Przegląd Urologiczny 2014/2 (84) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2014/2 (84) > Stężenie testosteronu u pacjentów z...

Stężenie testosteronu u pacjentów z przerzutowopornym na kastrację rakiem stercza (mCRPC)

Jednym ze standardów leczenia przerzutowego opornego na kastrację raka stercza (mCRPC) jest terapia hormonalna, która ma na celu wyeliminowanie androgenów z krwi w drodze supresji osi podwzgórze-przysadkajądra lub/i poprzez zablokowanie receptorów androgenowych przez związki konkurujące z testosteronem i dihydrotestosteronem [1].

Streszczenie

Artykuł przedstawia obecny stan wiedzy dotyczącej optymalnego stężenia testosteronu u pacjentów z przerzutowym opornym na kastrację rakiem stercza (mCRPC). Czynnikiem odgrywającym istotną rolę w patogenezie mCRPC jest zwiększona wrażliwość komórek nowotworowych na bardzo niskie stężenie testosteronu, która jest spowodowana nadmierną ekspresją receptora androgenowego oraz mutacjami w jego obrębie. Odkrycie to doprowadziło do powstania koncepcji, że dotychczas traktowany jako hormono­oporny rak stercza jest mimo wszystko chorobą nadal zależną od stężenia androgenów. Z tego względu podstawowym celem terapii mCRPC jest zablokowanie osi androgen-receptor. Zamierzony efekt można osiągnąć poprzez maksymalnie zmniejszenie oddziaływania androgenów. W związku z tym podstawą strate- gii leczenia jest maksymalne zahamowanie produkcji testosteronu przez jądra w wyniku zastosowania analogów LHRH. Pomimo zastosowania nowych leków (abiraterone enzalutamide) w dalszym ciągu należy uwzględniać fakt, że oś podwzgórze-przysadka jądra jest aktywna i stanowi główne źródło testosteronu, dlatego też, pomimo niepowodzenia hormonoterapii pierwszego rzutu, podstawą skutecznej terapii jest nadal stosowanie analogów LHRH. Słuszność takiego założenia nie została dotychczas potwierdzona badaniami randomizowanymi. Niemniej prace retrospektywne, które oceniają efekty kontynuowania terapii hormonalnej u pacjentów z mCRPC, wskazują na poprawę długości przeżycia całkowitego u pacjentów stosujących analogi LHRH pomimo wystąpienia hormono­oporności.

Czynnikiem odgrywającym istotną rolę w patogene­zie mCRPC jest zwiększona wrażliwość komórek no­wotworowych na bardzo niskie stężenie testosteronu, która jest spowodowana nadmierną ekspresją recep­tora androgenowego oraz mutacjami w jego obrę­ bie [2]. Dowiedziono ponadto, że nawet śladowe ilo­ści androgenów pozwalają na aktywację zmutowanego i powielonego receptora androgenowego [3]. Odkry­cia powyższe doprowadziły do powstania koncep­cji, że dotychczas traktowany jako hormonooporny rak stercza jest mimo wszystko chorobą nadal zależ­ną od stężenia androgenów. Z tego względu podsta­wowym celem terapii mCRPC jest zablokowanie osi androgen-receptor. Zamierzony efekt można osiąg­nąć poprzez maksymalnie zmniejszenie oddziaływa­nia androgenów. W związku z tym podstawą strategii leczenia jest maksymalne zahamowanie produkcji te­stosteronu przez jądra w wyniku zastosowania analo­gów LHRH. W ostatních latach do praktyki klinicznej zostały wprowadzone nowe leki, które działają bezpo­średnio cytotoksycznie (docetaksel, kabazitaksel) lub prowadzą do dalszego obniżenia stężenia testosteronu w środowisku zewnętrznym komórki raka stercza po­przez blokadę produkcji testosteronu (abirateron). In­nym sposobem ograniczenia wpływu androgenów na komórkę raka jest zastosowanie leków (enzalutamid) blokujących efektywniej od bikalutamidu receptor an­drogenowy, a dalej transport kompleksu androgen-re­ceptor wewnątrz komórki i aktywację DNA. Pomimo zastosowania wspomnianych leków w dalszym ciągu należy uwzględniać fakt, że oś podwzgórze-przysad­ka jądra jest aktywna i stanowi główne źródło testo­ steronu, dlatego też pomimo niepowodzenia hormo­ noterapii pierwszego rzutu podstawą skutecznej terapii jest nadal stosowanie analogów LHRH. Słuszność ta­kiego założenia nie została dotychczas potwierdzona badaniami randomizowanymi. Niemniej prace retro­spektywne, które oceniają efekty kontynuowania te­rapii hormonalnej u pacjentów z mCRPC, wskazują na poprawę długości przeżycia całkowitego u pacjen­tów stosujących analogi LHRH pomimo wystąpie­ nia hormonooporności [4, 5]. Standardem leczenia w takiej sytuacji pozostaje kontynuacja terapii ka­stracyjnej. Obecny konsensus dotyczący skutecznego leczenia hormonalnego zakłada osiągnięcie stężenia testosteronu we krwi poniżej 50 ng/ml. Niemniej, wraz z pojawieniem się wyników badań klinicznych po­twierdzających wpływ tego czynnika na czas progresji choroby, optymalna wartość odcięcia dla testo­steronu stała się tematem debaty. Obecny poziom testostero­nu we krwi poniżej 50 ng/ml jest kwestionowany jako zbyt wysoki i postuluje się ustalenie niższego punktu odcięcia, wynoszącego 20 ng/ml. W retrospektyw­nej analizie oceniającej skuteczność analogu LHRH - tryptoreliny, podawanego pacjentom z przerzu­towym opornym na kastrację rakiem stercza co 3 miesiące, udowodniono, że ta forma leczenia pozwala uzyskać niższy poziom kastracyjny testosteronu (<20 ng/ml) u 95% pacjentów po 6 miesiącach terapii [6]. Jak wcze­śniej wspomniano, uzasadnieniem dla kontynuacji le­ czenia hormonalnego analogiem LHRH u pacjentów z mCRPC są badania III fazy zarówno z chemiotera­peutykami nowej generacji stosowanymi po niepowo­dzeniu hormonoterapii pierwszego rzutu, jak również z najnowszymi lekami hormonalnymi. We wszystkich badaniach klinicznych oceniających nowe terapie na­dal obowiązywała zasada uzyskania kastracyjnego po­ziomu testosteronu w wyniku stosowania analogów LHRH równolegle do stosowania nowych leków.

