Przegląd Urologiczny 2013/1 (77) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2013/1 (77) > Sprawozdanie z 20th Meeting of the EAU Section...

Sprawozdanie z 20th Meeting of the EAU Section of Urological Research (ESUR)

Strasburg, 25-27 października 2012 r.


W dniach 25−27 października ub.r. w Strasburgu we Francji odbył się 20th Meeting of the EAU Section of Urological Research (ESUR). Na miejsce obrad wybrano Palais des Congres − centrum kongresowe położone blisko oficjalnej siedziby Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

ESUR istnieje od ponad 25 lat. Spotkania ESUR odbywają się co dwa lata, ich celem jest stworzenie forum do prezentacji i dyskusji zagadnień związanych z naukami podstawowymi w urologii. ESUR we współpracy z Amerykańskim Towarzystwem Badań Podstawowych w Urologii − SBUR (US Society for Basic Urological Research) organizuje również World Congress of Urological Research. Dziewiąty Światowy Kongres odbył się jesienią 2011 roku w Innsbrucku w Austrii. Warto nadmienić, że prezentowane były tam prace polskich badaczy.

W ubiegłorocznym spotkaniu wzięło udział około 350 osób z całego świata. Podczas trzydniowego spotkania wygłoszono 18 wykładów, przedstawiono 21 prac referowanych oraz zaprezentowano 116 plakatów.

Fotografia 1
Autorka z prof. Zoranem Culigiem, przewodniczącym 20th Meeting of The EAU Section of Urological Research

Program naukowy był dedykowany głównie badaniom nad rakiem stercza. Prelegenci skupili się między innymi na opisie roli receptora androgenowego w patogenezie raka stercza oraz przedstawieniu nowych możliwości terapii tego nowotworu (np. MDV3100 czy abirateron), a także problemów związanych z opornością na tego typu leczenie. Drugim tematem podjętym podczas spotkania były nowotwory jądra oraz pęcherza moczowego.

Uroczystość otwarcia poprowadzili prof. Zoran Culig (Austria), prof. Alexandre de la Taille (Francja), dr Guido Jenster (Holandia), dr Jocelyn Ceraline (Francja) oraz prof. Didier Jacqmin (Francja). Po inauguracji rozpoczęło się sympozjum pod patronatem PRO-NEST (Marie Curie Initial Training Network finansowany przez UE z 7. Programu Ramowego − jest to program przeznaczony dla młodych naukowców zgłębiających tematykę raka stercza). Celem naukowym tego projektu jest poznanie etiopatogenezy tego nowotworu, identyfikacja nowych biomarkerów oraz celów terapeutycznych pomocnych w zakresie monitorowania i leczenia tej choroby.

Sympozjum poprowadzili dr Guido Jenster (koordynator programu PRO-NEST) i prof. Anders Bjartell (Szwecja). W tej części wykłady wygłosiło wielu wybitnych naukowców.

Prof. John Isaacs (Johns Hopkins Medical Institutions; USA) przedstawił drogę swojej kariery naukowej (badania nad rakiem stercza), pokazując, jak można przełożyć teorię na praktykę. Profesor wielokrotnie podczas wykładu podkreślał, że nie jest to możliwe bez zaangażowania i chęci współpracy ze strony różnych ośrodków zajmujących się zgłębianiem wiedzy w danej dziedzinie.

Dr Karen Knudsen (Thomas Jefferson University; USA) wykład dotyczący wpływu aktywności receptora androgenowego na cykl komórkowy w kontekście raka stercza wygłosiła za pośrednictwem Skype′a. Niestety, z powodu pogody nie udało się jej dojechać do Strasburga.

Dr Marianne Sadar (Michael Smith Genome Sciences Centre; Kanada) również przedstawiła wykład poświęcony receptorowi androgenowemu. Skupiła się na dokładnym wyjaśnieniu budowy tego receptora, podkreślając rolę domeny regulującej transkrypcję (N-therminal domain − NTD) w prawidłowym funkcjonowaniu białka AR, a tym samym pokazała nowe możliwości w blokowaniu aktywności tego receptora (nowy cel terapeutyczny raka stercza).

