Przegląd Urologiczny 2015/6 (94) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2015/6 (94) > Zwężenia cewki moczowej - współczesny problem...

Zwężenia cewki moczowej - współczesny problem terapeutyczny

Z problemem zwężeń cewki moczowej w codziennej praktyce lekarskiej styka się każdy urolog, jednak ze względu na różnorodność etiologii, stopnia zaawansowania, jak również brak jednolitego systemu rejestracji trudno oszacować częstość występowania tego schorzenia. Wzrasta ona z wiekiem, a dostępne statystyki szacują, że występuje u 0,6-1,4% populacji [1, 2]. Dane brytyjskie sugerują występowanie objawowych zwężeń cewki u 1:2000 pacjentów, rosnące z wiekiem do 1:200 [3]. Przegląd etiologii zwężeń przedstawiono w tabeli 1 [3].

Wśród najczęstszych przyczyn zwężeń cewki moczowej obecnie obserwuje się przyczyny jatrogenne i idiopatyczne, przy czym grupa pierwsza dominuje u mężczyzn po 45. roku życia, a grupa druga przed 45. rokiem życia [4, 5].

Zwężenia będące wynikiem działalności terapeutycznej występują na całym przebiegu cewki moczowej - od ujścia zewnętrznego do szyi pęcherza, jednoznacznie należy jednak odróżnić zwężenia cewki przedniej od części tylnej. Zwężenia w obrębie ujścia, cewki prąciowej i opuszkowej związane są z odczynem bliznowacenia i włóknienia ciała gąbczastego, co stanowi istotę przebiegu chorobowego. Proces ten wynika z urazu zewnętrznego lub przerwania ciągłości delikatnego nabłonka cewki indukującego proces zapalny ciała gąbczastego. Ten ostatni może być potęgowany poprzez kontakt ciała gąbczastego z moczem podczas aktu mikcji [6]. Zwężenia cewki tylnej stanowią heterogenną grupę schorzeń związaną najczęściej z leczeniem operacyjnym, w tym również z rozwojem nowych technologii. Podział ten implikuje dalsze postępowanie i spodziewane wyniki leczenia zupełnie różne dla części przedniej i tylnej cewki moczowej.

Podczas diagnostyki zwężeń należy również pamiętać, iż objawy i pomiar przepływu cewkowego mogą być mylące. Przy prawidłowej funkcji pęcherza moczowego przepływ cewkowy nie ulega pogorszeniu do momentu, kiedy średnica cewki osiąga szerokość poniżej 10 F [7]. Obecnym standardem diagnostyki są uretrografia wstępująca i cystouretrografia mikcyjna, a w razie potrzeby wykonanie uretrocystoskopii [7].


Tabela 1
Typy zwężeń cewki moczowej

Zwężenia części przedniej

Zwężenie ujścia zewnętrznego cewki często są bezobjawowe. Zwykle występują bez towarzyszącego zwężenia w części proksymalnej i często bez uchwytnej przyczyny. Mogą być wynikiem instrumentacji cewki podczas cystoskopii czy cewnikowania. Czynnikiem ryzyka jest również obrzezanie. Przyczyną tego powikłania może być uszkodzenie tętnicy wędzidełkowej z następowym niedokrwieniem ujścia zewnętrznego lub niespecyficzny proces zapalny wtórny do działających sił tarcia [8]. Po obrzezaniu w wieku dziecięcym główną przyczyną zwężenia ujścia zewnętrznego cewki jest „pieluszkowe” zapalenie tej okolicy. Zwężenie może pojawić się wiele lat po obrzezaniu, co utrudnia ustalenie związku i wiarygodne oszacowane skali tego zjawiska [9].

Kolejną interwencją urologiczną, której powikłaniem może być zwężenie cewki moczowej, jest przezcewkowa elektroresekcja stercza. Częstość tego powikłania wynosi 1,9-20% [6, 10, 11]. Patofizjologia zwężeń po przezcewkowej elektroresekcji stercza - TUR-P jest wielopłaszczyznowa. Traumatyzacja może być związana z samym zabiegiem, co potwierdza mniejszy odsetek zwężeń po zabiegach z użyciem resektoskopu o mniejszej średnicy [12]. Podłożem zwężenia może być uraz termiczny niedostatecznie izolowanej pętli elektrycznej [13]. Aplikacja żelu do cewki przed resekcją, a podczas przedłużającego się zabiegu wprowadzenie dodatkowej porcji żelu do cewki zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się ładunków, a tym samym urazowi termicznemu [14]. Zużyte przewody i pętle resektoskopów wytwarzają opory zwiększające uraz termiczny i ryzyko zwężeń [15]. Publikowane prace dotyczące ryzyka zwężeń po wykonaniu elektroresekcji bipolarnej versus monopolarnej prezentują sprzeczne wyniki [11, 16]. Kolejnym czynnikiem ryzyka zwężeń cewki po TUR-P jest długotrwałe utrzymywanie cewnika przed zabiegiem oraz powyżej 3 dni po zabiegu, a tym samym nekroza delikatnego nabłonka wywołana uciskiem na zmienioną zapalnie w wyniku infekcji podtrzymywanej przez cewnik cewki [10]. Udoskonalenie techniczne i wprowadzenie cewników silikonowych zmniejsza odsetek tych powikłań. Doniesienia dotyczące związku z zakażeniem i florą bakteryjną cewki prezentują sprzeczne wyniki.

