ng/dl (1,7 nmol/l). Ponadto analogi LHRH, np. tryptorelina, podawane pacjentom z zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego powodują osiągnięcie kastracyjnego stężenia testosteronu na poziomie ≤0,5 ng/ml u 97,5% chorych po 3 miesiącach leczenia [8]. Należy również zauważyć, że wyniki uzyskane w badaniu z zastosowaniem abirateronu (inhibitora syntezy testosteronu) w skojarzeniu z prednizonem sugerują, że możliwe jest dalsze obniżenie poziomu testosteronu do około 1 ng/dl [9].

Utrzymanie docelowego stężenia testosteronu za pomocą ADT

Ocena korzyści klinicznych wynikających z osiągnięcia niskiego poziomu testosteronu w surowicy podczas stosowania ADT została omówiona w wielu opracowaniach. Na przykład w jednym z badań przeprowadzonych przez J. Morote?a i wsp. [10] istniała znacząca różnica dotycząca średniego czasu przeżycia chorych w zależności od docelowych stężeń testosteronu (<20 ng/dl, 20-50 ng/dl i >50 ng/dl), co przedstawia rycina 1. Inny artykuł, opublikowany przez Perachino i wsp., wykazał, że stężenie testosteronu w surowicy uzyskane po 6 miesiącach od wdrożenia ADT koreluje z całkowitym czasem przeżycia [11]. W związku z tym zalecane jest regularne monitorowanie stężenia testosteronu u wszystkich chorych poddawanych ADT [12, 13].


Rycina 1
Skumulowane przeżycie wolne od progresji raka androgenoniezależnego (androgen independent progression - AIP) w zależności od stężenia testosteronu w surowicy krwi(Grupa 1: <20 ng/dl; Grupa 2: 20-50 ng/dl; Grupa 3: >50 ng/dl). Zaadaptowane z Morote i wsp. 2007 [10]

Ostatnio opublikowane zostały pierwsze dane z badań prospektywnych, które potwierdzają korelację pomiędzy stężeniami testosteronu a przeżyciem swoistym dla raka (cancer-specific survival - CSS) i czasem do pojawienia się oporności na kastrację (CRPC). W opublikowanej przez L. Klotza analizie dotyczącej pacjentów, którzy byli poddawani ciągłej ADT z powodu wznowy biochemicznej po radioterapii połączonej lub też nie z zabiegiem chirurgicznym stwierdzono, że grupa pacjentów wykazująca stężenia testosteronu o wartościach nadiru <20 ng/dl charakteryzowała się znacznie mniejszym ryzykiem zgonu z powodu raka stercza i dłuższym czasem do rozwoju CRPC w porównaniu do pacjentów ze stężeniami testosteronu na poziomie 20-50 ng/dl i >50 ng/dl (HR 2,08 i HR 2,93 dla CSS oraz HR 1,62 i HR 1,90 do momentu pojawienia się CRPC) [14] (ryc. 2). Pacjenci z wyższym stężeniem testosteronu mieli krótszy średni okres od momentu wejścia choroby w fazę oporności na kastrację do momentu śmierci. Autorzy badania proponują częsty pomiar stężenia testosteronu u pacjentów poddawanych ADT w celu osiągnięcia i utrzymania niskiego stężenia testosteronu (<20 ng/dl), które okazało się korelować z lepszymi wynikami po zastosowaniu terapii hormonalnej.


Rycina 2
Czas do wystąpienia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego w zależności od stężenia testosteronu o wartościach nadiru (testo) (nmol/l). Zaczerpnięte od Klotz i wsp. [14]

Aktualne zalecenia dotyczące monitorowania stężenia testosteronu w surowicy krwi

W 2010 roku europejski panel ekspertów pod przewodnictwem C. Schulmana przedstawił praktyczne zalecenia dotyczące pomiarów stężenia testosteronu [15]; u pacjentów, którzy rozpoczęli stosowanie ADT oznaczanie stężenia testosteronu należy przeprowadzać co trzy miesiące. Jeśli w pierwszych trzech pomiarach uzyskane stężenie wyniesie <50 ng/dl, dalsze oznaczanie testosteronu można przerwać lub zmniejszyć jego częstość. Pacjenci z poziomem testosteronu wyższym niż docelowe stężenie kastracyjne powinni być ściśle monitorowani. Jeśli poziom testosteronu pozostaje wysoki, a stężenie swoistego antygenu sterczowego (PSA) wzrasta, należy zmodyfikować leczenie. Natomiast modyfikacja leczenia może nie być konieczna, gdy poziom PSA jest niski i stabilny, nawet jeśli stężenie testosteronu przekracza poziom kastracyjny [15].

Najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego zalecają, aby stężenie testosteronu oznaczyć cztery tygodnie po rozpoczęciu podawania agonisty LHRH w celu ustalenia wartości nadiru przed podaniem następnej dawki [16]. Kolejne oznaczenie zaleca się wykonać sześć miesięcy później w celu określenia, czy stężenie testosteronu utrzymuje się na poziomie kastracyjnym.

Dobór leczenia i modyfikacje w oparciu o poziom stężenia testosteronu w surowicy

Inhibicja komórek gruczołu krokowego przez androgeny powoduje wzmożoną apoptozę [6]. Zależność ta stanowi podstawę uzasadniającą stosowanie ciągłej ADT. W związku z powyższym wiele towarzystw naukowych zaleca ciągłe stosowanie ADT.

Opublikowane niedawno wytyczne ESMO wyraźnie zalecają stosowanie ADT jako „złotego standardu” w leczeniu przerzutowego raka gruczołu krokowego, które powinno być kontynuowane bezterminowo, tak aby utrzymać kastracyjne stężenie testosteronu <50 ng/dl. Jeśli następuje rozwój CRPC lub zachodzi dalsza progresja choroby, ADT powinna być kontynuowana jednocześnie z nowymi metodami leczenia [17, 18].

Jeśli nastąpi progresja CRPC, wytyczne EAU również zalecają ciągłe stosowanie ADT, chociaż zalecenia są do pewnego stopnia niejednoznaczne [19]. Dwa badania przeprowadzone wiele lat temu wykazały nieznacznie wydłużony czas przeżycia pacjentów poddawanych leczeniu drugiego lub trzeciego rzutu przy jednoczesnej ciągłej terapii agonistą LHRH [20, 21]. Należy zauważyć, że mimo braku odpowiednich danych z prospektywnych badań klinicznych, nawet niewielkie kliniczne korzyści z ciągłego stosowania ADT przekraczają potencjalne ryzyko związane z niepożądanymi skutkami leczenia. Fakt, że większość badań dotyczących nowych sposobów leczenia pacjentów z CRPC została przeprowadzona przy równoczesnym zachowaniu ADT sugeruje, iż najlepszą obecnie stosowaną praktyką jest kontynuowanie u tych pacjentów ADT przez czas nieokreślony [16].

Według wytycznych opublikowanych przez Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne (AUA) w 2014 roku decyzje dotyczące leczenia należy podejmować biorąc pod uwagę różnice w prezentacji klinicznej CRPC [22]. W przypadku braku przerzutów jedyną zalecaną metodą leczenia jest stosowanie ADT oraz uważne obserwowanie pacjenta. Gdy nastąpi progresja choroby - bezobjawowa lub objawowa - zalecane są różne sposoby leczenia zmian przerzutowych obejmujące podawanie między innymi enzalutamidu, abirateronu, sipuleucelu- T, docetakselu lub kabazytakselu równocześnie z ciągłą ADT [22].

