Przegląd Urologiczny 2011/4 (68) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2011/4 (68) > Egzaminy EBU w Polsce w latach 2010 i 2011

Egzaminy EBU w Polsce w latach 2010 i 2011

Egzaminy specjalizacyjne z urologii organizowane są przez EBU od 1992 roku. Pierwszy w Polsce egzamin pisemny EBU odbył się jesienią 1997 roku. Wiosną następnego roku przeprowadziliśmy po raz pierwszy w naszym kraju egzamin ustny EBU. Egzaminy - pisemny i ustny - zorganizowane odpowiednio jesienią 2010 roku i wiosną 2011 roku stanowiły zatem czternastą edycję egzaminów EBU dla kandydatów z Polski.

Miniony egzamin pisemny (written assessment - WrAss) odbył się 20 listopada 2010 roku. Przystąpiło doń 184 kandydatów. Polska grupa liczyła 34 zdających. Stanowili oni 18,3% wszystkich, którzy przystąpili do WrAss. Kandydaci z Polski zdawali egzamin jak zwykle w sali wykładowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Wynik tego egzaminu uzyskany przez polską grupę okazał się nadzwyczaj dobry: egzamin zdało aż 33 (97,05%) kandydatów.

Struktura WrAss była taka sama jak dotychczas: 150 pytań (MCQs - multiple choice questions - MCQs) z czterema odpowiedziami, z których jedna jest odpowiedzią prawidłową. Ocenę minimalną, której uzyskanie pozwala uznać WrAss za zaliczony, oblicza się na podstawie następującego wzoru:

W 2010 roku pass mark dla całej grupy zdających (184 osoby) wyniósł 59,7 (= 6 „dużych” punktów):

Tabela 1
Wyniki egzaminu testowego (written assessment) EBU w 2010 roku
Tabela 2
Skale ocen EBU („małe punkty” vs „duże punkty”) i ocen przyznawanych według rodzimych kryteriów

Średnia ocena polskiej grupy okazała się lepsza - 72,3 punktów - od średniej oceny wszystkich zdających - 67,9 (odchylenie standardowe wyniosło odpowiednio 7,0 i 9,2, co świadczy o tym, że poziom polskiej grupy był „bardziej wyrównany”) (tab. 1).

Sposób kalkulowania ocen - „małe punkty” vs „duże punkty” EBU - oraz przeliczania ich na skalę ocen od 5 (bardzo dobry) do 2 (niedostateczny) przedstawia tabela 2. Liczby kandydatów, którzy uzyskali oceny od 4 do 9 („duże punkty” EBU), przedstawia tabela 3 oraz ilustruje rycina 1.

Wśród 150 MCQs dominowały pytania dotyczące urologii onkologicznej (tab. 4). Można uznać, że WrAss 2010 był sukcesem polskiej grupy (ryc. 2 i 3).

Kolejny EBU Written Assessment odbędzie się 7 września 2011 roku (w ramach EUREP w Pradze) oraz 19 listopada 2011 roku w różnych miastach europejskich.

Tabela 3
Oceny (wyrażone w „dużych punktach”) uzyskane przez kandydatów z Polski oraz przez pozostałych kandydatów
Rycina 1
Oceny wyrażone w „dużych punktach”uzyskane przez kandydatów z Polski (n = 34) oraz przez pozostałych kandydatów (n = 150)
Tabela 4
Udział poszczególnych dziedzin urologii w pytaniach(MCQs) stanowiących egzamin pisemny EBU w 2010 roku)

Ustny egzamin specjalizacyjny EBU, przeprowadzony w Polsce po raz czternasty, odbył się w Warszawie 18 czerwca 2011 roku. Warszawski Oral Exam miał charakter międzynarodowy: oprócz 34 kandydatów z Polski gościliśmy 47 kandydatów z innych krajów. Kandydatów z zagranicy egzaminowali wyznaczeni przez EBU urolodzy z Wielkiej Brytanii, Holandii, Turcji i Grecji, a także obserwatorzy z Polski. Pozostali kandydaci pytani byli w Budapeszcie (egzamin dla zdających z Węgier) oraz w Brukseli. Międzynarodowa komisja egzaminacyjna w Brukseli pracowała pod kierunkiem dr. med. Artura Antoniewicza, FEBU, pełniącego od bieżącego roku funkcję przewodniczącego EBU Examination Committee.

Egzamin w Warszawie, wobec dużej liczby przystępujących doń kandydatów, przeprowadzony był w dwóch sesjach - porannej i popołudniowej. Dla każdej z nich przygotowano osobne zestawy pytań, które komisja egzaminacyjna omówiła na spotkaniu zorganizowanym w przeddzień po południu. Pytania (po 4 dla każdej sesji, w tym po jednym pytaniu obowiązkowym) obejmowały szereg zagadnień klinicznych dotyczących między innymi onkourologii (rak prącia, rak nerki, rak jądra), kamicy moczowej, wnętrostwa oraz zgorzeli Fourniera. Egzamin zdało 32 (94,1%) polskich adeptów.

