Przegląd Urologiczny 2004/6 (28) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/6 (28) > Regulamin Ogłaszania Prac w Przeglądzie...

Regulamin Ogłaszania Prac w Przeglądzie Urologicznym

Redakcja przyjmuje do druku prace w języku polskim i/lub angielskim.

Publikowane są artykuły redakcyjne, prace oryginalne, doświadczalne, poglądowe, artykuły sponsorowane, specjalne opracowania dla celów dydaktycznych, sprawozdania ze zjazdów, sympozjów, kongresów, recenzje książek, przeglądy piśmiennictwa, notatki kronikarskie, komunikaty, listy do Redakcji, streszczenia tekstów z prasy zagranicznej (za zgodą autorów lub wydawcy). Wydawane są również suplementy z materiałami wybranych artykułów, konferencji itp.

Czasopismo wydawane jest w formacie A4.
Redakcjia przyjmuje prace zapisane na dyskietkach komputerowych lub płytach CD wraz z wydrukiem czarno-białym.
Tekst powinien być zapisany w programie MS WORD 95, 97, lub XP.

Materiały proszę przesyłać pocztą na adres:
Biura Wydawniczego PTU 04-749 Warszawa,
ul. Łowicka 19 lub e-meilem na adres:
biuro PTU@csk.waw.pl lub irena.komorowska@csk.waw.pl

Materiał ilustracyjny (zdjęcia) należy przygotować w formatach: TIFF, EPS, JPG.
Zdjęcia powinny mieć podstawę nie mniejszą niż 8,5 cm, rozdzielczość 300 dpi, separacja kolorystyczna – CMYK.

Materiał ilustracyjny (wykresy) dla grafiki wektorowej w formatach: EPS, AI, CDR (proszę fonty zaminić „na krzywe”).
Wraz z tekstem należy dołączyć czytelne wydruki komputerowe rysunków lub ilustracji.

Teksty i materiały ilustracyjne powinny być zapisane w oddzielnych plikach, każda dyskietka lub płyta opisana nazwiskiem autora, tytułem pracy oraz zawierać numer telefonu do Autora. Jeżeli stosowany został program kompresujący, należy dołączyć go na dyskietce. Wszystkie ryciny, fotografie, wykresy powinny być ponumerowane zgodnie z tekstem. Fotografie powinny być podpisane nazwiskiem autora zdjęcia.

Każda nadesłana praca jest akceptowana do druku przez redaktora naczelnego:
bez poprawek i po dokonaniu przez autora poprawek, uzupełnień lub wyjaśnieniu niejasności Praca może nie być przyjęta do druku.
Praca może być odesłana do autora z prośba o dostosowanie jej do wymogów redakcyjnych.
Autor dokonuje poprawek w ciągu 7 dni od daty wysłania jej z redakcji.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania koniecznych poprawek bez porozumienia z autorem.

Publikowane prace nie mogą ujawniać danych osobowych pacjentów bez załączenia ich pisemnej zgody.
Autorzy muszą przestrzegać zasad i warunków powyższego Regulaminu.

Autorzy podpisują z Wydawcą umowę o dzieło, honorarium wypłacone zostanie na konto bankowe Autora po wydrukowaniu numeru zawierajacego daną pracę.

Autorzy otrzymują bezpłatnie 1 egzemplarz czasopisma w którym wydrukowny został tekst.