Zmiany chorobowe o dużej objętości: implikacje leczenia

Chociaż ADT pozostaje głównym sposobem leczenia pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego, to pomimo udokumentowanej skuteczności u niektórych pacjentów (10-20%) dochodzi do rozwoju CRPC [23]. Ostatnio podjęto wiele prób opracowania nowych sposobów leczenia, które mogłyby spowodować opóźnienie w rozwoju CRPC. Podczas ostatnich kongresów Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej [24] oraz Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) [25], Christopher Sweeney przedstawił wyniki nowego leczenia pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego oraz podgrupy pacjentów ze „zmianami chorobowymi o dużej objętości”, które obejmowało jednoczesne stosowanie ADT z docetakselem w pierwszym rzucie leczenia. Leczenie chemo-hormonalne (skojarzenie kastracji farmakologicznej z chemioterapią) wydłużało czas całkowitego przeżycia, ale było stosowane tylko wtedy, gdy ADT nie przynosiła efektów [26]. W badaniu CHAARTED (randomizowane badanie mające na celu ocenę skuteczności skojarzenia kastracji farmakologicznej z chemioterapią w porównaniu z samodzielną hormonoterapią u chorych z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego) 790 pacjentów zostało losowo przydzielonych do ADT w skojarzeniu z docetakselem w dawce 75 mg/m2 podawanej co 3 tygodnie w sześciu cyklach w porównaniu do ADT w monoterapii. Czynnikiem różnicowania była tak zwana objętość zmiany chorobowej. Porównywano grupy pacjentów ze „zmianami chorobowymi o dużej objętości” z pacjentami ze „zmianami chorobowymi o małej objętości”; ?zmiany chorobowe o dużej objętości? zostały zdefiniowane jako przerzuty do narządów miąższowych i/lub cztery bądź więcej przerzutów do kości, w tym co najmniej jeden przerzut obecny w miejscach innych niż kręgosłup i miednica. Charakterystyki pacjentów w obu grupach były porównywalne. U większości pacjentów nie stosowano leczenia podstawowego (prostatektomii i/lub radioterapii) raka gruczołu krokowego. Dodanie docetakselu do ADT w leczeniu podstawowym spowodowało zauważalne przedłużenie całkowitego czasu przeżycia: 32,2 vs 49,2 miesięcy (p = 0,0003) (ryc. 3). Dłuższy był również czas do progresji klinicznej: 19,8 vs 32,7 miesięcy (p <0,0001), a także czas do momentu powstania CRPC: 14,7 vs 20,7 miesięcy (p <0,0001). Znacznie zwiększył się odsetek badanych, u których stężenie PSA wynosiło <0,2 ng/ml po 12 miesiącach od rozpoczęcia leczenia (6,3% vs 15,5%; p = 0,0011). Umiarkowana toksyczność związana z dodaniem docetakselu objawiała się neutropenią (6%) oraz uszkodzeniem nerwów czuciowych i ruchowych (1%); jeden z 397 pacjentów zmarł z powodu toksyczności leczenia. Liczba zgonów z powodu raka gruczołu krokowego wyniosła 84 dla ADT w skojarzeniu z docetakselem i 112 dla ADT w monoterapii.


Rycina 3
Całkowity czas przeżycia pacjentów z dużą objętością guza oraz przerzutami przedstawiony przez Christophera Sweeneya podczas konferencji ASCO w 2014 roku [25]

Wyniki tego badania wpłynęły na zalecenia dotyczące strategii leczenia raka gruczołu krokowego. Zastosowanie docetakselu razem z ADT w pierwszym rzucie leczenia (terapia chemo-hormonalna) znacznie poprawiło przeżywalność pacjentów ze „zmianami chorobowymi o dużej objętości”. Bieżące wytyczne NCCN i ASCO sugerują, aby u pacjentów z istotnymi oznakami i objawami choroby uogólnionej („zmiany chorobowe o dużej objętości”) uwzględnić chemioterapię z użyciem docetakselu oprócz podstawowej ADT [2, 18].

Wnioski

Biorąc pod uwagę najnowsze doniesienia naukowe i zalecenia ESMO, stosowanie ADT jest obecnie uważane za „złoty standard” (backbone therapy) w leczeniu przerzutowego raka stercza i powinno być kontynuowane w trakcie trwania choroby. Ponadto stężenie testosteronu powinno być monitorowane w celu osiągnięcia i utrzymania poziomu kastracyjnego.


dr n. med. Roman Sosnowski
Oddział Urologii Laparoskopowej
Szpital Uniwersytecki im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Piotr Jarzemski

Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii - Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Tomasz Demkow

dr n. med. Tomasz Borkowski
Klinika Urologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

Artykuł ten powstał dzięki wsparciu z grantu naukowego firmy IPSEN (Warszawa, Polska)

Piśmiennictwo:

