Przegląd Urologiczny 2005/1 (29) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2005/1 (29) > Punkty edukacyjne

Punkty edukacyjne

CME-CPD Project Manager

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

W artykule pt. "CME-CPD a punkty edukacyjne", opublikowanym w "Przeglądzie Urologicznym" nr 2/2004, zostało przedstawione stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej na temat ustawicznego kształcenia i doskonalenia medycznego. Był to czas oczekiwania na podpisanie przez ministra zdrowia "Rozporządzenia w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy stomatologów". Rozporządzenie zostało podpisane 7.10.2004 roku. Wcześniej ustawiczne doskonalenie zawodowe lekarzy uregulowane było zapisem w "Ustawie o zawodzie lekarza" (z dn. 5.12.1999) oraz Uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) nr 38-03-IV z dnia 24.01.2003 roku. Według ustawy lekarz ma działać zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej (art. 4) i ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, uczestnicząc w różnych formach kształcenia podyplomowego (art. 18). Oznacza to, że doskonalenie się zawodowe lekarza jest obowiązkiem prawnym. Uchwała NRL stanowi, że "lekarz może dopełniać obowiązku doskonalenia zawodowego poprzez samokształcenie oraz uczestniczenie w określonych formach kształcenia podyplomowego". Rozporządzenie, które jest kontynuacją uchwał NRL, utrzymuje w mocy dokumenty dotyczące ewidencji przebiegu doskonalenia zawodowego wydane przed dniem jego wejścia w życie. Podobnie punkty edukacyjne uzyskane w tym okresie zaliczone zostaną do pierwszego okresu rozliczeniowego. "Rozporządzenie ma mobilizować do ciągłego aktualizowania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji, co m.in. jest atutem niezbędnym do ubiegania się o lepsze warunki zatrudnienia, lepsze kontrakty krajowe lub zagraniczne. Rozporządzenie to, jako akt wyższego rzędu, stanowi również podstawę do występowania do władz ustawodawczych, wykonawczych oraz pracodawców z wnioskami o wprowadzanie ułatwień dla lekarzy realizujących nałożony na nich obowiązek, w tym partycypowanie w ponoszonych przez nich kosztach kształcenia. Aktualizowanie wiedzy lekarza powinno być traktowane przede wszystkim jako dobro publiczne, a nie jedynie jako indywidualna wartość materialna."
(K. Dziubiński, "Puls", nr 11/115, listopad 2004).

Tabela 1
 

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

Dnia 12.04.2003 roku XX Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL powołał Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Stanowisko dyrektora ośrodka objął dr n. med. Krzysztof Dziubiński. Do zadań ośrodka należy:

  • gromadzenie i udostępnianie informacji o programach szkoleń na obszarze działania izby;
  • analizowanie potrzeb szkoleniowych i ustalanie programu kształcenia ustawicznego dla wszystkich specjalności na obszarze działania OIL;
  • współpraca z konsultantami wojewódzkimi, akademiami medycznymi, CMKP, towarzystwami naukowymi, podmiotami organizującymi szkolenia podyplomowe, a także z innymi okręgowymi izbami lekarskimi i organami założycielskimi zakładów opieki zdrowotnej;
  • pozyskiwanie źródeł finansowania szkoleń.

Adres:
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie
ul. Nowogrodzka 62A
02-002 Warszawa
tel. (0 22) 313 1970, 313 1975
fax. (0 22) 313 1965

CME-CPD a punkty edukacyjne

Punkty edukacyjne, podobnie jak punkty CME-CPD, będą przyznawane za udział w punktowanych imprezach naukowych oraz za własną aktywność naukową. Planowany okres rozliczeniowy to 4 lata, w ciągu których każdy lekarz będzie zobowiązany do uzyskania 200 punktów edukacyjnych. O przyznanie punktów imprezie naukowej organizator będzie musiał się zwrócić do Ośrodka Doskonalenia Zawodowego, gdzie otrzyma wszystkie niezbędne informacje na temat sposobu ubiegania się o przyznanie punktów, kosztów przyznania zgody itp. Pracownicy ośrodka udzielą też wszelkich informacji na temat spraw związanych z kształceniem ustawicznym.

Podkreślaną od początku zaletą wprowadzenia 1.01.2002 roku systemu CME-CPD przez Polskie Towarzystwo Urologiczne była możliwość dostosowania go w przyszłości do różnych rozwiązań związanych z punktowaniem aktywności naukowej lekarzy. W najbliższym czasie PTU podejmie rozmowy z Naczelną Radą Lekarską na temat funkcjonowania systemu CME-CPD i równolegle funkcjonującego systemu punktów edukacyjnych. Wynik tych rozmów zostanie przedstawiony na łamach "Przeglądu Urologicznego".