Przegląd Urologiczny 2014/2 (84) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2014/2 (84) > Organizacja oddziałów urologii jednego dnia i...

Organizacja oddziałów urologii jednego dnia i zakres ich działalności

Urologia jednego dnia jest sposobem leczenia zabiegowego zapewniającego wykonanie u pacjenta określonego zabiegu operacyjnego w minimalnym czasie (tzn. pacjenci są przyjmowani i wypisywani w ciągu 24 godzin). Pomysł opieki jednodniowej powstał ponad 10 lat temu i stał się alternatywą dla standardowej opieki szpitalnej.

W Polsce pacjenci mogą korzystać z takich oddziałów od kilku lat. Głównie są to oddziały chirurgii jednego dnia, w których wykonywane są procedury różnych spe­cjalności zabiegowych (ortopedii, laryngologii, oku­­listyki, urologii), ale również powstają samodzielne oddziały urologiczne wykonujące zabiegi w trybie jed­nodniowym.

Liczba zabiegów operacyjnych wykonywanych na świe­cie w ramach oddziałów chirurgii jednego dnia zdecy­dowanie wzrasta. Z ekonomicznego punktu widzenia działalność oddziałów jednodniowych jest korzystna zarówno dla systemu ochrony zdrowia, jak i dla pa­cjenta. Obniża koszty płatnika, znacznie skraca okres niezdolności do pracy pacjenta, zmniejszając koszty jego absencji oraz zmniejsza kolejki do dużych zabie­gów operacyjnych wykonywanych w oddziałach szpi­talnych w ramach pełnej hospitalizacji.

Chory leczony w systemie jednodniowym, ze względu na konieczność dostosowania procedury i sposobu jej wykonania do ograniczeń czasowych (pobyt do 24 go­dzin), jest chorym "wyselekcjonowanym". Ramy tej selekcji określają: brak lub pełne ustabilizowanie cho­rób współistniejących, świadoma zgoda pacjenta na określony zabieg i jednodniowy pobyt w szpitalu, moż­liwość opieki pooperacyjnej osób trzecich w domu pa­cjenta oraz szybki kontakt i dostęp do lekarza specjali­sty w razie powikłań.

O "zielonym świetle" dla zabiegów urologicznych wy­konywanych w trybie jednodniowym decydują dwa czynniki. Są to: nowoczesne metody znieczulenia oraz gwałtowny rozwój mało inwazyjnych technik opera­cyjnych. Stosowanie nowoczesnych leków anestetycz­nych o krótkim okresie półtrwania, udoskonalenie technik anestezji regionalnej oraz umiejętność przewi­dywania i zwalczania powikłań operacyjnych pozytyw­nie wpłynęły na rozwój chirurgii krótkoterminowej. Dopełnieniem zdobyczy anestezjologii jest wprowa­dzenie oraz rozwój endoskopii i laparoskopii opera­cyjnej. Zabiegi endoskopowe wykorzystujące dostęp przez cewkę moczową oraz zabiegi laparoskopowe mi­nimalizujące przezskórny dostęp operacyjny znalazły stałe miejsce w ofercie zabiegów urologicznych.

W Polsce jest kilkanaście samodzielnych oddziałów urologii jednego dnia mających kontrakt z Narodo­wym Funduszem Zdrowia. Pozostałe to prywatne ga­binety lub oddziały wykonujące zabiegi komercyjnie bądź mające częściowe kontrakty z NFZ na wybrane procedury (np. ESWL).

Urologia jednego dnia wymaga bardzo starannego kwalifikowania pacjentów, w tym wykonania szere­gu badań diagnostycznych. Optymalnym rozwiąza­niem organizacyjnym jest prowadzenie pacjenta przez jednego lekarza specjalistę od momentu rozpoznania schorzenia, poprzez kwalifikację i przeprowadzenie operacji, aż po kontrole w okresie pooperacyjnym. Ten schemat pozwala nie tylko na pełne poznanie historii choroby pacjenta, ale również na samokontrolę proce­su diagnostyczno-terapeutycznego.