Fotografia 2
Sesja plakatowa

Prof. Robert Reiter (avid Geffen School of Medicine at UCLA; USA) zrelacjonował z perspektywy klinicysty możliwości, jakie dają komórki macierzyste w kontekście kliniki, diagnostyki oraz leczenia raka stercza.

Dr Scott Tomlins (University of Michigan; USA) skupił się na molekularnych podtypach raka stercza. Podkreślał również istotę zrozumienia przez badaczy zagadnień związanych z kliniką i odwrotnie − zrozumienia przez klinicystę roli badacza. Jest to bardzo istotna kwestia, jeżeli chcemy prowadzić rzetelne badania naukowe, z których wypływać będą konkretne wnioski.

Po krótkiej przerwie swoje badania nad rakiem stercza zaprezentowała piątka młodych naukowców będących członkami PRO-NEST, a następnie odbyła się dwugodzinna sesja plakatowa w całości poświęcona badaniom nad tym nowotworem. Dzień zakończył się przyjęciem powitalnym, które odbyło się w jednej z sal Palais des Congres.

Fotografia 3
Palais des Congres w którym odbyło sie spotkanie

Drugi dzień kongresu również prawie w całości poświęcony był rakowi stercza. O godzinie 9.00 rozpoczęło się sympozjum pod patronatem ESUR i ARTP (French Association for Research in Prostate Tumours). Dwa pierwsze wykłady I sesji plenarnej ponownie podejmowały temat receptora androgenowego. Zarówno dr Greg Brooke (Imperial College, Department of Surgery & Cancer; Wielka Brytania), jak i prof. Aria Baniahmad (Institut für Humangenetik; Niemcy) kontynuowali zagadnienia związane z wyciszaniem tego receptora w raku stercza. Przed planową przerwą wystąpił jeszcze dr Frank Claessens (University of Leuven; Belgia) z wykładem dotyczącym komórek LNCaP oraz antagonistów receptora androgenowego.

Następnie zaprezentowali się prof. Alexandre de la Taille (Université Paris Val-de-Marne; Francja), prof. Lambertus Kiemeney (Department of Urology, Radboud University Medical Centre; Holandia) oraz prof. Maxime Bouchard (Department of Biochemistry, McGill University; Kanada). Wykład profesora de la Taille′a miał na celu uaktualnienie wiedzy o najważniejszych biomarkerach użytecznych w diagnostyce i monitorowaniu raka stercza. Podkreślał fakt, iż z punktu widzenia pacjenta biomarkery są dużo lepszym wyborem ze względu na zdecydowanie mniejsze ryzyko powikłań, takich jak infekcje czy sepsa, które mogą pojawić się po biopsji gruczołu krokowego.

Bardzo interesujący wykład wygłosił również prof. Kiemeney. Dotyczył on epidemiologii raka pęcherza moczowego, ale z punktu widzenia genetyki. Profesor zwrócił uwagę na fakt, iż wystąpienie raka pęcherza moczowego jest swego rodzaju kombinacją kilku „zdarzeń”. Z jednej strony mamy narażenie na czynniki środowiskowe, ale z drugiej strony są przecież predyspozycje genetyczne rzutujące na wrażliwość osobniczą do zachorowania na chorobę nowotworową. Oznacza to, że podatność na obecność substancji kancerogennych w dużym stopniu związana jest z osobniczym tłem genetycznym, a znajomość tego tła pozwoli w przyszłości na identyfikację markerów genetycznych pomocnych w monitorowaniu choroby.

Jako ostatni w tej sesji plenarnej wystąpił prof. Maxime Bouchard z wykładem o antyonkogennej roli czynnika Gata3 (czynnik transkrypcyjny) w raku stercza. Badania prowadzone przez członków jego grupy badawczej wykazały, że czynnik ten ma wartość predykcyjną w kontekście wystąpienia wznowy raka stercza i progresji choroby.