Zwężenia cewki stanowią istotny problem związany z zabiegami kardiochirurgicznymi. Podczas zabiegów wykorzystujących krążenie pozaustrojowe dochodzi do niedokrwienia cewki, co potwierdza zmniejszenie przepływu naczyniowego w opcji Dopplera w cewce moczowej [17]. Użycie cewników silikonowych, jak również minimalizacja średnicy cewnika obniża odsetek powikłań pod postacią zwężenia cewki [18]. Podobnie zastosowanie cystostomii nadłonowej podczas zabiegów kardiochirurgicznych zmniejsza odsetek zwężeń z 6,6% do 0% w porównaniu z cewnikowaniem [19]. Przewlekłe cewnikowanie przerywane również niesie ryzyko traumatyzacji i zwężenia cewki [20]. Nowe technologie, takie jak zastosowanie cewników hydrofilnych, umożliwiają cewnikowanie przerywane bez użycia żelu.

Leczenie zachowawcze zwężeń cewki przedniej

Rozszerzenie i rozcięcie endoskopowe cewki jest metodą zalecaną jedynie w pojedynczych, krótkich, nieurazowych zwężeniach bez lub z nieznacznym odczynem zwłóknienia ciała gąbczastego. Odsetek satysfakcjonujących wyników sięga wtedy 39-73% [21, 22]. Każda kolejna interwencja zmniejsza odsetek powodzeń [21, 22]. Pomimo iż uretrotomia prawie nigdy nie jest popostępowaniem skutecznym w przypadku zwężeń z odczynem zwłóknienia lub nawrotowych, wielu urologów, postępując zgodnie z „drabiną rekonstrukcyjną”, powtarza wielokrotnie zabieg rozszerzenia i uretrotomii, pozostawiając uretroplastykę jako zabieg ostatniej szansy [23]. Takie postępowanie pogarsza warunki i ostateczne efekty uretroplastyki.

Wraz z rozwojem medycyny, dostępności antybiotyków, sprzętu i rozwoju nowych technik oraz wzrostem świadomości i szybszą kwalifikacją do zabiegu uretroplastyka staje się zabiegiem coraz bardziej skutecznym i bezpiecznym [3]. Kalkulacje ekonomiczne leczenia zwężeń cewki sugerują, iż wykonywanie więcej niż jednej uretrotomii przed zabiegiem uretroplastyki generuje wyższe koszty, mnożąc liczbę zabiegów potrzebnych do osiągnięcia długotrwałego efektu terapeutycznego [24]. Autorzy sugerują, iż w wielu przypadkach, jak wspomniano w wytycznych poniżej, uretroplastyka wykonana jako leczenie pierwszego rzutu zapewnia najlepsze wyniki [24].

Najnowsze wytyczne międzynarodowego panelu ekspertów [25]

 1. Rozszerzenie cewki i uretrotomia wewnętrzna mają podobną skuteczność kliniczną i użycie obu technik jest akceptowalne.
 2. Pierwotna uretrotomia wewnętrzna/rozszerzenie jest postępowaniem pierwszego wyboru w krótkich (<1-2 cm), pojedynczych zwężeniach cewki opuszkowej. Może być stosowana jako leczenie pierwszego rzutu w zwężeniach cewki prąciowej, prąciowo-opuszkowej, wieloogniskowych >1-2 cm.
 3. Rekonstrukcja cewki jest zalecana jako postępowanie pierwszego rzutu w zwężeniach długich, wieloogniskowych oraz cewki prąciowej i prąciowo-opuszkowej w przypadku całkowitej obliteracji światła.
 4. Powtórna uretrotomia wewnętrzna/rozszerzenie mogą być stosowane w przypadku nawrotu zwężenia o dobrym rokowaniu (<1-2 cm, pojedynczym, w opuszkowej lokalizacji), kiedy wznowa występuje później niż 3 miesiące po pierwszym zabiegu.
 5. Trzecia uretrotomia wewnętrzna/rozszerzenie nie jest rekomendowana. Wyjątek stanowią pacjenci z dużą liczbą schorzeń dodatkowych lub brak możliwości ekonomicznych.
 6. Rekonstrukcja cewki zamiast powtórnej uretrotomii wewnętrznej/rozszerzenia jest postępowaniem w przypadku nawrotu w ciągu 6 miesięcy po uprzednim zabiegu lub po drugiej nieskutecznej uretrotomii wewnętrznej/rozszerzeniu.
 7. Uretrotomia wewnętrzna/rozszerzenie z następowym przerywanym cewnikowaniem są zalecane jako leczenie paliatywne w przypadku pacjentów niewyrażających zgody na rekonstrukcję lub mających przeciwwskazania do zabiegu operacyjnego.
 8. Uretrotomia laserowa nie przewyższa uretrotomii z użyciem „zimnego noża”. Nie jest rekomendowana jako postępowanie rutynowe ze względu na generację kosztów.
 9. Założenie stentu zalecane jest u pacjentów z krótkim, nawrotowym zwężeniem cewki opuszkowej, którzy mają medyczne przeciwwskazania do uretroplastyki i nie wyrażają zgody na przerywane cewnikowanie.
 10. Czasowe założenie stentu jest wciąż metodą eksperymentalną.

