Przegląd Urologiczny 2014/4 (86) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2014/4 (86) > Tamsulosyna w leczeniu łagodnego rozrostu stercza

Tamsulosyna w leczeniu łagodnego rozrostu stercza

Streszczenie

Tamsulosyna jest pierwszym wprowadzonym do szerokiej praktyki klinicznej lekiem alfa-adrenolitycznym o działaniu uroselektywnym. Jest najlepiej poznanym i mimo upływu lat najczęściej stosowanym lekiem z tej grupy. Jej dobry profil działania i akceptowane przez chorych działania niepożądane sprawiły, że oprócz monoterapii bywa wykorzystywana w połączeniu z lekami z innych grup do leczenia dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych powodowanych przez łagodny rozrost gruczołu krokowego.

Łagodny rozrost stercza (benign prostatic hyperplasia - BPH) jest najczęściej występującą chorobą gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku powyżej 60 lat [1]. Polega ona na zwiększeniu liczby prawidłowych komórek strefy przejściowej i strefy środkowej stercza. W następstwie BPH, wtedy, gdy rozrost przestaje mieć charakter mikroskopowy i przybiera postać makroskopową, dochodzi do powiększenia stercza (benign prostatic enlargement - BPE), które stwierdza się na podstawie badania palcem przez odbytnicę (digital rectal examination - DRE) oraz na podstawie ultrasonografii przezpowłokowej (ultrasound - US) i przezodbytniczej (transrectal ultrasound - TRUS). Głównymi objawami klinicznymi BPE są dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych (lower urinary tract symtoms - LUTS) zarówno dotyczące fazy gromadzenia moczu w pęcherzu (np. częstomocz, gwałtowne parcie na mocz, nykturia), jak i fazy opróżniania pęcherza (np. wyczekiwanie na rozpoczęcie mikcji, osłabienie strumienia moczu, uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza, wykapywanie moczu z cewki po mikcji). Do oceny nasilenia LUTS wykorzystuje się różne kwestionariusze zawierające pytania dotyczące poszczególnych dolegliwości. W Europie najpowszechniej stosowany jest IPSS (International Prostate Symptom Score) [2], skonstruowany według wzorca, który stanowił kwestionariusz określony akronimem AUASI (American Urological Association Symtom Index), opracowany przez Measurement Committee of the AUA [3]. Za zwiększenie objętości gruczołu krokowego w zasadniczym stopniu (ok. 80%) odpowiada rozrost zrębu łącznotkankowego, a w mniejszym (pozostałe 20%) elementów nabłonkowych [4]. Około 50% zrębu zbudowane jest z włókien mięśni gładkich [5]. W związku z tym pierwotna koncepcja patofizjologiczna przeszkody podpęcherzowej zakładała, że składają się na nią w równym stopniu elementy: statyczny w postaci masy tkankowej rozrośniętego stercza oraz dynamiczny, czyli kurczące się mięśnie gładkie zrębu [6]. W toku badań ustalono, iż zasadniczy wpływ na aktywność skurczową mięśni gładkich gruczołu krokowego wywiera układ adrenergiczny za pośrednictwem receptorów alfa 1 [7, 8, 9, 10]. Rozpoznano i scharakteryzowano trzy podtypy receptora alfa 1: alfa 1a, alfa 1b i alfa 1d, przy czym w obrębie zrębu gruczołu krokowego dominuje podtyp alfa 1a [11, 12, 13]. Badania czynnościowe nad receptorem alfa 1a (pierwotnie oznaczonym jako alfa 1c) wykazały, że jest decydującym ogniwem pośredniczącym w skurczu mięśni gładkich zrębu stercza [14].

To odkrycie spowodowało rozwój leków blokujących selektywnie receptor alfa 1a w celu poprawy efektu działania i zmniejszenia częstości występowania działań niepożądanych w większości wywoływanych działaniem na receptory alfa 1b i alfa 1d. Dysponujemy jednak dowodami świadczącymi, że leki alfa-adrenolityczne łagodzą część LUTS, związanych głównie z fazą gromadzenia poprzez działanie na receptory niezwiązane bezpośrednio z relaksacją włókien mięśni gładkich stercza (alfa 1b i alfa 1d) [15]. Zatem wzrost selektywności względem receptora alfa 1a powinien decydować w większym stopniu o poprawie jakości mikcji niż zmniejszeniu LUTS.

