Przegląd Urologiczny 2012/1 (71) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2012/1 (71) > Informacja dla członków Sekcji Adeptów Urologii...

Informacja dla członków Sekcji Adeptów Urologii dotycząca egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie urologii

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego!

Uprzejmie informujmy, że w myśl nowej ustawy o zmianie Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 28.04.2011 roku (Dz.U. Nr 113, poz. 658 z dnia 2.06.2011 r.) oraz zapisów przygotowanego już ostatecznie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z państwowym egzaminem specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich dokumentów, które będzie podpisane w najbliższym czasie, ulega od 2012 roku zmianie tryb zgłaszania się kandydatów do egzaminu specjalizacyjnego z urologii, niemniej, format egzaminu pozostaje taki jak dotychczas.

Wspomniane dokumenty stanowią, że organizowane przez uznane międzynarodowe instytucje medyczne egzaminy specjalizacyjne w różnych dyscyplinach klinicznych, wskazane przez odpowiednie naukowe towarzystwa medyczne i konsultantów krajowych oraz zaakceptowane przez ministra zdrowia, są uznawane za równoważne państwowemu egzaminowi specjalizacyjnemu (PES). Egzamin European Board of Urology (EBU), organizowany w Polsce od 1997 roku, został uznany za egzamin równoważny PES z urologii.

Wolą konsultanta krajowego w dziedzinie urologii, prezesa i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU) oraz większej części środowiska urologicznego jest zachowanie egzaminu EBU w jego dotychczasowej formie jako jedynego w naszym kraju egzaminu specjalizacyjnego z urologii. Zdanie tego egzaminu nadal będzie podstawą do przyznania tytułu Fellow of the European Board of Urology (FEBU) oraz - po przedstawieniu przez PTU Ministerstwu Zdrowia i Centrum Egzaminów Medycznych uwiarygodnionego zaświadczenia o uzyskaniu przez kandydata tytułu FEBU - przyznania kandydatowi tytułu specjalisty urologa.
Zmienione w ubiegłym roku zapisy prawa stwarzają zatem nieco odmienną sytuację od dotychczasowej: pełna odpowiedzialność prawna za umożliwienie kandydatom, którzy zdali egzamin EBU, uzyskania tytułu specjalisty urologa spoczywa na PTU. Również PTU przejmuje cały proces dopuszczenia kandydatów do części pisemnej (FEBU Written Examination) oraz do części ustnej (FEBU Oral Examination) egzaminu EBU.
Niemniej, zasady dopuszczenia kandydatów do egzaminu EBU pozostaną takie jak dotychczas i nadal będą oparte głównie na zapisach zawartych w Programie specjalizacji w urologii (jest on dostępny na stronie internetowej CMKP: www.cmkp.edu.pl w zakładce „Programy specjalizacji lekarskich”) - gorąco zachęcamy do wnikli wego zapoznania się z tym dokumentem, aby w przyszłości uniknąć kłopotów. Zatem nadal warunkiem podstawowym, który kandydaci muszą spełnić, aby uzyskać dopuszczenie do egzaminu EBU, jest odbycie przez nich studiów specjalizacyjnych w pełnym zakresie, określonym przez wspomniany program. Wynika z tego, że mimo wykreślenia przez ministra zdrowia egzaminu praktycznego, jako obowiązującej wszystkich kandydatów z wszystkich dyscyplin klinicznych formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności, decydujemy o utrzymaniu egzaminu praktycznego (o formule tego egzaminu piszemy poniżej) - należy go złożyć w ostatnim roku studiów specjalizacyjnych.

Elementy składowe egzaminu EBU w Polsce (zgodne z zapisami Programu specjalizacji w urologii):