Uretroplastyka zwężeń cewki przedniej

Operacje części prąciowej cewki stanowią większe niż cewka opuszkowa wyzwanie chirurgiczne, mając na celu zapewnienie dobrego efektu estetycznego i funkcjonalnego. Rozmiar graftu czy płata uszypułowanego musi zapewnić odpowiednie światło cewki, sposób przyszycia materiału musi gwarantować dobre podparcie, jednak bez napięcia grożącego niedokrwieniem. Uwzględnić należy możliwość obkurczenia się materiału, następowego skrzywienia prącia oraz konieczności usunięcia graftu i rozpoczynania procedury od początku. Zespolenie koniec do końca stosowane w znacznym zwłóknieniu ciała gąbczastego może prowadzić do deformacji i skrzywienia prącia. Z tego względu przy długim brakującym odcinku cewki potrzebna jest suplementacja graftem. Szczególną dbałość należy wykazać w zapobieganiu infekcjom i krwiakom pooperacyjnym, które mogą jak wyżej zniweczyć wynik zabiegu. Olbrzymie znaczenie ma doświadczenie operatora i dobór techniki „szytej na miarę” w zależności od warunków miejscowych tkanek i całości obrazu klinicznego. Przegląd najczęściej stosowanych technik uretroplastyki cewki przedniej przedstawia tabela 2.

Postępowanie w przypadku zwężeń dystalnego odcinka cewki jest bardzo różne, w zależności od etiologii: od prostej meatotomii, po rekonstrukcje jedno- lub dwuetapowe z użyciem błony śluzowej, tj. w przypadku Lichen sclerosus, czy złożone zabiegi rekonstrukcyjne w przypadku spodziectwa uwzględniające nie tylko zwężenie cewki, ale również skrzywienie prącia, deformacje żołędzi, obecność struny ścięgnistej i pracę przy niedoborze wartościowych tkanek. W przypadku Lichen sclerosus zwężenie rozpoczynające się dystalnie rozprzestrzenia się proksymalnie z zajęciem dołka łódkowatego, cewki prąciowej z dużym odczynem włóknienia; w ciężkiej formie może przebiegać z zajęciem skóry prącia. Z zasady należy wyciąć zbliznowaciałe tkanki i suplementować lub zastąpić materiałem niepodatnym na chorobę, tj. błoną śluzową policzka.


Tabela 2
Przegląd najczęściej stosowanych metod operacyjnego leczenia zwężeń cewki przedniej

Decyzja o postępowaniu jedno- lub dwuetapowym zależy od warunków miejscowych. Technikę suplementacji dwuetapowej cewki z użyciem błony śluzowej w odcinku żołędziowym i wiszącym przedstawiają fotografie serii 1.

W zwężeniach cewki prąciowej jedną z dostępnych technik jest sposób Orandi, polegający na mobilizacji uszypułowanego na błonie kurczliwej płata skóry po brzusznej stronie prącia, następnie odwróceniu go o 180 stopni i wszyciu krawędzi w rozcięcie brzuszne cewki prąciowej [26]. Warunkiem niezbędnym jest wystarczająca do estetycznego zamknięcia ilość skóry. Metoda nie może mieć zastosowania w Lichen sclerosus. Alternatywą jest technika Asopa, polegająca na strikturotomii grzbietowej z implantacją graftu poprzez dostęp przez rozcięcie brzuszne cewki [27]. Kolejną możliwość stanowi rozcięcie grzbietowe cewki z mobilizacją jednostronną lub całkowitą i implantacja graftu po stronie grzbietowej, możliwa również w Lichen sclerosus. Technikę przedstawiają fotografie serii 2. Dwie ostatnie techniki nie mają zastosowania przy znacznym zwłóknieniu ciała gąbczastego czy znacznym ograniczeniu światła cewki moczowej. Taka sytuacja może mieć miejsce po urazach cewki, np. z towarzyszącym złamaniem prącia. Zaopatrzenie tego typu zwężeń wymaga doświadczenia. Opcją dla tych pacjentów jest wycięcie zwłókniałego fragmentu cewki i zespolenie koniec do końca, czasem z koniecznością suplementacji błoną śluzową od strony grzbietowej, podobnie jak w przypadku cewki opuszkowej. Technikę przedstawiają fotografie serii 3. W centrach referencyjnych przy jednoczasowym zaopatrywaniu złamania prącia z urazem cewki moczowej ubytek osłonki białawej ciał jamistych zaopatruje się materiałem sztucznym, który pokryty zostaje warstwą błony kurczliwej. Na tak przygotowane podłoże naszywa się błonę śluzową policzka, pozostawiając na otwarto do wygojenia i następowej tubularyzacji po około 3 miesiącach. U wybranej grupy pacjentów ze skomplikowanym zwężeniem, brakiem zgody lub przeciwwskazaniami do leczenia rekonstrukcyjnego optymalnym rozwiązaniem może być wyprowadzenie cewki na krocze.