Początek lat 90. XX wieku przyniósł wprowadzenie do terapii BPH pierwszej generacji leków alfa-adrenolitycznych - terazosyny i doksazosyny [16, 17, 18]. Wobec dynamicznego rozwoju skutecznego leczenia farmakologicznego chorych dotkniętych LUTS związanych z BPE/BPH zmniejszyła się liczba chorych poddawanych leczeniu chirurgicznemu [19]. Wprowadzenie do powszechnego użycia tamsulosyny, cechującej się podobną skutecznością i mniejszym odsetkiem działań niepożądanych w porównaniu z wcześniej stosowanymi lekami z grupy alfa-adrenolityków, było przełomowym momentem w terapii chorych na LUTS powodowanych przez BPH [20]. Pierwotnie tamsulosyna została wprowadzona na rynek jako „pierwszy uroselektywny (alfa 1a) lek adrenolityczny”. Badania nad powinowactwem tamsulosyny do receptorów alfa wykazały, że jest ona niespełna dziesięciokrotnie bardziej selektywna w stosunku do alfa 1a niż alfa 1b i alfa 1d [21, 22]. Obecnie z farmakologicznego punktu widzenia, by uznać jakąkolwiek substancję za selektywną względem danego typu receptora, należy wykazać, że powinowactwo względem niego jest znacznie wyższe niż dziesięciokrotne. W świetle tych informacji warto raz jeszcze przypomnieć, że część LUTS może być łagodzona poprzez działanie na receptory alfa 1b i alfa 1d. Być może dlatego, mimo wprowadzenia nowych, bardziej selektywnych wobec receptora alfa 1a leków, takich jak silodosyna, tamsulosyna pozostała najczęściej stosowanym lekiem z grupy alfa-blokerów zarówno w monoterapii, jak i w terapii łączonej z inhibitorami 5-alfa reduktazy [23].

Dysponujemy niewieloma dobrej jakości badaniami porównującymi w sposób bezpośredni skuteczność działania poszczególnych leków z grupy alfa-adrenolityków. Dotychczas opublikowane nie pokazują, by substancje te różniły się między sobą w sposób zasadniczy [24, 25]. Z tego względu na większą uwagę zasługują różnice pomiędzy poszczególnymi substancjami w zakresie działań niepożądanych, głównie zdarzeń naczyniowych (hipotonii ortostatycznej, czerwienienia się twarzy). W opublikowanej niedawno metaanalizie terazosynę, doksazosynę i afluzosynę cechował znamienny statystycznie, wyższy niż w przypadku placebo odsetek działań niepożądanych związanych głównie z efektem wazodilatacyjnym tych leków. Liczba niekorzystnych zdarzeń w grupie chorych leczonych tamsulosyną była porównywalna w grupie chorych leczonych placebo [26]. Nie oznacza to jednak, że tamsulosyna nie wywiera działania hipotensyjnego. Dane populacyjne opublikowane przez Bird ST i wsp. w 2013 roku pokazały, że wśród 2562 mężczyzn hospitalizowanych z powodu ciężkiej hipotonii zjawisko to znamiennie częściej występowało wśród chorych leczonych tamsulosyną niż inhibitorami 5-alfa reduktazy. Przy czym w większości przypadków występowało w okresie pierwszych 8 tygodni leczenia [27].

Efekt hipotensyjny leków alfa-adrenolitycznych wykorzystywany bywa z powodzeniem w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Próba skojarzenia leczenia nadciśnienia tętniczego nierzadko współwystępującego z LUTS nie powiodła się, gdyż w świetle nowych badań leki alfa-adrenolityczne stały się lekami ostatniego rzutu w jego leczeniu [28]. Wobec tego w przypadku chorych dotkniętych nadciśnieniem tętniczym i LUTS lekami z wyboru są alfa- blokery uroselektywne, takie jak tamsulosyna [29].

Zjawiskiem, które dotyka co dziesiątego chorego leczonego tamsulosyną, są zaburzenia wytrysku nasienia, utożsamiane z wytryskiem wstecznym, czyli wypływem nasienia do światła pęcherza moczowego wskutek porażonej działaniem alfa-adrenolitycznym czynności skurczowej mięśni gładkich szyi pęcherza moczowego. Obecnie wiemy, że tamsulosyna powoduje raczej brak wytrysku niż wytrysk wsteczny [30], poprzez wywieranie działania ośrodkowego głównie na układ dopaminergiczny [30, 31].

Jednym z działań niepożądanych leków alfa-adrenolitycznych o niewielkim znaczeniu, któremu poświęca się wiele uwagi, jest „zespół śródoperacyjnej wiotkości tęczówki” (intraoperative flopy iris syndrome - IFIS). Rozpoznawany jest u około 1-3% chorych poddawanych leczeniu operacyjnemu zaćmy. Liczne publikacje potwierdzają, że występuje on częściej wśród chorych leczonych tamsulosyną niż nieselektywnymi lekami alfa-adrenolitycznymi [32, 33].

