Przegląd Urologiczny 2014/1 (83) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2014/1 (83) > Akredytacja CME-CPD

Akredytacja CME-CPD

Kluczowym terminem w systemie ustawicznego kształcenia medycznego jest „akredytacja”. Przyznanie akredytacji wydarzeniu naukowemu to uznanie jego wysokiego poziomu naukowego. To także informacja dla uczestników, że wiedza, którą uzyskają, jest rzetelna i obiektywna.

Od roku 2005 roku, decyzją European Board of Urology, polskie wydarzenia naukowe z dziedziny urologii są akredytowane przez Komitet Akredytacyjny CME-CPD PTU. Decyzja EBU była wyrazem uznania, zaufania i efektem dobrej współpracy z PTU. Obecnie trwa dyskusja dotycząca dalszego funkcjonowania systemu CME-CPD w niezmienionym kształcie.

  Akredytacja CME-CPD przyznawana jest na podstawie kryteriów opracowanych przez EBU/UEMS.
  Oto niektóre z nich:
 • organizator powinien jasno określić cele edukacyjne planowanego wydarzenia naukowego;
 • organizator powinien promować aktywny sposób nauczania (multimedialne prezentacje, czas zagwarantowany na pytania i odpowiedzi, dyskusje);
 • organizatorem nie może być firma farmaceutyczna, szkoleniowa, sprzętowa;
 • członkowie komitetu organizacyjnego i naukowego powinni przedstawiać deklarację konfliktu interesów (rzeczywistego lub potencjalnego);
 • materiały edukacyjne nie powinny zawierać treści reklamowych;
 • sponsorzy nie mogą mieć wpływu na program wydarzenia naukowego;
 • organizator nie może wywierać nacisku na komitet akredytacyjny w celu przyznania akredytacji.

Proces przyznawania akredytacji CME-CPD

W celu uzyskania akredytacji organizator przysyła do Biura CME-CPD PTU „Wniosek o przyznanie akredytacji”, jego angielski odpowiednik „Accreditation for CME-CPD Credits Attribution” oraz szczegółowy program w języku polskim i angielskim (formularze dostępne są na stronie www.pturol.org.pl). Dokumenty powinny być przysłane do Biura CME-CPD około dwóch miesięcy przed planowanym wydarzeniem. Organizator nie może informować o akredytacji CME-CPD, zanim nie otrzyma oficjalnego zawiadomienia o jej przyznaniu. Informacje o przyznanej akredytacji są przekazywane do biura EU-ACME w Holandii. Lista polskich akredytowanych wydarzeń naukowych dostępna jest na stronie www.pturol.org.pl oraz na stronie www.eu-acme.org.

Przyznanie akredytacji to przyznanie punktów kredytowych, które mogą uzyskać uczestnicy danego wydarzenia. Liczba punktów jest zgodna z liczbą godzin zajęć merytorycznych: 1 godzina (60 minut) to 1 punkt kredytowy. Maksymalna liczba to 6 punktów za jeden dzień (nawet jeśli wydarzenie naukowe trwa dłużej niż sześć godzin). Nie wlicza się przerw (kawa, lunch, itp.), sesji satelitarnych, wykładów sponsorowanych, ceremonii otwarcia, walnego zebrania członków stowarzyszenia, czasu przeznaczonego na sprawy bieżące oddziałów terenowych.

Akredytacje CME-CPD w Polsce

Od roku 2002, czyli od momentu wprowadzenia systemu CME-CPD w Polsce do końca roku 2013, akredytację CME-CPD uzyskało 237 imprez naukowych. Organizatorami 95 z nich były podmioty instytucjonalnie związane z PTU, tj. oddziały terenowe PTU, komitety PTU, Biuro Kongresowe PTU. Pozostałe akredytowane wydarzenia naukowe były zorganizowane m.in. przez kliniki urologiczne, szpitalne oddziały urologiczne.

Wobec faktu, że coraz więcej organizatorów niezwiązanych instytucjonalnie z PTU ubiega się o akredytację CME-CPD, powstało pytanie, czy PTU, które ponosi wszystkie koszty funkcjonowania systemu CME-CPD w Polsce, powinno akredytować imprezy naukowe organizowane przez organizatorów innych niż PTU. Z drugiej strony przyznawanie akredytacji CME-CPD tylko wydarzeniom PTU znacznie ograniczyłoby możliwość gromadzenia punktów przez uczestników systemu CME-CPD.

Zagadnienie to stało się przedmiotem dyskusji na zebraniu Zarządu Głównego PTU w dniu 10 grudnia 2013 roku. Decyzją Zarządu Głównego PTU, Komitet Akredytacyjny CME-CPD PTU nadal będzie akredytował w systemie CME-CPD wydarzenia naukowe organizowane także przez podmioty inne niż PTU. Warunkiem uzyskania akredytacji CME-CPD przez organizatorów, którzy nie są instytucjonalnie związani z PTU, jest ubieganie się o akredytację we współpracy z oddziałami terenowymi PTU lub uzyskanie rekomendacji prezydium PTU.

Ważnym zagadnieniem jest dążenie do harmonizacji systemów ustawicznego kształcenia medycznego w Europie i na świecie. Efektem, w przyszłości, może być konieczność zharmonizowania systemu CME-CPD EBU z systemem punktów edukacyjnych Naczelnej Izby Lekarskiej. Informacje na temat zmian w procesie akredytacji CME-CPD będą przekazywane uczestnikom systemu na bieżąco.

Terminowi „akredytacja” często towarzyszy termin „transparentność”. Kryteria przyznawania akredytacji CME-PD stają się coraz bardziej rygorystyczne. Celem jest wyraźne oddzielenie edukacji od marketingu i nacisk na przekazywanie rzetelnej i obiektywnej wiedzy medycznej.


Ela Ziółkowska
CME-CPD Project Manager