Przegląd Urologiczny 2012/2 (72) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2012/2 (72) > Lewofloksacyna - fluorochinolon IV generacji....

Lewofloksacyna - fluorochinolon IV generacji. Rola i znaczenie w zakażeniach układu moczowo-płciowego

W ostatnich latach wzrasta oporność drobnoustrojów na chemioterapeutyki stosowane w leczeniu zakażeń układu moczowego (ZUM) oraz płciowego. Fakt ten wiąże się z nadużywaniem tej grupy leków, szczególnie o szerokim spektrum działania, i niedostateczną skutecznością metod kontroli zakażeń [1, 2].

Pośród najważniejszych chemioterapeutyków przeciwbakteryjnych, jak beta-laktamy, makrolidy, tetracykliny, aminoglikozydy, glikopeptydy, linkozamidy, nitroimidazole, znajdują się też chinolony. Są to związki syntetyczne, pochodne chlorochiny. Prototypem ich był kwas nalidyksowy, a mechanizm działania bakteriobójczego polega na hamowaniu syntezy DNA bakteryjnego. Wszystkie chinolony i fluorochinolony (w pozycji 9 mają atom fluoru) podzielono na cztery generacje. Podstawą klasyfikacji jest zakres działania mikrobiologicznego oraz cechy farmakokinetyczne preparatów [1, 3].

Klasyfikacja chinolonów

Chinolony I generacji występują wyłącznie w postaci tabletek. Osiągają niedostateczne stężenie w surowicy i wykazują brak aktywności wobec bakterii Gram-dodatnich, beztlenowców oraz Pseudomonas aeruginosa. Chinolony II generacji to fluorochinolony (w strukturze pierścieni mają grupę piperazynową, która wzmacnia aktywność przeciwbakteryjną). Są aktywne przeciw bakteriom Gram-ujemnym i Pseudomonas aeruginosa, ale nie beztlenowcom i Gram-dodatnim. Fluorochinolony III generacji (mają zmodyfikowaną grupę piperazynową) osiągają wysokie stężenie w surowicy i tkankach. Są skuteczne przeciw >Streptococcus pneumoniae i bakteriom atypowym, jak: Ligionella, Chlamydophila, Mycoplasma. Od dawna obserwowano wzrost oporności pałeczek E. coli na chinoliny I generacji (kwas pipemidynowy, kwas nalidyksowy). Na fluorochinolony pozostaje wrażliwych od 35% do 65% szczepów Gram- -ujemnych, ale znacznie większy odsetek szczepów jest opornych i dotyczy pałeczek Proteus spp. oraz Pseudomonas spp. [4, 5]. Fuorochinolony IV generacji powstały dzięki istotnym modyfikacjom pierścieni i łańcuchów bocznych. Pozwoliło to na znaczną aktywność przeciw beztlenowcom (np. Bacteroides fragilis) i działanie o szerokim spektrum przeciw bakteriom tlenowym zarówno Gram- -dodatnim, jak i ujemnym [6].

Lewofloksacyna - fluorochinolon najnowszej generacji
Lewofloksacyna jest S-enancjomerem racemicznej substancji czynnej - ofloksacyny i działa na kompleks DNA-gyraza DNA oraz na topoizomerazę IV. Po podaniu doustnym lewofloksacyna jest szybko i prawie całkowicie wchłaniana, osiągając maksymalne stężenie w osoczu w ciągu 60 minut. Całkowita biodostępność wynosi około 100%. Lewofloksacyna wiąże się z białkami surowicy w około 30-40%. Podczas wielokrotnego podawania dawki 500 mg raz na dobę wykazano nieistotną kumulację. W trakcie stosowania dawki 500 mg dwa razy na dobę występuje niewielka, ale przewidywalna kumulacja. Ma szerokie spektrum działania zarówno wobec bakterii Gram(-) i Gram(+), jak też wobec licznych bakterii atypowych, a nawet beztlenowców. Wykazuje aktywność także w stosunku do Streptococcus pneumoniae wrażliwych i opornych na penicylinę (PRSP). Lewofloksacyna jest wysoce skuteczna w zakażeniach skóry i tkanek miękkich, układu moczowo-płciowego (w tym w przewlekłym zapaleniu stercza) oraz w infekcjach dróg oddechowych [7]. Powszechnie uważana jest za jeden z najważniejszych dostępnych fluorochinolonów [8].