Badania opublikowane w ostatnim czasie wykazały, że IFIS występuje znamiennie częściej wśród chorych poddanych leczeniu tamsulosyną niż alfuzosyną [34]. Wobec tego chorzy dotknięci zaćmą, którzy w przyszłości mogą być poddani leczeniu operacyjnemu, powinni być poinformowani o możliwym ryzyku wystąpienia takiego zjawiska. Tym chorym powinno się zaproponować leczenie substancjami innymi niż tamsulosyna, co jednak nie eliminuje ryzyka wystąpienia IFIS.

Leki alfa-adrenolityczne, w tym tamsulosyna, są stosowane zarówno w monoterapii, jak i w połączeniu z innymi farmaceutykami. Przełomowe dla strategii zachowawczego leczenia LUTS u mężczyzn było badanie MTOPS, które wykazało przewagę skojarzonego leczenia alfa-blokerem i finasterydem nad monoterapią [35]. Odkrycie to zostało potwierdzone w badaniu przeprowadzonym z udziałem tamsulosyny i dutasterydu [36].
Co więcej, w kolejnej wysokiej jakości pracy wykazano wyższość tamsulosyny w połączeniu z tolterodyną w leczeniu chorych z LUTS oraz objawami nadaktywności pęcherza [37].

Obecnie dużo uwagi badacze poświęcają leczeniu LUTS oraz zaburzeń wzwodu (erectile dysfunction - ED), których współwystępowanie jest częste. Duże badania populacyjne wykazały statystycznie znamienny związek pomiędzy występowaniem LUTS i ED niezależny od wieku chorych i współistniejących schorzeń układu sercowo-naczyniowego [38, 39, 40]. Wykazano również silny związek pomiędzy stopniem nasilenia LUTS i ED [41]. Nieustalone pozostają przyczyny tak silnej korelacji LUTS i ED. Może ona mieć podłoże psychologiczne [42], jednak istnieje też kilka teorii patofizjologicznych: a) zmniejszone wytwarzanie tlenku azotu w obszarze miednicy mniejszej; b) zwiększona aktywność nerwowego układu autonomicznego; c) zwiększenie aktywności kinazy Rho i endoteliny oraz d) rozsiane zmiany miażdżycowe w obrębie naczyń gruczołu krokowego, pęcherza moczowego i prącia [43]. Istotny z punktu widzenia leczenia chorych dotkniętych LUTS i ED jest zatem wpływ, jaki stosowane substancje wywierają na oba schorzenia. W badaniach randomowych kontrolowanych placebo tamsulosyna, redukując LUTS, zachowuje obojętność wobec ED [44] lub wykazuje skuteczne działanie wobec obu tych chorób [45]. Przy czym wykazano znamienną statystycznie przewagę leczenia skojarzonego tamsulosyną z tadalafilem nad placebo oraz monoterapią każdym z tych leków [46].

Leczenie farmakologiczne LUTS/BPH ewoluowało w ostatnich latach. Wprowadzenie do powszechnego użycia tamsulosyny było pewnego rodzaju przełomem. Przez lata pozycja tamsulosyny na rynku leków urologicznych ugruntowała się na tyle, że mimo wprowadzanych nowych, bardziej uroselektywnych leków alfa-adrenolitycznych pozostaje ona najczęściej stosowanym zarówno w monoterapii, jak i terapii łączonej lekiem z tej grupy [23].

lek. Michał A. Skrzypczyk, FEBU
Klinika Urologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka
ordynator oddziału: dr n. med. Stanisław Szempliński


