Przegląd Urologiczny 2005/1 (29) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2005/1 (29) > Zmiany w CME-CPD w 2005 roku

Zmiany w CME-CPD w 2005 roku

CME-CPD Project Manager

Zmiany wprowadzane do CME-CPD przez European Board of Urology mają na celu ciągłe doskonalenie systemu punktacji kredytowej. Zmiany te świadczą też o tym, że system "żyje" i dostosowuje się do oczekiwań jego uczestników. Obecnie planowana jest kolejna zmiana dotycząca liczby punktów, jaką EBU zaleca zgromadzić w ciągu 5 lat. W momencie przystępowania pierwszych polskich urologów do CME-CPD w 2002 roku EBU zalecało uzyskanie 200 punktów, w roku 2003 liczba ta wzrosła do 450. A jaką zmianę przyniesie rok 2005?

Zmiana punktacji CME-CPD

EBU planuje, że od 2005 roku uczestnik systemu CME-CPD powinien uzyskać 300 punktów kredytowych w ciągu 5 lat. Zgromadzenie tej liczby powinno się odbyć według schematu: 250 punktów będzie można uzyskać za udział w "aktywnościach" naukowych zaliczanych do kategorii 1. i 2., a 50 punktów za udział w "aktywnościach" zaliczanych do kategorii 3., 4. i 5.
Kategorię 1. stanowić będą jak dotąd "aktywności" EAU, czyli: coroczny kongres EAU (16-19.03.2005, Stambuł, Turcja), spotkania sekcji EAU, sympozja EAU, kursy i warsztaty ESU, spotkania regionalne, Zimowe Forum EAU ("European Urological Winter Forum" - 5-9.02.2005, Davos, Szwajcaria), a także "Winter Escape Meeting". Za udział w kursach i warsztatach ESU będzie można uzyskać 1,5 punktu za godzinę. Uczestnictwo w pozostałych "aktywnościach" EAU będzie przeliczane na punkty według schematu: najwyżej 6 punktów za dzień uczestnictwa w zajęciach i maksymalnie 18 punktów za uczestnictwo w całym przedsięwzięciu naukowym.

Do kategorii 2. CME zaliczane będzie tak jak dotąd uczestnictwo w akredytowanych kongresach, sympozjach, warsztatach, kursach, spotkaniach naukowych organizowanych przez innych niż EAU organizatorów. W marcu w Polsce planowane są dwie akredytowane imprezy:

  • Kurs "Przegląd piśmiennictwa urologicznego" 5.03.2005, Warszawa - 5 punktów kredytowych
  • "Zabrzańskie Warsztaty Urologiczne" 11.03.2005, Zabrze - 6 punktów kredytowych
  • Do kategorii 2. zaliczane sątakże staże i wizyty naukowe. Planuje się zniesienie kategorii 6. CME i zaliczenie "aktywności" wcześniej do niej przypisanych (nauka indywidualna, lektura czasopism urologicznych, uczestnictwo w kursach on-line) do kategorii 2.

Opisane zmiany pozostają na razie w sferze planów EBU. Komentując zmianę liczby punktów zalecanej do uzyskania w ciągu 5 lat, można stwierdzić, że jest to zmiana na pewno korzystna dla uczestników systemu CME-CPD, ponieważ liczba 300 punktów jest bardziej realna do osiągnięcia. Pozytywnie można też ocenić fakt, że w podsumowaniu punktów CME razem będą liczone punkty zdobyte za udział w "aktywnościach" EAU i innych imprezach akredytowanych - w tym także polskich, których co roku odbywa się około 16. Po raz pierwszy wyraźnie podkreślono, że udział w imprezach naukowych, których organizatorami są firmy, nie będzie punktowany. Firma może być tylko sponsorem akredytowanej imprezy naukowej.
Obecnie Biuro CME-CPD oczekuje oficjalnego potwierdzenia wprowadzenia opisanych zmian w życie, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników systemu punktacji kredytowej.

Wymiana kart EBU

Kolejną planowaną zmianą jest wymiana kart CME-CPD wydanych w roku 2003 przez EBU. Na rewersie nowych kart zamieszczone będzie logo narodowego stowarzyszenia urologicznego, do którego należy uczestnik CME-CPD, czyli w przypadku polskich urologów będzie to logo Polskiego Towarzystwa Urologicznego. EBU planuje przygotowanie nowych kart przed marcowym kongresem EAU, aby uczestnicy kongresu mogli je tam odebrać. Uczestnicy CME-CPD, którzy nie będą uczestniczyli w kongresie EAU, otrzymają je za pośrednictwem Biura CME-CPD PTU pocztą w terminie późniejszym.

Zmiana adresu Biura CME-CPD PTU

W grudniu 2004 roku zmienił się adres Biura CME-CPD PTU. Biuro mieści się obecnie w nowej siedzibie Polskiego Towarzystwa Urologicznego, przy ul. Łowickiej 19, 02-574 Warszawa. Informacje na temat systemu udzielane są telefonicznie pod numerem: (0 22) 845 69 16 lub e-mailem: cmecpd@ptu.net.pl. Zmiana ta powinna zapewnić m.in. Lepszą codzienną komunikację uczestników systemu z Biurem CME-CPD oraz Biura z uczestnikami systemu.