Przegląd Urologiczny 2010/6 (64) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2010/6 (64) > Nowa nagroda naukowa Polskiego Towarzystwa...

Nowa nagroda naukowa Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Do Zarządu Głównego PTU wpłynęła propozycja dr. Pawła Ciąpały, dyrektora generalnego Ipsen Poland Sp. z o.o., dotycząca ufundowania corocznej nagrody finansowej dla autora najlepszej pracy opublikowanej z dziedziny urologii. Zarząd Główny PTU, mając na celu wspieranie i rozwój aktywności zawodowej oraz naukowej polskich urologów, na swoim ostatnim zebraniu przyjął z zadowoleniem w/w propozycję i ustalił zasady jej przyznawania. Nagroda będzie przyznawana corocznie dla członka PTU za najlepszą pracę naukową z dziedziny urologii opublikowaną w zagranicznym czasopiśmie naukowym. Laureata nagrody wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez ZG PTU w drodze postępowania konkursowego spośród zgłoszonych kandydatów. W skład Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Główny PTU wchodzą: prezes PTU, redaktorzy naczelni czasopism wydawanych przez PTU, sekretarz PTU, skarbnik PTU, przewodniczący Komitetu Naukowego PTU oraz przedstawiciel Ipsen Poland z głosem doradczym. Szczegółowy regulamin przyznawania tej nagrody opracowała Komisja Konkursowa, a wyniki konkursu zostaną opublikowane w "Przeglądzie Urologicznym".

Przyznanie tej nagrody zobowiązuje laureata do przedstawienia swej pracy na sesji naukowej im. Prof. Tadeusza Krzeskiego, podczas corocznego kongresu PTU. Uczestnik konkursu może zgłaszać również publikację pracy powstałej w zagranicznym ośrodku naukowym, z którym współpracuje, lub kiedy praca została napisana podczas jego pobytu w tym ośrodku, pod warunkiem zamieszczenia jego nazwiska na pierwszym miejscu oraz nazwy jego polskiego ośrodka. Publikacje do nagrody należy zgłaszać za rok 2010 do 31 marca 2011 roku na adres Biura PTU w Warszawie, z dopiskiem "Konkurs". Wysokość nagrody finansowej ustalono na kwotę 10 000 PLN. Zostanie ona wręczona laureatowi podczas uroczystości otwarcia kongresu PTU.

Gorąco namawiam autorów cennych publikacji zagranicznych do udziału w konkursie.

Marek Sosnowski
prezes PTU

Fotografia 1
 

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Urologiczne. Jedynym sponsorem Nagrody jest firma Ipsen Poland sp. z o.o.
 2. Nagroda ma charakter cykliczny i jest przyznawana co rok autorowi najlepszej pracy naukowej dotyczącej urologii klinicznej lub nauk podstawowych związanych z urologią, opublikowanej w poprzednim roku kalendarzowym w czasopiśmie wydawanym za granicą.
 3. Nagrodę stanowi suma 10 000 PLN (brutto).
 4. W postępowaniu konkursowym może wziąć udział autor pracy, który jest członkiem PTU oraz nie zalega w opłaceniu składki członkowskiej do czasu zgłoszenia pracy do konkursu.
 5. Uczestnik konkursu może zgłaszać prace napisane również w zagranicznych ośrodkach naukowych, z którymi współpracuje, lub prace powstałe podczas jego pobytu w danym ośrodku.
 6. W przypadku prac zbiorowych do nagrody może aplikować wyłącznie pierwszy autor pracy.
 7. Prace kandydatów do Nagrody należy przesyłać na adres Biura PTU w formie papierowej (reprint lub ksero publikacji) do 31 marca następnego roku kalendarzowego. Na kopercie należy zamieścić dopisek "Konkurs".
 8. Nagrodę przyznaje Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, powoływana na okres zgodny z kadencjami Zarządu Głównego PTU. W skład komisji wchodzą: prezes PTU, redaktorzy naczelni czasopism naukowych wydawanych przez PTU, przewodniczący Komitetu Naukowego PTU, skarbnik ZG PTU, sekretarz ZG PTU oraz przedstawiciel Ipsen Poland z głosem doradczym, nie biorący udziału w głosowaniu nad wyłonieniem laureata Nagrody. Przewodniczącym Komisji z głosem stanowiącym jest prezes PTU.
 9. Każdy członek Komisji Konkursowej przedstawia ocenę pracy na arkuszu oceny. Podstawowymi elementami podlegającymi ocenie są: oryginalność tematu, sposób prezentacji materiału, wyników, dyskusji i ogólna wartość naukowa pracy według IF (Impact Factor).
 10. Laureat Nagrody jest wyłaniany w głosowaniu tajnym spośród autorów 3 nadesłanych prac, które uzyskały najlepsze oceny łączne, obliczone w postaci sumy ocen wszystkich członków Komisji Konkursowej. Powyższe prace uzyskują status prac nominowanych do Nagrody.
 11. Nagroda jest wręczana laureatowi przez przewodniczącego Komisji Konkursowej i osobę wyznaczoną przez dyrektora Ipsen Poland. Wręczenie Nagrody następuje podczas inauguracji Kongresu Naukowego PTU odbywającego się w roku, w którym przyznano Nagrodę.
 12. Laureat Nagrody jest zobowiązany do przedstawienia pracy w czasie Sesji im. Prof. Tadeusza Krzeskiego odbywającej się w ramach Kongresu Naukowego PTU.