Przegląd Urologiczny 2013/1 (77) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2013/1 (77) > Autotransplantacja nerki jako metoda leczenia...

Autotransplantacja nerki jako metoda leczenia całkowitego jatrogennego uszkodzenia moczowodu


Streszczenie
Uszkodzenia moczowodu stanowią mniej niż 1% wszystkich urazów układu moczowo−płciowego. W 75% przypadków powikłania te mają charakter jatrogenny. W celu zaopatrzenia uszkodzeń moczowodu stosuje się różne zabiegi naprawcze, których dobór uzależniony jest od lokalizacji urazu oraz od długości uszkodzenia moczowodu. W przypadkach całkowitego uszkodzenia moczowodu zalecane jest zastąpienie go wstawką jelitową lub wykonanie autotransplantacji nerki. W naszym materiale przedstawiamy dwóch pacjentów z jatrogennym uszkodzeniem moczowodu, które było skutkiem mało inwazyjnego leczenia kamicy moczowodowej. U obydwu pacjentów, którzy trafili do naszego oddziału z innych ośrodków, wykonaliśmy autotransplantację nerki. Przebieg zabiegu jak i stan po operacji obu pacjentów był bez powikłań. Pacjenci zostali wypisani z oddziału z prawidłowo funkcjonującymi przeszczepionymi własnymi nerkami. Autotransplantacja nerki jest optymalną formą leczenia stosowaną w przypadku całkowitego uszkodzenia moczowodu, ponieważ pozwala zachować prawidłowe funkcje organu oraz najbardziej fizjologiczny odpływ moczu. W przeciwieństwie do wstawki jelitowej, nie dochodzi tutaj do nadmiernej produkcji śluzu, zaburzeń w gospodarce elektrolitowej, bakteriomoczu i refluksu pęcherzowo−jelitowego.

Uszkodzenia urazowe moczowodów stanowią mniej niż 1% wszystkich urazów układu moczowego. Najczęściej do uszkodzeń jatrogennych dochodzi podczas operacji ginekologicznych i urologicznych.

Uszkodzeniu najczęściej ulega jedna trzecia dolnej części moczowodu. Również operacje naczyniowe i operacje na jelicie grubym mogą być przyczyną urazów moczowodów. Wprowadzenie endoskopowych metod rozkruszania złogów (URS, PCNL) spowodowało wzrost liczby jatrogennych uszkodzeń moczowodu w oddziałach urologicznych [12]. W przypadku całkowitego uszkodzenia moczowodu metodą z wyboru jest zastąpienie brakującego odcinka moczowodu wstawką jelitową, bądź − w wybranych przypadkach − autotransplantacja nerki [2]. W zależności od lokalizacji uszkodzenia moczowodu dzieli się na: wysokie, środkowe, dolne oraz całkowite [2]. Podstawowe kryterium tego podziału stanowi unaczynienie moczowodu (ryc. 1). Uszkodzenie tkanki tłuszczowej oraz naczyń wnęki i miedniczki nerkowej może doprowadzić do niedokrwienia i martwicy całego moczowodu.

Istnieje wiele technik operacji naprawczych uszkodzonego moczowodu, a wybór jednej z nich uzależniony jest od miejsca i długości uszkodzenia moczowodu. W uszkodzeniach górnego odcinka wykonuje się najczęściej zespolenie moczowodowo−moczowodowe, zespalając ze sobą odświeżone końce moczowodu. W uszkodzeniach miedniczki nerkowej i górnego odcinka moczowodu wykonuje się zespolenie moczowodu z dolnym kielichem nerki. W przypadku rozległego ubytku moczowodu wykorzystuje się pozaotrzewnowe zespolenie uszkodzonego odcinka moczowodu koniec do boku z drugim moczowodem [2].

W przypadku uszkodzenia środkowego odcinka moczowodu wykonuje się zespolenie moczowodowo−moczowodowe lub operację Boari″ego polegającą na wytworzeniu uszypułowanego płata pęcherza moczowego i zespoleniu go z moczowodem [2].

Przy niewielkim uszkodzeniu dolnego odcinka moczowodu wykonuje się zespolenie moczowodowo−pęcherzowe. Możemy również użyć techniki psoas hitch, która polega na uruchomieniu pęcherza, przymocowaniu go do mięśnia biodrowo−lędźwiowego i wszczepieniu do niego kikuta uszkodzonego moczowodu [2]. Przy całkowitym uszkodzeniu moczowodu, gdy nie ma możliwości zastosowania jednej z powyższych technik, zalecane jest zastąpienie uszkodzonego moczowodu wstawką jelitową bądź wykonanie autotransplantacji nerki [2]. Założenie stałej przetoki nerkowej lub usunięcie nerki stanowi ostateczną metodę leczenia całkowitego uszkodzenia moczowodu.

