Przegląd Urologiczny 2015/5 (93) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2015/5 (93) > Słowo wstępne Prezesa - prof. dr hab. n. med....

Słowo wstępne Prezesa - prof. dr hab. n. med. Piotra L. ChłostySzanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy


Walne Zgromadzenie Członków PTU na 45. Kongresie Naukowym naszego Stowarzyszenia wybrało obecny Zarząd Główny.

Zarząd ukonstytuował się w dniu 19 września 2015 roku w składzie przedstawionym na dalszych stronach „Przeglądu Urologicznego”. Podczas Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się w dniu 6 września 2014 roku, przedstawiłem główne założenia działalności ZG PTU w bieżącej kadencji.

Celami najważniejszymi, obok stałego wzmacniania oraz udoskonalania działalności naukowej i edukacyjnej naszego Stowarzyszenia, są działania zmierzające do poprawy pozycji urologii wobec innych specjalności, rozszerzenie działalności Biura Kongresowego PTU na spotkania regionalne oraz spotkania o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, powiększenie zasięgu Biura Wydawniczego PTU i jeszcze istotniejsze spopularyzowanie systemu rejestrowania aktywności naukowej i zawodowej specjalistów urologów - członków PTU - przez Biuro CME-CPD PTU (Continuing Medical Education - Continuing Professional Development.

Szczególnym polem działalności PTU jest owocna współpraca z zagranicznymi i międzynarodowymi towarzystwami urologicznymi. Na podkreślenie zasługują korzystne relacje z EBU oraz mocna pozycja PTU i polskiej urologii w tej instytucji. Kontynuowanie egzaminu specjalizacyjnego EBU, upowszechnianie systemu CME-CPD oraz akredytowanie polskich jednostek urologicznych w EBU (w 2015 roku istnieje osiem takich ośrodków) stanowią dowód w tym względzie. Na podkreślenie zasługuje również zadowalająca współpraca PTU z EAU, ustabilizowane relacje z Niemieckim Towarzystwem Urologicznym (DGU), a także rozwijające się współdziałanie z Amerykańskim Towarzystwem Urologicznym (AUA).

Istotną częścią polityki globalnej PTU są związki naszego Stowarzyszenia z przemysłem farmaceutycznym i producentami sprzętu medycznego. Wprowadzona podczas kadencji ZG PTU 2000-2004 formuła członkostwa wspierającego, przejrzysta w formie i treści oraz przynosząca obopólne korzyści, jest rozwiązaniem unikalnym i oryginalnym. Umożliwia ona stworzenie grantów naukowych ufundowanych przez Członków Wspierających oraz zorganizowanie wielu wartościowych spotkań naukowych, przy instytucjonalnym udziale PTU. Jestem głęboko przekonany, że tę formę współpracy należy uznać za nadzwyczaj udaną, dlatego wszystkim obecnym i byłym Członkom Wspierającym PTU składam wyrazy wdzięczności za zrozumienie idei leżącej u podstaw wzajemnych relacji z PTU oraz za ogromny wkład we współpracę z naszym Stowarzyszeniem na rzecz wzbogacania form działalności naukowej i edukacyjnej. Pielęgnowanie tych relacji leży u podstaw działalności nie tylko ZG PTU, ale również każdego Członka naszego Stowarzyszenia.

Aktywność naukowa naszego środowiska przejawia się organizowaniem przez Koleżanki i Kolegów z oddziałów regionalnych PTU oraz przewodniczących sekcji PTU spotkań o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Wiele z nich na stałe zagościło w kalendarzu polskiego urologa; są one kolejnym czytelnym świadectwem olbrzymiego potencjału PTU, tym bardziej, że sukces każdego Członka PTU jest sukcesem całego Stowarzyszenia.

Działalność edukacyjna obejmująca najmłodsze pokolenie członków PTU była realizowana w dużym stopniu dzięki Sekcji Adeptów Urologii. Nie mogę jednak powstrzymać się od gorącego zachęcenia nowo wybranego Zarządu Sekcji Adeptów PTU do nakreślania nowatorskich kierunków działania oraz ich realizacji z pełnym wykorzystaniem istniejących struktur administracyjnych i ekonomicznych PTU.

Historia jest częścią naszej tożsamości. Uprzejmie zachęcam wszystkie Koleżanki i Kolegów do ścisłej współpracy z nowo powstałym Biurem Historycznym PTU, do wspólnego budowania silnego charakteru PTU, do pielęgnowania naszej znakomitej przeszłości tak, abyśmy jeszcze śmielej patrzyli w przyszłość.

Walne Zgromadzenie Członków PTU, które odbyło się 19 września br., stało się forum podsumowującym i oceniającym działalność całego naszego Stowarzyszenia i jego Zarządu w kadencji 2012-2015. Oceniło ją bardzo dobrze. Obecnemu prezesowi (w latach 2014-2015 prezesowi elektowi i od 2008 roku przewodniczącemu Sekcji Endourologii i ESWL PTU, czyli członkowi ZG PTU) trudno jest bezstronnie ocenić wszystkie aspekty aktywności PTU w tym czasie. Niemniej, nie mogę uchylać się od przedstawienia własnego spojrzenia na to, co ZG PTU dokonał w ostatnich trzech latach. Nie mam żadnych wątpliwości, że zrealizowanie projektów i założeń minionej kadencji wymagało wiele trudu i ogromnego wkładu pracy. Jestem przekonany, że wysiłek ZG PTU, w tych nadzwyczaj ciężkich dla polskiej urologii czasach, przyniósł spełnienie co najmniej przeważającej większości planów. Wyrażam za to wdzięczność i szacunek ustępującemu prezesowi, prof. Zbigniewowi Wolskiemu i całemu ZG PTU kadencji 2012-2015: prof. Romualdowi Zdrojowemu, prof. Tomaszowi Demkowowi, prof. Waldemarowi Różańskiemu, prof. Markowi Sosnowskiemu, prof. Krzysztofowi Barowi, prof. Andrzejowi Borkowskiemu i prof. Tomaszowi Drewie. Uprzejmie dziękuję za ciężką pracę Głównej Komisji Rewizyjnej PTU w składzie: prof. Barbara Darewicz, dr hab. Marek Lipiński, dr med. Andrzej Potyka oraz Sądu Koleżeńskiego w składzie: prof. Andrzej Sikorski, prof. Sławomir Dutkiewicz, dr hab. Sławomir Letkiewicz, dr med. Marek Filipek i dr med. Ryszard Hanecki. Szczególne wyrazy wdzięczności składam Przewodniczącym i Członkom Komitetów PTU: Komitetu Edukacji, Naukowego, Historycznego, Ordynatorów i Fundacji im. dr. Wojciecha Husiatyńskiego, których działalność jest i będzie kluczowym aspektem aktywności PTU.

Rzeczywistość nakłada na nas obowiązek dostosowania działalności do czasów współczesnych. Wierzę, że nowy Zarząd Główny PTU sprosta temu zadaniu, dzięki własnej sile, oddaniu, entuzjazmowi oraz wsparciu każdego Członka naszego Stowarzyszenia. W myśl zasady: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!


Piotr L. Chłosta
prezes
Polskiego Towarzystwa Urologicznego