Piśmiennictwo

 • Roehrborn CG: Pathology of benign prostatic hyperplasia. Int J Impot Res 2008 Dec; 20 Suppl 3: 11?18. doi: 10.1038/ijir.2008.55. Review.
 • Abrams P, Chapple C, Khoury S et al.: International Scientific Committee. Evaluation and treatment of lower urinary tract symptoms in older men. J Urol 2009 Apr; 181(4): 1779?1787.
 • Barry MJ, Fowler FJ Jr, O'Leary MP et al.: The American Urological Association symptom index for benign prostatic hyperplasia. The Measurement Committee of the American Urological Association. J Urol 1992 Nov; 148(5): 1549?1557.
 • Bartsch G, Muller HR, Oberholzer M, et al.: Light microscopic tereological analysis of the normal human prostate and of benign prostatic hyperplasia. J Urol 1979; 122: 487?489.
 • Shapiro E, Becich MJ, Hartanto , et al. The relative proportion of stromal and epithelial hyperplasia as related to the development of clinical BPH. J Urol 1992; 147: 1293?1297.
 • Lepor H: Nonoperative management of benign prostatic hyperplasia. J Urol 1989; 141: 1283?1289.
 • Caine M, Raz S, Zeigler M: Adrenergic and cholinergic receptors in the human prostate, prostatic capsule and bladder neck. Br J Urol 1975; 27: 193?202.
 • Lepor H, Shapiro E: Characterization of the alpha1 adrenergic receptor in human benign prostatic hyperplasia. J Urol 1984; 132: 1226?1229.
 • Shapiro E, Lepor H: Alpha2 adrenergic receptors in hyperplastic human prostate: identification and characterization using [3H] rauwolscine. J Urol 1986; 135: 1038?1042.
 • Lepor H, Gup DI, Baumann M, Shapiro E: Laboratory assessment of terazosin and alpha1 blockade in prostatic hyperplasia. Urology 1988; 32: 21?26.
 • Lepor H, Tang R, Meretyk S, Shapiro E: Alpha 1 adrenoceptor subtypes in the human prostate. J Urol 1993; 149: 640?642.
 • Kobayashi S, Tang R, Shapiro E, Lepor H: Characterization and localization of prostatic alpha 1 adrenoceptors using radioligand receptor binding on slidemounted tissue section. J Urol 1993; 150: 2002?2006.
 • Walden P, Gerardi C, Lepor H: Localization and expression of the alpha1A-1, alpha1B and alpha1D-adrenoceptors in hyperplastic and non hyperplastic human prostate. J Urol 1999; 161: 635?640.
 • Forray C, Bard JA, Wetzel JM, et al.: The alpha1 adrenergic receptor that mediates smooth muscle contraction in human prostate has the pharmacologic properties of the cloned human alpha 1c subtype. Mol Pharmacol 1994; 45: 703?708.
 • Trevisani M, Campi B, Gatti R, André E, Materazzi S, Nicoletti P, Gazzieri D, Geppetti P. The influence of alpha1-adrenoreceptors on neuropeptide release from primary sensory neurons of the lower urinary tract. Eur Urol. 2007 Sep; 52(3): 901?908. Epub 2007 Jan 12.
 • Lepor H, Auerbach S, Puras-Baez A, et al.: A multicenter fixed-dose study of the safety and efficacy of terazosin in the treatment of the symptoms of benign prostatic hyperplasia. J Urol 1992; 148: 1467?1474.
 • Fawzy A, Braun K, Lewis GP, et al.: Doxazosin in the treatment of benign prostatic hyperplasia in normotensive patients: a multicenter study. J Urol 1995; 154: 105?109.
 • Gillenwater JY, Conn RL, Chrysant SG, et al. : Doxazosin for the treatment of benign prostatic hyperplasia in patients with mild to moderate essential hypertension: a double-blind, placebo- controlled dose response multicenter study. J Urol 1995; 154: 110?115.
 • Harkaway RC, Issa MM: Medical and minimally invasive therapies for the treatment of benign prostatic hyperplasia. Prostate Cancer Prostatic Dis 2006; 9: 204?214.
 • Wilt TJ, MacDonald R, Nelson D: Tamsulosin for treating lower urinary tract symptoms compatible with benign prostatic obstruction: a systematic review of efficacy and adverse effects. J Urol 2002; 167: 177?183.
 • Kenny BA, Miller AM, Williamson IJ, et al.: Evaluation of the pharmacological selectivity profile of alpha 1 adrenoceptor antagonists at prostatic alpha 1 adrenoceptors: binding, functional and in vivo studies. Br J Pharmacol 1996; 118: 871?878.
 • Forray C, Bard JA, Wetzel JM, et al.: The alpha 1-adrenergic receptor that mediates smooth muscle contraction in human prostate has the harmacological properties of the cloned human alpha 1c subtype. Mol Pharmacol 1994; 45: 703?708.
 • Filson CP, Wei JT, Hollingsworth JM: Trends in medical management of men with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic hyperplasia. Urology 2013 Dec; 82(6): 1386?1392.
 • Tsujii T: Comparison of prazosin, terazosin and tamsulosin in the treatment of symptomatic benign prostatic hyperplasia: A short-term open, randomized multicenter study. Int J Urol 2000; 7: 199?205.
