Przegląd Urologiczny 2012/1 (71) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2012/1 (71) > Już 10 lat CME-CPD w Polsce!

Już 10 lat CME-CPD w Polsce!

Europejski system punktacji kredytowej CME-CPD został wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2002 roku przez Polskie Towarzystwo Urologiczne. Decyzją prezesa, prof. Andrzeja Borówki i Zarządu Głównego PTU zaadaptowany został system wdrożony przez European Board of Urology, którego twórcą jest prof. Alberto Matos- Ferreira - od 2006 roku Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

W listopadzie 2001 utworzone zostało Biuro CME-CPD podlegające bezpośrednio prezesowi PTU. Do obowiązków Biura należały wszystkie zadania związane z promocją systemu, uruchomieniem go, organizacją i dalszym jego funkcjonowaniem, a także współpraca z European Board of Urology.

Akcja informacyjna i promocyjna (ulotki, zaprojektowanie logo CME-CPD, teczki CME-CPD, informacje na stronie internetowej PTU, artykuły w „Przeglądzie Urologicznym”) przyniosła zamierzone rezultaty i już w pierwszym roku działania systemu przystąpiło do niego 228 specjalistów urologów. Spośród nich 189 urologów pozostało w systemie przez kolejnych pięć lat. W chwili obecnej do systemu CME-CPD (EU-ACME) należy 348 polskich urologów zapisanych przez PTU. Spośród nich 163 uczestniczy w systemie od 10 lat!

Fotografia 1
 
Fotografia 2
 

Po dziesięciu latach funkcjonowania systemu, archiwum Biura CME-CPD to nie tylko zapis aktywności uczestników systemu, ale także ważne źródło informacji na temat wydarzeń naukowych organizowanych przez oddziały terenowe PTU i kliniki urologiczne. W archiwum znajdują się też liczne artykuły, które systematycznie ukazywały się w „Przeglądzie Urologicznym” - pierwszy z nich, na temat zasad działania CME-CPD, ukazał się w grudniu 2001 roku w szóstym numerze „Przeglądu Urologicznego”. Ważną publikację stanowił też artykuł podsumowujący 5 lat funkcjonowania systemu, który został opublikowany w „European Urology Today” (Vol. 20, No. 4- August/September 2008).

CME-CPD, czyli EU-ACME

Zacieśnienie w roku 2004 współpracy między European Board of Urology (EBU) a European Association of Urology (EAU) zaowocowało wspólną inicjatywą o nazwie EU-ACME (European Urology - Accredited Continuing Medical Education). Celem tej inicjatywy jest usprawnienie działania systemu ustawicznego kształcenia medycznego na poziomie ogólnoeuropejskim. Podstawą tej inicjatywy stał się system CME-CPD, a jego uczestnicy zostali automatycznie włączeni do systemu EU-ACME.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Komitet EU-ACME na posiedzeniu EBU Board, które odbyło się 8.10.2011 roku na Malcie, do systemu EU-ACME w roku 2010 należało 19 000 urologów z Europy i świata. Aktywnie uczestniczyło w nim 41,3%. Do czołówki najaktywniejszych uczestników CME-CPD (EU-ACME) należy grupa polskich urologów, spośród 347 urologów zarejestrowanych w EU- ACME w roku 2010 aktywnie uczestniczyło w nim 86%!

Listy intencyjne

Podstawą współpracy PTU, EBU i Biura EU-ACME w ramach systemu CME-CPD (EU-ACME) są listy intencyjne. Pierwszy z nich został podpisany w grudniu 2001 roku przez prezesa Polskiego Towarzystwa Urologicznego, prof. Andrzeja Borówkę oraz przewodniczącego Komitetu Edukacji EBU, dr. J.M. Nijmana. W tej chwili współpraca opiera się na ustaleniach zawartych w liście intencyjnym podpisanym w styczniu 2008 przez prezesa PTU, prof. Andrzeja Borówkę oraz prof. Helmuta Madersbachera, przewodniczącego Komitetu EU-ACME. List ten określa warunki współpracy na okres jednego roku i jest przedłużany na kolejne lata, chyba że jedna ze stron wypowie warunki tej umowy nie później niż 3 miesiące przed końcem danego roku.

Koszty

Początkowo koszt rejestracji w systemie CME-CPD polskich lekarzy urologów - członków PTU na dwa lata 2002-2003 wynosił 10 euro (plus podatek). Od roku 2004 koszt uczestnictwa wynosi 10 euro za jednego kandydata na rok i jest to nadal „cena promocyjna”. Od roku 2006 European Association of Urology pokrywa koszt uczestnictwa w systemie członków PTU, którzy są aktywnymi członkami EAU. Koszt uczestnictwa w systemie CME-CPD członków PTU, którzy nie należą do EAU pokrywa ZG PTU.