Rycina 1
Unaczynienie moczowodu:

Ryc1.Unaczynienie moczowodu:
1 − miedniczka i bliższy odcinek moczowodu otrzymują ukrwienie od gałązek wnękowych t. nerkowej oraz bezpośrednio od t. głównej;
2 − odcinek środkowy moczowodu jest unaczyniony przez tt. zaopatrujące bliższy i dalszy odcinek moczowodu (krążenie oboczne);
3, 4 − odcinek miedniczy moczowodu otrzymuje ukrwienie z tt. biodrowych i tt. pęcherzowych.


Rycina 2
Zdjęcie przeglądowe. Cień uwapniony w rzucie lewego moczowodu na wysokości L3−L4

Autotransplantacja nerki polega na wycięciu tego narządu z jego pierwotnego położenia z zachowaniem naczyń oraz możliwie najdłuższego odcinka moczowodu. Na tak zwanym zimnym stoliku nerka jest przepłukiwana odpowiednim roztworem izotonicznym w celu pozbycia się elementów morfotycznych krwi i niedopuszczenia do powstania w niej mikrozakrzepów. W ostatnim etapie nerka jest umieszczana w okolicy prawego bądź lewego dołu biodrowego, a jej naczynia są zespalane z naczyniami biodrowymi. Moczowód zaś zespalany jest z pęcherzem moczowym w zależności od preferencji operatora.

Historia autotransplantacji nerki
Pierwszą autotransplantację nerki na świecie wykonał James D. Hardy w 1963 roku w szpitalu uniwersyteckim w Missisipi u pacjenta ze zwężeniem prawego moczowodu spowodowanym wcześniejszym zespoleniem moczowodowo−moczowodowym po jego uszkodzeniu w czasie operacji wszczepiania protezy naczyniowej aorty brzusznej. Operację wykonano stosując rozległe cięcie powłok brzusznych pomiędzy łukiem żebrowym a spojeniem łonowym. Uwidoczniono naczynia nerkowe i zwężony odcinek prawego moczowodu na wysokości kręgu L4, który podwiązano i odcięto. Następnie dwukrotnie podwiązano tętnicę nerkową i odcięto ją od aorty brzusznej. Żyłę nerkową wycięto z fragmentem ściany żyły głównej dolnej, co miało zapewnić szersze zespolenie z żyłą biodrową zewnętrzną. Nerkę przepłukano roztworem zimnej glukozy z heparyną, aby zapobiec powstaniu mikrozakrzepów. W pierwszej kolejności zespolono żyłę nerkową z żyłą biodrową zewnętrzną koniec do boku, a następnie tętnicę nerkową z tętnicą biodrową zewnętrzną również koniec do boku. Aby ocenić przepływ nerkowy, podano do tętnicy biodrowej zewnętrznej kontrast i wykonano zdjęcie RTG, uzyskując obraz prawidłowego nefrogramu. Moczowód rozcięto na długości 5 mm i wszczepiono go do pęcherza moczowego. Renoscyntygrafia wykonana kilka dni po zabiegu potwierdziła prawidłową funkcję nerki przeszczepionej [3].

Opis autotransplantacji nerki w Polsce opublikował Tadeusz Krzeski w 1984 roku. Operację wykonano u 41−letniego pacjenta z nerką gąbczastą powikłaną kamicą moczową. W pierwszym etapie operacji wykonano nefrektomię lewostronną, odcinając naczynia nerkowe tuż przy aorcie. Następnie nerkę oziębiono, przepłukano i przygotowano do autotransplantacji. Na wysokości połączenia miedniczkowo−moczowodowego odcięto poszerzony moczowód, rozcięto miedniczkę na jej dolnej krawędzi przedłużając cięcie na dolny kielich. Odcięto dolny biegun nerki i usunięto złogi luźno leżące w miedniczce i kielichach. Nerkę wszczepiono w okolicę prawego dołu biodrowego. Tętnicę nerkową zespolono z tętnicą biodrową wewnętrzną koniec do końca, natomiast żyłę nerkową z żyłą biodrową zewnętrzną koniec do boku. Wykonano szerokie zespolenie miedniczkowo−kielichowo−pęcherzowe w celu łatwiejszego wydalania złogów z nerki gąbczastej do pęcherza moczowego [5].