SERIA 1. Zwężenie cewki żołędziowo-prąciowej, rekonstrukcja dwuetapowa: a) usunięcie zwłókniałej śluzówki cewki i fiksacja błony śluzowej policzka do osłonki białawej oraz brzegów rozcięcia; b) wygojenie implantowanej błony śluzowej po około 3 miesiącach; c) kolejny etap - tubularyzacja cewki ze spongioplastyką; d) rekonstrukcja skóry


SERIA 2. Zwężenie cewki prąciowej: a) implantacja błony śluzowej policzka po stronie grzbietowej cewki z całkowitą mobilizacją cewki; b) implantacja błony śluzowej policzka po stronie grzbietowej cewki z jednostronną mobilizacją cewki; c) w obu powyższych przypadkach krawędzie cewki zespalane są z krawędziami błony śluzowej policzka i pokrywane błoną kurczliwą


SERIA 3. a) stan po urazie ze złamaniem prącia i całkowitym przerwaniem ciągłości cewki z następowym włóknieniem; b) przecięcie cewki, usunięcie zwłókniałego fragmentu i pokrycie go błoną śluzową policzka; c), d) zespolenie cewki koniec do końca z grzbietowym rozcięciem i fiksacją brzegów cewki do błony śluzowej policzka


Leczenie operacyjne zwężeń cewki opuszkowej

Wybór techniki zależy od wielu czynników, takich jak obraz kliniczny, lokalne warunki zabiegu, jakość tkanek oraz preferencje urologa znającego dostępne techniki. Priorytetem zabiegu jest odtworzenie drożności przy zachowaniu trwałości struktury cewki, zachowanie funkcji opuszki i mięśnia opuszkowo-gąbczastego - opróżniania cewki opuszkowej po mikcji oraz zachowanie funkcji seksualnych. Klasyczną techniką leczenia krótkich (<2 cm) zwężeń z dużym odczynem włóknienia jest wycięcie zwężenia, nacięcie obu końców i zespolenie beznapięciowe koniec do końca [28]. Odsetek skuteczności takiego leczenia przekracza 90%, przy mniejszej niż inne metody liczbie powikłań i zwężeń nawrotowych [28]. Wycięcie dłuższego fragmentu lub zespolenie pod napięciem niesie ryzyko niedokrwienia i nawrotu zwężenia oraz skrócenia i skrzywienia prącia, jednak niektórzy autorzy raportują dobre wyniki leczenia przy zwężeniach opuszki proksymalnej do 5 cm [29]. Przecięcie ciała gąbczastego w rejonie opuszki niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia tętnic cewkowych i pogorszenia wstecznego dopływu krwi do cewki, co jest szczególnie istotne przy upośledzeniu dystalnego ukrwienia cewki, np. poprzednie leczenie zabiegowe cewki/prącia, spodziectwo, pacjenci starsi z chorobami naczyniowymi czy potencjalni kandydaci do implantacji sztucznego zwieracza. Również ze względu na sąsiedztwo struktur nerwowych odpowiedzialnych za erekcję uszkodzenie tej okolicy może skutkować jej pogorszeniem. Wielu autorów nie potwierdza istotnego upośledzenia funkcji erekcyjnej po zespoleniu koniec do końca, z przecięciem ciała gąbczastego, wykazując jednak tendencję do gorszej funkcji u osób starszych z zaburzeniami występującymi przed zabiegiem [30]. Zaburzenia erekcji często są przejściowe i ustępują kilka miesięcy po zabiegu [28]. Jeśli zwężenie nie wymaga wycięcia blizny/zwłóknienia, zespolenie koniec do końca można wykonać nie przecinając ciała gąbczastego. W bardzo krótkim zwężeniu można naciąć śluzówkę w miejscu zwężenia i wykonać zespolenie tylko tej warstwy w myśl zasady Heineke-Mikulicza. Przy nieco dłuższym zwężeniu oprócz nacięcia błony śluzowej wycina się część zwłókniałego ciała gąbczastego, nie przecinając jednak całej jego grubości, i zespala śluzówkę jak powyżej lub wykorzystuje się suplementację graftem [31]. Optymalnym materiałem ze względu na łatwość pobrania, łatwość implantacji i wytrzymałość jest błona śluzowa policzka [7]. Można ją wykorzystać jako graft grzbietowy - według techniki Barbagli lub po stronie brzusznej [32]. Dostęp od strony grzbietowej gwarantuje dobre podparcie dla graftu, przecięcie ciała gąbczastego z minimalnym urazem naczyniowym, wymaga jednak większej mobilizacji cewki i niesie potencjalnie większe ryzyko zaburzeń funkcji seksualnych. Ponadto niektórzy autorzy przy implantacji błony śluzowej po stronie grzbietowej nie obserwują powikłań w postaci wypuklenia, tworzenia uchyłka i rzadziej raportują nawroty zwężeń. Wiele doniesień prezentuje jednak satysfakcjonujące rezultaty implantacji błoną śluzową po stronie brzusznej. Implantację błony śluzowej policzka po stronie grzbietowej w suplementacji zwężenia cewki opuszkowej przedstawiają fotografie serii 4.