Drugiego dnia kongresu zaprezentowało się również ośmiu młodych naukowców. W 15-minutowych wystąpieniach prezentowali wyniki badań nad rakiem stercza. Pozostali uczestnicy mieli szansę przedstawić swoje prace w sesji plakatowej, w której zaprezentowano 45 posterów.

Trzeci dzień kongresu dedykowany był nowotworom jąder oraz pęcherza moczowego. III sesję plenarną rozpoczął prof. Peter Alberts (Department of Urology, Düsseldorf University; Niemcy), poruszając tematy związane z diagnostyką oraz leczeniem nowotworów jąder. Jednocześnie kładł on duży nacisk na jakość opieki sprawowanej nad pacjentem. Po ciekawej dyskusji kolejnym mówcą była dr Janet Shipley (The Institute of Cancer Research, Royal Cancer Hospital; Wielka Brytania), która również skupiła się na nowotworach jąder.

Fotografia 4
Doktor Ewa Borkowska prezentowała swoją pracę na II sesji plakatowej

Po krótkiej przerwie na kawę rozpoczęła się część poświęcona rakowi pęcherza moczowego. Bardzo ciekawy wykład wygłosił dr Keith Chan (The Scott Department of Urology, Baylor College of Medicine; USA). Dotyczył on doświadczeń jego grupy badawczej związanych z badaniami nad nowotworową komórką macierzystą (cancer stem cell − CSC) w rakach urotelialnych. Jego zespół uważa, że dalsze badania nad tym zagadnieniem mogą doprowadzić do dokładniejszego poznania patogenezy i biologii urotelialnego raka pęcherza moczowego, co w przyszłości może pomóc w prognozowaniu przebiegu choroby oraz w ustalaniu terapii celowanej.

Ostatnim tego dnia mówcą był dr Imran Ahmad (Institute of Cancer Sciences, University of Glasgow; WielkaBrytania). Jego wykład dotyczył zagadnień związanych ze ścieżką sygnałową Wnt w rakach pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Ścieżka ta ma szczególne znaczenie w przerzutowych rakach pęcherza. Wiedza ta w przyszłości może pozwolić na zastosowanie nowego podejścia terapeutycznego u chorych, u których nastąpiła aktywacja ścieżki Wnt.

W ostatniej przewidzianej w programie sesji plakatowej prezentowane były prace związane z rakiem pęcherza moczowego, jąder oraz nerki, w tym również dwie prace z Polski (powstałe dzięki współpracy Zakładu Genetyki Klinicznej UM w Łodzi z urologami z Łodzi, Łaska i Bełchatowa): „Identification of homogenous groups of bladder cancer patients with Kohonen artificial neural network” oraz „The significance of Ala179Thr polymorphism in WWOX gene in the bladder cancer development”.

Na zakończenie spotkania wykład wygłosił prof. Craig Robson (Northern Institute for Cancer Research, Newcastle University; Wielka Brytania), tegoroczny laureat nagrody im. Dominiqu′a Chopina. Jest to nagroda przyznawana za całokształt osiągnięć w badaniach podstawowych lub klinicznych w urologii. Profesor otrzymał ją za wkład w badania nad koaktywatorami receptora androgenowego.

20th Meeting of the EAU Section of Urological Research poświęcony był niezwykle istotnym zagadnieniom, które przyciągnęły uwagę naukowców z całej Europy, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Kanady. Uczestnictwo w tym spotkaniu dało możliwość poznania kolegów z innych ośrodków, wymiany doświadczeń, poszerzenia horyzontów, a także nawiązania współpracy. Dla młodego naukowca jest to niepowtarzalna okazja do porozmawiania ze światowymi autorytetami w danej dziedzinie i pogłębienia wiedzy w sympatycznej atmosferze. Należy też dodać, że spotkania organizowane przez ESUR przyciągają coraz większą uwagę lekarzy urologów, których zainteresowanie naukami podstawowymi w urologii z roku na rok jest coraz większe.


mgr Magdalena Traczyk
Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
kierownik katedry: prof. dr hab. n. med. Bogdan Kałużewski