Rycina 3
Urografia. Złóg na wysokości L3−L4 w lewym moczowodzie

Rycina 4
Wyciek środka cieniującego z moczowodu lewego oraz ubytek cienia w pęcherzu moczowym

Materiał i metoda

W Oddziale Urologii i Transplantacji Nerek Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi wykonano dwie autotransplantacje nerki u pacjentów z całkowitym jatrogennym uszkodzeniem moczowodu po zabiegu kruszenia złogu w moczowodzie metodą URS−L.

Chory E.B. lat 32 (WSS−10970/2011) leczony z powodu kamicy górnego odcinka moczowodu lewego (ryc. 2 i ryc. 3) za pomocą ureterorenoskopu. W trakcie kruszenia złogu doszło do uszkodzenia moczowodu. Próba endoskopowego założenia cewnika moczowodowego zakończyła się niepowodzeniem. Wykonano urografię, w której stwierdzono wypływ środka cieniującego do przestrzeni pozaotrzewnowej (ryc. 4). Pacjenta zakwalifikowano do zabiegu operacyjnego. Śródoperacyjnie stwierdzono rozległy moczokrwiak przestrzeni zaotrzewnowej schodzący do lewego dołu biodrowego. Dystalnego odcinka moczowodu nie zlokalizowano. Do miedniczki nerkowej wprowadzono cewnik Foleya przez kikut proksymalnego odcinka moczowodu i wyprowadzono na zewnątrz. Pacjenta przewieziono do Oddziału Urologii i Transplantacji Nerek Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi. W cystoskopii w miejscu lewego ujścia moczowodu stwierdzono tkanki martwicze otoczone obrzękniętą błoną śluzową. Badanie CT wykazało niewielkiego stopnia zastój w UKM nerki lewej (ryc. 5). Wykonano angio−CT 3D w celu oceny anatomii naczyń nerkowych. Stwierdzono pojedynczą lewą tętnicę nerkową (ryc. 6). Pacjenta zakwalifikowano do autotransplantacji nerki. Po wypreparowaniu, podwiązaniu i odcięciu tętnicy oraz żyły nerkowej pobrano nerkę, wykonano perfuzję schłodzonym płynem Ringera i przygotowano do przeszczepu na tzw. zimnym stoliku. Następnie zespolono naczynia nerkowe z naczyniami biodrowymi zewnętrznymi koniec do boku i nerkę ułożono w okolicy prawego dołu biodrowego. Moczowód zespolono zewnątrzpęcherzowo sposobem Lich−Gregoira, stosując drenaż wewnętrzny za pomocą cewnika podwójnie zagiętego (ryc. 7). Pacjenta wypisano w dziesiątej dobie po operacji. Ponownie został przyjęty w dwudziestej czwartej dobie w celu usunięcia cewnika podwójnie zagiętego oraz wykonania badań kontrolnych: urografii (ryc. 8), tomografii komputerokomputerowej (ryc. 9) i angio−CT 3D (ryc. 10). Badania wykazały prawidłową funkcję przeszczepionej nerki. Pacjenta wypisano do domu z prawidłowo funkcjonującą przeszczepioną nerką.