SERIA 4. a) uretrogram - krótkie zwężenie cewki opuszkowej; b) mobilizacja cewki opuszkowej i nacięcie po stronie grzbietowej; c) implantacja błony śluzowej policzka po stronie grzbietowej, na powierzchni ciał jamistych; d) zamknięcie światła cewki - fiksacja krawędzi nacięcia grzbietowego cewki opuszkowej do brzegów błony śluzowej; e) powtórny uretrogram 2 lata po zabiegu


W zależności od warunków miejscowych możliwe są modyfikacje. Przy zwężeniu ze zwłóknieniem, najczęściej pourazowym, po jego wycięciu zespolenie koniec do końca można suplementować błoną śluzową policzka po stronie grzbietowej [33]. Procedurę przedstawiono na fotografiach serii 5.SERIA 5. a) uretrogram - długie pourazowe zwężenie cewki opuszkowej z dużym odczynem włóknienia; b) c) lokalizacja zwężenia i przecięcie zwłókniałego odcinka;


d) wycięcie zwłókniałego odcinka, implantacja błony śluzowej policzka po stronie grzbietowej; e) zespolenie grzbietowo naciętego ciała gąbczastego z brzegiem graftu; f) zespolenie ciała gąbczastego po stronie brzusznej


Przy dłuższym zwężeniu ze znacznym zwłóknieniem graft można również implantować po stronie brzusznej i grzbietowej jednoczasowo. Technikę tę ilustrują fotografie serii 6. Jeśli niezbędna jest suplementacja, a loża nie gwarantuje dobrych warunków do przyjęcia graftu, podłoże jest niedokrwione - wtórna interwencja, bliznowacenie, stan po radioterapii, należy rozważyć użycie płata uszypułowanego.
SERIA 6. a) uretrogram - pourazowe zwężenie cewki opuszkowej; b) dojście sposobem Asopa - przecięcie zwężonej części pośrodkowo, implantacja graftu grzbietowo; c) implantacja drugiego graftu po stronie brzusznej; d) zamknięcie strony brzusznej z rekonstrukcją mięśnia opuszkowo-gąbczastego


Zwężenia cewki tylnej

Jatrogenne zwężenia cewki tylnej związane są zwykle z leczeniem schorzeń gruczołu krokowego. Nowe technologie i rozwój procedur minimalnie inwazyjnych, takich jak przezcewkowa termoablacja stercza (trans-urethral microwave thermo-therapy - TUMT), terapia falami ultradźwiękowymi o dużym natężeniu (high intensity focused ultrasound - HIFU), krioablacja, brachyterapia, jak również TUR-P, działających jak czynnik wywołujący mechaniczny lub termiczny uraz niedokrwienny cewki, mogą być przyczyną zwężeń [34, 35]. Zwężenia te lokalizują się w obrębie szyi pęcherza, cewki sterczowej, błoniastej, jak również opuszkowo-błoniastej [35-37]. Odsetek tych zwężeń wraz z doskonaleniem metod diagnostycznych i wzrostem wykrywalności raka stercza poddawanego aktywnemu leczeniu oraz narastającym entuzjazmem wykorzystania nowych technik wzrasta.

Zwężenia cewki tylnej po TUR-P

Zwężenia cewki tylnej są obecnie rzadkim powikłaniem TUR-P, występują po około 3% zabiegów. Odsetek tego powikłania zmniejszył się w ostatnich latach i najczęściej dotyczy szyi pęcherza, loży stercza lub cewki błoniastej [36, 38]. Zwężenie pojawia się najczęściej kilka do kilkunastu miesięcy po zabiegu, jako nawrót dolegliwości dyzurycznych po początkowej poprawie. Największym czynnikiem ryzyka zwężenia jest mała objętość gruczołu krokowego (<15 ml), a domniemanym mechanizmem rozległa resekcja, elektrokoagulacja szyi pęcherza, odwarstwienie dolnej ściany pęcherza moczowego, duża pętla resekcyjna generująca nadmierne ciepło [39]. Niektórzy autorzy sugerują nacięcie szyi pęcherza zamiast TUR-P przy małej objętości stercza (<15 ml), nawet przy braku endoskopowego obrazu „wysokiej szyi” pęcherza [38]. Czas resekcji i doświadczenie chirurga nie były parametrami wpływającymi na odsetek zwężeń [38].

Zwężenia zespolenia pęcherzowo-cewkowego po prostatektomii radykalnej

Według badań odsetek zwężeń zespolenia szyi pęcherza i cewki błoniastej po prostatektomii radykalnej waha się od 1,4% do 29%, z najczęściej raportowanym zakresem 5-10% [39, 40]. Z lepszego uwidocznienia tkanek i precyzyjniejszego wykonania zespolenia przy prostatektomii robotycznej wynikać może niższy obserwowany odsetek zwężeń: 1-3%, należy jednak poaczekać na wyniki długotrwałych obserwacji [41]. Zwężenie jest wynikiem zwłóknienia, którego przyczyną mogą być: zespolenie pod napięciem, nieszczelność zespolenia z zapaleniem indukowanym wyciekiem moczu, traumatyczne preparowanie tkanek oraz niedokrwienie. Czynnikami ryzyka według licznych przeprowadzonych analiz są nadmierne krwawienie, technika preparatyki szyi pęcherza, pooperacyjny wyciek moczu, adjuwantowa radioterapia, uprzednio przeprowadzony zabieg TUR-P, palenie papierosów, starszy wiek, otyłość, jak również brak doświadczenia urologa [39]. Zwężenie najczęściej manifestuje się w okresie 2 lat po chirurgicznym leczeniu radykalnym, podczas gdy po radioterapii nieco później, nawet po okresie 2-5 lat. Wynika to z różnych patomechanizmów indukcji zwłóknienia. W przypadku radioterapii jest wynikiem postępującego zapalenia drobnych naczyń w niedotlenionych tkankach, z następowym wytworzeniem blizny [42]. Odsetek zwężeń cewki tylnej po zastosowanej radioterapii zawiera się w przedziale od 1% do 13%, a po 5 latach obserwacji wzrasta do 10-18% [39, 43]. Zwężenia częściej obserwuje się u pacjentów po przebytym zabiegu TUR-P [43].

