Przegląd Urologiczny 2013/4 (80) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2013/4 (80) > Analiza wybranych parametrów klinicznych u...

Analiza wybranych parametrów klinicznych u pacjentów po operacji radykalnej otwartej załonowej prostatektomii z powodu raka stercza w materiale własnym

Streszczenie nagrodzonej rozprawy doktorskiej

Rak gruczołu krokowego uważany jest obecnie za jeden z najważniejszych problemów medycznych dotykających męską populację. W związku ze stale rosnącą liczbą nowo zdiagnozowanych przypadków tej choroby w stadium ograniczonym do narządu oraz wciąż przynoszącą najlepsze wyniki odległe radykalną prostatektomią, uzasadnione jest znalezienie i przedstawienie najistotniejszych aspektów klinicznych wpływających na uzyskanie jak najlepszego końcowego efektu leczenia.

W operacjach onkologicznych najważniejszym punktem końcowym jest uzyskanie wyleczenia z choroby nowotworowej. Jednak rosnące oczekiwania pacjentów zmuszają nas również do zwrócenia bacznej uwagi na utrzymanie u nich po operacji wysokiej jakości życia.

Materiał stanowiło 307 pacjentów operowanych w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2000?2010, którzy zostali poddani otwartej, radykalnej załonowej prostatektomii z powodu raka stercza. Chorych poproszono o wypełnienie wystandaryzowanych ankiet (IIEF-5 oraz pad test) oceniających funkcje seksualne oraz stopień trzymania moczu, uzupełnionych o autorskie pytania na temat oceny doświadczeń pacjentów związanych z przebytą operacją. Uzupełnieniem danych ankietowych było wykonanie pełnego badania urodynamicznego oraz TRUS.

Zgromadzone dane uzupełniała charakterystyka pacjentów poddanych otwartej operacji radykal­nej pro­statektomii, a w szczególności ocena stopnia za­awansowania klinicznego nowotworu w korelacji z zaawansowaniem patomorfologicznym, ocena stanu marginesów chirurgicznych i zajęcia węzłów chłonnych, poziomu PSA przed operacją i po operacji oraz podstawowych danych epidemiologicznych.

Ostatnia część rozprawy dotyczy oceny subiektywnych doświadczeń pacjentów związanych z przebytą operacją oraz wpływu leczenia adjuwentowego na jakość życia po operacji. Korelacja zebranych danych z danymi klinicznymi pozwoliła sformułować liczne wnioski przydatne w codziennej pracy klinicznej.

Stopień zaawansowania klinicznego guza w porównaniu z oceną histopatologiczną był zgodny w 19,5% przypadków, natomiast niedoszacowany u 68% chorych. W raku niskiego, jak i średniego ryzyka odsetek pacjentów z łagodnymi zaburzeniami erekcji był

porównywalny ? wyniósł 10%. W grupie raka stercza wysokiego ryzyka u wszystkich operowanych chorych stwierdzono ciężkie zaburzenia erekcji; jest to grupa szczególnie narażona na wystąpienie tak nasilonych objawów. We wszystkich grupach ryzyka raka stercza efekt przyjmowania leku z grupy inhibitorów PDE-5 jest porównywalny, wynika z tego, iż przynależność do poszczególnych grup nie wpływa na efekt leczenia. Prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkiego stopnia nietrzymania moczu u pacjentów z rakiem stercza średniego oraz wysokiego ryzyka wynosi odpowiednio 8% i 6%. Blisko 90% badanych pacjentów było zadowolonych z efektów leczenia operacyjnego i rekomendowaliby ten sposób postępowania innym chorym.

Wyniki zawarte w rozprawie pozwalają odpowiednio kwalifikować i przygotować pacjentów z rakiem stercza do planowanego leczenia.

dr n. med. Kamil Muc
Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bar