Chory R.K. lat 56 (WSS−8598/2012) z kamicą górnego odcinka moczowodu lewego, zakwalifikowany do rozkruszania złogu za pomocą ureterorenoskopu. Podczas zabiegu doszło do uszkodzenia moczowodu. Wykonano konwersję do zabiegu otwartego i rekonstrukcję moczowodu na cewniku podwójnie zagiętym. Pacjenta wypisano do domu z zaleceniem usunięcia cewnika w późniejszym terminie. Ponownie przyjęto pacjenta do oddziału po około dwóch miesiącach od zabiegu operacyjnego, w celu usunięcia cewnika moczowodowego. Po jego usunięciu wykonano urografię, uwidaczniając poszerzony górny odcinek moczowodu lewego o długości około 1 cm. Następnie pod kontrolą ureterorenoskopu, który wprowadzono na wysokość kręgu L4, podano kontrast do lewego moczowodu, jednak nie udało się go uwidocznić na całym przebiegu. Założono przetokę nerkową i wykonano pielografię zstępującą. Uwidoczniono układ kielichowo− miedniczkowy i około 5−centymetrowy odcinek poszerzonego moczowodu, który zwężał się lejkowato na wysokości kręgu L5. Poniżej zwężenia uwidoczniono prawidłowo zakontrastowany moczowód, z którego kontrast przechodził do pęcherza. Podjęto kolejną próbę ureterorenoskopii, w której nie udało się założyć drutu wiodącego ani sondy z powodu zbyt dużego odcinkowego zwężenia moczowodu. Pacjentowi zaproponowano odtworzenie moczowodu za pomocą wstawki jelitowej, jednak ze względu na wrzodziejące zapalenie jelita grubego w wywiadzie odstąpiono od tego zabiegu. U pacjenta wykonano angio−CT 3D naczyń nerkowych i skierowano go do Oddziału Urologii i Transplantacji Nerek WSS. im. M. Pirogowa w Łodzi. Pacjenta zakwalifikowano do autotransplantacji nerki. Wykonano nefrektomię i po odpowiednim przygotowaniu nerki wszczepiono ją w okolicę prawego dołu biodrowego, stosując typowe zespolenie naczyniowe jak w poprzednim przypadku. Pacjenta wypisano z oddziału w piętnastej dobie po operacji. Ponownie został przyjęty w trzydziestej czwartej dobie w celu usunięcia cewnika podwójnie zagiętego DJ oraz wykonania badań kontrolnych. Podobnie jak u poprzedniego pacjenta badania potwierdziły prawidłową funkcję nerki.

Rycina 5
Tomografia komputerowa. Niewielkiego stopnia zastój w UKM nerki lewej

Rycina 6
Angiografia. Pojedyncza lewa tętnica nerkowa

Dyskusja
Publikacji dotyczących autotransplantacji nerki w literaturze światowej jest niewiele. Pierwszym, który zastosował tę metodę był J.D. Hardy [3]. Przeszczepił on prawą nerkę do prawego dołu biodrowego. Zabieg wykonano z powodu zwężenia pooperacyjnego moczowodu. W przypadku naszego pierwszego pacjenta lewa nerka została przeszczepiona do prawego dołu biodrowego z powodu masywnego moczokrwiaka uniemożliwiającego przeszczepienie nerki po tej samej stronie. U drugiego pacjenta wybór miejsca był podyktowany lepszymi warunkami anatomicznymi w prawym dole biodrowym, jak również z powodu przebytej operacji po stronie lewej. Lutter i wsp. [6] wykorzystali autotransplantację nerki jako sposób leczenia po jatrogennym uszkodzeniu moczowodu podczas zabiegu URS. W opisywanym przypadku uszkodzeniu uległ prawy moczowód, a zakres urazu pozwolił na wszczepienie nerki po tej samej stronie, w okolice prawego dołu biodrowego. Neo i wsp. [7] wykonali autotransplantację nerki u pacjentki, u której podczas zabiegu laparoskopowego usuwania torbieli przypadkowo wycięto 9−centymetrowy odcinek lewego moczowodu. Ze względu na rozległość urazu i uszkodzenia tej okolicy podczas zabiegu autorzy, podobnie jak w naszych przypadkach, przeszczepili lewą nerkę do prawego dołu biodrowego. Sevmis i wsp. [9] wykonali pięć autotransplantacji nerek z powodu nadciśnienia tętniczego nerkopochodnego. U dwóch pacjentów tętnicę nerkową zespolili z tętnicą biodrową wewnętrzną koniec do końca. U jednego z pacjentów dwie tętnice płatowe zostały ze sobą połączone i następnie zespolone z tętnicą biodrową zewnętrzną koniec do boku. U kolejnego pacjenta z dwiema tętnicami płatowymi wykonano dwa osobne zespolenia tętnicze − jedno z tętnicą biodrową wewnętrzną koniec do końca i drugie z tętnicą biodrową zewnętrzną koniec do boku. U ostatniego pacjenta z trzema tętnicami płatowymi wykonano trzy oddzielne zespolenia koniec do końca z gałęziami tętnicy biodrowej wewnętrznej. U wszystkich opisywanych pacjentów żyłę nerkową zespalano, podobnie jak w naszych przypadkach, z żyłą biodrową zewnętrzną koniec do boku. Perumalla i Nicol [8] wykonali autotransplantacje nerki u 8 pacjentów. Drenaż wewnętrzny nerki za pomocą cewnika moczowodowego utrzymywali od 4 do 6 tygodni. W naszym materiale u pierwszego pacjenta cewnik został usunięty po 2 tygodniach od zabiegu, a u drugiego po 5 tygodniach. Krzeski i wsp. [5] usunęli gąbczastą nerkę powikłaną kamicą, a następnie, po usunięciu złogów, przeszczepili ją do prawego dołu biodrowego. Dla lepszego wydalania złogów wykonali szerokie zespolenie kielichowo− miedniczkowo−pęcherzowe. U obu pacjentów, u których wykonaliśmy autotransplantację nerki, długość nieuszkodzonego odcinka moczowodu pozwoliła na wykonanie zespolenia moczowodowo−pęcherzowego sposobem Lich−Gregoira dzięki umieszczeniu nerki w okolicy prawego dołu biodrowego. Hau i wsp. [4] wykonali sześć autotransplantacji nerek z powodu uszkodzenia moczowodu. W trzech przypadkach wystąpiły powikłania po operacji w postaci infekcji układu moczowego, ropnia miednicy oraz zakażenia rany. W naszym przypadku u żadnego z pacjentów nie wystąpiły powikłania pooperacyjne.