Leczenie zwężenia cewki tylnej po TUR-P

W przypadku zwężeń szyi pęcherza i części sterczowej cewki rozszerzenia rzadko przynoszą długotrwałe rezultaty, w związku z czym nacięcie szyi pęcherza jest metodą z wyboru [37, 44]. W przypadku zwężeń okolicy zwieracza rozszerzenia, nawet powtarzane, są często najlepszym rozwiązaniem, gdyż bardziej agresywne postępowanie obarczone jest dużym ryzykiem powikłań [36]. Niemniej jednak niektórzy autorzy publikują dobre wyniki rekonstrukcji koniec do końca z nacięciem szyi pęcherza w towarzyszącym zwężeniu proksymalnym [45].

Leczenie zwężenia cewki tylnej po prostatektomii radykalnej

Przed planowaniem leczenia bardzo istotna jest ocena jakości tkanek pod kątem zespolenia lub ewentualnej implantacji graftu, ich zdolności regeneracyjnych, jak również warunków anatomicznych: relacji zwężenia do zwieracza zewnętrznego cewki i stopnia „trzymania moczu”. Nie bez znaczenia pozostają zaawansowanie choroby, rokowanie i wiek pacjenta. U wybranej grupy pacjentów optymalnym rozwiązaniem może być nadłonowa cystostomia.

Algorytm postępowania w zwężeniach pęcherzowo-cewkowych po przebytej prostatektomii radykalnej zaproponowany przez międzynarodowy panel ekspertów [39] przedstawia schemat 1. Zwężenia po prostatektomii radykalnej pojawiające się wcześnie po zacbiegu (dni - tygodnie po usunięciu cewnika) poddają się często skutecznemu rozszerzeniu. Prawidłowy sposób zakłada założenie prowadnika pod cystoskopową kontrolą wzroku, a następnie kalibrację współosiową, co ogranicza uszkodzenia zespolenia oraz wytworzenie fałszywej drogi [46]. Efekty takiego postępowania przynoszą różne, według niektórych autorów korzystne wyniki odległe [46, 47]. U pacjentów, u których zwężenie pojawia się później lub leczenie rozszerzeniami jest nieskuteczne, zaleca się wykonanie uretrotomii optycznej bądź z użyciem lasera holmowego z intencją zachowania mechanizmu trzymania moczu - oszczędzeniem mięśnia poprzecznie prążkowanego cewki [39, 44]. Opisano różnorakie techniki rozcięcia zwężenia: „zimnym nożem”, laserowe, różne lokalizacje i liczbę nacięć [39]. Rola i skuteczność przerywanego samocewnikowania nie zostały w tej grupie ostatecznie określone. Po nieskuteczności wyżej omówionego leczenia kolejnym etapem jest głębokie nacięcie zwłókniałego pierścienia cewki, z opcją wykorzystania czynników antyproliferacyjnych, jak mitomycyna C [48]. Niesie ono jednak wyższe ryzyko nietrzymania moczu, o czym pacjent musi być poinformowany. Skuteczność takiego postępowania sięga nawet 84% [39]. Alternatywą tego postępowania dla pacjentów obawiających się nietrzymania moczu jest przerywane samocewnikowanie lub implantacja krótkiego stentu. Problemy związane ze stentowaniem, takie jak ryzyko migracji, przerostu tkanki, protruzji, a przy dłuższym stencie ryzyko nietrzymania moczu i następowego jego leczenia powodują, iż jest to rozwiązanie suboptymalne, często czasowe. Ciężkie postacie zwężeń wymagają agresywnej strategii operacyjnej. Różnorodność zastosowanych technik wynika z indywidualnych warunków anatomicznych, tj. długości zwężenia, lokalnej jakości tkanek, uprzednich interwencji chirurgicznych oraz doświadczenia urologa. Ten ostatni parametr wydaje się szczególnie istotny biorąc pod uwagę, iż publikacje dotyczące rekonstrukcji zespolenia po prostatektomii radykalnej opierają się zazwyczaj na kilku przypadkach [39, 49, 50]. Wśród stosowanych technik możliwe są między innymi zespolenie koniec do końca, użycie graftów lub płatów uszypułowanych [39, 49, 50]. W przypadku rozległej blizny i konieczności znacznej mobilizacji cewki przedniej, wielokrotnych uprzednich nacięć endoskopowych oraz osłabienia funkcji zwieracza podczas prostatektomii wzrasta ryzyko nietrzymania moczu po rekonstrukcji zespolenia [39].