Rycina 1
Struktura lewofloksacyny

Nie ma istotnych różnic w farmakokinetyce lewofloksacyny podanej doustnie i drogą dożylną, co świadczy o tym, że obie drogi podania mogą być stosowane zamiennie. Lewofloksacynę charakteryzuje szybka absorpcja po podaniu doustnym, co przekłada się na bardzo wysoką biodostępność: 99-100% [7, 9]. Bardzo dobra biodostępność po podaniu doustnym powoduje, że drogi podania lewofloksacyny - doustna i parenteralna, uważane są za równoważne, nie wymagają weryfikacji dawki podczas terapii sekwencyjnej. W wyniku doskonałej tkankowej penetracji i szybkiej, szerokiej dystrybucji lewofloksacyna uzyskuje stężenia wielokrotnie wyższe w tkankach niż w osoczu krwi, a stężenia te przewyższają wielokrotnie minimalne stężenie hamujące (MIC - minimum inhibitory concentration, minimum bacteriostatic concentration) dla większości tkankowych patogenów [7]. Wartość osiąganych stężeń przez lewofloksacynę w tkankach i narządach (w oskrzelach, w płucach, w gruczole krokowym) jest kilkakrotnie wyższa w porównaniu do innego fluorochinolonu (cyprofloksacyny).

Tabela 1
Porównanie średnich stężeń cyprofloksacyny i lewofloksacyny uzyskiwanych w tkance stercza 10
Tabela 2
Porównanie wartości Cmax i AUCtot dla wybranych fluorochinolonów 10

Bardzo dobre przenikanie lewofloksacyny do gruczołu krokowego i osiąganie wysokich stężeń w jego tkance jest szczególnie istotne przy leczeniu zakażeń układu moczowo-płciowego u mężczyzn, gdyż stercz stanowi ”schronienie„ dla patogenów [11]. Lewofloksacyna, która w porównaniu z cyprofloksacyną wykazuje lepszą penetrację do tkanek gruczołu krokowego i dawkowana jest tylko raz dziennie, powinna być lekiem pierwszego rzutu w leczeniu przewlekłego bakteryjnego zapalenia stercza.

Osiągana koncentracja antybiotyku czy chemioterapeutyku w czasie jest definiowana jako pole - „area under the serum concentration- -time curve” - AUC. Wartość wskaźnika (AUC/MIC) staje się ważnym parametrem w ocenie stosowania antybiotyku czy chemioterapeutyku. Wysokość stężenia leku osiągana, wobec bakterii oraz czasu ekspozycji bakterii na to stężenie (wyższe lub niższe od minimalnego stężenia hamującego), ma ogromny wpływ na mikrobiologiczny efekt działania leku. Bardziej skuteczny jest lek, którego stężenie dłużej utrzymuje się powyżej poziomu MIC (minimalnego stężenia hamującego) dla patogenu. Wyższy wskaźnik AUC/MIC oznacza lepszą eradykację bakterii. Kalkulacja AUC może być prostą oceną działania przeciwbakteryjnego leku [8]. Jednocześnie należy zaznaczyć, że aktywność fluorochinolonów zależna jest od uzyskiwanego stężenia, tzn. wysoka koncentracja koresponduje ze skuteczną odpowiedzią kliniczną. Wiadomo jest, że wyższe osiągane stężenie Cmax = lepszy efekt bakteriologiczny [3, 8].

Trzeba podkreślić, że lewofloksacyna w dawce 500 mg raz dziennie osiąga wartość AUC/MIC >30, jednakże cyprofloksacyna nawet w wyższej (dawce 750 mg doustnie 2 razy dziennie) nie osiąga tej wartości u większości chorych [8].

Nowsze fluorochinolony, tj. lewofloksacyna, moksyfloksacyna, oferują bardziej korzystne parametry farmakokinetyczne: znacząco wyższy AUCtot, stężenie maksymalne Cmax i dłuższy połowiczny czas eliminacji niż standardowy fluorochinolon cyprofloksacyna (p <0,01). Te parametry pozwalają osiągać lewofloksacynie przy dawkowaniu 1 raz dziennie wartości stężeń w osoczu powyżej minimalnego stężenia hamującego dla większości wrażliwych patogenów [13].

Lewofloksacyna wydalana jest głównie przez nerki. Osiąga jeden z najwyższych wskaźników (84%). Eliminacja z moczem jest wyższa niż cyprofloksacyny (43%) oraz moksyfloksacyny (28%). Nerkowa droga eliminacji lewofloksacyny ma szczególne znaczenie w infekcjach dróg moczowych i stanowi dodatkowy atut w porównaniu do innych fluorochinolonów [13]. Wysoki odsetek wydalania z moczem jest korzystniejszy dla pacjentów, ponieważ na podstawie prostej oceny wydolności nerek (klirens kreatyniny) można łatwo modyfikować dawkowanie w przeciwieństwie do wydalania innymi drogami (np. przy niewydolnościach wątroby trudniej jest modyfikować dawkowanie leku wydalanego z żółcią) [11].