Przedstawiony sposób leczenia całkowitego uszkodzenia moczowodu skłania nas do zastanowienia się nad przydatnością autotransplantacji w urologii. W jakim przypadku takie postępowanie będzie optymalne dla pacjenta, a kiedy lepiej od niego odstąpić lub wybrać inną metodę leczenia. Jatrogenne urazy moczowodu mogą być potencjalnym powikłaniem każdej operacji otwartej lub zabiegu endoskopowego. Do uszkodzenia moczowodu dochodzi najczęściej podczas nieostrożnego usuwania kamienia lub jego fragmentów z moczowodu koszyczkiem Dormia. W każdym takim przypadku ważne jest wykonanie rewizji przestrzeni zaotrzewnowej, próba odnalezienia moczowodu, ocena rozległości jego uszkodzenia oraz, o ile to możliwe, wykonanie operacji naprawczej. Nie ma jednej optymalnej techniki operacji naprawczej, dlatego podejmując próbę naprawy, należy brać pod uwagę kilka sposobów zaopatrzenia uszkodzenia. Przy jej wyborze kierujemy się takimi czynnikami, jak: miejsce urazu, stopień ukrwienia uszkodzonego odcinka oraz rozległość uszkodzenia moczowodu. U większości pacjentów z niewielkim uszkodzeniem lub ubytkiem krótkiego odcinka postępowaniem z wyboru jest zespolenie odświeżonych końców moczowodu koniec do końca na cewniku moczowodowym. Drenaż wewnętrzny utrzymuje się do 6 tygodni [2].

W dystalnym uszkodzeniu moczowodu metodą z wyboru jest wszczepienie kikuta moczowodu do pęcherza moczowego. Technika ta może być połączona z przemieszczeniem pęcherza i umocowaniem go do mięśnia biodrowo−lędźwiowego, tzw. psoas hitch. Ten sposób postępowania zalecany jest w celu zaopatrzenia ubytku dolnego odcinka moczowodu o długości do 7 cm z drenażem wewnętrznym za pomocą cewnika DJ [2].

W przypadku bardziej rozległych urazów dystalnego odcinka moczowodu wykorzystuje się uszypułowany płat pęcherza moczowego (operacja Boari″ego). Dzięki niemu można zastąpić nawet 12−centymetrowy ubytek moczowodu. W przypadku połączenia technik Boari″ego i psoas hitch istnieje możliwość zastąpienia uszkodzonego moczowodu na długości 18 cm. W długich ubytkach odcinka lędźwiowego lub miedniczego moczowodu, gdy wyżej wymienione techniki nie są możliwe do wykonania lub zakończyły się niepowodzeniem, zaleca się wykonanie zespolenia końca uszkodzonego moczowodu do boku moczowodu przeciwnego [2]. Należy jednak pamiętać, że metoda ta jest obarczona wieloma powikłaniami, zaś głównym przeciwwskazaniem do jej wykonania jest kamica moczowa, a to właśnie w przebiegu jej leczenia najczęściej dochodzi do uszkodzenia moczowodu.