 • EBU In-Service Examination - specjalizujący się ma obowiązek przystąpienia do tego egzaminu co najmniej jeden raz (najlepiej w przedostatnim lub ostatnim roku trwania studiów specjalizacyjnych).
 • Egzamin praktyczny - odbywa się w ośrodku posiadającym akredytację Ministerstwa Zdrowia, kierowanym przez samodzielnego pracownika nauki (lista akredytowanych ośrodków jest dostępna na stronie internetowej CMKP: www.cmkp.edu.pl w zakładce „Lista jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji”). Egzamin praktyczny odbywa się w sesji jesiennej w ostatnim roku studiów specjalizacyjnych w czasie co najmniej 2-tygodniowego stażu w ośrodku kierowanym przez egzaminatora (niebędącego kierownikiem specjalizacji zdającego ani przełożonym zdającego). Wprawdzie Program specjalizacji w urologii stanowi, że „celem tego egzaminu jest sprawdzenie przez egzaminatora umiejętności klinicznych egzaminowanego (umiejętność rozpoznawania, różnicowania i określenia planu leczenia) oraz umiejętności wykonywania zabiegów....”, jednak decydujemy, że wykonanie zabiegu lub operacji przez zdającego w ramach tego egzaminu nie jest konieczne - są bowiem inne możliwości sprawdzenia przez egzaminatora przydatności do wykonywania zawodu urologa przez zdającego w czasie 2-tygodniowego stażu klinicznego, a definitywna odpowiedzialność za nauczenie kandydata wykonywania zabiegów i operowania spoczywa na kierowniku specjalizacji - podpis złożony przez kierownika specjalizacji na Karcie specjalizacyjnej i na opinii zawodowej o kandydacie wyrażonej przez niego na piśmie (patrz niżej) są dowodami, że kierownik specjalizacji uznaje, iż przygotowanie praktyczne kandydata do wykonywania przezeń zawodu urologa jest odpowiednie. Osoby, które wskutek zamieszania związanego z wprowadzeniem w lipcu 2011 roku nowej ustawy o zmianie Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie złożyły jeszcze egzaminu praktycznego, a zamierzają przystąpić do FEBU Oral Exam w roku bieżącym, mogą złożyć ten egzamin do końca marca 2012 roku.
 • Egzamin pisemny (testowy) (FEBU Written Examination) - odbywa się w sesji jesiennej w ostatnim roku trwania stażu specjalizacyjnego w urologii.

WAŻNE!

Powszechnie wiadomo, że dla kandydatów zamierzających przystąpić do egzaminu EBU organizowany jest przez European School of Urology kurs odbywający się w Pradze co roku w końcu sierpnia lub na początku września. Bezpośrednio po tym kursie można przystąpić do FEBU Written Examination (zgodnie z warunkami określonymi przez EBU, do egzaminu „praskiego” mogą przystąpić wyłącznie uczestnicy kursu; pytania testowe i odpowiedzi na nie przygotowane są wyłącznie w języku angielskim). Złożenie wspomnianego wyżej FEBU Written Examination jest od 2012 roku równoważne złożeniu FEBU Written Examination odbywającego się w Warszawie. Jednak niepowodzenie na „praskim” FEBU Written Examination wyłącza możliwość przystąpienia do FEBU Written Examination w Warszawie w tym samym roku (osoby, które nie zdały egzaminu pisemnego EBU w Pradze, będą mogły przystąpić do kolejnego egzaminu pisemnego EBU dopiero w następnym roku). Należy przy tym nadmienić, że kandydat zamierzający przystąpić do egzaminu w Pradze musi o tym fakcie powiadomić na piśmie Biuro PTU. Egzamin ustny (FEBU Oral Examination) odbywa się w sesji wiosennej roku następującego po roku, w którym odbył się FEBU Written Examination.

Warunki, które trzeba spełnić, aby uzyskać dopuszczenie przez prezesa PTU do egzaminu EBU:

FEBU Written Examination - warunki pozostają takie, jak dotychczas: pisemną aplikację (wzór w załączeniu), podpisaną przez kierownika specjalizacji, składa się do pani Iwony Sribniak, dyrektor Biura PTU do 31 sierpnia roku, w którym kandydat zamierza przystąpić do egzaminu pisemnego EBU.
FEBU Oral Examination - warunki pozostają takie, jak dotychczas: komplet dokumentów świadczących o odbyciu przez kandydata studiów specjalizacyjnych w pełnym zakresie, określonym w Programie specjalizacji w urologii, składa się do pani Iwony Sribniak, dyrektor Biura PTU do 30 marca roku, w którym kandydat zamierza przystąpić do egzaminu ustnego EBU.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz dokumentów, których złożenie warunkuje dopuszczenie kandydata do egzaminu ustnego EBU.

