Przegląd Urologiczny 2012/5 (75) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2012/5 (75) > 10 lat CME-CPD w liczbach

10 lat CME-CPD w liczbach

W styczniu 2012 roku minęło dziesięć lat od wdrożenia systemu punktacji kredytowej CME-CPD w Polsce. Pierwsze podsumowanie na ten temat ukazało się w „Przeglądzie Urologicznym” nr 1/2012 i obejmowało zagadnienia takie jak: promocja systemu, listy intencyjne o wzajemnej współpracy PTU z EBU w ramach EU-ACME, koszty uczestnictwa w systemie, zasady funkcjonowania systemu. Opinie na temat CME-CPD wyrazili też uczestnicy systemu, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do dyskusji.

W czerwcu 2012 roku wszyscy polscy urolodzy - uczestnicy CME-CPD otrzymali dyplomy, raporty i prezent od Zarządu Głównego - publikację „Atlas laparoskopii urologicznej” pod redakcją Piotra Chłosty i Marcina Słojewskiego. Współautorzy „ Atlasu” otrzymali w prezencie książkę pt. „Podstawowe operacje urologiczne” pod redakcją Petera Albersa i Axela Heidenreicha. Każda książka została podstemplowana pamiątkową pieczątką „10 lat systemu CME-CPD w Polsce”. Do każdej publikacji dołączony został list od prezesa PTU, profesora Marka Sosnowskiego. Ostatnim akcentem w roku dziesięciolecia CME-CPD jest niniejszy tekst - analiza statystyczna na przestrzeni lat.

CME-CPD w latach 2002-2011

Uczestnictwo w systemie CME-CPD to gromadzenie punktów za ciągłą naukę i uaktualnianie wiedzy medycznej poprzez udział w akredytowanych (punktowanych) aktywnościach naukowych.

W grudniu 2011 roku do systemu CME-CPD należało 348 urologów zarejestrowanych za pośrednictwem Biura CME-CPD PTU - wśród nich 117 specjalistów z tytułem FEBU. Najwięcej uczestników systemu CME-CPD należy do Oddziału Mazowieckiego PTU (75) oraz do Oddziału Północno-Zachodniego PTU (61). Procentowo najmniej uczestników pochodzi z rejonu Dolnego Śląska (19).

Tabela 1
Liczby uczestników projektu CME-CPD w latach 2002-2011
Tabela 2
Akredytacje CME-CPD w latach 2002-2011

Porównując dane przedstawione w tabeli 1 można stwierdzić, że system CME-CPD cieszył się największym zainteresowaniem w latach 2008 (370 uczestników), 2007 (369 uczestników) i 2006 (368 uczestników). W roku 2006 aż 97% urologów uczestniczyło aktywnie, gromadząc punkty kredytowe. Rok 2006 był także rekordowy pod względem liczby akredytowanych imprez naukowych (tab. 2). Można śmiało stwierdzić, że umożliwienie uzyskania punktów na 31 akredytowanych imprezach znalazło swój wyraz w blisko stuprocentowej aktywności uczestników. Pod względem aktywności naukowej warto odnotować też rok 2009 z 92-procentową aktywnością.

W ciągu 10 lat odbyły się 192 akredytowane imprezy naukowe (tab. 2). Od roku 2008 liczba akredytacji zmniejszyła się. Powodem tego jest być może mniejsza liczba organizowanych imprez naukowych lub fakt, że organizatorzy wydarzeń naukowych rzadziej ubiegają się o ich akredytację.