W przypadku gdy moczowód jest zniszczony na całej długości, leczenie operacyjne ogranicza się do autotransplantacji nerki, zastąpienia uszkodzonego moczowodu wstawką jelitową [2], założenia stałej przetoki nerkowej lub, najmniej korzystnej dla pacjenta, nefrektomii. Przy wyborze metody leczenia uwzględnić należy wiek chorego oraz jego ogólny stan zdrowia. U pacjentów w podeszłym wieku, obciążonych różnymi chorobami, z zachowaną prawidłową funkcją drugiej nerki postępowaniem czasowym z wyboru będzie założenie nefrostomii. Natomiast u pacjentów w młodym wieku powinno się przywrócić odpływ moczu do pęcherza za pomocą wstawki jelitowej lub autotransplantacji nerki. Większość autorów uważa wstawkę jelitową za metodę z wyboru przy całkowitym uszkodzeniu moczowodu [10]. Głównymi przeciwwskazaniami do jej wykonania są: niewydolność nerek z poziomem kreatyniny wyższym niż 2 mg/dl, przeszkoda podpęcherzowa, choroby zapalne jelit oraz popromienne zapalenie jelit [10].

Rycina 7
Cewnik podwójnie zagięty w moczowodzie nerki przeszczepionej

Rycina 8
Urografia. Przeszczepiona nerka lewa widoczna w okolicy prawego dołu biodrowego

Powikłania odlegle po zastosowaniu wstawki jelitowej to przede wszystkim nadprodukcja śluzu, absorpcja elektrolitów, która prowadzi do zaburzeń w gospodarce kwasowo−zasadowej oraz częsty bakteriomocz [6]. Jego obecność może doprowadzić do pogorszenia funkcji nerki, głównie w wyniku odpływu pęcherzowo− jelitowego i zakażenia wstępującego oraz większej skłonności do tworzenia się kamieni w drogach moczowych [7]. Ponadto, wykorzystując wstawkę jelitową, dochodzi do przerwania ciągłości przewodu pokarmowego, co może prowadzić do powikłań występujących po zabiegach na jelicie. Ostatnim powodem przemawiającym przeciwko wykorzystaniu wstawki jelitowej jest ryzyko nowotworzenia [10]. Może ono powstać wskutek przewlekłego stanu zapalnego wywołanego drażniącym działaniem moczu na błonę śluzową jelita, szczególnie w miejscu zespolenia.

W przypadku autotransplantacji od operatora wymagane są nie tylko umiejętności urologiczne (wykonanie nefrektomii, a właściwie pobranie nerki), ale również transplantologiczne z zakresu chirurgii naczyniowej przy wytwarzaniu zespoleń naczyniowych. Operacja ta powinna być wykonana w wysoce specjalistycznym ośrodku. Jak każdy zabieg operacyjny także autotransplantacja niesie ze sobą ryzyko powikłań. Po pobraniu nerki podczas jej niedokrwienia istnieje ryzyko rozwoju ostrej martwicy kanalikowej i niewydolności narządu. Kolejnym powikłaniem może być zakrzepica tętnicy lub żyły nerkowej w miejscu jej zespolenia z naczyniami biodrowymi, która nierozpoznana w porę może doprowadzić do utraty graftu. Innym powikłaniem, które może wymagać reoperacji, jest obecność dużego krwiaka w miejscu wszczepienia nerki lub martwica moczowodu. Mniej groźne jest zwężenie zespolenia tętniczego prowadzące do rozwoju nadciśnienia tętniczego. Nieszczelność zespolenia pęcherzowo−moczowodowego może prowadzić do zacieku moczu. Utrudnienie odpływu moczu z przeszczepionej nerki wskutek zwężenia moczowodu lub odpływ pęcherzowo− moczowodowy mogą niekorzystnie wpłynąć na czynność przeszczepionego narządu [11].

W przeciwieństwie do przeszczepu allogenicznego nie obserwuje się tworzenia zbiorników chłonki (limfocele) i rzadko dochodzi do pęknięcia nerki w wyniku odrzucania przeszczepu. Po autotransplantacji nie stosuje się leczenia immunosupresyjnego. Jednak większość autorów uważa, że operacja ta jest wskazana tylko w przypadku, gdy druga nerka nie jest w pełni wydolna i przy niepowodzeniu wszystkich innych operacji naprawczych, także przy braku możliwości zastąpienia moczowodu wstawką jelitową oraz u pacjentów z uszkodzeniem moczowodu jedynej nerki [10].