 • Chapple CR: A comparison of varying a-blockers and other pharmacotherapy options for lower urinary tract symptoms. Rev Urol 2005; 7: 22?30.
 • Nickel JC, Sander S, Moon TD? A meta-analysis of the vascular-related safety profile and efficacy of alpha-adrenergic blockers for symptoms related to benign prostatic hyperplasia. Int J Clin Pract 2008; 62: 1547?1559.
 • Bird ST, Delaney JA, Brophy JM, et al.: Tamsulosin treatment for benign prostatic hyperplasia and risk of severe hypotension in men aged 40-85 years in the United States: risk window analyses using between and within patient methodology. BMJ 2013 Nov 5; 347: f6320.
 • Mancia G, De Backer G, Dominiczak A, et al.: 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Manage- ment of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the Euro- pean Society of ardiology (ESC). J Hypertens 2007; 25: 1105?1187.
 • Tykarski A, Borkowski A, Filipiak KJ, et al.: Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjenta z towarzyszącym łagodnym rozrostem stercza. Punkt widzenia hipertensjologa i urologa. Nadciśnienie Tętnicze 2009, tom 13, nr 5, s. 341?348.
 • Hellstrom WJ, Sikka SC: Effects of acute treatment with tamsulosin versus alfuzosin on ejaculatory function in normal volunteers. J Urol 2006; 176: 1529?1533.
 • Wolters JP, Hellstrom WJ: Current concepts in ejaculatory dysfunction. Rev Urol 2006; 8 (4 Suppl): 18?25.
 • Chatziralli IP, Sergentanis TN: Risk factors for intraoperative floppy iris syndrome: a meta-analysis. Ophthalmology 2011; 118: 730?735.>
 • Haridas A, Syrimi M, Al-Ahmar B, et al.: Intraoperative floppy iris syndrome (IFIS) in patients receiving tamsulosin or doxazosin-a UK-based comparison of incidence and complication rates. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2013; 251: 1541?1245.
 • Chang DF, Campbell JR, Colin J, et al.: Prospective Masked Comparison of Intraoperative Floppy Iris Syndrome Severity with Tamsulosin versus Alfuzosin. Ophthalmology 2014 Apr; 121(4): 829?834.
 • McConnell JD, Roehrborn CG, Bautista OM, et al.: The long-term effect of doxazosin, finasteride, and combination therapy on the clinical progression of benign prostatic hyperplasia. N Engl J Med 2003; 349: 2387?2398.
 • Montorsi F, Roehrborn C, Penit JG: The effects of dutasteride or tamsulosin alone and in combination on storage and voiding symptoms in men with lower urinary tract symptoms (LUTS) and benign prostatic hyperplasia (BPH): 4-year data from the Combination of Avodart and Tamsulosin (CombAT) study. BJU Int 2011; 107: 1426?1431.
 • Kaplan SA, Roehrborn CG, Rovner ES, et al. : Tolterodine and tamsulosin for treatment of men with lower urinary tract symptoms and overactive bladder: a randomized controlled trial. JAMA. 2006 Nov 15; 296: 2319?2328.
 • Costabile RA, Steers WD: How can we best characterize the relationship between erectile dysfunction and benign prostatic hyperplasia? J Sex Med 2006; 3: 676?681.
 • Nicolosi A, Moreira ED Jr, Shirai M, et al. : Epidemiology of erectile dysfunction in four countries: Cross-national study of the prevalence and correlates of erectile dysfunction. Urology 2003; 61: 201?206.
 • Braun M, Wassmer G, Klotz T, et al. : Engelmann U. Epidemiology of erectile dysfunction: Results of the ?Cologne Male Survey?. Int J Impot Res 2000; 12: 305?311.
 • El-Sakka AI: Lower urinary tract symptoms in patients with erectile dysfunction: Analysis of risk factors. J Sex Med 2006; 3: 144?149.
 • Elliott SP, Gulati M, Pasta DJ, et al. : Obstructive lower urinary tract symptoms correlate with erectile dysfunction. Urology 2004; 63: 1148?1152.
 • McVary K: Lower urinary tract symptoms and sexual dysfunction: Epidemiology and pathophysiology. BJU Int 2006; 97(suppl 2): 23?28.
 • Kim SW, Lee WC, Kim MT, et al.: Effects of low-dose tamsulosin on sexual function in patients with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic hyperplasia. Korean J Urol 2013 Oct; 54(10): 697?702.
 • Shelbaia A, Elsaied WM, Elghamrawy H, et al.: Effect of selective alpha-blocker tamsulosin on erectile function in patients with lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia. Urology 2013 Jul; 82(1): 130?135.
 • Singh DV, Mete UK, Mandal AK, et al.: A comparative randomized prospective study to evaluate efficacy and safety of combination of tamsulosin and tadalafil vs. tamsulosin or tadalafil alone in patients with lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia. J Sex Med 2014 Jan; 11(1): 187?196.