Dokładną analizę aktywności naukowej uczestników systemu CME-CPD na przestrzeni lat przedstawia tabela 3. Każdego roku najwięcej osób gromadzi od 21 do 100 punktów rocznie - średnio rocznie to 63,7% uczestników. Największą grupę w tej kategorii - 69,2% stanowili uczestnicy w roku 2005. Niestety, wzrasta procent uczestników gromadzących od 1 do 20 punktów (często są to punkty za udział tylko w jednej akredytowanej aktywności naukowej). W porównaniu z rokiem 2005, gdy grupa ta stanowiła 19,6%, w roku 2010 oraz 2011 było to aż 34%. Zgodnie z zaleceniem European Board of Urology uczestnicy systemu CME-CPD (EU-ACME) powinni zgromadzić w ciągu pięciu lat 300 punktów kredytowych, w tym 250 punktów CME (za udział w akredytowanych kongresach, kursach, warsztatach, itp.) i 50 punktów CPD (za publikacje, wystąpienia naukowe, itp.). Osoby, które spełniły lub przekroczyły te wymogi, otrzymały wyróżnienia PTU oraz dyplomy dziesięcioletnie za aktywne uczestnictwo w CME-CPD. Tabela 4 przedstawia liczbę liderów CME-CPD w kolejnych latach z uwzględnieniem liczby zgromadzonych punktów. Liczby te wyglądają imponująco - szczególną uwagę warto zwrócić na rok 2003, gdy liderzy stanowili aż 16,7% wszystkich aktywnych uczestników!

Tabela 3
Liczby i odsetki aktywnych uczestników z uwzględnieniem liczby punktów uzyskanych w latach 2002-2011
Tabela 4
Liderzy w systemie CME-CPD w latach 2002-2011 z uwzględn ieniem liczby uzyskanych punktów

Raporty EU-ACME i dyplomy CME-CPD PTU

Gromadzone punkty za aktywność naukową są rejestrowane na indywidualnych kontach uczestników systemu. Na tej podstawie Biuro EU-ACME w Holandii przygotowuje raporty podsumowujące uzyskane punkty. Jest to podstawa dla Biura CME-CPD w Warszawie do przygotowania dyplomów CME-CPD PTU (ryc. 1).

Raporty i dyplomy podsumowujące punkty zgromadzone w roku 2011 otrzymało 303 urologów. Oznacza to 87-procentową aktywność zarejestrowanych osób. Najwięcej osób zgromadziło od 21 do 100 punktów. Liderami było 6 osób z liczbą ponad 200 punktów zgromadzonych w roku 2011! Spośród osób nieaktywnych w systemie, 11 będzie wyrejestrowanych z powodu braku punktów w ciągu kolejnych dwóch lat. Decyzję o dalszym uczestnictwie w systemie lub rezygnacji z niego powinno także podjąć 11 osób, które w ciągu ostatnich lat uzyskały bardzo mało punktów (np. po 2 punkty).

Rycina 1
Dyplom CME-CPD roczny
Rycina 2
Dyplom CME-CPD pięcioletni
Rycina 3
Dyplom CME-CPD jubileuszowy

Dyplomy jubileuszowe CME-CPD (ryc. 3) otrzymały 52 osoby, które uczestniczą w systemie od 2002 i uzyskały lub przekroczyły wymaganą przez European Board of Urology liczbę punktów. Dyplomy pięcioletnie (ryc. 2 - Dyplom pięcioletni 2007-2011 CME-CPD PTU) za okres 2007-2011 otrzymało 169 osób, które zakończyły już drugi pięcioletni okres rozliczeniowy.

Z listu prezesa PTU

„System CME-CPD spotkał się z dużym zainteresowaniem naszego środowiska - polscy urolodzy są postrzegani jako jedna z najaktywniejszych grup w Europie. Gromadzone przez nich punkty świadczą o podejmowaniu przez nich różnego rodzaju aktywności naukowej, której celem jest ciągłe kształcenie i doskonalenie zawodowe - konieczne we współczesnej medycynie. Życzę dalszego owocnego uczestnictwa w systemie CME-CPD!”- napisał profesor Marek Sosnowski w liście do wszystkich uczestników systemu CME-CPD.

Ela Ziółkowska

Communication&CME-CPD
Project Manager
cmecpd@ptu.net.pl