Schemat 1. Postępowanie w przypadku zwężeń zespolenia pęcherzowo-cewkowego po prostatektomii radykalnej [39]


dr n. med. Marta Skrodzka
Oddział Urologii
Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Białystok
ordynator oddziału: dr n. med. Lech Gałek

dr n. med. Lech Gałek
Oddział Urologii
Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Białystok
ordynator oddziału: dr n. med. Lech Gałek

Praca powstała we współpracy z Centrum Rekonstrukcji Urogenitalnej, Fundacja Savy Perovica, Belgrad, Serbia.
Serdeczne podziękowania dla dr. Radosa Dijnovica za udostępnienie dokumentacji zdjęciowej.

Piśmiennictwo:

 1. Santucci, R.A., G.F. Joyce, and M. Wise, Male urethral stricture disease. J Urol, 2007. 177(5): p. 1667-74.
 2. Anger, J.T., et al., The morbidity of urethral stricture disease among male medicare beneficiaries. BMC Urol, 2010. 10: p. 3.
 3. Andrich, D.E. and A.R. Mundy, What is the best technique for urethroplasty? Eur Urol, 2008. 54(5): p. 1031-41.
 4. Fenton, A.S., et al., Anterior urethral strictures: etiology and characteristics. Urology, 2005. 65(6): p. 1055-8.
 5. Lumen, N., et al., Etiology of urethral stricture disease in the 21st century. J Urol, 2009. 182(3): p. 983-7.
 6. Latini, J.M., et al., SIU/ICUD Consultation On Urethral Strictures: Epidemiology, etiology, anatomy, and nomenclature of urethral stenoses, strictures, and pelvic fracture urethral disruption injuries. Urology, 2014. 83(3 Suppl): p. S1-7.
 7. Chapple, C., et al., SIU/ICUD Consultation on Urethral Strictures: The management of anterior urethral stricture disease using substitution urethroplasty. Urology, 2014. 83(3 Suppl): p. S31-47.
 8. Persad, R., et al., Clinical presentation and pathophysiology of meatal stenosis following circumcision. Br J Urol, 1995. 75(1): p. 91-3.
 9. Upadhyay, V., H.M. Hammodat, and P.W. Pease, Post circumcision meatal stenosis: 12 years' experience. N Z Med J, 1998. 111(1060): p. 57-8.
 10. Jorgensen, P.E., N. Weis, and E. Bruun, Etiology of urethral stricture following transurethral prostatectomy. A retrospective study. Scand J Urol Nephrol, 1986. 20(4): p. 253-5.
 11. Komura, K., et al., Incidence of urethral stricture after bipolar transurethral resection of the prostate using TURis: results from a randomised trial. BJU Int, 2015. 115(4): p. 644-52.
 12. Gunes, M., et al., Does resectoscope size play a role in formation of urethral stricture following transurethral prostate resection? Int Braz J Urol, 2015. 41(4): p. 744-9.
 13. Zheng, W., et al., Electrical burn of urethra as cause of stricture after transurethral resection. J Endourol, 2000. 14(2): p. 225-8.
 14. Sofer, M., et al., Stray radiofrequency current as a cause of urethral strictures after transurethral resection of the prostate. J Endourol, 2001. 15(2): p. 221-5.
 15. Morishita, H., et al., Electrical resistance of appliances as a cause of urethral stricture following transurethral resection of prostate. Eur Urol, 1989. 16(5): p. 340-2.
 16. Michielsen, D.P. and D. Coomans, Urethral strictures and bipolar transurethral resection in saline of the prostate: fact or fiction? J Endourol, 2010. 24(8): p. 1333-7.
 17. Bamshad, B.R., M.W. Poon, and S.C. Stewart, Effect of cardiopulmonary bypass on urethral blood flow as measured by laser Doppler flowmetry. J Urol, 1998. 160(6 Pt 1): p. 2030-2.
 18. Ferrie, B.G., et al., Comparison of silicone and latex catheters in the development of urethral stricture after cardiac surgery. Br J Urol, 1986. 58(5): p. 549-50.
 19. Buchholz, N.P., M. Riehmann, and T.C. Gasser, Absence of urethral strictures with suprapubic urinary drainage during extracorporeal circulation. J Urol, 1993. 150(2 Pt 1): p. 337-9.
 20. Wyndaele, J.J. and D. Maes, Clean intermittent self-catheterization: a 12-year followup. J Urol, 1990. 143(5): p. 906-8.
 21. Pansadoro, V. and P. Emiliozzi, Internal urethrotomy in the management of anterior urethral strictures: long-term followup. J Urol, 1996. 156(1): p. 73-5.
 22. Santucci, R. and L. Eisenberg, Urethrotomy has a much lower success rate than previously reported. J Urol, 2010. 183(5): p. 1859-62.
 23. Bullock, T.L. and S.B. Brandes, Adult anterior urethral strictures: a national practice patterns survey of board certified urologists in the United States. J Urol, 2007. 177(2): p. 685-90.