U naszych chorych zastosowano typowe zespolenie naczyń nerkowych tętniczych i żylnych z naczyniami biodrowymi zewnętrznymi koniec do boku, które wykonuje się również w przeszczepach allogenicznych. Dzięki takiemu zespoleniu dostatecznie duża ilość krwi jest dostarczana do nerki i zapewnia prawidłową perfuzję tego narządu. Istnieją różne metody zespoleń naczyniowych: zespolenie tętnicy nerkowej z tętnicą biodrową wewnętrzną, biodrową wspólną lub z aortą, jednak zespolenie z tętnicą biodrową zewnętrzną jest metodą z wyboru ze względu na optymalny kaliber tego naczynia oraz sprzyjające warunki anatomiczne [13].

Trudności techniczne w zespoleniu naczyń tętniczych w przypadku autotransplantacji wiążą się z tym, że tętnica nerkowa nie ma łatki Carella. Łatka ta jest opracowanym chirurgicznie fragmentem ściany aorty brzusznej w postaci kołnierzyka, dzięki któremu zespolenie naczynia biodrowego z tętnicą nerkową zakończoną tą łatką jest dużo łatwiejsze. Przy pobieraniu nerki od dawcy ze śmiercią mózgową pobieramy tętnicę wraz ze ścianą aorty, co daje możliwość wykonania łatki Carella i ułatwia zespolenie tętnicy nerkowej koniec do boku ze ścianą tętnicy biodrowej zewnętrznej lub wspólnej [11].

Rycina 9
Tomografia komputerowa. Przeszczepiona nerka lewa w prawym dole biodrowym

Bardzo istotny jest sposób odprowadzenia moczu do pęcherza moczowego. Gdy odcinek moczowodu jest dostatecznie długi, wszczepiamy go do pęcherza moczowego określoną techniką. W naszym oddziale preferujemy antyrefluksową metodę Lich−Gregoira połączoną z drenażem wewnętrznym za pomocą cewnika podwójnie zagiętego. Jeżeli moczowód jest za krótki lub jest w całości uszkodzony, należy wykonać zespolenie miedniczkowo−pęcherzowe lub kielichowo−pęcherzowe. Niestety, metoda ta często powoduje odpływ moczu, który w połączeniu z zakażeniem w układzie moczowym może upośledzić czynność graftu. U naszego pierwszego pacjenta kikut moczowodu sięgał do dolnego bieguna nerki, więc był wystarczająco długi, aby bez problemu wszczepić go do pęcherza moczowego w okolicy talerza biodrowego.

Bardzo ważnym czynnikiem jest czas, jaki upływa od momentu uszkodzenia moczowodu do operacji naprawczej. Im jest dłuższy, tym warunki śródoperacyjne są trudniejsze. Wiąże się to przede wszystkim z wpływem zacieku moczowego na sąsiednie tkanki, a w szczególności na naczynia krwionośne. Mocz w warunkach fizjologicznych jest jałowy, jednak ma on działanie drażniące na inne, niż urothelium, tkanki. W momencie, kiedy wypływa on poza uszkodzony moczowód, rozsuwa okoliczne tkanki i zapoczątkowuje proces zapalny, który w rezultacie prowadzi do wytworzenia twardej tkanki bliznowatej w pobliżu nerki i moczowodu. Jest to szczególnie niekorzystne przy preparowaniu, kiedy oddzielenie moczowodu od otaczających tkanek może prowadzić do uszkodzenia zaopatrujących go naczyń. Inny problem pojawia się, gdy zaciek moczowy szerzy się drogą pozaotrzewnową w kierunku dołu biodrowego i obejmuje swoim zasięgiem naczynia biodrowe. Ich przydanka staje się twarda i występuje problem przy preparowaniu takich naczyń, jak również przy późniejszym ich zespalaniu z naczyniami nerki.

W przypadku pierwszego pacjenta z uszkodzeniem lewego moczowodu i rozległym moczokrwiakiem schodzącym do lewego dołu biodrowego zdecydowaliśmy się wszczepić nerkę do prawego dołu biodrowego, ponieważ pozostałości moczokrwiaka niekorzystnie wpłynęłyby na procesy gojenia się zespolenia naczyniowego po stronie lewej. U tego pacjenta czas od uszkodzenia moczowodu do autotransplantacji nerki wyniósł 2 tygodnie. U drugiego pacjenta problemem było wypreparowanie moczowodu spośród ściśle przylegających do niego tkanek sąsiednich. Pacjent ten zaraz po uszkodzeniu moczowodu miał wykonaną operację naprawczą w postaci zespolenia moczowodowego koniec do końca. Czas, jaki upłynął od tego zabiegu do wykonania autotransplantacji nerki, wyniósł około 5 miesięcy, więc zdążyła się już wytworzyć wokół zespolenia moczowodowo−moczowodowego twarda tkanka bliznowata. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki ważne jest, aby czas od uszkodzenia moczowodu do wykonania autotransplantacji był możliwie jak najkrótszy.