Pacjenci z niewydolnością nerek Na farmakokinetykę lewofloksacyny wpływa niewydolność nerek. Wraz z pogarszaniem się czynności nerek zmniejsza się wydalanie i klirens. Okres półtrwania zwiększa się (poniższe zestawienie):

Tabela 3
 

Pacjenci w podeszłym wieku
Nie ma istotnych różnic w kinetyce lewofloksacyny u ludzi młodych i w wieku podeszłym, z wyjątkiem różnic związanych z klirensem kreatyniny. Różnice w zależności od płci nie są istotne klinicznie.

Działania niepożądane lewofloksacyny porównywano z działaniami niepożądanymi innych fluorochinolonów na podstawie europejskich I międzynarodowych wyników badań z udziałem blisko 130 mln chorych. Lewofloksacyna charakteryzuje się niskim wskaźnikiem hepatotoksyczności (1/650 000) oraz niewielkim występowaniem działań niepożądanych z zakresu układu sercowo-naczyniowego (1/14 mln). Nudności, wymioty i biegunka to główne działania niepożądane po lewofloksacynie. Jednakże wskaźnik występowania działań niepożądanych dla lewofloksacyny jest wciąż jednym z najniższych wśród fluorochinolonów, a profil tolerancji uznano jako bardzo dobry - jest lepszy niż większości, jeśli nie wszystkich dostępnych fluorochinolonów [7, 9, 14].

Lewofloksacyna w porównaniu z innymi fluorochinolonami, np. cyprofloksacyną, ma doskonały profil tolerancji (mniejsza liczba działań niepożądanych z układu sercowo-naczyniowego, wątroby oraz mniejsza fitotoksyczność). Nie ma też wpływu na wydłużenie w elektrokardiogramie odcinka QT, a bardzo niski potencjał fototoksyczności czyni lewofloksacynę najbezpieczniejszym w grupie nowych fluorochinolonów [9, 15, 16].

Znacząca liczba pałeczek Gram(-), zwłaszcza Pseudomonas aeruginosa, ma zdolność do tworzenia biofilmu. Jest to cienka warstwa polisacharydowa na powierzchni nabłonka dróg moczowych, kamieniach moczowych lub biomateriałach (np. cewnikach wprowadzonych do dróg moczowych). Biofilm utrudnia dostęp chemioterapeutyków do miejsc receptorowych i również pozwala bakteriom na przetrwanie w warunkach dla nich niekorzystnych. Może to być przyczyną nawrotów i przewlekłego utrzymywania się zakażenia układu moczowego [17]. Lewofloksacyna wykazuje największą aktywność wobec bakterii tworzących biofilm (w porównaniu z ofloksacyną, norfloksacyną). Pozwala to na zmniejszenie ryzyka nawrotu infekcji dróg moczowych [17]. Lewofloksacyna w porównaniu z ofloksacyną i norfloksacyną wykazuje największą skuteczność w odniesieniu do bakterii tworzących biofilm. Redukując jego masę oraz liczbę kolonii tworzących biofilm, zmniejsza liczbę bakterii w drogach moczowych, a w konsekwencji ryzyko nawrotów infekcji dróg moczowych [18].

Porównawcze oceny skuteczności w eradykacji biofilmu wskazują na przewagę lewofloksacyny nad innymi antybiotykami. Potwierdzono ten fakt także w zakażeniach wywołanych przez Escherichia coli w obrębie układu moczowego [6]. Nie stwierdzono również znaczącej aktywności bakteriologicznej na biofilm Pseudomonas aeruginosa przez następujące chemioterapeutyki: cyprofloksacyna, gentamycyna i ceftazydym, w przeciwieństwie do lewofloksacyny, która osiągnęła wysoką aktywność bakteriologiczną [19]. Lewofloksacyna, stosowana w pojedynczej dawce 500 mg [20], okazała się też niezwykle skuteczna w profilaktyce zakażeń powstających w czasie biopsji stercza.

Przytoczone właściwości farmakokinetyczne lewofloksacyny, szerokie spektrum o uniwersalnym zakresie działania przeciwbakteryjnego, unikatowe skojarzenie skuteczności i bezpieczeństwa terapii oraz poprawa compliance dla pacjenta (dawkowanie raz dziennie) stwarzają ciekawą alternatywę wobec innych fluorochinolonów w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Ze względu na profil bezpieczeństwa i tolerancji leku lewofloksacyna jest jednym z najbezpieczniejszych fluorochinolonów w terapii.

dr hab. n. med. Sławomir Dutkiewicz, prof. nadzw.
Oddział Urologii im. E. Michałowskiego w Katowicach, Zakład Profilaktyki i Epidemiologii
Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach

Piśmiennictwo

 1. Dutkiewicz S (red.). Zakażenia drobnoustrojami układu moczowo-płciowego. Uwagi praktyczne. Wyd. Medagro, Warszawa 2004.
 2. Kamińska W. Problemy narastania oporności drobnoustrojów powodujących zakażenia układu moczowego. Zakażenia 2005; 3:36-42.
 3. Dutkiewicz S, Czyrniański R. Lewofloksacyna - optymalne połączenie skuteczności i bezpieczeństwa. Przegląd piśmiennictwa. Przewodnik Lekarza 2012;supl1: 3-10.
 4. Dzierżanowska-Fangrat K, Dzierżanowska D. Zakażenia wywołane przez oporne bakterie Gram-ujemne - wyzwania i możliwości terapeutyczne. Zakażenia 2006; 6:18-22.
 5. Jursa J, Giedrys-Kalemba S. Skutecznośc antybiotykoterapii w zakazeniach drog moczowych na oddziałach urologicznych - wybrane aspekty. Zakażenia 2004; 2: 39-46.
 6. Płusa T. Lewofloksacyna i inne fluorochinolony w leczeniu układu oddechowego. Pol Mark Lek 2011; 30:176.
 7. Croom K.F., Goa K.L. Levofloxacin. A review of its use in the treatment of bacterial infections in the United States. Drugs 2003; 63 (24): 2769-2802.
 8. Nightingale Ch. H., Grant E.M., Qointiliani. Pharmacodynamics and farmakokinetics of levofloxacin. Chemotherapy 2000;46(suppl 1):6-14.
 9. The Department of Pharmacy Practice, School of Pharmacy, University of Colorado Health Sciences Center, Denver, Colorado. Fluoroquinolone adverse effects and drug interactions: specific adverse effects. www.medscape.com/viewarticle/418295_2.
 10. Bartoletti R., Cai T. Prostatiti croniche e biofilm. Chronic prostatitis and biofilm.Le infezioni in Medicina, Supplemento 1/2009; p.: 10-16.
 11. Drzewiecki A. Dlaczego lewofloksacyna została głównym ”szpitalnym„ fluorochinolonem w krajach zachodnich?, Antybiotykoterapia. Zakażenia 6/10; s. 2-5.
 12. Lubasch A. Keller I. Borner K. Koeppe P. Lode H. Comparative pharmacokinetics of ciprofloxacin, gatifloxacin, grepafloxacin, levofloxacin, trovafloxacin and moxifloxacin after single oral administration in healthy volunteers. Antimicrobal Agents and Chemotherapy, Oct. 2000, p. 2600-2603.
 13. McGregor J. C., Allen G. P., Bearden D. T. Levofloxacin in the treatment of complicated urinary tract infections and acute pyelonephritis Ther Clin Risk Manag. 2008 October; 4(5): 843-853.
 14. Carbon C. Comparison of side effects of levofloxacin versus other fluoroquinolones. Internal Medicine Unit, Bichat-Claude Bernard Hospital, Paris, France.Chemotherapy 2001;47 Suppl 3:3-8; discussion 44-8.
 15. Jeffrey K. Aronson J.K. Side Effects of Drugs Annual: A Worldwide Yearly Survey of New Data ; http://books.google.pl/books?id=VEVkxrDN4l8C&pg=PA279&lpg=PA279&dq=levofloxacin+phototoxity+very+low&source=bl&ots=rAoytMd3wh&sig=bpezHhUb0b5XA87JKNZyNun530&hl=pl&ei=qOT1TcOeOpGEhQe3qMT1Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDQQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false
 16. Lobera T. Audicana MT. Alarcon E. Longo N. Navarro B. Munoz D. Allergyu to Quinolones: low cross-reactivity to levofloxacin. J Investig Allergol Clin Immunol 2010; Vol. 20(7): 607-611.
 17. Kraśnicki K., Wolski Z., Mikucka A., Gospodarek E. Wrażliwość pałeczek Gram-ujemnych na leki przeciwbakteryjne w oddziałach urologii. Przegląd Urologiczny 2007/8/3 (43)
 18. Tets V.V., Artemenko N.K., Zaslavskaja N.V., Tets G.V.Efficacy of fluoroquinolones on urological infection pathogens with biofilms. Urologiia. 2010 Jan-Feb;(1): 13-17.
 19. Ishida H., Ishida Y., Kurosaka Y. Otani T., Sato K., Kobayashi H. In vitro and In vivo activities of levofloxacin against biofilm-producing Psudomonas aeruginosa. Antimicrobal Agents and Chemotherapy, July 1998, p. 1641-1645.
 20. Griffith BC, Morey AF, Ali-Khan MM, et al. Single dose levofloxacin prophylaxis for prostate biopsy in patients at low risk. J Urol 2002; 168:1021-1023.