Przegląd Urologiczny 2005/3 (31) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2005/3 (31) > "Doskonalenie zawodowe lekarzy - gwarancją...

"Doskonalenie zawodowe lekarzy - gwarancją bezpieczeństwa pacjenta"

CME-CPD Project Manager

Takie było motto krajowej konferencji "Miejsce i rola doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów jako element bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli", która odbyła się 7 maja 2005 r. w Warszawie.
Honorowy patronat objął minister zdrowia Marek Balicki. Konferencję zorganizowała Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. Uczestniczyło w niej około 150 osób. Referaty wygłosili przedstawiciele rządu, towarzystw naukowych, izb lekarskich, CMKP, Akademii Medycznej. Zaproszony na konferencję prezes NFZ, Jerzy Miller nie przybył. Nie było również przedstawiciela Funduszu.

Dr med. Andrzej Włodarczyk, przewodniczący ORL w Warszawie powiedział w słowie wstępnym: Konferencja ta wpisuje się w działania na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, którego głównym filarem jest ustawiczne poszerzanie i aktualizowanie wiedzy medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów. Uważamy, że o kierunkach polityki zdrowotnej państwa powinni współdecydować nie tylko przedstawiciele parlamentu i rządu, ale także samorządów lokalnych, płatnika, świadczeniodawców oraz pacjentów. Mówić będziemy o doskonaleniu zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów w kontekoecie stworzenia prawidłowych mechanizmów i warunków niezbędnych do jego realizacji, a także o tym, kto korzysta z efektów tego doskonalenia (...).
Ustawiczne doskonalenie zawodowe lekarzy nie może być postrzegane tak jak dotychczas, jako indywidualny problem każdego lekarza, ale jako wartość publiczna. Takie jest podejście w większości krajów zachodnich. Zadaniem konferencji jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego, ocena funkcjonowania rozporządzenia ministra zdrowia w kontekoecie realiów związanych z możliwością wywiązywania się lekarza z obowiązku doskonalenia zawodowego, zaprezentowanie rozwiązań ułatwiających realizację tego obowiązku, a także analiza rozwiązań przyjętych w innych krajach (...). Pamiętajmy, że wysoki poziom wykształcenia lekarzy to korzyść dla wszystkich uczestników procesu leczenia.

Wśród zaproszonych prelegentów byli m.in.: dr Konstanty Radziwiłł, prof. dr hab. Grzegorz Opala, dr hab. Rafał Niżankowski, prof. dr hab. Jerzy Kraszewski, prof. dr hab. Wojciech Rowiński, prof. dr hab. Marek Rudnicki. Wystąpienia w sesji południowej dotyczyły roli uczestników procesu doskonalenia zawodowego w Polsce. Głos zabrali m.in. przedstawiciele: Akademii Medycznej w Warszawie - prof. dr hab. Wojciech Noszczyk, CMKP - prof. dr hab. med. Jadwiga Słowińska-Srzednicka, PTU - prof. dr hab. Andrzej Borówka (wystąpienie zatytułowane "Rola Polskiego Towarzystwa Urologicznego w kształceniu i doskonaleniu zawodowym urologów" oraz komentarz wydrukujemy w kolejnym numerze PU), Towarzystwa Internistów Polskich - dr med. Piotr Gajewski. Dr med. Krzysztof Dziubiński, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie, omówił rolę Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w systemie doskonalenia zawodowego. Odbyły się także zaplanowane wystąpienia parlamentarzystów, m.in. Bolesława Piechy, posła na Sejm RP na temat roli państwa w tworzeniu warunków sprzyjających doskonaleniu zawodowemu lekarzy i lekarzy dentystów oraz wystąpienia przedstawicieli ministerstwa zdrowia, ministerstwa pracy, finansów i edukacji.

Wystąpienia wszystkich zaproszonych gości można podsumować krótko:

  • kształcenie ustawiczne jest konieczne, ponieważ postęp nauk medycznych powoduje, że zdobyta wiedza ulega przedawnieniu;
  • nałożenie na lekarzy obowiązku kształcenia ustawicznego wymaga regulacji prawnych, które pozwolą na ponoszenie wydatków finansowych związanych z tym obowiązkiem (proponowane rozwiązania to m.in. urlopy płatne na kształcenie, odliczenie kosztów kształcenia od podatku).

Podpisanie deklaracji końcowej miało na celu przygotowanie dokumentu, który będzie podstawą do dalszych starań, aby doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów stało się rzeczywioecie sferą zainteresowania nie tylko samych lekarzy, ale także polityki państwa.

W kolejnych numerach "Przeglądu Urologicznego" zostaną opublikowane wybrane referaty na temat doskonalenia zawodowego lekarzy.