Przegląd Urologiczny 2015/2 (90) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2015/2 (90) > Profilaktyka antybiotykowa przed ureteroskopią...

Profilaktyka antybiotykowa przed ureteroskopią z powodu kamicy moczowodowej

Postoperative Infection Rates in Patients with a Negative Baseline Urine Culture Undergoing Ureteroscopic Stone Removal: A Matched Case-Control Analysis on Antibiotic Prophylaxis from the CROES URS Global Study

Martov A1, Gravas S2, Etemadian M3, Unsal A4, Barusso G5, D’Addessi A6,Krambeck A7,De la Rosette J8

1Department of Endourology, Moscow City Urological Hospital, Moscow, Russia

2Department of Urology, University Hospital of Larissa, Larissa, Greece

3Department of Urology, Hasheminejad Hospital, Teheran, Iran

4Department of Urology, Kecioren Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

5Department of Urology, Centro de Urologia-CDU, Buenos Aires, Argentina

6Department of Urology, Catholic University School of Medicine, Rome, Italy

7Department of Urology, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, Massachusetts

8Department of Urology, AMC University Hospital, Amsterdam, Netherlands


Centrum Badań Klinicznych Stowarzyszenia Endourologii (Clinical Research Office of the Endourological Society – CROES) jest znaną międzynarodową bazą danych dotyczących leczenia kamicy moczowej. Jedna z ostatnich publikacji CROES dotyczyła znaczenia profilaktyki antybiotykowej w zapobieganiu występowania infekcji po zabiegu ureteroskopii (URS) z powodu kamicy moczowej u chorych z ujemnym posiewem moczu przed zabiegiem. Do badania zostało włączonych 7728 chorych obserwowanych prospektywnie, choć dane oceniane były retrospektywnie. Wyniki badań wskazują, że profilaktyka antybiotykowa przed URS w zależności od ośrodka stosowana była w 13–100% przypadków. Większość chorych, którzy nie otrzymywali profilaktyki antybiotykowej, była operowana w Iranie, Tunezji i Niemczech. Autorzy porównali grupę 1141 chorych, którzy nie otrzymali profilaktyki antybiotykowej z grupą o podobnej liczebności, porównywalną pod względem danych demograficznych i medycznych (np. wiek, płeć, ASA, obecność drenu moczowodowego), która otrzymała profilaktykę antybiotykową. W grupie otrzymującej profilaktykę antybiotykową chorzy częściej mieli cukrzycę, częściej stosowali antykoagulanty i mimo znamiennie mniejszej wielkości kamieni odsetek powikłań (krwawienie lub perforacja) w tej grupie chorych był większy. Leczenie w tej grupie rzadziej kończyło się usunięciem wszystkich złogów, co wiązało się z częstszą koniecznością ponownego przyjęcia do szpitala w ciągu 3 miesięcy od zabiegu URS. Warto podkreślić, że częstość występowania gorączki z powodu zakażenia układu moczowego była niska w obu grupach – wynosiła około 2,2%, bez istotnych różnic między grupami.

Wieloczynnikowa analiza statystyczna pozwoliła na określenie czynników sprzyjających występowaniu zakażenia układu moczowego związanego z URS. Były to: płeć żeńska, choroba Leśniowskiego-Crohna, choroba sercowo-naczyniowa oraz ASA III lub IV. Autorzy podkreślają, że profilaktyka antybiotykowa nie ma wpływu na występowanie zakażenia układu moczowego związanego z URS. Jednocześnie w swojej pracy przeciwstawiają sprzeczne wytyczne EAU dla postępowania w zakażeniach układu moczowego (profilaktyka antybiotykowa w wybranych przypadkach) oraz wytyczne EAU dla postępowania w kamicy moczowej (krótkotrwała profilaktyka antybiotykowa przed każdym URS). W związku z tym istnieje potrzeba dalszych badań dobrej jakości, które być może pozwolą wyłonić grupę chorych niewymagających profilaktyki antybiotykowej przed URS z powodu kamicy moczowej.


Oprac.: lek. Cyprian Michalik