 24. Rourke, K.F. and G.H. Jordan, Primary urethral reconstruction: the cost minimized approach to the bulbous urethral stricture. J Urol, 2005. 173(4): p. 1206-10.
 25. Buckley, J.C., et al., SIU/ICUD Consultation on Urethral Strictures: Dilation, internal urethrotomy, and stenting of male anterior urethral strictures. Urology, 2014. 83(3 Suppl): p. S18-22.
 26. Orandi, A., One-stage urethroplasty. Br J Urol, 1968. 40(6): p. 717-9.
 27. Asopa, H.S., et al., Dorsal free graft urethroplasty for urethral stricture by ventral sagittal urethrotomy approach. Urology, 2001. 58(5): p. 657-9.
 28. Morey, A.F., et al., SIU/ICUD Consultation on Urethral Strictures: Anterior urethra--primary anastomosis. Urology, 2014. 83(3 Suppl): p. S23-6.
 29. Terlecki, R.P., et al., Grafts are unnecessary for proximal bulbar reconstruction. J Urol, 2010. 184(6): p. 2395-9.
 30. Anger, J.T., N.D. Sherman, and G.D. Webster, The effect of bulbar urethroplasty on erectile function. J Urol, 2007. 178(3 Pt 1): p. 1009-11; d
 31. 1011.
 32. Andrich, D.E. and A.R. Mundy, Non-transecting anastomotic bulbar urethroplasty: a preliminary report. BJU Int, 2012. 109(7): p. 1090-4.
 33. Barbagli, G., et al., A one-stage dorsal free-graft urethroplasty for bulbar urethral strictures. Br J Urol, 1996. 78(6): p. 929-32.
 34. Guralnick, M.L. and G.D. Webster, The augmented anastomotic urethroplasty: indications and outcome in 29 patients. J Urol, 2001. 165(5): p. 1496-501.
 35. Sall, M. and R.C. Bruskewitz, Prostatic urethral strictures after transurethral microwave thermal therapy for benign prostatic hyperplasia. Urology, 1997. 50(6): p. 983-5.
 36. Chi, A.C., J. Han, and C.M. Gonzalez, Urethral strictures and the cancer survivor. Curr Opin Urol, 2014. 24(4): p. 415-20.
 37. Mundy, A.R., The treatment of sphincter strictures. Br J Urol, 1989. 64(6): p. 626-8.
 38. Pansadoro, V. and P. Emiliozzi, Iatrogenic prostatic urethral strictures: classification and endoscopic treatment. Urology, 1999. 53(4): p. 784-9.
 39. Al-Singary, W., M. Arya, and H.R. Patel, Bladder neck stenosis after transurethral resection of prostate: does size matter? Urol Int, 2004. 73(3): p. 262-5.
 40. Herschorn, S., et al., SIU/ICUD Consultation on Urethral Strictures: Posterior urethral stenosis after treatment of prostate cancer. Urology, 2014. 83(3 Suppl): p. S59-70.
 41. Elliott, S.P., et al., Incidence of urethral stricture after primary treatment for prostate cancer: data From CaPSURE. J Urol, 2007. 178(2): p. 529-34; discussion 534.
 42. Carlsson, S., et al., Surgery-related complications in 1253 robot-assisted and 485 open retropubic radical prostatectomies at the Karolinska University Hospital, Sweden. Urology, 2010. 75(5): p. 1092-7.
 43. Duggan, B., T. Nambirajan, and S.R. Johnston, Re: Crew JP, Jephcott CR, Reynard JM. Radiation-induced haemorrhagic cystitis. Eur Urol 2001;40(2):111-23. Eur Urol, 2003. 43(3): p. 323.
 44. Gardner, B.G., et al., Late normal tissue sequelae in the second decade after high dose radiation therapy with combined photons and conformal protons for locally advanced prostate cancer. J Urol, 2002. 167(1): p. 123-6.
 45. Sikafi, Z., et al., Bladder neck contracture following prostatectomy. Br J Urol, 1985. 57(3): p. 308-10.
 46. Lumen, N. and W. Oosterlinck, Challenging non-traumatic posterior urethral strictures treated with urethroplasty: a preliminary report. Int Braz J Urol, 2009. 35(4): p. 442-9.
 47. Park, R., et al., Anastomotic strictures following radical prostatectomy: insights into incidence, effectiveness of intervention, effect on continence, and factors predisposing to occurrence. Urology, 2001. 57(4): p. 742-6.
 48. Thiel, D.D., et al., Outcomes with an alternative anastomotic technique after radical retropubic prostatectomy: 10-year experience. Urology, 2006. 68(1): p. 132-6.
 49. Farrell, M.R., B.A. Sherer, and L.A. Levine, Visual Internal Urethrotomy With Intralesional Mitomycin C and Short-term Clean Intermittent Catheterization for the Management of Recurrent Urethral Strictures and Bladder Neck Contractures. Urology, 2015. 85(6): p. 1494-9.
 50. Wessells, H., A.F. Morey, and J.W. McAninch, Obliterative vesicourethral strictures following radical prostatectomy for prostate cancer: reconstructive armamentarium. J Urol, 1998. 160(4): p. 1373-5.
 51. Elliott, S.P., et al., Management of severe urethral complications of prostate cancer therapy. J Urol, 2006. 176(6 Pt 1): p. 2508-13.