Fotografia 3
 
Fotografia 4
 

Zasady funkcjonowania systemu

W styczniu 2002 roku wszyscy członkowie PTU otrzymali przetłumaczoną na język polski broszurę A. Matosa-Ferreiry „Ustawiczne kształcenie medyczne i ustawiczne doskonalenie zawodowe”, w których szczegółowo opisano zasady funkcjonowania systemu CME-CPD. Jest on oparty na gromadzeniu punktów - punkty CME można uzyskać poprzez uczestnictwo w akredytowanych imprezach naukowych (kongresy, konferencje, kursy, warsztaty, sympozja itp.), a punkty CPD za własną aktywność naukową (wykłady, prezentacje, publikację artykułu, książki, a także np. za udział w radach naukowych, komitetach organizacyjnych).
Zalecenia EBU dotyczące gromadzenia punktów w ciągu lat zmieniały się. Wszystkie uaktualnienia opisywane były w kolejnych broszurach EU-ACME. Od roku 2005, zgodnie z zaleceniem EBU, uczestnicy systemu CME-CPD powinni uzyskać w ciągu pięciu lat 300 punktów, w tym 250 punktów CME (w kategorii 1 i 2) oraz 50 punktów CPD (w kategorii 3, 4 i 5).

Fotografia 5
 

Raporty i dyplomy

Liczba gromadzonych przez uczestnika punktów kredytowych jest zapisywana na jego indywidualnym koncie na stronie EU-ACME. Każdego roku uczestnicy otrzymują raporty na temat uzyskanych punktów oraz dyplomy PTU. Szczegółowa analiza uzyskanych punktów w okresie dziesięciu lat będzie przygotowana w terminie późniejszym, po otrzymaniu raportów rocznych 2011. Zostanie ona opublikowana w jednym z kolejnych numerów „Przeglądu Urologicznego”.

Akredytacja imprez naukowych

Przez dziesięć lat odbyło się 192 akredytowanych polskich imprez naukowych. Pierwszą akredytację otrzymał kurs „Przegląd najciekawszych pozycji piśmiennictwa urologicznego z lat ubiegłych”, zorganizowany 2.03.2002 roku przez prof. Andrzeja Borkowskiego oraz Katedrę i Klinikę AM w Warszawie. Pierwszą imprezą, na której punkty za udział były naliczane automatycznie poprzez skanowanie kart CME-CPD, był Kongres Naukowy PTU w Krakowie w roku 2004. Podziękowania należą się wszystkim organizatorom wydarzeń naukowych, którzy zdecydowali się ubiegać o akredytację. Przyznana akredytacja to umożliwienie uczestnikom systemu CME-CPD uzyskania punktów kredytowych.

Co dalej z CME-CPD?

System CME-CPD (EU-ACME) jest dynamiczny, a wszystkie wprowadzane zmiany świadczą o tym, że jego administratorzy szukają coraz lepszych rozwiązań dla jego funkcjonowania. Niezmienny pozostaje fakt, że w przyszłości nadal konieczne będzie ciągłe uaktualnianie wiedzy medycznej.

Podczas posiedzenia Komitetu EU-ACME w czerwcu 2011 roku poruszono temat recertyfikacji tytułu FEBU - recertyfikacja odbywałaby się co pięć lat. Jednym z kryteriów byłoby wypełnienie zaleceń EBU dotyczących gromadzenia punktów CME-CPD. Projekt taki został przekazany do EBU.

Coraz częściej zwraca się uwagę na fakt, że uczestnictwo w akredytowanej imprezie naukowej niewiele mówi o faktycznie uzyskanej wiedzy. Obecnie trwają dyskusje na temat sposobów wdrożenia metod oceny zdobytej wiedzy (pilotażowy projekt miał miejsce na kongresie EAU w Barcelonie w kwietniu 2010 roku).

Przez okres 10 lat system stał się rozpoznawalny w środowisku urologów. Jego dalsze sprawne funkcjonowanie będzie, tak jak dotąd, zależało od dobrej współpracy uczestników systemu, organizatorów imprez naukowych, Biura EU-ACME w Holandii i Biura PTU w Polsce - czego Państwu i sobie życzę.

Z przyjemnością informujemy, że członkowie PTU, którzy są uczestnikami systemu CME-CPD (zarejestrowani do stycznia 2012) z okazji dziesięciolecia CME-CPD otrzymają w prezencie od ZG PTU „Atlas laparoskopii urologicznej” pod redakcją Piotra Chłosty i Marcina Słojewskiego. Współautorzy „Atlasu” otrzymają w prezencie książkę pt. „Podstawowe operacje urologiczne” pod redakcją Petera Albersa i Axela Heidenreicha.


Ela Ziółkowska
Communication&CME-CPD
Project Manager

Przedruk slajdów z prezentacji Komitetu EU-ACME, zamieszczonych na s. 65 i 66, za zgodą Beaty Adamczyk, Manager EU-ACME Office