 1. Schally, A.V., et al., Isolation and properties of the FSH and LH-releasing hormone. Biochem Biophys Res Commun, 1971. 43(2): p. 393-9.
 2. Basch, E., et al., Systemic therapy in men with metastatic castration-resistant prostate cancer:American Society of Clinical Oncology and Cancer Care Ontario clinical practice guideline. J Clin Oncol, 2014. 32(30): p. 3436-48.
 3. Shearer, R.J., et al., Plasma testosterone: an accurate monitor of hormone treatment in prostatic cancer. Br J Urol, 1973. 45(6): p. 668-77.
 4. Oefelein, M.G., et al., Reassessment of the definition of castrate levels of testosterone: implications for clinical decision making. Urology, 2000. 56(6): p. 1021-4.
 5. Novara, G., et al., Impact of surgical and medical castration on serum testosterone level in prostate cancer patients. Urol Int, 2009. 82(3): p. 249-55.
 6. Vogelzang, N.J., et al., Goserelin versus orchiectomy in the treatment of advanced prostate cancer: final results of a randomized trial. Zoladex Prostate Study Group. Urology, 1995. 46(2): p. 220-6.
 7. Mottet, N., et al., Guidelines on Prostate Cancer. 2014, Uroweb: European Association of Urology.
 8. Mounedji, N., et al., Efficacy of triptorelin in lowering serum testosterone (sT) in patients with advanced prostate cancer. J Clin Oncol, 2011. 29(suppl 7).
 9. de Bono, J.S., et al., Abiraterone and increased survival in metastatic prostate cancer. N Engl J Med, 2011. 364(21): p. 1995-2005.
 10. Morote, J., et al., Redefining clinically significant castration levels in patients with prostate cancer receiving continuous androgen deprivation therapy. J Urol, 2007. 178(4 Pt 1): p. 1290-5.
 11. Perachino, M., V. Cavalli, and F. Bravi, Testosterone levels in patients with metastatic prostate cancer treated with luteinizing hormone-releasing hormone therapy: prognostic significance? BJU Int, 2010. 105(5): p. 648-51.
 12. Perachino, M., Should we follow-up serum testosterone in patients with advanced prostate cancer? Expert Rev Anticancer Ther, 2010. 10(7): p. 1031-5.
 13. Rove, K.O., et al., Maximal Testosterone Suppression in Prostate Cancer-Free vs Total Testosterone. Urology, 2014. 83(6): p. 1217-22.
 14. Klotz, L., et al., Nadir Testosterone Within First Year of Androgen-Deprivation Therapy (ADT) Predicts for Time to Castration-Resistant Progression: A Secondary Analysis of the PR-7 Trial of Intermittent Versus Continuous ADT. J Clin Oncol, 2015.
 15. Schulman, C.C., et al., Androgen-Deprivation Therapy in Prostate Cancer: A European Expert Panel Review. European Urology Supplements, 2010. 9(7): p. 675-691.
 16. Heidenreich, A., et al., EAU guidelines on prostate cancer. Part II: Treatment of advanced, relapsing, and castration-resistant prostate cancer. Eur Urol, 2014. 65(2): p. 467-79.
 17. Horwich, A., et al., Prostate cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol, 2013. 24 Suppl 6: p. vi106-14.
 18. Mohler, J.L., et al., National Comprehensive Cancer Network Clinical Practice Guidelines in Oncology. Prostate Cancer. Vol. I.2015. 2015.
 19. Manni, A., et al., Androgen priming and chemotherapy in advanced prostate cancer: evaluation of determinants of clinical outcome. J Clin Oncol, 1988. 6(9): p. 1456-66.
 20. Taylor, C.D., P. Elson, and D.L. Trump, Importance of continued testicular suppression in hormone-refractory prostate cancer. J Clin Oncol, 1993. 11(11): p. 2167-72.
 21. Hussain, M., et al., Effects of continued androgen-deprivation therapy and other prognostic factors on response and survival in phase II chemotherapy trials for hormone-refractory prostate cancer: a Southwest Oncology Group report. J Clin Oncol, 1994. 12(9): p. 1868-75.
 22. Cookson, M.S., et al., Castration-resistant prostate cancer: AUA Guideline. J Urol, 2013. 190(2): p. 429-38.
 23. Kirby M, Hirst C, Crawford ED Characterising the castration-resistant prostate cancer population: a systematic review. Int J Clin Pract. 2011 Nov;65(11):1180-92.
 24. Sweeney, C., et al., Chemohormonal therapy versus hormonal therapy for hormone na?ve high volume newly metastatic prostate cancer (PRCA): ECOG led phase III randomized trial. Annals of Oncology, 2014. 25(4).
 25. Sweeney, C.J., et al., Impact on overall survival (OS) with chemohormonal therapy versus hormonal therapy for hormone-sensitive newly metastatic prostate cancer (mPrCa): An ECOG-led phase III randomized trial. J Clin Oncol, 2014. 32(5s).
 26. Tannock, I.F., et al., Docetaxel plus prednisone or mitoxantrone plus prednisone for advanced prostate cancer. N Engl J Med, 2004. 351(15): p. 1502-12.