 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu utnego EBU odbywającego się w Polsce
 • Kopia dowodu osobistego (obie strony dokumentu)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • Kopia dyplomu lekarza
 • Kopia prawa wykonywania zawodu (ze stroną przypisującą numer)
 • Kopia dyplomu świadczącego o uzyskaniu przez kandydata tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej lub dziecięcej (obowiązuje tylko kandydatów, którzy podjęli studia specjalizacyjne w urologii po uzyskaniu tytułu specjalisty w wymienionych dziedzinach)
 • Opinia zawodowa o kandydacie sporządzona i podpisana przez kierownika specjalizacji
 • Indywidualny harmonogram odbywania specjalizacji podpisany przez kierownika specjalizacji
 • Karta specjalizacyjna wypełniona szczegółowo i świadcząca o odbyciu przez kandydata wszystkich obowiązkowych kursów i stażów oraz o pomyślnym złożeniu przez kandydata wszystkich wymaganych kolokwiów, zaopatrzona adnotacją o dopuszczeniu kandydata do egzaminu i podpisana przez kierownika specjalizacji
 • Indeks zabiegów i procedur medycznych, w których kandydat uczestniczył oraz które przeprowadził osobiście pod kuratelą kierownika specjalizacji lub wyznaczonego przez niego specjalisty, a także kopie protokołów tych zabiegów i operacji
 • Logbook EBU (dostępny na stronie internetowej www.ebu.com w zakładce FEBU Oral Examination)
 • Oświadczenie w języku angielskim (statement) potwierdzające, że kandydat jest na ostatnim roku studiów specjalizacyjnych (plik do pobrania ze strony internetowej www.ebu.com w zakładce FEBU Oral Examination)
 • Curriculum Vitae (CV) w języku angielskim
 • Kopie zaświadczeń o odbyciu przez kandydata wszystkich kursów specjalizacyjnych wymienionych w Programie specjalizacji w urologii (CMKP) od str. 22 do str. 27, w tym:
 • - Zaświadczenie o odbyciu kursu w dziedzinie promocji zdrowia (obowiązuje wszystkich lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do podjęcia studiów specjalizacyjnych przed 30.05.2003 r., włącznie z postępowaniem kwalifikacyjnym 1.05-15.06.2003 r.
  - Zaświadczenie o złożeniu kolokwium z prawa medycznego (obowiązuje wszystkich lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do podjęcia studiów specjalizacyjnych przed 30.05.2003 roku (włącznie z postępowaniem kwalifikacyjnym 1.05-15.06.2003 r.)
  - Zaświadczenie o odbyciu kursu w dziedzinie zdrowia publicznego (obowiązuje wszystkich lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do podjęcia studiów specjalizacyjnych po 30.05.2003 roku (począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1.12.2003- -31.01.2004 r.)
  - Zaświadczenia o złożeniu przez kandydata wszystkich kolokwiów ujętych w Programie specjalizacji w urologii na str. 40
  - Zaświadczenie o odbyciu przez kandydata zakładowych dyżurów lekarskich w liczbie określonej w Programie specjalizacji w urologii (co najmniej 3 dyżury w miesiącu w czasie dwuletniego stażu specjalizacyjnego w chirurgii oraz w czasie czteroletniego stażu specjalizacyjnego w urologii)
  - Zaświadczenie o praktycznej znajomości języka obcego, potwierdzone zaliczeniem w Studium Języków Obcych uczelni medycznej albo uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
 • Kopia publikacji (np. pracy poglądowej bądź pracy oryginalnej wydrukowanej w naukowym czasopiśmie medycznym lub doniesienia wydrukowanego w materiałach kongresowych) przygotowanej przez kandydata (lub przy jego istotnym udziale - o czym zaświadcza na piśmie pierwszy autor publikacji) - alternatywnie dopuszcza się złożenie kopii rozprawy doktorskiej kandydata
 • Dokument świadczący o przystąpieniu przez kandydata do FEBU In-Service Examination
 • Zaświadczenie o złożeniu przez kandydata egzaminu pisemnego EBU z pomyślnym wynikiem (może to być kopia certyfikatu i/ lub pisma dotyczącego uzyskanego wyniku, które kandydat otrzymał zarówno z PTU, jak i EBU)
 • Zaświadczenie dokumentujące, że kandydat jest członkiem Sekcji Adeptów Urologii PTU oraz że opłacił składki członkowskie od momentu wstąpienia do sekcji do roku, w którym zamierza przystąpić do FEBU Oral Examination
 • Certyfikaty uczestnictwa w co najmniej trzech Kongresach Naukowych PTU lub kopie tych certyfikatów uwierzytelnione podpisem kierownika specjalizacji
 • Zaświadczenie przewodniczącego regionalnego oddziału PTU o uczestniczeniu przez kandydata w posiedzeniach i życiu naukowym oddziału

Wszystkich kandydatów, którzy zamierzają przystąpić do EBU Oral Exam w czerwcu 2012 roku, gorąco zachęcamy do skrupulatnego przygotowania wszystkich wymaganych dokumentów i do ich terminowego złożenia. Wszelkie pytania dotyczące egzaminu EBU można kierować do pani Iwony Sribniak, dyrektor Biura PTU (tel. 22 845 69 18).