System oceniania odpowiedzi nie odbiegał od systemu obowiązującego w poprzednich latach. Uwzględnia on wyrażenie w skali punktowej (od 0 = absolutne niepowodzenie do 4 = wynik bardzo dobry) ocen za poszczególne elementy odpowiedzi: postępowanie diagnostyczne, rozpoznanie i różnicowanie, propozycje terapeutyczne. Tak więc maksymalna ocena za jedno pytanie wynosi 12 „małych punktów”, a maksymalna ocena za cały egzamin - 36 „małych punktów”. Ocenę globalną wyrażoną liczbą „małych punktów” transponuje się na liczbę „dużych punktów” według algorytmu przedstawionego w tabeli 5.

W odniesieniu do kandydatów, których wynik byłby niesatysfakcjonujący, przywołuje się uzyskany przez nich wynik egzaminu pisemnego i na tej podstawie decyduje się o możliwości poddania ich egzaminowi poprawkowemu w tym samym dniu, wszak pod warunkiem, że podczas pierwotnego egzaminu ustnego nie było oceny „0” (żaden z obydwu polskich kandydatów, którzy w roku bieżącym nie zdali oral exam, nie spełnił - niestety - k ryterium przystąpienia do egzaminu poprawkowego).

Rycina 2
Odsetki kandydatów z Polski, którzy zdali pisemny egzamin EBU w latach 1997-2010
Rycina 3
Wyniki średnie („małe punkty ”) egzaminu pisemnego EBU w latach 1997-2010 (zaznaczono egzaminy, w których kandydaci z Polski uzyskali lepszy wynik od pozostałych kandydatów
Tabela 5
System oceniania wyników egzaminu ustnego EBU
Tabela 6
Sposób przeliczania ocen EBU na oceny według polskich kryteriów
Tabela 7
Wyniki egzaminu ustnego polskiej grupy
Tabela 8
Polscy urolodzy, którzy zdali ustny egzamin EBU i uzyskali tytuł FEBU w 2011 roku (wyróżniono nazwiska urologów, którzy zdali egzamin na ocenę bardzo dobrą)

Wyniki egzaminu ustnego polskiej grupy przedstawia tab. 7 i ryc. 4. Wynik ustnego egzaminu EBU, wyrażony jako odsetek polskich kandydatów, którzy zdali ten egzamin, zasługuje na uznanie (ryc. 5). Wzorem lat ubiegłych przedstawiam listę Koleżanek i Kolegów, którzy w wyniku ustnego egzaminu EBU przeprowadzonego w Warszawie w 2011 roku uzyskali tytuł specjalisty urologa i tym samym prestiżowy tytuł FEBU (Fellow of the European Board of Urology) (tab. 8). Liczba FEBUs po ostatniej sesji egzaminacyjnej wynosi w Polsce 434 (ryc. 6) i stanowi ponad 50% wszystkich specjalistów urologów w naszym kraju oraz około 20% całkowitej liczby FEBUs - polscy urolodzy stanowią najliczniejszą grupę narodową wśród wszystkich FEBUs. Serdecznie gratuluję Koleżankom i Kolegom, którzy zdali egzamin ustny EBU i uzyskali tytuł FEBU w 2011 roku. Wyrazy szczególnego uznania kieruję do tych, którzy uzyskali ocenę bardzo dobrą.

Rycina 6
Skumulowane liczby FEBUs w Polsce
Rycina 4
Oceny uzyskane za egzamin ustny przez kandydatów z Polski
Rycina 5
Odsetki kandydatów z Polski, którzy zdali ustny egzamin EBU w latach 1998-2011

Bardzo dziękuję wszystkim członkom komisji egzaminacyjnej powołanej przez Centrum Egzaminów Medycznych, a także obserwatorom powołanym przez EBU spośród polskich urologów za spełnienie trudnej i odpowiedzialnej misji, którą było przeprowadzenie tegorocznego EBU Oral Exam w Warszawie.

Pragnę podkreślić, że zarówno Written Assessment w roku ubiegłym, jak i EBU Oral Exam w 2011 roku przebiegły bez najmniejszych zakłóceń organizacyjnych. Wyrazy wdzięczności za perfekcyjne przygotowanie organizacyjne tych egzaminów kieruję do zespołu kierowanego przez Panią Iwonę Sribniak, dyrektorkę Biura PTU. Pani mgr Iwonie Sribniak dziękuję również za pomoc w przygotowaniu tego sprawozdania.