Porównując autotransplantację z zastąpieniem moczowodu wstawką jelitową uważamy, że autotransplantacja zapewnia pacjentowi lepszą jakość życia i jest obarczona mniejszą liczbą powikłań odległych pod warunkiem, że jest ona przeprowadzona w ośrodku z dużym doświadczeniem w dziedzinie transplantacji nerek. Część autorów uważa autotransplantację nerki za standardową metodę leczenia w całkowitym uszkodzeniu moczowodu [1], która w dłuższej obserwacji bardziej oszczędza nerkę niż wstawka jelitowa.

Rycina 10
Angiografia 3D. Prawidłowo ukrwiona przeszczepiona nerka lewa w prawym dole biodrowym

Wnioski
 1. Autotransplantacja nerki może być przydatna u chorych z całkowitym uszkodzeniem moczowodu jedynej nerki.
 2. Autotransplantacja nerki zapewnia najbardziej fizjologiczny odpływ moczu i jest zabiegiem obarczonym mniejszą liczbą powikłań odległych w porównaniu do zastąpienia uszkodzonego moczowodu wstawką jelitową.
 3. Autotransplantacja nerki, mimo iż rzadko wykonywana, wydaje się stanowić alternatywne rozwiązanie dla innych metod leczenia operacyjnego całkowitego uszkodzenia moczowodu.


lekarz Wojciech Wyroślak
prof. dr hab. n. med. Józef Matych
dr n. med. Jerzy Żurek
dr n. med. Andrzej Święs
dr n. med. Barbara Krauze
lekarz Jacek Pietrzykowski
lekarz Agnieszka Skrzypek
lekarz Piotr Edyko
lekarz Paweł Jałmużna
lekarz Oskar Pietraszun

Oddział Urologii i Transplantacji Nerek
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
kierownik oddziału: prof. dr hab. n. med. Józef MatychPiśmiennictwo:
 1. Bentdal H., Sodal G.: Management of ureteral defects by autotransplantation of the kidney. J Amer. Med Ass. 1963; 184: 97−101. 3.
 2. Guidelines on Urological Trauma EUA 2009
 3. Hardy J. D.: High ureteral injury: Management by autotransplantation of the kidney J. Amer. Med. Ass. 1963;184:97−101.
 4. Hau H. M. i wsp.: Renal autotransplantation: A possibility in the treatment of complex renovascular diseases and ureteric injuries.
 5. Krzeski i wsp.: Autotransplantacja nerki gąbczastej powikłanej kamicą. Polski Przegląd Chirurgiczny 1984 ,56 ,5 501−506
 6. Lutter I., Molcan T.: Renal autotransplantation in irreversible ureteral injury. Bratisl Lek Listy 2002;103 (11): 437−439
 7. Neo E. N., MBBS, Zulkifli Z., MS, Sritharan S., FRCS, Lee B. C., MS, Nazri J., MS: Renal Autotransplantation After an Iatrogenic Left Ureteric Injury: Case report
 8. Perumalla C., Nicol D. L.: Renal autotransplantation for the management of complex ureteric defects. Austral. N Z J. Surg., 1998; 68: 376−79.
 9. Sevmis S., Karakayali H., Boyvat F., Aytekin C., Haberal M.: Renal Autotransplantation for the Treatment of Complex Renovascular Hypertension
 10. StephenY., Nakada I. MD, Thomas H.S., Hsu, MD Campbell−Walsh Urology, 10th Edition Chapter 41Management of Upper Urinary Tract Obstruction
 11. Zadrożny D. Powikłania chirurgiczne przeszczepiania nerek. Forum nefrologiczne 2012,vol.3,no 1,18−24
 12. Dobrowolski i wsp. Jak diagnozowano i leczono pourazowe całkowite przerwanie ciągłości moczowodów w Polsce w latach 1995−1999. Urologia Polska 2002/55/2.
 13. Transplantologia kliniczna, Wojciech Rowiński, Janusz Wałaszewski, − Książka wydawnictwa PZWL.2004