Katalog procedur zabiegowych kontraktowanych z NFZ, które mogą być wykonywane w trybie jednodniowym, zawiera zabiegi endoskopowe, laparoskopowe i ope­racyjne z zakresu urologii. Tak naprawdę ogranicze­niem do wykonania danej procedury w trybie jedno­dniowym jest ogólny stan pacjenta, doświadczenie anestezjologa i operatora oraz możliwości techniczne oddziału. Zabiegi wykonywane w trybie jednego dnia powinny spełniać szereg warunków:

 • możliwość wykonania zabiegu w godzinach rannych i południowych;
 • czas zabiegu nieprzekraczający 90 minut;
 • wykluczenie zabiegów w obrębie czaszki, klatki piersiowej oraz zabiegów wymagających przetacza­ nia krwi.

Zabiegi operacyjne przezcewkowe:

 • cystoskopia z pobraniem wycinka lub założeniem protezy moczowodowej - double J;
 • resekcja guza pęcherza moczowego;
 • rozcięcie zwężenia ujścia moczowodu (ureterocoele);
 • resekcja gruczolaka stercza (ze względu na minimal­ne krwawienie wykonywana techniką laserową lub bipolarną);
 • rozcięcie szyi uchyłka pęcherza moczowego;
 • rozcięcie zwężenia cewki moczowej;
 • kruszenie kamieni w pęcherzu moczowym;
 • kruszenie kamieni w moczowodzie;
 • diagnostyczna ureteroskopia z pobraniem wycinków z moczowodu.

Cystoskopia, "wypychana" obecnie przez NFZ do am­bulatorium, nadal jest wykonywana w szpitalach ze względu na aspekt finansowy. Natomiast wysoka wy­cena w katalogu procedur ambulatoryjnych biopsji przezodbytniczej stercza skłania wiele poradni urolo­gicznych do jej wykonywania w warunkach ambulato­ryjnych.

Urologiczne zabiegi endoskopowe wykonywane są naj­częściej w znieczuleniu przewodowym, ze względu na istotne zmniejszenie ilości powikłań w stosunku do znieczulenia ogólnego, mając na uwadze wiek cho­rych urologicznych. Znieczulenie podpajęczynówko­we pozwala na obniżenie dawek leków anestetycznych i pewniejszą blokadę segmentów krzyżowych.

Zabiegi laparoskopowe wykonywane w trybie jedno­dniowym to głównie operacja żylaków powrózka na­siennego oraz coraz częściej wykonywana operacja usunięcia torbieli nerkowych. Jeżeli chodzi o żyla­ki powrózka, to operacja tradycyjna metodą Palomo wykonywana w znieczuleniu podpajęczynówkowym z 4-centymetrowego dojścia operacyjnego wydaje się być równie skuteczna jak zabieg laparoskopowy. Na­ tomiast tradycyjne lędźwiowe dojście do nerki w ce­lu usunięcia torbieli 10-12 cm jest nieporównywal­ nie gorszym rozwiązaniem niż operacja "przez dziurkę od klucza". Zdecydowanie mniejszy uraz okołoopera­ cyjny, znacznie krótszy czas gojenia rany, brak powi­kłań w postaci relaksacji mięśni lub przepuklin oraz lepszy efekt kosmetyczny i szybki powrót do zdrowia określają operację laparoskopową w leczeniu torbie­li nerek jako postępowanie z wyboru. Podobne są ko­ rzyści z operacji laparoskopowego usunięcia kamienia z miedniczki nerkowej lub plastyki zwężenia podmied­niczkowego.

Jak już wspomniałem, wprowadzenie tych zabiegów na stałe do trybu jednodniowego zależy głównie od doświadczenia anestezjologa i operatora, możliwości technicznych oddziału oraz od poprawy ich wyceny przez NFZ.

W katalogu urologicznych procedur jednodniowych pozostają jeszcze zabiegi operacyjne na narządach płciowych oraz zabiegi mało inwazyjne w nietrzyma­niu moczu u kobiet.

Tematyka organizacji, zarządzania i efektywności le­ czenia urologicznego w trybie jednodniowym jest bar­dzo ciekawa, rozległa, a przede wszystkim przyszło­ściowa. Zachęcam do korespondencji i rozwinięcia zagadnień.dr n. med. Krzysztof Partyka
kierownik Oddziału Urologii Jednego Dnia
Krapkowickie Centrum Zdrowia

Wszystkich zainteresowanych tematem proszę o kontakt:
urospec.nysa@gmail.com