Możliwość skutecznego blokowania enzymów klu­czo­wych w syntezie androgenów stworzyła nowe możli­wości terapii hormonalnej. Przeprowadzone w 2011 roku przez de Bono wraz z zespołem randomizowane badanie III fazy porównało skuteczność abirateronu w skojarzeniu z prednizonem vs placebo + prednizon w terapii drugiego rzutu po niepowodzeniu chemiote­rapii docetakselem u pacjentów z mCRPC [7]. W ce­lu osiągnięcia jak najniższego stężenia androgenów do badania zakwalifikowano pacjentów, którzy kon­tynuowali terapię kastracyjną analogami LHRH, co było rejestrowane jako terapia skojarzona.

Enzalutamid jest kolejnym lekiem nowej generacji sto­sowanym po niepowodzeniu chemioterapii doce­takselem w leczeniu mCRPC, który prowadzi do blo­kady wewnątrzkomórkowego szlaku sygnałowego zależnego od receptora androgenowego: poprzez nie­odwracalny antagonizm do receptora androgenowe­go (pięciokrotnie silniej niż bikalutamid), hamowanie translokacji receptora androgenowego do jądra oraz zapobieganie wiązaniu się tego receptora z DNA i/lub koaktywatorów białkowych. Również w przypadku sto­sowania tego leku dążymy do uzyskania kastracyjnego poziomu testosteronu stosując analogi LHRH.

Tabela 1
Najważniejsze badania kliniczne oceniające efektywność poszczególnych metod leczenia w mCRPC

W ostatnim czasie pojawiło się wiele nowych leków, które przyczyniły się do wydłużenia czasu przeżycia oraz poprawy jakości życia w mCRPC (tab. 1). Nale­ży podkreślić, że ich stosowanie jest połączone z tera­ pią analogami LHRH. Argumentem za stosowaniem analogów LHRH jest między innymi brak badań, któ­re potwierdzałyby skuteczność najnowszych terapeu­tyków w monoterapii, czyli w sytuacji, kiedy nie osią­ gamy poziomu kastracyjnego testosteronu. Można przypuszczać, że najnowsze leki mogą nie być na ty­le efektywne, aby samodzielnie zablokować przebieg choroby przerzutowej, a stanowią istotną wartość do­daną w stosunku do terapii analogiem LHRH.lek. Tomasz Milecki
dr n. med. Andrzej Antczak
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kwias
Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej, Uniwersytet Medyczny, Poznań

prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki
Oddział Radioterapii Onkologicznej, Zakład Radioterapii

Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań

Piśmiennictwo

  • Hammerer P, Madersbacher S: Landmarks in hormonal therapy for prostate cancer. BJU Int 2012; 10: 2-29.
  • Buchanan G, Irvine RA, Coetzee GA, Tilley WD: Contribution of the androgen receptor to prostate cancer predisposition and progression. Cancer Metastasis Rev 2001; 20(3-4): 207-223.
  • Mostaghel EA, Montgomery B, Nelson PS: Castration-resistant prostate cancer: targeting androgen metabolic pathways in recurrent disease. Urol Oncol 2009; 27(3): 251-257.
  • Taylor CD, Elson P, Trump DL: Importance of continued testicular suppression in hormone-refractory prostate cancer. J Clin Oncol 1993; 11(11): 2167-2172.
  • Hussain M, Wolf M, Marshall E, Crawford ED, Eisenberger M: Effects of continued androgen-deprivation therapy and other prognostic factors on response and survival in phase II chemotherapy trials for hormone-refractory prostate cancer: a Southwest Oncology Group report. J Clin Oncol 1994; 12(9): 1868-1875.
  • Mounedji N, Lundstroem EA, Purcea P, Grosgurin P, Porchet HC: Efficacy of triptorelin in lowering serum testosterone (sT) in patients with advanced prostate cancer. J Clin Oncol 29: 2011; suppl 7; abstr 162.
  • de Bono JS, Logothetis CJ, Molina A, et al.: COU-AA-301 Investigators. Abiraterone and increased survival in metastatic prostate cancer. N Engl J Med 2011; 364(21): 1995-2005.